Author Guidelines

Etik Kurul Onayı

2020 yılı başından itibaren gönderilen çalışmalarda uygulanmak üzere ULAKBIM, “sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir” kararı almıştır. Bu karar gereğince, dergimize değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlarımızın, veri toplama araç ve yöntemleri ile ilgili gerekli makamlardan alınmış olan etik kurul kararına ilişkin karar onay numarasını çalışmalarında belirtmeleri ve karar metnini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 2020 yılı öncesinde toplanmış veriler içeren ancak, sisteme 2020 yılı ve sonrasında yüklenen çalışmalar için geriye dönük etik kurul kararı alınamayacağından, veri toplama döneminin çalışma metninde belirtilmesi gerekmektedir. 

Kapak Sayfası

Gönderilen yazılarda Kapak Sayfası yer almalıdır. Kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

Yazının başlığı,

Yazar(lar)ın ünvanı, ad-soyadı ve görev yaptığı kurum,

Yazar/lar'dan bağlantı kurulabilecek olan kişinin (sorumlu yazarın) elektronik posta adresi, yazışma adresi, telefon numarası, faks numarası,

(Eğer varsa) teşekkür yazısı (Acknowledgements)

 Biçim ve Sayfa Ayarları

Bütün metinler; Times New Roman, 12 punto ile A4 kağıdın tek yüzüne ve girintili alıntılar hariç tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf/satır aralığı; Sonra: 12 nk, Önce: 0 nk olmalıdır.

Sayfa marjları: kenar boşlukları Üst 4 cm, Alt 4 cm, Sol 3,5 cm, Sağ 3,5 cm, Cilt payı 0 cm, Üst ve Alt Bilgiler: Üstbilgi 1,6 cm, Altbilgi 1,25 cm. (LÜTFEN MAKALE ÖRNEKLERİNİ KULLANARAK ÇALIŞMALARINIZI HAZIRLAYINIZ.)

Metinler genellikle 30 sayfayı geçmeyecek şekilde ve konu ile araştırma metodunun izin verdiği ölçüde öz olmalıdır. 

Ana başlıklar kalın (bold), sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar sola yaslı (girintisiz) ve yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bold olmayacak, sola yazlı) yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır. Örnek gösterim aşağıdaki gibidir:

1. Giriş

2. Literatür Araştırması

3. Araştırma Metodolojisi

3.1. Örnek Seçimi ve Veri Toplama

3.2. Değişkenler

3.3. Yöntem

4. Bulgular ve Tartışma

5. Sonuç

Kaynakça

Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar, metinde veya başvuru dahilindeki deneysel test araçlarında kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar.

Sayfa numaralandırma: Tablolar, ekler ve kaynakça da dahil olmak üzere bütün sayfalar sıralı biçimde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın ortasında olacak şekilde Times New Roman yazı biçimiyle 10 punto şeklinde olacaktır. 

Numaralar: Birden ona kadar olan rakamlar; tablo ve listelerde kullanılması, matematiksel, istatistiki veya teknik birim ve miktarların (uzaklık, ağırlık vs.) belirtilmesi hariç yazı ile yazılmalıdır. Diğer tüm sayılar nümerik olarak gösterilmelidir. Örneğin: üç gün, 3 km., 30 yıl.

Yüzdeler ve kesirler: Teknik olmayan kopyada metin içerisinde yüzde kelimesi kullanılmalıdır.

Denklemler: Denklemler parantez içerisinde (1), (2) gibi numaralandırılarak sayfada sağa yaslı olarak yer almalıdır.

 Öz ve Giriş

Gönderilen makalede, 100-150 kelimeyi geçmeyecek İngilizce Öz (Abstract), İngilizce başlık ve Türkçe özet (Öz) yer almalıdır. ("Özet" yerine, "Öz" kullanılmalıdır)

Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

Makalenin ilk sayfasında; Türkçe-İngilizce başlık, öz (abstract), anahtar sözcükler (Keywords), uygun alanlar için JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yer almalıdır.

Gönderilen makalelerde alan uygunsa mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en fazla dört adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflandırma kodları için https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden yararlanılabilir.

Hakem süreci olumlu tamamlanan Türkçe makalelerde İngilizce Geniş Özet, (Cilt.6, Sayı.1)'den itibaren talep edilmektedir. İngilizce geniş özet hakem süreci olumlu tamamlanan çalışmalar için hazırlanacaktır. İngilizce geniş özet için lütfen sayfa başındaki şablonu ve açıklamaları kullanınız.

Tablo ve Şekiller

Her tablo ve şekil ayrı bir sayfada (tek bir sayfada) görünmelidir (birden fazla sayfaya taşan tablolar için "Tablo 1'in devamı" şeklinde başlık konmalıdır). Her biri bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalıdır. Tablo ve şekiller her değişkeni açıklayabilmelidir.

Tüm şekiller ve grafikler sıra numarasıyla (Şekil 1:) şekil veya grafiğin altında; tablolar ise yine numaralanarak (Tablo 1:) tablonun üzerinde isimlendirilmiş olmalıdır.

Tablo, şekil ve grafikler sayfayı ortalamış, başlıklar bold ve yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır.

Tablo, şekil ve grafiklere ilişkin kaynaklar; ilgili tablo, şekil veya grafiğin altında (Kaynak:) başlığıyla ortalanarak, bold ve yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynak, 10 punto ile yazılmalıdır.

Yazar(lar) her tablo, şekil veya grafiğin metnin neresine ait olduğunu göstermelidir.

Atıfta Bulunma ve Kaynakça

Dergiye gönderilen yazılar,  referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır.

Kaynakça, metnin sonunda yer almalıdır. Eğer yazar(lar) EK koymuş(lar)sa, kaynakça EK(ler)’ten sonra gelmelidir.

Metin İçinde Kaynaklara Atıf:


1. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Sayfa numarası verilmesi halinde, yayının tarihinden sonra, virgül (,) kullanılmalıdır. Sayfa aralığı verilmesi halinde "-" kullanılarak yararlanılan kaynaktaki sayfa aralıkları verilmelidir.

Örneğin: Teece (2017, s. 106) ; Teece (2016, ss. 202-216)...; Teece ve Leih’e (2016) göre...; Teece (2017, 110) diyor ki,…………..

Cümle sonunda atıf yaparken: yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin (Teece, 2017, s. 106); (Teece ve Leih, 2016, ss. 5-12); (Teece, Pisano ve Shuen, 2008, s. 28)

2. Atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 6'dan az ise, kaynağa metin içinde ilk kez atıf yapılırken yazarların hepsinin soyadları yazılır, aynı kaynağa ikinci ve daha sonraki kullanımlarda ilk yazarın soyadından sonra "vd." yazılarak atıfta bulunulur. 6'dan fazla yazarlı çalışmalara ilk atıfta da ilk yazarın soyadından sonra "vd. " yazılarak kaynak gösterimi yapılır. 

İlk kullanım: ..... (Teece, Pisano ve Shuen, 2008, s. 28).


İkinci kullanım: ..... (Teece vd., 2008, s. 29).

İlk kullanım: ..... (Cohen, Cull,  Lee, ve  Willen, 2000).

İkinci Kullanım: .....(Cohen vd., 2000)

3. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde kronolojik sıra ile verilmelidir.

…………....(Cinoğlu vd., 1996; Yıldırım, 2000; Özer, 2004; Camcı vd., 2007).

4. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır.

Teece (2016a, s. 202); Teece (2016b)

5. Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir.

6. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır. (KGK Aylık Bülteni Mayıs 2011)

7. Eğer hukuki mevzuat, yasal anlaşma veya mahkeme kararlarına atıfta bulunulacaksa hukuk çalışmaları ile ilgili atıfta bulunma kuralları kullanılmalıdır.

Yayınlanmış Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitap

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa), Basım Yeri: Yayınevi. 

Can, H. (2002), Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

İki Yazarlı Kitap

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). Basım Yeri: Yayınevi. 

Hamel, G., ve Prahalad, C. K. (2013). Competing for the future. Harvard Business Press.

Üç Yazarlı Kitap

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). Basım Yeri: Yayınevi.

Çeviri Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Baskı sayısı (varsa). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi tarih.)

Salkind, N. (2015). İstatistikten nefret edenler için istatistik. (A. Çuhadaroğlu, Z. Ç  Özcan ve Y. İmamoğlu, Çev.). Ankara: Pegem Akademi. (2010) 

Kitap Bölümleri:

Kitapta Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Kitabın adı (bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.

Carter, M. (2006). Entrepreneurship and marketing. The Oxford handbook of entrepreneurship  (114-137). UK: Cambridge Scholars Publishing.

Tek Editörlü Kitap

Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi . (Ed.). (Yıl). Kitabın adı. Baskı Sayısı. Basım Yeri: Yayınevi.

Barca, M. (Ed.) (2015). Stratejik yönetim. NOBEL Akademik Yayıncılık

Editörlü Kitaptan Bölüm

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.), Kitabın adı içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi. varsa doi numarası

Kuemmerle, W. (2006). Innovation in large firms. M. Casson, B. Yeung, A. Basu ve N. Wadeson (Ed.). The Oxford handbook of entrepreneurship içinde (s. 311-331). UK: Cambridge Scholars Publishing

Bilimsel Makaleler:

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Yazgan, H. (2012), Bir kavramsal çerçeve olarak “Avrupalılaşma”: kapsam, gereklilik ve sınırlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 123-140.

İki Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Teece, D. ve Sohvi L. (2016). Uncertainty, innovation, and dynamic capabilities. California Management Review, 58 (4), 5-12.

Üç Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Lessard, D., Teece, D. J., ve Leih, S. (2016). The dynamic capabilities of meta‐multinationals. Global Strategy Journal, 6(3), 211-224.

Altından Fazla Yazarlı Makale

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., ve diğer. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının/Dergini Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

İnternet Kaynakları:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme tarihi). Başlık. Alınma tarihi, internet adresi.

Bebbington, J. ve Song, E. (2004). The Adoption of IFRS in the EU and New Zealand. http://www.europe.canterbury.ac.nz/ (Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2008)

Daha fazlası için: 

http://www.apastyle.org/

https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf 

İNTİHAL

Dergimiz intihale karşın “Sıfır Tolerans” politikasına sahiptir. Bunun için dergimize gönderilen çalışmalar için intihal tespiti iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Öncelikle dergimize gönderilen çalışmalar intihali önleme aracı olan “iThenticate” ile kontrol edilmekte, akabinde de hakemlerimiz tarafından intihal kontrolü yapılmaktadır.  Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ithenticate.com