Ethical Principles and Publication Policy

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Önemli: Hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.   

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayım süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Süreç içerisinde yer alan prosedürler çalışmaların kalitesini desteklemektedir. Bu sebepten dolayı süreç içerisinde yer alan tüm paydaşların etik standartlarına uyması büyük önem taşımaktadır.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayın süreçleri, yayın etiğinin üst standartlarına ulaşmaya çalışan, hem fiziki olarak basılan hem de elektronik tabanlı uluslararası bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı şeklinde yayınlanmaktadır.

Bilimsel Makale yayınlanma sürecinde editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların tüm etik ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu kapsamda Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Yükseköğretim Kurumları “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Commitee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar temelinde etik görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; editör, yazar ve hakemlerin de bu çerçevede davranmasını beklemektedir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayıncısı olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 1973-2015 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ismi ile yayınlanmış, 01.01.2016 tarihinden itibaren Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir. 1973 yılından itibaren ziraat ve doğa bilimleri alanında önemli çalışmalar yayınlanmış ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nun yönetsel desteği ile görevini sürdürmüştür.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve Sorumlu Editör, duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir.

Editör ve Yardımcı Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Editör, Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu kapsamda editör, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşır.

1. Derginin sürekli olarak gelişmesini sağlar.
2. Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütür.
3. Etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirir.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların önemi, özgün değeri, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından değerlendirerek olumlu ya da olumsuz karar verir.
5. Editör ve yardımcıları, dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, 30 gün içinde, değerlendirmeye alınıp alınmadığını yazara bildirmelidir.
6. Dergiye gönderilen çalışmalar editör veya yardımcıları tarafından öncelikle intihal ihtimaline karşı kontrol edilir. Bu aşamada intihal ihtimali olan çalışmalar, editör veya yardımcıları tarafından reddedilir.
7. Dergiye gönderilen çalışmalarda yer alan yayınlanmamış yöntem ve bilgiler, yazarların açık yazılı izni olmaksızın hiçbir kimse tarafından kendi çalışması içinde kullanılmamalı ve hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.
8. Makaleleri değerlendirmek amacıyla uzmanlıklarına uygun olan hakemlere göndermelidirler.
9. Editör ve editör yardımcıları hakem havuzunu oluşturmalı ve sürekli güncel tutmalıdırlar. Hakem havuzunda; makaleleri objektif değerlendiren, hakemlik sürecini zamanında yerine getiren, makaleyi yapıcı eleştirilerle değerlendiren ve etik kurallara uygun davranan bilim insanlarının olmasına özen göstermelidirler.
10. Editör veya yardımcıları tarafından dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yazar ve/veya kurum ile çıkar çatışmasının olduğunu tespit etmesi halinde, çalışma yayın/değerlendirme sürecinden çekilmelidir.
11. Dergiye gönderilen çalışmaların kabulü veya reddi ile ilgili son görüş editöre aittir. Editör çalışmanın özgünlüğü ve önemi gibi hususları dikkate alarak kararını vermelidir.
12. Editör, dergiye gönderilen çalışmaların kabulü için yazarlara dergideki herhangi bir makaleye veya başka bir çalışmaya atıf yapması konusunda telkinde bulunmamalıdır.

Hakemlerin etik sorumlulukları
1. Hakemlik süreci, bilimsel akademik yayıncılığın başarısında önemli bir konumda bulunmaktadır. Hakemler bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi ve iyileştirilmesine gayret göstermelidir.
2. Editör veya yardımcıları tarafından kendisine değerlendirme için gönderilen çalışmayı değerlendirme konusunda çalışma ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını hisseden ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacak durumda olan bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek değerlendirme görevinden ayrılmalıdır.
3. Değerlendirilen makaleler hakem tarafından gizli tutulmalıdır. Editör veya yardımcıları dışındaki kişilere çalışmalar gösterilmemeli ve başkalarıyla çalışma hakkında tartışma yapılmamalıdır.
4. Hakemler değerlendirmesini yaptığı ve henüz yayınlanmamış çalışmanın verilerinin herhangi bir parçasını kullanmamalıdır.
5. Hakem eleştirileri nesnel olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler, fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidir. Değerlendirmeleri tarafsız olmalıdır.
6. Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar bulunduğunu tespit ettiği çalışmaları değerlendirmemelidir.

Yazarların etik sorumlulukları
1. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerde intihal ve sahte veriye yer verilmemelidir. Bilim araştırma ve yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak) uymalıdır.
2. Dergiye gönderilen derginin çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
3. Yazarlar yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerini aynı anda başka bir dergiye göndermemelidirler.
4. Dergiye gönderilen çalışmalar, yeterli düzeyde kaynak bilgisi ve ayrıntı içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler etik olmayan durumlara yol açacağından kabul edilemez.
5. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.
6. Yazarların potansiyel çıkar çatışmaları belirtilmelidir. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
7. Dergiye gönderilen çalışmanın tasarımına, uygulanmasına veya yorumuna katkı sağlayan her kişi, çalışmada belirtilmelidir. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Bunun dışındaki kişiler ise çalışmanın “Teşekkür (Acknowledgement)” kısmına ilave edilmelidir.
8. Yayın sürecinde, ilgili dergi/kurum ile yazışmaları yapan “Sorumlu Yazar” olarak kabul edilir. Sorumlu yazar, yaptığı yazışmaları diğer yazarlarla paylaşmalı, gerekli işlemleri zamanında ve doğru olarak yapmalıdır.
9. Yazar, dergide yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusur tespit ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne veya yayıncıya bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.
10. Tüm yazarların makalenin içeriği konusunda sorumluluk aldığı kabul edilir. Bir makalede herhangi bir katkısı olmayan bir kişinin yazar olması etik dışıdır. Aynı şekilde yayına önemli katkısı olan birinin yazarlar arasında yer almaması da etik dışıdır.
11. İnsan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

From January 1, 2016 “Çukurova University Journal of Faculty of Agriculture” continuous its publication life as “Çukurova Journal of Agriculture and Food Sciences”.