Special Issue

Issue: Özel Sayı - Prof. Dr. Halil ÇEÇEN'e Armağan, 12/30/21

Year: 2021

Research Articles

2009 yılında yayın hayatına başlayan ve TR Dizinde taranan uluslararası hakemli dergimizin amacı sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel çalışmalara yer vermektir.

Dergimizde, “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji,  Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Halkla İlişkiler ” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.


YAZIM KURALLARI

Yazım kurallarımıza göre hazırlanmamış ve ilgili belgeler hazırlanmadan gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmadan, ön kontrol aşamasında iade edilir. Ön kontrolden geçen makaleler editör kurulunda değerlendirilir. Editör kurulunda onay alan makaleler en az 2 hakeme gönderilir.

 • Dergiye gönderilecek çalışmalar dergi yazım kurallarına göre oluşturulan aşağıdaki örnek şablon kullanılarak yazılması zorunludur.
 • Tam Metin dosyası ile birlikte Kapak Sayfası, Telif Hakkı Devir Formu, Etik Kurul iznine ilişkin belge ve Araştırmacı Katkı Oranı ve Çatışma Beyan Formu'nun ve benzerlik raporunun da yüklenmesi gerekmektedir.
 • Tam Metin dosyasında, yazar bilgilerine kesinlikle yer verilmemelidir. Kapak Sayfasında ise sadece başlık, özetler ve yazar bilgileri yer almalıdır.
 • Makalenizde etik kurul belgesi gerekli ise söz konusu belgenin yüklenmesi, etik kurul belgesinin gerekmediği durumlarda ise Etik Kurul İznine Gerek Olmadığı'na dair belgenin hazırlanması gerekmektedir. Etik Kurul Belgesinin gerekli olduğu durumlar Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasında açıklanmıştır.
  Yazılarda, bilimsel metin yazımının evrensel kuralları gereğince, Başlık, Yazar Bilgisi, Öz, Anahtar Kelimeler, Bölüm Başlıkları, Alıntı, Sonuç ve Kaynakça gibi genel unsurların eksiksiz olarak yer alması gerekir. Bunlar, aşağıdaki biçimde düzenlenir.

  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazılarda, İngilizce başlık, Öz (Abstract) ve Anahtar Kelimeler’in de (Keywords) yer alması gerekir.

  Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi
  Yazılar, A4 boyutunda (29.7x21 cm.) ve tüm kenar boşlukları 2.5 cm olarak ayarlanmış sayfada, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

  Sayfalara numara verilmez. Yazılar öz ve kaynakça dâhil minimum iki bin beş yüz (2500) maksimum on bin (10.000) kelime olmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti eğik harfler gibi çifte vurgulamalara yer verilmemelidir.

  Başlık
  Başlık, yazıyla uyumlu, içerikle doğrudan ilgili ve onu en somut biçimde ifade eder biçimde ve maksimum 16 kelime olmalıdır.

  Başlık, metnin en üstünde, ortalanmış, tüm harfleri büyük, 12 punto, koyulaştırılmış olarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

  İngilizce başlık, Türkçe Öz’den ve Anahtar Kelimeler’den sonra, İngilizce Öz’ün üstünde yer almalıdır.

  Yazar Bilgisi
  Yazar(lar)ın, unvan içermeyen ad(lar)ı, başlığın hemen altında ve başlıktan 6 nk aşağıda, sayfanın sağına yaslanmış biçimde, normal, soyad(lar) büyük olarak verilmelidir. Yazar(lar)ın meslekî bilgileri, unvan, kurum, e-mail ve ORCID numarası sıralamasıyla, aralarda virgülle ayrılmış ve sonda noktalı biçimde, yazar(lar)ın adlarının sağında yıldız işareti (*) ile gösterilmiş olarak, sayfa sonunda, 10 punto, normal yazılmış dipnotla gösterilmelidir.


  Örnek:


  Mehmet Emin KURT*

  * Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, memin.kurt@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7181-8681.

  Öz.
  Öz, başlığın altında, sağa yaslı, koyu, eğik, 12 punto ile yazılmış (Öz) başlığı altında, içeriği en uygun biçimde ifade eden, en az 100, en fazla 200 kelimeden oluşan, 10 punto ile ve Türkçe yazılmış özettir.

  Öz, alıntı, şekil, ve çizelge numaraları içermemelidir.

  İngilizce Öz, Türkçe Öz’ün ve Anahtar Kelimelerin ve İngilizce başlığın bir satır altında, 12 punto ile, koyu ve eğik yazılmış (Abstract) başlığı altında, 10 punto ile normal şekilde yazılır.

  Anahtar Kelimeler
  Anahtar Kelimeler, yazının içeriğiyle uyumlu ve yazının tümünü kapsayıcı olmalıdır.

  Öz’ün altında, 6 nk boşluk bırakılarak, 10 punto ile düz ve koyu yazılmış (Anahtar Kelimeler:) başlığının sağında, yine 10 punto ile yazılmış, en az üç en fazla beş adet Anahtar Kelime verilmelidir.

  İngilizce Anahtar Kelimeler, İngilizce Öz’den sonra 6 nk boşluk bırakılarak, 10 punto ile düz ve koyu yazılmış (Keywords:) başlığının sağında, yine 10 punto ile yazılmış, en az üç en fazla beş adet olarak verilmelidir.

  Ana Metin
  Ana metin, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile, iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Paragrafların başında, sağdan boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar arası boşluk, 6 nk olarak belirlenmelidir.

  Bölüm Başlıkları
  Bölüm başlıkları, tümü büyük harfle, koyu yazılır ve 1., 2., 3., şeklinde numaralandırılır. Alt başlıklar, tümü koyu, her kelimenin ilk harfi büyük biçimde, 1.1, 1.2, 1.1.1. biçiminde numaralandırılır.

  KAYNAKÇA başlığı numaralandırılmaz.

  Tablolar ve Şekiller
  Tablolar, metinde sola yaslı ve içeriği 10 punto ile yazılmış şekilde verilmelidir.

  Tablolar, başlıklarından önce (Tablo 1.) şeklinde, koyu, 12 punto ile numaralandırılır. Tabloların numaraları ve başlıkları, 12 punto ile, normal ve düz, her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, alıntı ise, tablonun hemen altında, 10 punto ile ve (Kaynak: ) başlığının sağında, kaynakları gösterilmelidir.

  Tabloların sol kenarı, yazı kenarı ile bütünleşik olmalıdır.

  Tablo başlığı örneği:

  Tablo 1. İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (Eylül-Aralık, milyon $)

  Tablonun takip eden sayfaya kayması halinde o sayfanın başında da şu nolu tablonun devamıdır şeklinde bir başlık eklenmelidir. Aynı şey grafik ve şekiller için de geçerlidir.

  Şekiller, tablolar gibi (Şekil 1.) veya grafik ise (Grafik 1. ) şeklinde, koyu, 12 punto ile yazılmış biçimde numaralandırılır ve 12 punto, koyu, düz, her kelimenin ilk harfi büyük olarak başlıklandırılır.

  Resimler
  Resim, fotoğraf ve diğer türlü görseller, renkli, yüksek çözünürlüklü veya taranmış olarak, yazıda verildiği bölümün veya paragrafın hemen altında verilir.

  Görseller de, Tablolar ve Şekiller gibi (Resim/ Görsel/ Fotoğraf 1.) biçiminde numaralandırılarak başlıklandırılır.

  Resimlerin alındığı kaynaklar da, tablolar ve şekiller gibi, resimlerin altında gösterilir.

  Alıntı ve Atıflar (Göndermeler)
  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, APA7’yi kullanmaktadır. Metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır.

  Metin içi gösterimi
  • Metin içinde 1 kişi için atıf verilirken (Solow, 1956, s. 15) şeklinde verilmelidir.
  • Metin içinde 2 kişi için atıf verilirken (Snowdon & Vane, 2005, s. 170) şeklinde verilmelidir. & işareti and veya ve kelimeleri yerine kullanılmalıdır.
  • Metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakça gösterirken birinci isim vd. biçiminde yazılmaktadır. (Aktay vd., 2017, s. 4).
  • Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya o ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.
  • Aynı parantez içerisinde birden fazla gönderme yapılması durumunda sıralama ilk yazarın soyadına göre alfabetik olmalı (kronolojik değil!) ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
  • Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazarın soyadı göndermenin en başına bir kez yazılır.


  Kaynakça Gösterimi
  Makalede yararlanılan kaynaklar yeni bir sayfada ortalanmış ve koyu “Kaynakça” başlığı altında verilir. Kaynakça 12 punto ve 1.15 satır aralığı ile, iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Aşağıdaki gibi ikinci ve sonraki satırları 1.25 cm içerden olmalıdır. Paragraflar/kaynakçalar arası boşluk, Önce (0 nk) Sonra (6 nk) olarak belirlenmelidir. Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır. Göndermedeki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile birebir aynı olmalıdır. Kaynakçada numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmaz. Yazar sayısının yirmi ve daha az olduğu durumlarda tüm yazar adlarına künyede yer verilir.

  Kitap ve raporlar
  Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. Yayıncının bulunduğu şehir ve ülke bilgisi verilmemelidir.

  Mankiw, N. G. (2014). Principles of economics. Cengage Learning.
  Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Edward Elgar Publishing.

  Makale
  Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak ve italik şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik ancak sayı no parantez içinde düz olmalıdır. Sonuna eğer varsa doi bağlantısı eklenmelidir.

  Baltagi, B. H., Egger, P., & Pfaffermayr, M. (2003). A generalized design for bilateral trade flow models. Economics letters, 80(3), 391-397. https://doi.org/10.1016          /S0165-1765(03)00115-0
  Bahmani-Oskooee, M. M., & Goswami, G. G. (2003). A disaggregated approach to test the J-curve phenomenon: Japan versus her major trading partners. Journal of economics         and finance, 27(1), 102-113.

  Çeviri Kitap
  Yabancı bir dilden Türkçe'ye kazandırılmış eserlerin kaynakça bilgisi verilirken yazar kısmında eserin orijinal dildeki yazarı yer alır, çeviren bilgisi parantez içerisinde Çev. kısaltması ve sonrasında çevirenin adının ilk harfi ve soyadı ile birlikte verilir.

  Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). Temel ekonometri (Çev. Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen). Literatür Yayıncılık.

  Editörlü Kitap Bölümüne Atıf
  Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Bölüm başlığından sonra "İçinde" kelimesinin devamına editör isim/isimlerinin ilk harfi ve soyadının tamamı verilir.

  Meng, M., K. Im, J. Lee, & M. Tieslau. (2014). More powerful LM unit root tests with non-normal errors. In R. Sickles and W. Horrace (Eds.). The Festschrift in Honor of Peter Schmidt, (ss. 343–357). Springer Publishing Co.

  Burada yer almayan ve/veya referans verme kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

  • American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. baskı).
  https://apastyle.apa.org/

Etik İlkeler

Dergimiz her aşamada ulusal (Ulakbim 2020 bilimsel yayın etiği ilkeleri) ve ulusalarası bilimsel yayın etiği ilkelerini benimser.  Yazar, hakem ve editörlerin bu ilkelere göre hareket etmesini bekler, gözetir. 


Yayın Politikası

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

Dergimizde, “Edebiyat, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Prehistorya, Sanat Tarihi, İlahiyat, İktisat, İşletme, İletişim, Gazetecilik, Uluslar Arası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Hukuk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ” gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek ve güncellenip, geliştirilerek gönderilebilir.


Dergimiz yazarlardan hiçbir aşamada ücret talep etmemektedir.

Dicle University
Journal of Social Sciences Institute (DUSBED)