Volume: 5 - Issue: 1, 4/29/22

Year: 2022

Dergimizin amacı, iletişim, dil, konuşma ve yutmanın normal süreçleri ve bozuklukları konuları ile ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenlere çalışmalarını paylaşmak için nitelikli bir hakemli dergi olanakları sunmak ve İngilizce makale kabul edilmesi sayesinde de diğer ülkelerdeki araştırmacılar için de uygun bir yayın ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde dil ve konuşma terapistliği gelişmekte olan bir alandır. Açılan yeni bölümlerde çok sayıda öğrenci eğitim görmektedir. Dergimiz bu ve diğer ilintili alanlarda eğitim gören öğrenciler için de önemli bir kaynak olmayı da amaçlamaktadır. 

Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD), dilin her boyutunu edinmenin normal süreçleri ve bu süreçlerdeki bozukluklar (fonoloji, pragmatik, semantik, sentaks, morfoloji), kafa travmaları veya serebro-vasküler kazalar sonucu dil yitimi, konuşmayı etkileyen yapısal (örneğin, yarık damak ve dudak, ses bozuklukları)  ve bilişsel süreçler, kekemelik, nörolojik nedenlerle ortaya çıkan konuşma ve yutma bozuklukları, otizm, zihin engeli, işitme kaybı gibi diğer bozukluklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları, disleksi ve öğrenme güçlüğü gibi okul çocuklarında görülen bozukluklar ve diğer ilintili  konular ve tüm adı geçen konuların terapi süreçleri ve yöntemleri ile ilgili çalışmalara açıktır. DKYAD Türkçe ve İngilizce özgün araştırma, vaka sunumu, çeviri makale, derleme yazılar, alanyazın taramaları, kitap eleştirileri ve editöre mektupları yayınlar. 


Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) Yazım Kuralları

Yazarlar isimleri, kimlik bilgileri ve iletişim adreslerini ayrı bir sayfaya yazmalıdırlar. Yazının diğer bölümlerinde yazar/ların kimliği ile ilgi bir bilgi bulunmamalıdır. Teşekkür bilgisi var ise bu sayfada belirtebilirsiniz.

Başlık sayfası ayrı bir sayfa olmalıdır.
Başlık sayfasında yazar isimleri Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, kalın ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Birden fazla yazar olduğunda aralara virgül konularak yazar isimleri verilmeli ve sorumlu yazar belirtilmelidir. Yazar/lara ait bilgiler unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi olacak şekilde belirtilmelidir.

Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makale şablonunu kullanarak makalenizi düzenleyebilirsiniz.

Genel İlkeler
1. Yazılar, A4 boyutlarındaki kağıda alttan, üstten, sağdan ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılarak çift aralıklı, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
2. Metin, Times New Roman yazı karakteriyle, 14 punto yazılmalıdır. Başlık, Türkçe-İngilizce özet, tablo ve şekillerle ilgili açıklamalar için ilgili bölümlere bakınız.
3. Her paragraf sekmesinde ilk satırın başında 1.25 cm (bir tab) boşluk bırakılmalıdır (Türkçe ve İngilizce özet hariç)
4. Yazıların uzunluğu kaynakça kısmı dahil olmak üzere 10000 sözcüğü geçmemelidir. Türkçe yazılarda Türkçe özet 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır Bu yazılarda uzun İngilizce özet minimum 400, maksimum 2000 sözcük olacak şekilde hazırlanmalı. İngilizce yazılarda ise İngilizce özet 300 sözcüğü, uzun Türkçe özet ise 2000 sözcüğü geçmemelidir.
5. Yazılar başlık sayfası, yazar bilgileri, Türkçe özet, genişletilmiş İngilizce özet, anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar bölümlerini içermelidir.
6. Araştırma makalelerinde ana metin, sırasıyla, giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarından oluşmalıdır. Tablolar ve şekiller yazının en sonuna eklenmeli, ancak, metin içinde tablo numaraları ile yerleri belirtilmelidir. Tablolar metin içinde verildikleri sıra ile numaralandırılmalıdırlar.
7. Başlık Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, kalın ve sayfaya ortalanmış şekilde ve sözcüklerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.
8. Çalışma bir projeden veya tezden üretilmişse ya da daha önce sunulmuşsa başlığın sonuna dipnot konularak açıklanmalıdır.
9. Türkçe ve İngilizce özet için özet metni, anahtar kelimeler Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az beş, en fazla yedi sözcükten oluşmalıdır; küçük harflerle, aralarına virgül konularak verilmelidir. Anahtar kelimeler ifadesi italik ve 1.25 cm (bir tab) boşluk bırakılarak girintili şekilde yazılmalıdır. Örnek:    
             Anahtar kelimeler: dil bozukluğu, TODİL, erken müdahale, ebeveyn, işbirliği
10. İngilizce özet “Purpose”, “Method”, “Results”, “Conclusion” başlıkları altında düzenlenmelidir.
11. Türkçe ve İngilizce özetten sonra ana metin yeni bir sayfadan başlamalıdır.
12. Başlıklandırma formatı aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır.
• Tüm ana başlıklar (örn., giriş, yöntem) ilk harfi büyük, kalın, düz yazı tipiyle ve ortalanmış,
• Birinci alt başlıklar (örn., katılımcılar, veri analizi) ilk harfi büyük, kalın ve sola yaslı,
• İkinci alt başlıklar ilk harfi büyük, kalın, italik ve sola yaslı,
• Üçüncü alt başlıklar ilk harfi büyük, kalın, 1.25 cm (bir tab) boşluk bırakılarak girintili,
• Dördüncü alt başlıklar, ilk harfi büyük, kalın, italik, 1.25 cm (bir tab) boşluk bırakılarak girintili
13. Kaynakların yazımı yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde ve kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.
14. Metin içerisinde verilen her kaynak kaynakça listesinde, aynı şekilde kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde verilmiş olmalıdır.
15. Makaleye ilişkin eklerin olması durumunda kaynakçadan sonra “Ekler” başlığı altında verilmelidir. Ek-1, Ek-2 şeklinde numaralandırma kullanılarak, eke ilişkin başlık verilmelidir. Örnek; Ek-1: Okuma metni

Metin içinde atıf türleri aşağıdaki biçimlerde yapılabilir:
1)Topbaş (2006) sesletim yeterliğini, bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisi olarak tanımlamaktadır.
2) Sesletim bozuklukları da, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır. (Topbaş, 2006).
3) Topbaş’in 2006’da yaptığı çalışmaya göre ise sesbilgisel yeterlik, konuşma seslerini dil bağlamında kurallara uygun kullanmayı bilme becerisidir.

Atıf TürüEsere Yapılan İlk AtıfAynı Esere Yapılan Diğer AtıflarParantez Formatında Esere Yapılan İlk AtıfParantez Formatında Aynı Esere Yapılan Diğer Atıflar 
Bir yazarlıTopbaş (2009)Topbaş (2009)
(Topbaş, 2009)
(Topbaş, 2009)
İki yazarlıTopbaş ve Maviş (2009)
Topbaş ve Maviş (2009)
(Topbaş ve Maviş, 2009)
(Topbaş ve Maviş, 2009)
Üç yazarlıTopbaş ve ark., (2009)
Topbaş ve ark., (2009)
(Topbaş ve ark., 2009)
(Topbaş ve ark., 2009)
Dört yazarlıTopbaş ve ark., (2006)
Topbaş ve ark., (2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
Beş yazarlıTopbaş ve ark., (2006)
Topbaş ve ark., (2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
Altı veya daha fazla yazarlıTopbaş ve ark., (2006)Topbaş ve ark., (2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
(Topbaş ve ark., 2006)
Kurum adı (kısaltmalı)Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD, 2006)DKTD (2006)(Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği [DKTD], 2006)
(DKTD, 2006)
Kurum adı (kısaltmasız)Anadolu Üniversitesi (2007)Anadolu Üniversitesi (2007)
(Anadolu Üniversitesi, 2007)
(Anadolu Üniversitesi, 2007)


Tablolar ve Şekiller
1. Tablo başlığı tablo numarası ile birlikte tablonun üstünde olmalıdır.
2. Tablo numaraları, tablo başlığı ve tablo içerisindeki metin sola dayalı, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
3. Tablo numaraları ilk harfi büyük, tablo başlıkları italik ve ilk harfler büyük olarak yazılmalıdır.
4. Tablo adından önce ve tablonun kendisinden sonra bir satır boşluk (enter) bırakılmalıdır.
5. Metin içerisinde “Tablo 1’de gösterildiği üzere” gibi bir ifade ile tablodan mutlaka bahsedilmeli, sonrasında tablo verilmelidir.
6. Şekil başlığı şekil numarası ile birlikte şeklin altında olmalıdır.
7. Şekil numaraları ve şekil başlığı sola dayalı, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, yazılmalıdır.
8. Şekil numaraları ve şekil başlıkları ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır.
9. Şekil adından önce ve şeklin kendisinden sonra bir satır boşluk (enter) bırakılmalıdır.
10. Metin içerisinde “Şekil 1’de gösterildiği üzere” gibi bir ifade ile şekilden mutlaka bahsedilmeli, sonrasında şekil verilmelidir.
11. Eğer şekil başka bir kaynaktan alınıyor ise mutlaka atıf sayfa numarası ile birlikte verilmelidir. 

Kaynaklar
1. Kaynaklar alfabetik sırayla verilmelidir. Soyadların aynı olması durumunda isimlerin baş harfleri dikkate alınır.
2. Kaynakça yazımında paragraf sekmesinde girintiler bölümünde, sağ ve sol alanı 0, özel sekmesi asılı ve 1.25 cm (1 tab) olarak yapılmalıdır.
3. Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto, çift satır aralığı ile ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
4. Kaynakça gösterimi ile ilgili örnekler aşağıda sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgi almak için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına bakınız. 


MakaleVuolo, J. ve Goffman, L. (2020). Vowel accuracy and segmental variability differentiate children with developmental language disorder in nonword repetition. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 63 (12), 3897-4332. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00166
KitapErkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: temel kavramlar ve işlemler (2. baskı). Pegem Akademi Yayınları. 
Kitap içinde bölümTopbaş, S. (2011). Sesbilgisel Gelişim. S. Topbaş (Ed.), Dil ve Kavram Gelişimi (5. baskı) içinde (s. 75-108). Kök Yayıncılık.

TezÜnal, Ö. (2011). Rezonans bozukluklarının nazometrik değerlendirmesi: 4-18 yaş aralığındaki bireyler için Türkçe norm çalışması. [Yayınlanmamış Doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
İnternetten alınan kaynakBritton, L. (2021, Ocak 9). Why does the impact of COVID-19 feel so hard for many SLTs? RCSLT Home. https://www.rcslt.org/covid-case-studies/impact-of-covid-19-hard-for-many-slts/  Journal of Language, Speech and Swallowing Research (DKYAD) Ethical Principals and Publication Policy
Journal of Language, Speech and Swallowing Research is an open-access, double-blind, peer-reviewed academic journal that publishes articles about normal processes, disorders, assessment and remediation and other issues regarding the field of speech and language and swallowing. It is a publication of the Turkish Speech and Language Therapists Association (DKTD). The readers can read the entire text, download, copy, search and provide a link to the articles without permission from the authors and the publisher for reasons other than commercial purposes.

No fee is required by DKYAD for the processes of submission, reviewing, acceptance or publication of articles.

The Journal of Language, Speech and Swallowing Research (DKYAD) aims to achieve high ethical standards in the publication of the articles. For this purpose, the journal adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines of COPE (Committee on Publication Ethics). The writers, chief editor, associate editors, reviewers and the journal management all share responsibility in achieving the declared goals. It is a duty of our editors to follow Cope Guidance for Editors and our peer-reviewers must follow COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Within the scope of these guidelines:
Responsibilities of the publisher and the editors
• Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article;
• Only papers in line with the Journal’s scope of interest should be accepted
• Editors should have no conflict of interest with respect to articles they reject/accept;
• Objectivity and anonymity should be maintained; information about the rejected articles, names of the reviewers and before publication any information regarding the accepted articles should not be revealed.
• Plagiarism and presentation of false data should be prevented.
Responsibilities of authors
• Authors are expected to submit original articles.
• Following publication, authors agree to allow, for non-commercial purposes, sharing, copying, downloading, reproducing of the article in all sizes and formats, rearranging and adapting the article, as long as appropriate referencing is provided.
• Authors should also confirm by signing a form that the article they submitted has not been published or under review in any other journal and that they transfer copyright of the article (See: DKYAD Copyright and Publication Policy Concent Form). In addition, the writers should assure in this form that they are responsible for any possible ethical violations, the results achieved and suggestions presented.
• All individuals that have made a scientific and professional contribution to the study should be included as authors. The nature, content and percentage of the contribution should be revealed in detail (See: DKYAD Author Contribution Form).
• Direct or indirect institutional supports should be declared. Authors should be clear about any situations that might potentially create conflict of interest (See: DKYAD Conflict of Interest Disclosure Form).
• For all studies involving the ‘human factor’, confirmation is required by an ethics committee in accordance with the Helsinki Declaration (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/).The authors have all the rights about the use of their data pertinent to their study. However, they should obtain ‘informed consent’ from their participants that contributed to the collection of data. Information regarding this procedure should be explained in detail under the Method section.
• The authors should provide complete and correct references to their sources. JLSSR uses software such as iThenticate or Turnitin to prevent plagiarism.
• When necessary, authors should be ready to provide the raw data or output regarding the statistical analyses for purposes of transparency or clarity.


Responsibilities of Reviewers
• Reviewers act according to the requirements of the double-blind reviewing process.
• When sent an invitation for a review, they are expected to provide a prompt negative or positive response.
• If the topic is outside their area of expertise, they are expected to declare that and withdraw.
• The reviewers are expected to disclose any possible conflict of interest with the study. For example, if they are in the process of conducting a similar study, they should refrain from reviewing the article.
• When the reviewers detect any plagiarism, they are expected to inform the editor.
• The reviewers should be confidential about the information in the study they review before the study is published.
• The reviewers should inform the editors if they feel they are unable perform an objective and unbiased review.

DKYAD ücretsiz bir dergidir. Yayın sürecinin hiç bir aşamasında ücret alınmaz.

21796         21795