Writing Rules

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Doğuş Üniversitesi Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Turnitin ve iThenticate gibi alıntı programlarında yapılan taramalar sonucunda benzerlik oranları %15’i aştığı tespit edilen makaleler veya aşağıda belirtilen kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmazlar.

1. Yazarlar makalelerini makale şablon dosyasını kullanarak hazırlamalıdırlar. Makale şablon dosyasını buradan indirebilirsiniz. 


2. Kaynakça yazım biçimi (APA formatı) için "Kaynakça Yazım Örnekleri"ne bakılmalıdır. Karar verilemeyen durumlarda derginin son sayısında yayımlanmış makaleler incelenebilir. Kaynakçaları "Kaynakça Yazım Örnekleri"nde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmayan makaleler yayımlanmaz. "Kaynakça Yazım Örnekleri" dosyasını pdf olarak buradan indirebilirsiniz. 

3. Yazarlar makalelerini sisteme iki ayrı word  dosyası olarak yüklemelidir. İlk makale dosyası yazarların ad, soyad, kurum (üniversite, fakülte, bölüm, program vb.), e-posta ve ORCID bilgilerini içermelidir. Hakemlere gönderilecek ikinci makale dosyasında ise yazar bilgileri yer almamalıdır.

4. Yazarların sisteme yükleyecekleri ilk makale dosyasında yazar bilgileri gerekli kısımlara girilmeli; hakemlere gönderilecek ikinci dosyada ise bu kısımlar boş bırakılmalıdır.  İlk sayfada yer alan alt bilgi kısmındaki yazar bilgileri üniversite, fakülte/yüksek okul, bölüm, mail ve ORCID numarasını içerecek şekilde eksiksiz doldurulmalı ve aynı bilgiler Dergipark'taki "Makale Üst Veri" kısmında ve Telif Hakkı Formu'nda da eksiksiz verilmelidir. Yazarlar kullandıkları makale şablonundaki şeklî formatı, düzenlemeyi zorlaştıracak veya engelleyecek şekilde değiştirmemelidir (örnek: sayfa sonu eklemek). Makale şablon dosyasını buradan indirebilirsiniz. 

5. Telif Hakkı Formu tüm yazarların bilgilerini içerecek şekilde, başvuruyu yapan sorumlu yazar tarafından imzalanarak taratılıp (jpg veya pdf formatında) makale dosyalarıyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Telif Hakkı Formu'nu buradan indirebilirsiniz. 

6. Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Marj ayarları; üstten 5cm, alttan 4cm, sağ ve soldan 4.5cm olmalıdır.

7. Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde TÜM HARFLER BÜYÜK olacak şekilde 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Makalenin diğer dildeki karşılığı ise, bir satır boşluk bırakılarak yine TÜM HARFLER BÜYÜK olacak şekilde, 10 punto, koyu ve sayfaya ortalanmış, ancak italik olarak verilmelidir. Tez veya sözlü bildiriden türetilmiş makalelerde başlığa * işareti eklenerek, dipnotuna çalışmanın hangi tez veya bildiriden türetildiği belirtilmelidir.

8. Makale hangi dilde ise önce o dilde yaklaşık 150-200 kelimelik bir “Öz” ve altında diğer dilde çevirisi olacak şekilde ikinci bir “Öz” verilmelidir. İkinci "Öz" italik yazı karakterinde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her ikisinin de altında, anahtar kelimeler (en az 3, en çok 5 kelime/kelime grubu) olmalıdır. İkinci "Öz"de anahtar kelimeler italik olmalıdır. Anahtar kelimelerde ilk kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır (ör: Ekonomik Kalkınma, Para Politikası). İkinci "Öz"ün altındaki anahtar kelimeler italik olmalıdır.

9. Yazarlar makalelerine Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası eklemelidir. Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası sadece İngilizce özetin altında verilmelidir. Türkçe özetin altında Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmemelidir. 

10. Metin içinde başlıklar (Giriş kısmından Sonuç kısmına kadar) Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve sola dayalı olmalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir. Başlıklarda ilk kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlık numaralarında noktadan sonra bir boşluk bırakılmalıdır (Örnek: 1. Giriş). “Referanslar” başlığı numaralandırılmamalıdır. Her başlıktan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

Örnek:

1. Giriş
2. Literatür
3. Model ve Veri Seti
3.1. Birim Kök Testi
3.2. Nedensellik Analizi
3.2.1. Tado-Yamamoto Nedensellik Testi
3.2.2. Granger Nedensellik Testi
4. Sonuç
Referanslar


11. Metin 10 punto ve tek satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ya da paragraflar arasında önce ve sonra 6 nk boşluk aralığı seçilmelidir ve paragraflar sola yaslı/girintisiz olarak başlamalıdır.

12. Dipnotlar Times New Roman yazı karakterinde, 9 punto ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. 

13. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı (veya 40 kelimeyi) geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.

14. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo Adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil Adı) yer almalıdır.  Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları 10 punto olarak bold karakterle yazılmalı ve tablo ve şekle göre ortalanmalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır. Tablo ve şekillerin paragraf hizasını aşmamasına ve sayfalar arasında bölünmemesine özen gösterilmelidir. Tablo ve şekil uzunluğu bir sayfayı geçmiyorsa tek sayfa içerisinde verilmelidir. Tablo ve şekilleri sayfaya ve paragraf hizasına sığdırmak için tablo ve şekillerin içerisindeki metinlerin puntosu da okunurluğu zorlaştırmayacak düzeyde küçültülebilir.  Tablo ve şekillerin altında yer alan tablo ve şekil referansları/kaynakları APA formatına uygun metin içi referans yöntemine göre, tablo veya şekle bitişik ve 9 punto olarak verilmelidir (örnek: Kaynak: Yazar/kurum adı, yayım yılı: sayfa numarası). Şekillerde (varsa) kaynak şekil açıklamasının üzerinde olmalıdır. "Kaynak" yazısı bold, referans düz yazı karakterinde olmalıdır (Örnek: Kaynak: TÜİK, 2022). 

15. Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı (yazarı olmayan kaynaklarda eser adının ilk üç kelimesi ve izleyen üç nokta), kaynağın yılı, iki nokta üst üste, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örnek: Soyad, tarih: sayfa numarası).

16. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Referanslar” listesinde APA formatına uygun olarak belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynakçada "Referanslar" başılığı kullanılmalı ve başlık numaralandırılmamalıdır. Referanslar arasında boşluk olmamalı, referanslar 1,25 cm asılı/hanging girintiyle verilmelidir (örnek için makale şablon dosyası incelenebilir). Kaynakçada referanslar alfabetik sırayla ve "Kaynakça Yazım Örnekleri"nde belirtildiği gibi APA formatında yazılmalı; referanslarda referans türüne göre cilt ve sayfa numarası, yayım yeri, yayınevi, sayfa aralıkları gibi bilgiler eksiksiz verilmelidir. Makale, kitap ve tez adları, özel isimler dışında sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Dergi adlarında ise her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.  Dergi, kitap ve tez adları ile dergilerin cilt numaraları italik yazılmalıdır. 

17. Makaleler yazım ve imla kurallarına uygun formatta hazırlanmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. APA formatına uygun referans gösteriminde de bu husus dikkate alınmalıdır [(Gürsoy, 2009:175) değil, (Gürsoy, 2009: 175) şeklinde olmalıdır]. Nokta parantezden önce değil, parantezden sonra konulmalıdır. Örnek:

Tablo ve şekillerin altında yer alan tablo ve şekil referansları/kaynakları APA formatına uygun metin içi referans yöntemine göre, tablo veya şekle bitişik ve 9 punto olarak verilmelidir (örnek: Kaynak: Yazar/kurum adı, yayım yılı: sayfa numarası). Şekillerde (varsa) kaynak şekil açıklamasının üzerinde olmalıdır. "Kaynak" yazısı bold, referans düz yazı karakterinde olmalıdır (Örnek: Kaynak: TÜİK, 2022). 

18. Makalelerin basıma girecek son şeklini yazım kurallarına uygun olarak sunmak yazarların sorumluluğundadır; makaleler yazım kurallarına uygun şekilde sunulana kadar yayımlanmaz.