Year 2014, Volume 15 , Issue 1, Pages 251 - 278 2014-07-10

Fen ve Teknoloji Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Kavram Öğrenmelerine, Üstbiliş Farkındalıklarına ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Esra ÇAKAR ÖZKAN [1] , Nilay TALU BÜMEN [2]


This study aims to reveal the effects of inquiry based learning with scaffoldings in Science and Technology courses in secondary school seventh grade students' attainment levels, concept learning, metacognition awareness and their overall attitudes towards Science and Technology course. Nonequivalent control group test model is applied in this study. At the experimental group (N=30), an inquiry based curriculum design is put into application for ten weeks to teach the topic "Nature and Qualities of Substance". Seventh grade science and technology curriculum is applied to the control group (N=29). The findings indicate that a significant difference is found in students' achievement, concept learning and attitudes towards Science and Technology course in favor of experimental group while there isn't any meaningful difference between their metacognition awareness. As a result, the significant difference in favor of experimental groups among students’ achievement, concept learning and attitudes towards Science and Technology course is supported by literature. However no significant difference is found between the experimental and control groups metacognition awareness. The reason is tried to be explained by the developmental process of metacognitive awareness levels and data collection tools. Finally, research and implementation suggestions are made based on the findings of the study.
Bu çalışmada, ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde destekleyiciler ile birlikte araştırmaya dayalı öğrenme uygulanmasının öğrencilerin erişilerine, kavram öğrenmelerine, üstbiliş farkındalıklarına ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eşitlenmemiş kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı çalışmanın deney grubunda (N=30) “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde 10 hafta boyunca araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı, kontrol grubunda ise (N=29) İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı uygulanmıştır. Bulgulara göre, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin erişileri, kavram öğrenmeleri ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken; üstbiliş farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Deney grubu lehine anlamlı farklılık elde edilen bulgular alanyazın ile örtüşmektedir. Grupların üstbiliş farkındalıkları arasında anlamlı farklılığın olmaması, öğrencilerin üstbiliş farkındalıklarının gelişim süreciyle ölçme aracının nitelikleri ile açıklanmıştır. Son olarak, elde edilen sonuçlara dayalı uygulama ve araştırma önerileri sunulmuştur.
 • Akpınar, E., Feyzioğlu, E. Y., Tatar, N. ve Ergin, Ö. (2011). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 40(189), 267-278.
 • Akpullukçu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 286479)
 • Alouf, L. J. ve Bentley, M. L. (2003). Assessing the impact of inquiry-based science teaching in professional development activities, PK-12. Sözel Bildiri, 2003 Annual Meeting of the Association of Teacher Educators. Jacksonville, Florida.
 • Altunsoy, S. (2008). Ortaöğretim biyoloji öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:178571)
 • Alvarado, A. E. ve Herr, P. R. (2003). Inquiry-based learning: Using everyday objects. California: Corwin Press.
 • Anıl, Ö. (2010). Öğrenme sarmalına göre tasarımlanan 5e öğretim modeli uygulamaları ile dokuzuncu sınıf öğrencilerinin aynalar konusundaki kavramsal değişimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 271471)
 • Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 221514)
 • Ateş, S. (2005). The effectiveness of the learning cycle method on teaching DC circuits to prospective female and male science teachers. Research in Science and Technological Education. 23(2), 213-2 doi: 1080/02635140500266518
 • Atila, M. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulanışı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 319674)
 • Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi.(Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 289690)
 • Aydemir, N. (2012). Effectiveness of 5E learning cycle model on high school students understanding of solubility equilibrium concept. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 318844).
 • Azevedo, R. ve Hadwin, A. F. (2005). Scaffolding self-regulated learning and metacognition: Implications for the design of computer-based scaffolds. Instructional Science,33, 367-379. doi:10.1007/s11251-005-1272-9
 • Bay, E., Ozan, C., Kaya, H. İ., Gündoğdu, K., Taşgın, A., Küçükoğlu, A. ve Köse, E. (2010, Mayıs). Öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşleri. Sözel bildiri, 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Brady Orcutt, J. C. (1997). A case study on inquiry-based science education and students' feelings of success. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). San Jose State University, Ann Arbor, USA. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 1386220)
 • Byrnes, J. P. (2001). Cognitive development and learning in instructional contexts. (2. Baskı). Boston: Allyn & Bacon.
 • Campbell, M. A. (2006). The effects of the 5E learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), University of Central Florida, USA. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 1433537)
 • Carin, A. A. ve Bass, J. E. (2001). Teaching science as inquiry. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Ceylan, E. ve Berberoğlu, G. (2007). Öğrencilerin fen başarısını açıklayan etmenler: Bir modelleme çalışması. Eğitim ve Bilim, 32(144), 36-48.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Crawford, B. A. (2000). Embracing the essence of inquiry: New roles for science teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 916-937.
 • Çalışkan, H. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma, akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi.(Tez no:214533)
 • Çavaş, B. (2012). The meaning of and need for “Inquiry based science education (IBSE)”. Journal of Baltic Science Education, 11(1), 4-6.
 • Çaycı, B. (2007). Kavram öğreniminde kavramsal değişim yaklaşımının etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi.(Tez no: 189747)
 • Çelik, Z. (2012). Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 308505)
 • Çelik, K. ve Çavaş, B. (2012). Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 50-75.
 • Çelik-Şen, Y. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: Sınıf öğretmenlerinin düşünceleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(2), 26-51.
 • Çepni, S.ve Çil, E. (2009). Yeni fen ve teknoloji programları (4-8): Planlama, uygulama ve SBS ile ilişkilendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Davison, R. D. (2000). Student learning of keys concepts and skills in inquiry science: A longitudinal study of 4th and 6th grade students. (Yayımlanmamış doktora tezi). Graduate School of Education University, Pennsylvania, USA. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 9961222)
 • Doğanay, A. ve Güzel Yüce, S. (2010). Öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinde rehberli yardım: Bir öğretmenin sözel ifadelerinin analizine ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 185-214.
 • Domjan, H. N. (2003). An analysis elementary teachers’ perception of teaching science as inquiry. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). University of Houston, Houston. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 3094003)
 • Hand, B., Prain, V. ve Wallace, C. (2002). Influences of writing tasks on students’ answers to recall and higher-level test questions. Research in Science Education, 32,19-34. doi:10.1023/A:1015098605498
 • Hannafin, M. J. ve Land, S. (1997). The foundations and assumptions of technology-enhanced, student-centered learning environments. Instructional Science, 25, 167-202. doi:10.1023/A:1002997414652
 • Hannafin, M., Hill, J. ve Land, S. (1999). Student-centered learning and interactive multimedia: Status, issues, and implication. Contemporary Education, 68 (2), 94-99.
 • Hartman, H. (2002). Metacognition in science teaching and learning. İçinde H. Hartman (Ed.) Metacognition in learning and instruction (pp. 173-202). New York: Kluwer Academic Publishers.
 • Herrington, J. ve Kervin, L. (2007) Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in classrooms. Educational Media International, 44(3), 219-2 http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=edu papers adresinden 04.02.2012 tarihinde elde edildi.
 • Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G. ve Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark. Educational Psychologist, 42(2), 99-107. doi:1080/00461520701263368.
 • Hogan, K. ve Pressley, M. (1997). Scaffolding student learning: Instructional approaches and issues. Cambridge, MA: Brookline Books.
 • Hohenshell, L. M. ve Hand, B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: A mixed method study. International Journal of Science Education, 28(2-3), 261-289. doi: 10.1080/09500690500336965
 • Huber, R., A. ve Moore, C., R. (2001). A model for extending hands-on science to be inquiry-based. School Science & Mathematics,101(1), 32-43. doi:1111/j.1949-8594.2001.tb18187.x
 • Joyce, B. R. ve Colhoun, E. E. (1996). Creating learning experiences: The role of instructional theory and research. Alexandria, VA: ASCD.
 • Karakelle, S. ve Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keller, J. T. (2001). From theory to practice creating an inquiry-based science classroom. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pasific Lutheran University. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 1406545)
 • Klentschy, M. ve Thompson, L. (2008). Scaffolding science inquiry through lesson design. Portsmith, NH: Heinemann.
 • Köroğlu, L. S. (2009). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi kalıtım konusunun tartışma öğeleri temelli rehber sorularla desteklenen benzetim ortamında öğretiminin akademik başarı ve tartışma öğelerini kullanma düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 241477)
 • Köseoğlu, F. ve Tümay, H. (2013). Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma teoriden öğretim uygulamalarına. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 231842)
 • Lawson, A. E., Rissing, S. W. ve Faeth, S. H.(1990). An innovative inquiry approach to non-majors' biology. Journal of College Science Teaching, 19, 340-3
 • Lee, H. S. ve Butler, N. (2003). Making authentic science accessible to students. International Journal of Science Education, (25)8, 923-948. doi: 1080/09500690305023
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. (2. Baskı). NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc
 • Lin, T. C., Hsu, Y. S., Lin, S. S., Changlai, M. L. Yang, K. Y. ve Lai, T. L. (2012). A review of empirical evidence on scaffolding for science education. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 437- 455. doi: 1007/s10763-011-9322-z
 • Llewellyn, D. (2005). Teaching high school science through inquiry. USA: Corwinn Press, A Sage Publications Company.
 • Llewellyn, D. (2007). Inquiry within: Implementing inquiry-based science standards. USA: Corwinn Press, A Sage Publications Company.
 • Lord, T. ve Orkwiszewski, T. (2006). Moving from didactic to inquiry-based instruction in a science laboratory. The American Biology Teacher, 68, 3423
 • Mao, S. L. ve Chang, C. Y. (1998). Impacts of an inquiry teaching method on earth science students’ learning outcomes and attitudes at the secondary school level. Proceedings of the National Science Council Part D: Mathematics, Science, and Technology Education, 8(3), 93-10 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type =pdf&doi=10.1.1.120.7685 adresinden 04.02.2012 tarihinde elde edildi.
 • Novak, J. D. (2003). The promise of new ideas and new technology for improving teaching and learning. Journal of Cell Biology Education, 2(Summer), 122-132.
 • Novak, J. D. ve Gowin, D. B. (2002). Learning how to learn. (17th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ozan, Ö. (2013). Bağlantıcı mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:322024)
 • Ören, F. Ş., Ormancı, Ü., Babacan, T., Çiçek, T. ve Koparan, S. (2010). Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi,1(1), 33-53.
 • Parim, G. (2009). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinde fotosentez, solunum kavramlarının öğrenilmesine, başarıya ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde araştırmaya dayalı öğrenmenin etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:250865).
 • Postholm, M. B. (2006). The teacher's role when pupils work on task using ICT in Project work. Educational Research, 48(2), 155- 175. doi: 1080/00131880600732256
 • Puntambekar, S. ve Hübscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed? Educational Psychologist, 40(1), 1 doi:10.1207/s15326985ep4001_1
 • Raes, A., Schellens, T., De Wever, B. ve Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in web-based collaborative inquiry learning. Computers & Education, 59(1), 82-94.
 • Sakar, Ç. (2010). Araştırmaya dayalı kimya öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 264321)
 • Schraw, G. ve Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper Review, 20(1), 4doi: 1080/02783199709553842
 • Schraw, G., Crippen, K. J. ve Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111-139. doi: 1007/s11165-005-3917-8
 • Sever, D. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde araştırma temelli öğrenme yaklaşımının öğrenci dirençlerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 312584)
 • Songer, N. B., Lee, H. S. ve Kam, R. (2002). Technology-rich inquiry science in urban classrooms: What are the barriers to inquiry pedagogy? Journal of Research in Science Teaching, 39(2), 128-150. doi:10.1002/tea.10013
 • Spaulding, D. T. (2001). Stakeholder perceptions of inquiry-based instructional practices. (Yayımlanmamış doktora tezi). State University of New York, Albany. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 3034881)
 • Suarez, M. L. (2011). The relationship between inquiry-based science instruction and student achievement. (Yayımlanmamış doktora tezi). The University of Southern Mississippi, USA. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 3477185)
 • Şendurur, E. (2012). Effects of a web-based internet search scaffolding tool on metacognitive skills improvement of students with different goal orientations. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 313644)
 • Taşkoyan, S. N. (2008).Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 215763)
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no:187259).
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı yayınevi.
 • Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 289645)
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Veenman, M. V. J., Kok, R. ve Blöte, A.W. (2005). The relation between intellectual and metacognitive skills in early adolescence. Instructional Science, 33, 193-211. doi: 10.1007/s11251-004-2274-8
 • Wallace, R. S. (1997). Structural equation model of the relationships among inquirybased instruction, attitudes toward science, achievement in science and gender. (Yayımlanmamış doktora tezi). Northon Illinois University, Illinois. ProQuest Dissertations & Theses Database veri tabanından elde edildi. (UMI No: 9805201)
 • Wallace, S., Mai, C., Tsoi, Y., Calkin, J. ve Darley, M. (2003). Learning from inquiy-based laboratories in nonmajor biology: An interpretive study of the relationship among inquiry experience, epistemologies and conceptual growth. Journal of Research in Science Teaching, 40(10), 98610 doi:10.1002/tea.10127
 • Woolfolk, A. (2001). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Yantraprakorn, P., Darasawang, P. ve Wiriyakarun, P. (2013, March). Enhancing self-efficacy through scaffolding. Sözel bildiri, Third International Conference on Foreign Language Learning and Teaching. Thammasat University, Bangkok, Thailand.
 • Yaşar, M. D. (2012). 9. Sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulamasına yönelik bir inceleme: Erzurum örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 319683)
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üstbilişin etkileri: 7. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 231557)
 • Yıldız, İ. (2012). Effects of scaffolding strategies embedded within web-based peer evaluation system on pre-service teachers’ reflective thinking and self-efficacy. (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 304979)
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 144332)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra ÇAKAR ÖZKAN

Author: Nilay TALU BÜMEN

Dates

Publication Date : July 10, 2014

APA ÇAKAR ÖZKAN, E , TALU BÜMEN, N . (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Kavram Öğrenmelerine, Üstbiliş Farkındalıklarına ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ege Eğitim Dergisi , 15 (1) , 251-278 . DOI: 10.12984/eed.57325