Ethical Principles and Publication Policy

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, Uşak Cerrahi Derneği' nin, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık alanındaki bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlamayı amaçlayan elektronik dergisidir. Yayın hayatına Temmuz 2018 yılında başlayan dergi, dörder aylık periyodlar ile yılda 3 sayı olarak basılmaktadır.

Ege Tıp Bilimleri Dergisi'nin yayın süreci, bilimsel yöntemlere dayanan bilginin tarafsız bir biçimde üretilmesi, geliştirilmesi, sunulmasını ve uluslararası düzeyde paylaşılmasını esas alır.

Dergimiz yansız olarak bilimsel yöntemlerin uygulanmasını esas alan yayın politakası gereğince "Hakemli" dergi özelliğinde yapılandırılmış açık erişimli bir dergidir. Editörler, Hakemler, Yazarlar ve tüm paydaşları tarafından etik ilkelere uygun bilimsel üretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ege Tıp Bilimleri Dergisi yayın etiği ve açık erişim politikası, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) kurallarını benimsemiştir. Yine COPE Dergi Editörleri için İyi Uygulama Klavuzları ve Davranış Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) tüm editörlerler ve bilimsel kurul tarafından benimsenmiştir.


TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen ve bir bibliyografik / tam metin bir veri tabanı olan TR Dizin, tarafından tavsiye edilen Etik kurallarla ilgili kriterler gereğince;
"Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir. Dergimizde değerlendirmeye alınacak olan makalelerde de etik kurul izni alındığının makalede belirtilmiş olması gerekmektedir. İzinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
-İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Ege Tıp Bilimleri Dergisi’nin yayıncısı olan Uşak Cerrahi Derneği, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir dernektir. Bu kapsamda derginin yayın sürecinin herhangi bir aşamasında veya makale yayınlandıktan sonra hiçbir yazardan değerlendirme ve basım ücreti veya bağış talep edilemez.
Ege Tıp Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nu, dergi için herhangi bir çıkar gözetmeksizin çalışmayı taahhüt etmiş olan bilimsel rüştünü ispat etmiş akademisyenler oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, sağlık bilimlerinin bilim dalları gözetilerek süre gözetmeksizin görevlendirilir. Baş editör veya editörler kurulu, makalenin alanına göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan akademisyenlere de alan editörü veya yardımcı editör olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Editör değerlendirilmek üzere gönderilen bir makalenin öncelikle yayın etiğe uygunluğunu değerlendirir ve yazının bilimsel önemini, özgünlüğünü, bilimsel geçerliliğini ve konunun derginin alanına uygunluğunu inceleyerek, yazıyı alan editörlerine veya hakemlere iletir. Yazı hakkında olumsuz bir durum varlığında, değerlendirmeye almadan yazıyı "ret" etme veya yazara geri gönderme hakkını kullanabilir. Editör, konuya hâkim akademisyenler arasından hakem seçilmesinden, hakemlerin yazarlara ve yazarların kurumlarına "kör" kalmasından, hakem özellikle talep etmediği müddetçe yazarların hakemlere "kör" kalmasından sorumludur. Hakemlerin talep ettiği düzeltmelerin yazara açıklayıcı ve kibar bir dil ile sunulmasından sorumludur. Hakemlerin “makale değerlendirme formu” kapsamında hakem değerlendirmelerini veya özel (istatistiksel inceleme vb.) değerlendirilmelerin etik bir şekilde sürdürülmesinden ve makalelerin bilimsel olarak üst seviyelerde hazırlanmasında yazarlara katkı sağlamaktan sorumludur.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Ege Tıp Bilimleri Dergisi makale değerlendirme sürecinde "kör" hakemlik uygulaması gereğince hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramazlar.
Öncelikle makale değerlendirme formları olmak üzere, metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri "Dergipark" yönetim sistemi üzerinden editörlere iletilir. Bu düzeltmeler makalenin olumlu ve olumsuz özelliklerini Editöre sunacak şeklide hazırlanmalıdır. Hakemler atanmış olmalarına rağmen makale konusunda uzman değil iseler ilgili makaleyi değerlendirmeyi kabul etmemelidir. Hakemler, değerlendirmeyi gizlilik içinde yapmalıdır ve makale yayınlanmadan önce makale içeriğine yönelik olumlu veya olumsuz paylaşımlarda bulunmamalıdırlar. Yansızlık ilkesi gereğince değerlendirme yapmalıdırlar. Eğer kendilerine gönderilen makalelerde "yazar-yazar" arasında veya "yazar-hakem" arasında bir çıkar çatışması olduğunu saptadıklarında bu durumu sadece editöre bildirmelidirler. Hakemler değerlendirmelerini yapıcı esaslar başta olmak üzere akademik görgü kuralları içerisinde yapmalıdırlar.
Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıyı, belirtilen süre içerisinde değerlendirmelidirler. Eğer hakem herhangi bir nedenden dolayı değerlendirme sürecinde gecikme yaşayacak ise bu aksaklığı editöre bildirmelidir.

Yazarlardan talep edilen Etik Sorumluluklar


Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede açıkça belirtilmelidir. Editörün talep etmesi durumunda ayrıca da belgelendirilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler değerlendirmeye kabul edilmeyecektir ve her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.

Dergimize gönderilen makaleler başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer özet metin olarak Kongre veya toplantılarda sunuldu ise bu durum makale başvurusu esnasında açıkça belirtilmelidir.
Yazarlar makalelerini dergi yazım kurallarına göre düzenlemiş olmalıdırlar ve yazıda kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
Yazarlar makaleye bilimsel katkılarını, katkı alanını belirterek beyan etmelidirler.
Yazarlar yapılan çalışmanın kendi çalışmaları olduğunu ve makalenin intihal içermediğini garanti etmelidirler
Makale yazarlarının tümü makalenin son halini okumuş olmalıdırlar. Yayın için gönderilmiş makalelerde "Yayın Hakları Telif Formu" nu imzalamış olan her yazar etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
Yazarlar makalenin değerlendirme sürecinde katkı sağlayacaklarını umdukları hakemleri Editöre önerebilirler. Bu hakemlerin yazıya atanması Editör inisiyatifindedir. Önerilen hakemler ile herhangi bir iletişim veya çıkar ilişkisi içerisine girilmemelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Yukarıda bahsedilen editör, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir durum veya içerikle karşılaşılması durumunda, bu durumu lütfen ayk222@hotmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


13425                13428            13426            13433            13427