Year 2017, Volume 17 , Issue 69, Pages 55 - 74 2017-05-20

The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*
Öz Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Binnur ERGEN [1] , Sedat KANADLI [2]


Problem Statement: Self-regulated learning strategies (cognitive, metacognitive, resource management, and motivational strategies) influence students’ academic achievement, conceptual understanding, and motivation. Reviewing the national literature about self-regulated learning strategies, studies have indicated both significant and insignificant effects on academic achievement; however, no meta-analysis studies have been carried out. Purpose of Study: The aim of this study is to calculate the common effect size of empirical and relational studies conducted in Turkey between 2005-2014 that investigated the effect of (or relationship with) self-regulated learning strategies on academic achievement, and to determine whether the common effect size shows a significant difference in terms of course type, self-regulated learning strategy type, school level, and study design. Method: A meta-analytical review method was employed to combine the outcome of independent empirical or relational studies. The studies included in this review were collected from the CoHE National Thesis Archive, ULAKBIM, Google Academic, ERIC, and EBSCO databases. A total of 47 studies were assessed in accordance with the inclusion criteria, and 21 studies were included in this study. Cohen’s d coefficient was calculated for the effect size in this study. Findings and Results: As the heterogeneity among the effect sizes of the studies was high (Q > χ2, p < .05), the common effect size was calculated in accordance with the random effects model. As a result of the meta-analysis, it was determined that self-regulated learning strategies had a “large” effect (d = 0.859) on academic achievement. Moreover, the calculated common effect size showed no significant difference according to the type of self-regulated learning strategy, course type, study design, and school level. Recommendation: As self-regulated learning strategies exhibit a substantial effect on students’ academic achievement, it is recommended that preservice and in-service teachers should learn how to implement these strategies in their lessons to increase their students’ performance. For this purpose, professional development programs should be designed for teachers

Problem durumu: Öğrenme sürecinde öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu alan bireyler kendilerini, kendi belirledikleri ölçütlere göre değerlendirerek eksik bilgi ve becerilerini tamamlayabilirler. Öz düzenlemeli öğrenme olarak adlandırılan bu süreç öğrencilerin akademik başarılarının, kavramsal anlamalarının ve motivasyonlarının arttırılması ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları açısından önemli görülmektedir. Bireyler kendilerini düzenlerken bilişsel, üst bilişsel, kaynakları yönetme ve motivasyonel olarak adlandırılan çeşitli stratejiler kullanmaktadırlar. Öz düzenlemeli öğrenme stratejileri ile ilgili ulusal alan yazın incelendiğinde, bu

Binnur ERGEN- Sedat KANADLI / Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 55-74 73

stratejilerin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığını belirten çalışmaların yanında akademik başarı üzerinde anlamlı bir etkisi ya da akademik başarıyla anlamlı bir ilişkisi olmadığını ortaya koyan çalışmalar görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de öz düzenleme ile ilgili olarak birçok bireysel çalışmanın olması ve bu çalışmalarda çelişkili sonuçların elde edilmesi, bu çalışmaların meta analiz yöntemiyle birleştirerek bir sonuca varma ihtiyacının doğurmuştur.

Amaç: Bu araştırmanın amacı öz-düzenlemeli öğrenmenin akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen ilişkisel ve deneysel çalışmaların meta-analizini yaparak genel etki büyüklüğünü hesaplamak ve akademik başarının öz düzenlemeli öğrenme stratejisine, ders türüne, çalışma türüne, öğretim kademesine ve çalışma desenine göre anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemektir.

Yöntem: Araştırmada öz-düzenlemeli öğrenmenin akademik başarıya etkisinin incelenmesi amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaların seçiminde Google Akademik arama motoru (2015), TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark (2015), YÖK Ulusal Tez Merkezi (2015), ERIC (2015) ve EBSCO (2015) veri tabanları taranarak uygun çalışmalar toplanmıştır. Toplanan çalışmalar şu ölçütlere göre değerlendirilmiştir: (i) Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yapılan, deneysel ve ilişkisel desenlerle hazırlanmış makale, tez ya da bildiri olmalıdır. (ii) Öz- düzenleyici öğrenmenin akademik başarı ile ilişkisini ya da akademik başarıya etkisini araştırmalıdır. (iii) Deneysel çalışmaların örneklem sayısı (N), ortalaması (𝑋) ve standart sapması (SD); ilişkisel çalışmaların da örneklem büyüklüğü ve Pearson korelasyon katsayısı olmalıdır.(iv) Parametrik testleri kullanmalıdır (t testi, F testi vb.). Yapılan değerlendirme sonucunda içerme ölçütlerini karşılayan toplam 21 çalışma analize dâhil edilmiştir. Bu çalışmalar çalışmanın yazarı, çalışmanın tarihi, çalışmanın türü, çalışma deseni, çalışmanın yürütüldüğü ders ve öğretim kademesi ile çalışmada kullanılan öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine göre kodlanmıştır. Yapılan kodlamanın derecelendirenler arası güvenirliği %100 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada etki büyüklüğü indeksi olarak standartlaştırılmış ortalamalar farkı olan Cohen’s d kullanılmıştır. Çalışmaların alanyazından toplanmış olması ve evrene genelleme yapılmak istenmesinde dolayı rastgele etkiler modeli uygun olmakla birlikte kullanılacak modelin belirlenmesinde heterojenlik testi yapılmıştır. Alanyazından toplanan çalışmaların kendi içinde alt gruplar içermesinden dolayı her bir çalışma analiz ünitesi olarak kabul edilmiş ve genel etki büyüklüğü buna göre hesaplanmıştır. Bununla birlikte hesaplanan genel etki büyüklüğünün çalışmanın türü, çalışma deseni, çalışmanın yürütüldüğü ders ve öğretim kademesi ile çalışmada kullanılan öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için moderatör analizi yapılmıştır. Yayın yanlılığının varlığını belirlemek ve analiz üzerindeki etkisini değerlendirmek için çalışmaların yayınlanma durumuna göre (tez vs. makale) moderatör analizi, huni diyagramı ile Rosenthal’ın Korumalı N’i, ve Egger’in Regresyon Kesişim testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar yazılımlarından yararlanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaların etki büyüklüklerinin heterojen yapıda (Q>𝑥2, p< 0.05) ve çalışmalar arasındaki heterojenliğin (I2=97.30) yüksek miktarda olmasından dolayı genel etki büyüklüğü, rastgele etkiler modeline göre kabul edilmiştir. Rastgele etkiler

Binnur ERGEN- Sedat KANADLI / Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 55-74 74

modeline göre yapılan meta-analiz sonucunda öz düzenlemeli öğrenmenin akademik başarı üzerinde “geniş” aralıkta (d=0.859) bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan moderatör analizi sonucunda hesaplanan genel etki büyüklüğünün çalışmaların desen türüne, çalışmaların yürütüldüğü ders türüne ve öğretim kademesine, çalışmalarda kullanılan öz düzenlemeli öğretim stratejisine göre anlamlı farklılık göstermediği (Qb< χ2, p>0.05) belirlenmiştir. Hesaplanan genel etki büyüklüğünün yayın yanlılığının ürünü olup olmadığını belirlemek için yapılan moderatör analizi sonucunda çalışmaların tez veya makale olmasına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca Egger’in Regresyon Kesişim testi sonucunda yayın yanlılığı olmadığı ve Rosenthal’ın Korumalı N testi sonucunda genel etki büyüklüğünün oldukça güçlü olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma sonucunda öz düzenlemeli öğrenme stratejilerin akademik başarıyı önemli ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca akademik başarının öz düzenlemeli öğrenme stratejilerine, ders türüne, öğretim kademesine, çalışma türü ve çalışma desenine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin tüm derslerde ve her öğretim kademesinde öğrencilerin akademik başarılarının arttırdığı söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlerin öğrenme ortamlarında öz düzenlemeli öğrenme stratejileri etkin biçimde kullanmaları, öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmaları açısından önemli görülmektedir. Bu amaçla öğretmenlere öz düzenlemeli öğrenme ortamları oluşturmalarına yönelik mesleki gelişim programları hazırlanabileceği gibi öğretmen adaylarının lisans programlarına bu becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptırılabilir. Bununla birlikte bu meta analiz çalışması sonucunda öz düzenlemeli öğretim ile ilgili yapılan çalışmalarda en az deneysel desenin kullanıldığı ve bu çalışmaların en az dil derslerinde (Türkçe, Yabancı Dil) yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak bireysel çalışmaların dil derslerinde ve deneysel desen kullanılarak yürütülmesi alanyazına katkı sağlayabilir. Buna ek olarak öz düzenlemeli öğrenme ile ilgili meta analiz çalışması yürütecek araştırmacıların öz düzenlemeli öğrenmenin derse karşı tutum, kalıcılık, öz yeterlik ve üst düzey düşünme becerileri (eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme vb.) gibi bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini incelemeleri yararlı olabilir. Böylece bu değişkenler üzerindeki genel etki büyüklüğü hesaplanarak hangi tür moderatörlerin bu değişkenleri etkilediği belirlenebilir.

 • Akca, F. (2013). An investigation into the academic success of prospective teachers in terms of learning strategies, learning styles and the locus of control. Journal of Education and Learning, 2(1), 134–146. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/jel.v2n1p134
 • *Atas, I. (2009). Oz-duzenleyici ogrenme stratejileri kullaniminin ilkogretim okulu 4.sinif ogrencilerinin matematik dersindeki oz-yeterlik algisina ve basarisina etkisi [The effect of self- regulated learning education strategies on the fourth grade primary students' perception of self-efficacy and success on maths lesson] (Unpublished Master’s Dissertation), Gazi University, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Bas, G.(2012). The effect of teaching learning strategies in an English lesson on students’ achievement, attitudes, and metacognitive awareness. Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 49–71.
 • Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Boekaerts, M. (1996). Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. European Psychologist, 1(2), 100–112. Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., & Rothstein, H.R. (2009). Introduction to meta-analysis. John Wiley & Sons, Ltd. Card, N.A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York, London: Guilford Press.
 • *Canca, D. (2005). Cinsiyete gore universite ogrencilerinin kullandiklari bilissel ve bilisustu oz duzenleme stratejileri ile akademik basarilari arasindaki iliskinin incelenmesi [Research of the relationship between university students' cognitive and metacognitive self-regulation strategies and their mathematics achievement according to gender] (Unpublished Master’s dissertation), Yildiz Technical University, Istanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Camahalan, F. M. G. (2006). Effects of self-regulated learning on mathematics achievement of selected Southeast Asian children. Journal of Instructional Psychology, 33(3), 194–205.
 • Binnur ERGEN- Sedat KANADLI / Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 55-74 69
 • Cazan, A. (April 2014). Self-regulated learning and academic achievement in the context of online learning environments. The 10th International Scientific Conference e-Learning and Software for Education, Bucharest.
 • Chiu, C. W. T. (April 1998). Synthesizing metacognitive interventions: What training characteristics can improve reading performance? Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Cox
 • Cooper, H. (2010). Research synthesis and meta-analysis (A Step by Step Approach) 4th edition. Thousand Oaks: SAGE Publication.
 • *Caliskan, M., & Sunbul M.A. (2011). The effects of learning strategies instruction on metacognitive knowledge, using metacognitive skills and academic achievement (Primary Education Sixth Grade Turkish Course Sample) Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 133–153.
 • Dikbas, Y., & Hasirci, O. (2008).The effects of teaching and using of learning strategies on achievement, retention and attitude of the students. Journal of Kırsehir Education Faculty (JKEF), 9(2), 69–76.
 • Dignath, C., & Buttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition Learning, 3, 231–264.
 • Dinsmore, D. L., Alexander, P. A., & Loughlin, S. M. (2008). Focusing the conceptual lens on metacognition, self-regulation, and self-regulated learning. Educational Psychology Review, 20, 391–409. DOI: http://10.1007/s10648-008-9083-6
 • *Duru, E., Duru, S., & Balkis, M. (2014) Analysis of relationships among burnout, academic achievement, and self-regulation. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1263–1284. DOI: http://10.12738/estp.2014.4.2050
 • *Ergoz, G. (2008). Oz- duzenleyici ogrenmenin ve guduleyici inanclarin matematik basarisi icinde arastirilmasi [Investigation of self-regulated learning and motivational beliefs in mathematics achievement] (Unpublished Master’s Dissertation). Middle East Technical University, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Gulay, A. (2012). Oz-duzenleyici ogrenmenin 5.sinif ogrencilerinin akademik basarisina ve bilimsel surec becerilerine etkisi [Effect of self-regulated learning on 5th grade students' academic achievement and scientific process skills] (Unpublished Master’s Dissertation) Recep Tayip Erdogan University, Rize. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Binnur ERGEN- Sedat KANADLI / Eurasian Journal of Educational Research 69 (2017) 55-74 70
 • *Haslaman, T., Askar, P. (2007). Investigating the relationship between self-regulated learning strategies and achievement in a programming course. Hacettepe University Journal of Education, 32(2007), 110–122.
 • Hattie, J., Biggs, J., & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66, 99–136. DOI: http://10.3102/00346543066002099
 • Hedges, L. V., & Pigott, T. D. (2001). The power of statistical tests in meta-analysis. Psychological Methods, 6, 203–217.
 • Hedges, L. V., & Vevea, J. L. (1998). Fixed- and random effects models in meta-analysis. Psychological Methods, 3, 486–504. DOI: http://10.1037/1082-989X.3.4.486 Israel, H., & Richter, R.R. (2011). A guide to understanding meta-analysis. Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy, 41(7), 496–504. DOI: http://10.2519/jospt.2011.3333.
 • *Kuyumcu Vardar, A., & Arsal Z. (2014). Oz-duzenleme stratejileri ogretiminin ogrencilerin Ingilizce basarilarina ve tutumlarina etkisi [The effect of self-regulated learning strategies instruction on students’ English achievement and attitude]. Journal of Mother Tongue Education, 2(3), 32–52.
 • Lucangeli, D., & Cornoldi, C. (1997). Mathematics and metacognition: What is the nature of the relationship? Mathematical Cognition, 2, 121–139. DOI: http://10.1080/135467997387443
 • *Memis, A., & Arican, H. (2013). The analysis of 5th grade students’ mathematical metacognition levels between the variables gender and achievement. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1(2013), 76–93.
 • Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
 • *Onemli, M., & Yondem D. Z. (2012). The effect of psychoeducational group training depending on self-regulation on students’ motivational strategies and academic achievement. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 59–73.
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33–40. DOI: http://10.1037//0022-0663.82.1.33
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459–470. DOI: http://10.1016/S0883-0355(99)00015-4
 • Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544–555.
 • *Polat, S., & Uslu, M. (2012). The effect of teaching based on metacognitive strategies on 5th grade students’ achievement in science and technology course. Usak University, The Journal of Social Sciences, 11, 28–43.
 • Rowe, F., & Rafferty J. (2013). Instructional design interventions for supporting self-regulated learning: Enhancing academic outcomes in postsecondary e-Learning environments. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9(4), 590–601.
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86, 638–641.
 • Sakiz, G. (2014). Oz-duzenleme- ogrenmeden ogretime oz-duzenleme davranislarinin gelisimi, stratejiler ve oneriler [Self-regulation- from learning to teaching the development of self-regulation behavior, strategies and suggestions]. Ankara: Nobel Publishing.
 • *Sapanci, A. (2012).The relationship of student teachers’ epistemological beliefs and metacognitive levels with their academic achievement. Celal Bayar University the Journal of Social Sciences, 10(1), 311–331.
 • *Tay, B. (2007). Ogrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ogretimi dersinde akademik basariya etkisi [The effect of learning strategies on academic achievement in life science and social studies teaching courses]. Journal of Education and Social Sciences, 173, 88–102.
 • *Tekbiyik, A., Camadan, F., & Gulay, A. (2013). Self-regulated strategies as a predictor of academic achievement in science and technology course. Turkish Studies, 8(3), 567–582.
 • *Tonguc, D. (2013). Sekizinci sinif ogrencilerinin motivasyon duzeylerinin ve oz- duzenlemeye dayali ogrenme stratejilerinin matematik basarisini yordama gucu [The predictive power of motivation levels and self-regulated learning strategies on mathematics achievement of eight grade students] (Unpublished Master’s Dissertation). Osman Gazi University, Eskisehir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Tuncer, K.B., & Guven, B. (2007). Effects of learning strategies on academic achievement, students’ recalling level and students’ attitudes toward assigned courses. YYU Journal of Education Faculty, 4(2), 1–20.
 • *Uredi, I., & Uredi, L. (2005). The predictive power of 8th grade students’ self-regulated strategies and motivational beliefs on mathematic achievement. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(2), 250–260
 • . *Uredi, I. (2012). An investigation of the relationship between pre-services teachers’ self-regulated strategies, motivational beliefs and academic achievement. Proceedings of International Conference on Educational Science, 3, 2014–2022.
 • Ustun, A. (2012). Cinsiyete gore ogrencilerin kullandiklari bilissel ve bilis ustu oz duzenleme stratejilerinin akademik basarilari uzerindeki etkileri [The relationship between students’ cognitive and metacognitive self-regulation strategies and their academic achievement according to gender] (Unpublished Master’s Dissertation). 18 Mart University, Canakkale. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi Senemoglu, N. (2005). Gelisim ogrenme ve ogretim (12. Baskı) [Development, learning and teaching]. Ankara: Gazi Bookstore.
 • Shaine, M.H. (2015). The effect of self-regulated learning strategies and self-efficacy on academic achievement of primary school students. Psychology and Behavioral Sciences, 4(3), 107–115.
 • Yukselturk, E., & Bulut, S. (2009). Gender differences in self-regulated online learning environment. Educational Technology & Society, 12(3), 12–22.
 • Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3–17.
 • Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self-regulated learning and academic achievement: an overview and analysis. In B. J. Zimmerman, & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives (2nd ed.) (pp. 1–38). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Binnur ERGEN

Author: Sedat KANADLI

Dates

Publication Date : May 20, 2017

Bibtex @research article { ejer511430, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {55 - 74}, doi = {}, title = {The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*}, key = {cite}, author = {Ergen, Binnur and Kanadlı, Sedat} }
APA Ergen, B , Kanadlı, S . (2017). The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study* . Eurasian Journal of Educational Research , 17 (69) , 55-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42462/511430
MLA Ergen, B , Kanadlı, S . "The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*" . Eurasian Journal of Educational Research 17 (2017 ): 55-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42462/511430>
Chicago Ergen, B , Kanadlı, S . "The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*". Eurasian Journal of Educational Research 17 (2017 ): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study* AU - Binnur Ergen , Sedat Kanadlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 17 IS - 69 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study* %A Binnur Ergen , Sedat Kanadlı %T The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study* %D 2017 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 17 %N 69 %R %U
ISNAD Ergen, Binnur , Kanadlı, Sedat . "The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*". Eurasian Journal of Educational Research 17 / 69 (May 2017): 55-74 .
AMA Ergen B , Kanadlı S . The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*. Eurasian Journal of Educational Research. 2017; 17(69): 55-74.
Vancouver Ergen B , Kanadlı S . The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study*. Eurasian Journal of Educational Research. 2017; 17(69): 55-74.