Year 2019, Volume 19 , Issue 79, Pages 87 - 114 2019-01-20

The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

İbrahim YILDIRIM [1] , Sevilay CIRAK-KURT [2] , Sedat SEN [3]


Purpose: This study aimed to perform a meta-analysis of results from the experimental studies that examined the effect of learning strategies on students’ academic achievement in Turkey between 2000 and 2016.

Method: This study employed a meta-analysis method to combine the results of experimental studies on the effect of teaching learning strategies on students’ academic achievement. Twenty-eight studies comprising of theses and peer-reviewed articles involving an experimental analysis of the effect of learning strategies on students’ achievement were included in this study.

Results: The random effects model was used in the study and the mean effect size value was found at large effect level (d = 1.21). The eta-squared calculated for Cohen’s d of 1.21 was found to be .268. This value obtained using 31 effect sizes from the results of 28 experimental studies conducted with 1,641 students indicated that the learning strategies had 26.8% positive effect on students’ academic achievement.

Implications for Research and Practice: Sub-group analyses were also made in the sub-categories (education level, discipline, strategy teaching style, and strategy type) within the scope of the research, and it was determined that the teaching of learning strategies differed only statistically according to the discipline area. Several suggestions based on the research results were presented.

Problem Durumu: Bireyin nasıl daha iyi ve kolay öğreneceğini bilmesinin, bağımsız öğrenmenin kısacası öğrenmeyi öğrenmenin temelini oluşturduğu ifade edilen öğrenme stratejileri, farklı araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. Öğrenme stratejisi öz olarak bilgi ve becerilerin elde edilmesini kolaylaştırmak için özel bir öğrenme durumunda birey tarafından kullanılan zihinsel taktiklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme stratejileri ile ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu betimsel ve ilişkisel olmakla birlikte deneysel çalışmalar da mevcuttur. Deneysel çalışmalarda genel olarak öğrenme stratejileri öğretiminin akademik başarıya, tutuma, üstbilişsel farkındalığa, kalıcılığa, yürütücü biliş becerisine vs. etkisi incelenmiş ve çalışmaların çoğunda ilgili değişkenlerde olumlu gelişmeler görüldüğü ortaya konmuştur. Türkiye’deki alan yazında öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu konuda yapılmış bir meta-analiz çalışmasına rastlanmamıştır. Farklı boyutları ile ele alınan öğrenme stratejileri ile ilgili araştırmaların birleştirilmeye, sentezlenmeye ve değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu anlamda Türkiye kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarının birleştirilerek genel yargının ortaya konması alan yazına önemli katkılarda bulunacaktır.

Araştırmanın Amacı: Türkiye’deki alan yazında öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin çeşitli derslerdeki akademik başarılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmış çok sayıda çalışma olmasına rağmen, (bilişsel) öğrenme stratejilerinin etkisini deneysel olarak inceleyen araştırmaları ele alan kapsamlı bir meta analiz çalışmasına ulaşılamamıştır. Bu bağlamda bu araştırma, Türkiye’de öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini inceleyen 2000-2016 yılları arası deneysel çalışma sonuçlarını meta-analiz yolu ile bir araya getirmek amacıyla yürütülmüştür.

Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada, öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini inceleyen deneysel ve yarı-deneysel araştırmaların sonuçlarını bir araya getirmek amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan taramaya göre ulaşılan toplam 1436 yayın yukarıdaki kriterlere göre tasnif edildiğinde elde kalan 352 çalışma üzerinde yoğunlaşılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde özetlerinden araştırma ölçütlerine uygun olduğu belirlenen ancak erişime açık olmayan tez yazarlarına e-posta gönderilmiş ancak cevap alınamamıştır. Buna göre, belirlenen ölçütler çerçevesinde öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini deneysel olarak inceleyen lisansüstü tezler ile bilimsel makalelerden oluşan toplam 28 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu 28 çalışma haricinde yeterli veri sunan ve gerekli şartları sağlayan tam metin bildiri veya poster sunumu türünde çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırmanın geçerliği bağlamında öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi deneysel araştırmalardan elde edilen standartlaştırılmış verilerle ortaya koyulmaya çalışıldığı açıklanmış ve yayın yanlılığı incelenmiştir. Ayrıca geçerliği sağlayabilmek adına, etki büyüklüğü hesaplama ve raporlama süreçleri ayrıntılı olarak açıklanmış, birincil çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının yeterli psikometrik özellikleri taşıdıkları belirlenmiş ve çalışma Eğitim Bilimleri alanında doktoralı üç akademisyen tarafından yürütülmüştür.

Araştırmanın Bulguları: Araştırmada, belirlenen kriterler çerçevesinde meta-analize dâhil edilen araştırmalardaki verilerin rastgele ve sabit etkiler modellerine göre etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Alan uzmanı olan iki araştırmacı, çalışmalarda kullanılan öğrenme stratejilerindeki farklılığın örneklem hatasının ötesinde eğitim kademesi, disiplin, strateji öğretim tarzı ve strateji türü bağlamında farklılaştığını varsaydıkları için rastgele etkiler modeline karar vermiş ve etki büyüklüğü değeri 1.21 olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında eğitim kademesi, disiplin, strateji öğretim tarzı ve strateji türüne yönelik alt grup analizleri de yapılmış ve öğrenme stratejileri öğretiminin yalnızca disiplin alanına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Belirlenen etkinin geçerliğine ilişkin yayın yanlılığı olmadığı yapılan analizler ile ortaya konulmuş olup elde edilen etki değerinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Rastgele etkiler modeline göre hesaplanan 1.21 Cohen d değerinin eta-kare karşılığı .268’dir. Bu değer; 1641 öğreneni kapsayan 28 çalışmadan elde edilen 31 etki büyüklüğüne göre öğrenme stratejilerinin öğrenen başarısı üzerinde % 26.8’lik olumlu bir katma değere sahip olduğunu göstermektedir. Eldeki araştırmada ortak etki değerini belirleme analizlerine ek olarak, bulgulardaki heterojenliğin nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla eğitim düzeyi, disiplin, strateji öğretim tarzı ve strateji türüne göre grup karşılaştırmaları da yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde eğitim kademesinin (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) öğrenme stratejileri öğretiminde anlamlı bir değişim meydana getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç öğrenme stratejileri öğretiminin eğitimin her kademesinde etkili olduğunu göstermekte; öğrenme stratejilerinin küçük yaşlarda öğretilmesinin daha etkili olduğu görüşünde olan araştırmacıların görüşlerini sonraki eğitim yaşantılarında ve öğrenmeyi öğrenmenin küçük yaşlarda kazanılmasında önemli olduğu noktalarında doğrulamaktadır. Öğrenme stratejileri öğretiminin farklı disiplinlerde anlamlı bir değişime neden olup olmadığına ilişkin analizler ise öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısını en fazla müzik eğitimi en az pozitif bilimlerden olan Fen bilimleri alanında olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Araştırma kapsamında disiplin alanlarına yönelik birincil araştırma sayısı Yabancı dilde 9, Fen bilimlerinde 6, Sosyal bilimlerde 10, Türkçe’de 4 ve Müzik’te 2 olarak görülmektedir. Birincil çalışma sayıları arasındaki farkın sonuçları etkileyebileceği, bu nedenle müzik dersindeki başarının en yüksek çıktığı düşünülebilir. Diğer yandan sözel alan olarak sınıflanabilecek Sosyal bilimler, Yabancı dil, Türkçe alanlarında etki büyüklüklerinin de birbirine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı dil, Sosyal bilimler ve Türkçe alanlarının sözel, Fen bilimleri alanlarının sayısal olduğu düşünüldüğünde öğrenme stratejilerinin sözel alanlarda daha etkili olduğu çıkarımında bulunulabilir. Öğrenme stratejisi öğretiminin alan bağımsız, bütünleştirilmiş veya eklektik olarak gerçekleştirilmesinin öğrenci başarısında anlamlı bir değişim meydana getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka deyişle farklı tarzlarda öğrenme stratejisi kazandırma yaklaşımları benzer sonuçlar doğurmaktadır. Benzer şekilde çalışmalarda kullanılan öğrenme stratejisi türünün de benzer sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir. Tüm bunlar öğrenme stratejileri öğretiminin gerek derslere entegre edilerek, gerek derslerden bağımsız gerekse her ikisinin bütünleştirildiği şekilde öğretilebileceğini ve herhangi bir strateji türünün veya karmasının kullanılmasının tümünün etkili sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: öğrenme stratejileri, akademik başarı, meta-analiz.

 • Akin, O. (2013). The effect of elaboration strategy on academic achievement in violin training (a sample application). Kastamonu Education Journal, 21(4), 1551-1560.
 • Akkus-Ispir, O., Ay, Z. S. P., & Saygi, E. (2011). Self-regulating learning strategies, motivation towards mathematics and thinking styles of gifted students. Education and Science, 36(162), 235-246.
 • Ardasheva, Y., Wang, Z., Adesope, O. O., & Valentine, J. C. (2017). Exploring effectiveness and moderators of language learning strategy instruction on second language and self-regulated learning outcomes. Review of Educational Research, 87(3), 544–582.
 • Arends R. I. (1997). Classroom instruction and management. New-York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Ayaz, M. F. & Soylemez, M. (2015). The effect of the project-based learning approach on the academic achievements of the students in science classes in Turkey: A Meta-Analysis Study. Education and Science, 178, 255-283.
 • *Aydemir, U. V. (2007). The effect of language learning strategies on the achievement of students in teaching English (Unpublished master thesis). Uludag University, Institutes of Educational Sciences, Bursa.
 • *Bas, G. (2012). The effect of teaching learning strategies on students' academic achievement, attitudes and cognitive awareness levels in English courses. Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 49-71.
 • *Belet, S. D. (2005). The effect of learning strategies on reading comprehension and writing skills and attitudes towards Turkish course (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University, Institutes of Educational Sciences, Eskisehir.
 • *Biyikli, C., & Dogan, N. (2015). The effect of using learning strategies on academic achievement. Education and Science, 40(181), 311-327.
 • *Bolukbas, F. (2013). The effect of language learning strategies on learning vocabulary in teaching Turkish as a foreign language Hacettepe University Journal of Education, 28(3), 55-68.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis. West Sussex, UK: John Wiley.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive meta-analysis (version 2). Englewood, NJ: Biostat.
 • *Bozkurt, N. (2007). The effect of different learning strategies applied in high school - 1 history course on students' achievement and retention. Unpublished doctoral dissertation. Gazi University, Institutes of Educational Sciences, Ankara.
 • Brandt, R. (1988/1989). On learning research: A conversation with Lauren Resnick. Educational Leadership, 46(4), 12-16.
 • Bulus, M., Duru, E., Balkis, M., & Duru, S. (2011). The role of learning strategies and individual traits in predicting academic achievement of prospective teachers. Education and Science, 36(161), 186-198.
 • *Caliskan, M., & Sunbul, A. M. (2011). The effects of learning strategies instruction on metacognitive knowledge, using metacognitive skills and academic achievement (Primary education sixth grade Turkish course sample). Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 148-153.
 • *Cerci, A. (2005). The effect of learning strategies on students’ comprehension level in teaching Turkish (Unpublished master thesis). Selcuk University, Institute of Social Sciences, Konya.
 • Cesur, M. O., & Fer, S. (2011). A model explaining relationships between language learning strategies, learning styles and success in reading comprehension. Journal of Education, 41, 83-93.
 • *Cetingoz, D. (2006). The teaching of note taking strategy, the success of history, keeping in mind and success motivation (Unpublished doctoral dissertation). Dokuz Eylul University, Institutes of Educational Sciences, Izmir.
 • Chen, D. G. D., & Peace, K. E. (2013). Applied meta-analysis with R. Boca Raton, London, New York: CRC Press.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). New York: Routledge.
 • Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd edition). New York: Russell Sage Publication.
 • Dansereau, D. F., Collins, K. W., McDonald, B. A., Holly, C. D., Garland, J., Diekhoff, G., & Evans, S. H. (1979). Development and evaluation of a learning strategy training program. Journal of Educational Psychology, 71(1), 64-73. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.71.1.64
 • *Derman, A. (2002). The effect of different learning strategies used in 7th grade science classrooms on students' achievement (Unpublished master thesis). Selcuk University, Institutes of Social Sciences, Konya.
 • *Dikbas, Y., & Hasirci, O. K. (2008). The effect of teaching learning strategies and their use in teaching on students’academic achievement and attitudes. Ahi Evran University, Journal of Kirsehir Education Faculty, 9(2), 69-76.
 • de Boer, H., Donker, A. S., & van der Werf, M. P. C. (2014). Effects of the attributes of educational interventions on students’ academic performance: A meta-analysis. Review of Educational Research, 84(4), 509–545.
 • Demirel, M. (1993). Teaching learning strategies. Education and Science, 17(88), 52-59.
 • Demirel, O. (2003). Education dictionary (2.edition). Ankara: Pegema Publishing.
 • Donker, A. S., de Boer, H., Kostons, D., van Ewijk, C. D., & van der Werf, M. P. C. (2013). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. Educ. Res. Rev., 11, 1–26.
 • Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: a simple funnel‐plot–based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2), 455–463.
 • Ellis, P. D. (2009). Thresholds for interpreting effect sizes. Retrieved March 13, 2017 from http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/thresholds_for_interpreting_effect_sizes2.html
 • Erdem, A. R. (2005). Effective ways of learning: Learning strategies and teaching. Elementary Education Online, 4(1), 1–6.
 • Ergen, B. & Kanadli, S. (2017). The effect of self-regulated learning strategies on academic achievement: A meta-analysis study. Eurasian Journal of Educational Research 69, 55-74.
 • *Evcim, H. (2008). Increasing vocabulary knowledge through language learning strategies of university preparatory class students (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal University, Institutes of Educational Sciences, Bolu.
 • Field, A. P., & Gillett, R. (2010). How to do a meta-analysis. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • Fragkos, K. C., Tsagris, M., & Frangos, C. C. (2014). Publication bias in meta-analysis: confidence intervals for Rosenthal’s fail-safe number. International scholarly research notices, 2014.
 • Gagne, R. M. (1988). Essentials of learning for instruction. 2nd Ed., New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Ghee, T.T., Ismail, H.N., & Kabilan M.K. (2010). Language learning strategies used by MFL students based on genders and achievement groups. US-China Foreign Language, 8(1), 50- 58.
 • *Hasra, K. (2007). The effect of the teaching of learning strategies with brain based learning approach on students' reading comprehension skills (Unpublished master thesis). Mugla University, Institutes of Social Sciences, Mugla.
 • Higgins, J., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta‐analysis. Statistics in medicine, 21(11), 1539-1558.
 • *Kaya, F. (2006). The effect of some learning strategies on attitudes and reading comprehension in primary school fourth grade Turkish course. Unpublished master thesis. Mustafa Kemal University, Institutes of Social Sciences, Hatay.
 • *Kaydu, M. (2004). The effect of different learning strategies used in geography courses on the success of students in secondary education 1st grade (Unpublished master thesis). Selcuk University, Institutes of Social Sciences, Konya.
 • *Keban, F. (2010). Investigation of the effects of strategy teaching in cooperative learning groups in basic physics laboratories at undergraduate level (Unpublished master thesis). Dokuz Eylul University, Institutes of Educational Sciences, İzmir.
 • *Kizilaslan-Tuncer, B. (2007). The effect of the use of learning strategies in teaching on students' academic achievements, retention levels and attitudes towards the course (Unpublished master thesis). Canakkale Onsekiz Mart University, Institutes of Social Sciences, Canakkale.
 • *Kuleli, M. (2011). The role of learning strategies in learning English grammar (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal University, Institutes of Educational Sciences, Bolu.
 • *Kurum, E. Y. (2012). The impact of strategy based instruction on improving the foreign language proficiency level of the 3rd grade students at the Turkish military academy. Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Ankara.
 • Lenz, B. K. (1992). Self-managed learning strategy systems for children and youth. School Psychology Review, 21(2), 211-228.
 • Levin, J. R. (1986). Four cognitive principles of learning-strategy instruction. Educational Psychologist, 21, 3-17.
 • Lipsey, M. W. & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Applied Social Research Methods Series (Vol. 49). Thousand Oaks, CA: Sage publications.
 • Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford University Press.
 • Mayer, R. E. (1980). Elaboration techniques that increase the meaningfulness of technical text: An experimental test of the learning strategy hypothesis. Journal of Educational Psychology, 72(6), 770-784. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.72.6.770
 • *Meydan, A. (2010). The effect of “learning to learn strategy” on the student’s learning and permanency of 4th grade unit “the environment we live”. Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, 23, 149-157.
 • MoNE (2018). Primary and Secondary School Mathematics Curriculum (Grades 1-8), Ankara.
 • MoNE Media Briefing. (2017). On Renewal and Change in Curriculum. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Ning, K. H., & Downing, K. (2011). The interrelationship between student learning experience and study behaviour. Higher Education Research and Development, 30(6), 765-778.
 • O’Malley, J.M., & Chamot, A.U. (1990) Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: University Press
 • Oxford, R.L. (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle.
 • Ozer, B. (17-18 November, 2003). Teachers' new task: learning to learn. Presented in Learning to Learn Activities. ODTU Culture and Convention Center , Ankara.
 • Paris, S.G., Cross, D.R., & Lipson, M.Y. (1984). Informed strategies for learning: A program to improve children’s reading awareness and comprehension. Journal of Educational Psychology, 76(6), 1239-1252.
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining selfregulated learning. International Journal of Educational Research, 31, 459–470.
 • Ried, K. (2006). Interpreting and understanding meta-analysis graphs: a practical guide. Retrieved March 28, 2017 from https://dspaceprd01.services.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/43554/1/hdl_43554.pdf
 • Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3), 638-664.
 • Rothstein, H. R., Sutton, A. J., & Borenstein, M. (Eds.). (2005). Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments. West Sussex: John Wiley and Sons.
 • Saracaloglu, A. S., & Karasakaloglu, N. (2011). An investigation of prospective teachers’ reading comprehension levels and study and learning strategies related to some variables. Education and Science, 36(161), 98-115
 • Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy, 199227.
 • Senemoglu, N. (2001). Development, learning and teaching (3rd Ed.). Ankara: Gazi Bookstore.
 • *Serce, H. (2013). The effects of teaching vocabulary learning strategies on vocabulary learning and strategy use (Unpublished doctoral dissertation). Necmettin Erbakan University, Institutes of Educational Sciences, Konya.
 • Somuncuoglu, Y., & Yildirim, A. (1998). Learning strategies: Theoretical dimensions, research findings and results Science and Education, 22(110), 31-39.
 • Sonmez, V. (2007). Teaching principles and methods. Ankara: Ani Publishing.
 • *Tasdemir, A., & Tay, B. (2007). The effects of students’ using learning strategies on science achievement in science teaching. Uludag University Faculty of Education Journal, 20(1), 173-187.
 • Toffler, A. (1974). Learning for tomorrow. USA: Vintage.
 • *Tok, S. (2008). The effects of note-taking and KWL strategy on attitude and academic achievement. Hacettepe University Journal of Education, (34), 244-253.
 • Tunca, N., & Alkin-Sahin, S. (2014). The relationship between pre-service teachers' cognitive (metacognitive) learning strategies and academic self-efficacy beliefs. Anadolu International Journal of Educational Sciences, 4(1), 47-56.
 • *Uraz, B. (2004). The relationship between learning strategy choice in reading comprehension and academic success. Unpublished master thesis. Gazi University, Institutes of Educational Sciences, Ankara.
 • Ustun, U., & Eryilmaz, A. (2014). A research methodology to conduct effective research syntheses: Meta-analysis. Education and Science, 39(174).
 • *Uysal, I. (2006). The effect of learning strategies in social sciences lesson on students' level of understanding and interpretation (Unpublished master thesis). Selcuk University, Institutes of Social Sciences, Konya.
 • Valentine, J. C., & Cooper, H. (2008). A systematic and transparent approach for assessing the methodological quality of intervention effectiveness research: The Study Design and Implementation Assessment Device (Study DIAD). Psychological Methods, 13(2), 130-149.
 • Valentine, J. C., Pigott, T. D., & Rothstein, H. R. (2010). How many studies do you need? A primer on statistical power for meta-analysis. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 35(2), 215-247.
 • Weinstein, C.E., & MacDonald, J.D. (1986). Why does a school psychologist need to know about learning strategies?. Journal of School Psychology, 24(3), 257-265.
 • Weinstein, C.E., & Mayer, R.E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. Wittrock (Ed.), Handbook of Research on Teaching (315-327), New York: MacMillan.
 • Weinstein, C.E., Ridley, D.S., Dahl, T., & Weber, E.S. (1988/1989). Helping students develop strategies for effective learning. Educational Leadership, 46(4), 17-19.
 • *Yildiz, N. (2003). The effect of learning strategies that are provided to students in the 5th grade science lesson on their academic achievements and retention levels. (Unpublished master thesis). Anadolu University, Institutes of Educational Sciences, Eskisehir.
 • *Yokus, H. (2009). The effect of activities related to the use of learning strategies in piano education on performance achievement and metacognitive awareness (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University, Institutes of Educational Sciences, Istanbul.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim YILDIRIM

Author: Sevilay CIRAK-KURT

Author: Sedat SEN

Dates

Publication Date : January 20, 2019

Bibtex @research article { ejer520736, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {87 - 114}, doi = {}, title = {The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study}, key = {cite}, author = {Yıldırım, İbrahim and Cırak-kurt, Sevilay and Sen, Sedat} }
APA Yıldırım, İ , Cırak-kurt, S , Sen, S . (2019). The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (79) , 87-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42986/520736
MLA Yıldırım, İ , Cırak-kurt, S , Sen, S . "The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study" . Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 87-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/42986/520736>
Chicago Yıldırım, İ , Cırak-kurt, S , Sen, S . "The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study". Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 87-114
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study AU - İbrahim Yıldırım , Sevilay Cırak-kurt , Sedat Sen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 114 VL - 19 IS - 79 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study %A İbrahim Yıldırım , Sevilay Cırak-kurt , Sedat Sen %T The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study %D 2019 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 19 %N 79 %R %U
ISNAD Yıldırım, İbrahim , Cırak-kurt, Sevilay , Sen, Sedat . "The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study". Eurasian Journal of Educational Research 19 / 79 (January 2019): 87-114 .
AMA Yıldırım İ , Cırak-kurt S , Sen S . The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(79): 87-114.
Vancouver Yıldırım İ , Cırak-kurt S , Sen S . The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(79): 87-114.
IEEE İ. Yıldırım , S. Cırak-kurt and S. Sen , "The Effect of Teaching “Learning Strategies” on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 19, no. 79, pp. 87-114, Jan. 2019