Year 2019, Volume 15 , Issue 1, Pages 1 - 16 2019-03-25

Examination of Middle School Students’ Reading Anxiety in Terms of Various Variables
Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Hüseyin ÇEVİK [1] , Şenol ORAKÇI [2] , Osman AKTAN [3] , Çetin TORAMAN [4]


The purpose of this study is to determine students’ reading anxiety in terms of various variables. The study is a kind of descriptive research. The design of this research was the correlational model. In the study, 368 middle school students in the district of Ankara, Kecioren constitute the study group in accordance with the principle of voluntary and easy data collection. In this study, the scale of reading anxiety developed by Melanlıoglu (2014) was used as a data collection tool. In the analysis of the data, IBM-SPSS 22 program was used. As the data were not normally distributed, analyses were performed with non-parametric techniques such as Spearman's rank correlation coefficient, Mann Whitney U Test, and Kruskal Wallis Test. When the research findings were examined, it was determined that students had lower scores on the dimensions of “planning the reading process” and "aspects supporting reading" and they had scores above average on the dimension of "understanding and analysing the material read" of reading anxiety scale. No significant difference was found among the level of academic achievement in Turkish lesson and total scores of reading anxiety scale and any dimensions of reading anxiety scale. Based on the research findings, it was determined that there is no significant difference in the dimensions of reading anxiety according to gender, family income level, and the variable- when students read a book last. A significant difference was found in only sub-dimension of "understanding and analysing the material read" of reading anxiety scale according to education level of both mother and father whereas no significant difference was found in other dimensions according to education level of both mother and father. When the research findings were examined, it was determined that there was a significant difference on the dimensions of “planning the reading process” and "understanding and analysing the material read" of reading anxiety scale according to parent’s reading habit at home whereas no significant difference was found between the sub-dimension of "aspects supporting reading" of the reading anxiety scale and total scores of reading anxiety scale. Based on research findings, it has been proposed organize educational guidance works with purpose to reduce students’ reading anxiety.

Bu araştırmanın amacı Ankara ili, Keçiören ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan okullarda öğrenim gören, veri toplaması kolay, gönüllülük ilkesiyle araştırmaya katılan 368 ortaokul öğrencisi araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilmiş olan “Okuma Kaygısı Ölçeği (OKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM-SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle analizler Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test gibi non-parametrik teknikler ile yapılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların okuma kaygısı ölçeği alt boyutları incelendiğinde katılımcıların okuma sürecini planlama ve okumayı destekleyen unsurlar alt boyutlarında düşük puanlara yığıldıkları okuduğunu anlama ve çözümleme boyutunda ise ortanın üzerinde puan aldıkları belirlenmiştir. Türkçe dersi akademik başarı düzeyi ile gerek okuma kaygısı ölçeğinin toplam puanı ve gerekse alt boyutlarının hiçbiri ile anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak cinsiyete, aile gelir düzeyine ve öğrencilerin en son ne zaman kitap okuduğuna göre okuma kaygısının boyutlarında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Hem anne ve hem de baba eğitim durumuna göre göre okuma kaygısı ölçeğinin sadece “okuduğunu anlama ve çözümleme” alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiş olup, diğer boyutlarda anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Anne ve babanın evde kitap okuma durumuna göre okuma sürecini planlama, okuduğunu anlama ve çözümleme boyutlarında anlamlı bir farklılık belirlenmiş olup, okumayı destekleyen unsurlar alt boyutu ile okuma kaygısı toplam puanlarında anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak okuma kaygısını azaltmaya yönelik eğitsel çalışmalar düzenlenmesi ve rehberlik yapılması önerilmiştir.

 • Akyol, H. (2015). Türkçe öğretim yöntemleri. (15. bs). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Alisinanoğlu, F., & Ulutaş, İ. (2003). Çocukların Kaygı Düzeyleri İle Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 28 (128), 65-71.
 • Al-Jawi, F. D. (2010). Teaching the receptive skills. Retrieved June 17/2017 From http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281126/lectureof _Methodology_2/receptive_skills.pdf.
 • Bozorgian, H. (2012). The relationship between listening and other language skills in International English Language Testing System. Theory and Practice in Language Studies, 2 (4), 657-663.
 • Brantmeier, C. (2005). Anxiety about L2 reading or L2 reading tasks? A study with advanced language learners. The Reading Matrix, 5(2), 67-85.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema YayınlarıCapan, S. A., & Karaca, M. (2013). A comparative study of listening anxiety and reading anxiety. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1360-1373.
 • Cunningham, A. E., & Stanovich K. E. (1998). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33 (6), 934-945.
 • Çeliktürk, Z., & Yamaç, A. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencileri için okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 14, (1),97-107.
 • Green, S. B., & Salkind, N. J. (2008). Using SPSS for Windows and Macintosh (Analyzing and Understanding Data–Fifth Edition). Pearson Prentice Hall. New Jersey.
 • Holloway, J. H. (1999). Improving the reading skills of adolescents. Educational Leadership, 57(2), 80-82.
 • Jalongo, M. R., & Hirsh, R. A. (2010). Understanding reading anxiety: New insights from neuroscience. Early Childhood Education Journal, 37 (6), 431-435.Liu, M., & Hu, Y. (2009). Reading anxiety in EFL classrooms: A case study. In Proceedings of the 3rd International Symposium on Teaching English at Tertiary Level (pp. 48-56). Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445.
 • Liu, M., & Hu, Y. (2009). Reading anxiety in EFL classrooms: A case study. In Proceedings of the 3rd International Symposium on Teaching English at Tertiary Level (pp. 48-56). Hong Kong: Hong Kong Polytechnic University.
 • Lu, Z., & Lui, M. (2015). An investigation of Chinese university EFL learner’s foreign language reading anxiety, reading strategy use and reading comprehension performance. Studies in Second Language Learning and Teaching SSLLT, 5 (1), 65-85.
 • MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1989). Anxiety and second‐language learning: Toward a theoretical clarification. Language learning, 39 (2), 251-275.
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Okuma kaygısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 176, 95-105.
 • Mills, N., Pajares, F., & Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: Self-efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals, 39 (2), 276-295.
 • OECD (2002). Reading for change - Performance and engagement across countries. Paris: OECD.Olson, D. R. (1994). The world on paper. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi.
 • Uçgun, D. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (4), 1958-1970.Rajaba A., Zarina, W., Zakariab W., Rahmanc, H.A. Hosnid, A.D., & Hassanie, S. (2012). Reading anxiety among second language learners Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 362 – 369.
 • Pichette, F. (2009). Second Language Anxiety and distance language learning. Foreign Language Annals, 42 (1), 77-93.
 • Saito, Y., Horwitz, E., & Garza, J. (1999) Foreign Language Reading Anxiety. The Modern Language Journal, 83 (2), 202-218.
 • Smith, M. C., Mikulecky, L., Kibby, M.W., Dreher, M.J., & Dole, J.A. (2000). What will be the demands of literacy in the workplace in the next millennium? Reading Research Quarterly, 35(3), 378-383.
 • Toros, F., & Tataroğlu, C. (2002). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: sosyo-demografik özellikler, anksiyete ve depresyon düzeyleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9 (1), 23-31.
 • The Summer Institute of Linguistics-International (1999). What is language?. https://www.sil.org/language-development sayfasından erişilmiştir.
 • Wu, H.-J. (2011). Anxiety and reading comprehension performance in English as a foreign language. Asian EFL Journal, 13 (2), 273-306.
 • Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 431-448.
 • Yıldız, M., & Ceyhan, S. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (2), 1301-1316.
 • Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okul başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/bulentyilmaz/byilmaz1.pdf adresinden 28.07.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Young, D. J. (1986). The relationship between anxiety and foreign language oral proficiency ratings. Foreign Language Annals, 19 (5), 439-445.
 • Zhao, A., Guo, Y., & Dynia, J. (2013). Foreign language reading anxiety: Chinese as a foreign language in the United States. The Modern Language Journal, 97 (3), 764-778.
 • Zoghi, M. (2012). An instrument for EFL reading anxiety:inventory construction and preliminary validation. The Journal Of Asia Tefl, 9 (1), 31-56.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8420-5481
Author: Hüseyin ÇEVİK
Institution: MEB
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1534-1310
Author: Şenol ORAKÇI
Institution: MEB
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6583-3765
Author: Osman AKTAN (Primary Author)
Institution: MEB
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5319-0731
Author: Çetin TORAMAN
Institution: MEB
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 25, 2019

Bibtex @research article { eku398683, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {1 - 16}, doi = {10.17244/eku.398683}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çevi̇k, Hüseyin and Orakçı, Şenol and Aktan, Osman and Toraman, Çetin} }
APA Çevi̇k, H , Orakçı, Ş , Aktan, O , Toraman, Ç . (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (1) , 1-16 . DOI: 10.17244/eku.398683
MLA Çevi̇k, H , Orakçı, Ş , Aktan, O , Toraman, Ç . "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/44145/398683>
Chicago Çevi̇k, H , Orakçı, Ş , Aktan, O , Toraman, Ç . "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi AU - Hüseyin Çevi̇k , Şenol Orakçı , Osman Aktan , Çetin Toraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.398683 DO - 10.17244/eku.398683 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 15 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.398683 UR - https://doi.org/10.17244/eku.398683 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi %A Hüseyin Çevi̇k , Şenol Orakçı , Osman Aktan , Çetin Toraman %T Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 1 %R doi: 10.17244/eku.398683 %U 10.17244/eku.398683
ISNAD Çevi̇k, Hüseyin , Orakçı, Şenol , Aktan, Osman , Toraman, Çetin . "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 1 (March 2019): 1-16 . https://doi.org/10.17244/eku.398683
AMA Çevi̇k H , Orakçı Ş , Aktan O , Toraman Ç . Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(1): 1-16.
Vancouver Çevi̇k H , Orakçı Ş , Aktan O , Toraman Ç . Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(1): 1-16.