Year 2014, Volume 10 , Issue 4, Pages 1022 - 1046 2014-09-29

ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI, KALICILIK, ÖZYETERLİLİK ALGISI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES

Yasemin ABALI ÖZTÜRK [1] , Çavuş ŞAHİN [2]


Çalışmanın amacı; alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin Matematik dersine ilişkin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına,  öğrencilerin özyeterlilik algılarına ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmada; nicel araştırma modellerinden yarı deneysel desen  kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale merkezde yer alan dört tane beşinci sınıf şubesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekler ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda; alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerine göre; beşinci sınıf öğrencilerinin Matematik dersine ilişkin akademik başarılarını, özyeterlilik düzeylerini, tutumlarını ve öğrenmelerinin kalıcılığını olumlu yönde arttırdığı belirlenmiştir.    

This study aims at determining the effects of alternative assessment and evaluation methods on academic achievement in mathematics, persistence of learning, self-efficacy perception and attitude. The present study used quasi-experimental design as a quantitative research model. The study group of the research was comprised of 4 groups of fifth grade students from state primary schools in Çanakkale. To collect data, the study made use of questionnaires which were developed by the researcher. The results indicate that alternative assessment and evaluation methods positively increased fifth grade students' math-related academic achievement, self-efficacy levels, attitudes and persistence of their learning when compared to traditional assessment and evaluation methods.
 • Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi (18. baskı). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Bas.Yay. Dağ. Ltd. Şti.
 • Andrade, H. G. (2009). Rubrics and self-assessment project. Edna McConnell Clark Foundation. http://www.pz.harvard.edu/rubrics.php adresinden 20 Haziran 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Bağcı, İ. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde türk tarihinde yolculuk ünitesinin alternatif değerlendirme (portfolyo ) ile işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bahar, M., Nartgün. Z., Durmuş. S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bal, A. P. (2013). Mathematics teachers’ views on performance task process. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 385-402.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy, the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Bay, E. ve Karakaya, Ş. (2009). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (28), 40-55.
 • Baykul, Y. (2012). İlkokulda matematik öğretimi (11. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bayrakdar Çiftçi, Z., Akgün, L. ve Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 1-21.
 • Benzer, A. ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir yöntemi olarak portfolyo uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1
 • Black, P., Harrison, C., Hodgen, J., Marshall, B. & Serret, N. (2010). Validity in teachers’ summative assessments. Assessment in Education: Principles, Policies and Practise, 17, 215-232.
 • Black, P. & William, D. (2003). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy ve Practice, 5(1), 7-68.
 • Bloom, S. B. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2.Baskı). (Çev. D.A. Özçelik). Ankara: Pegem Akademi.
 • Brinkerhoff, J. (2006). Effects of a long duration, professional development academy on technology skills computer self-efficacy and technology ıntegration beliefs and practices. Journal of Research on Technology in Education, 39(1), 22-43.
 • Brown, G. T. L. & Wang, Z. (2014, in press). Illustrating assessment: How Hong Kong university students conceive of assessment‘s purposes. Studies in Higher Education, 39(2). http://www.academia.edu/842641 adresinden 12 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: PegemA Akademi. Cansız Aktaş, M. ve Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • Carroll, A., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie, J., Gordon, L. & .Bower, J. (2009). Self-efficacy and academic achievement in Australian high school students: the mediating effects of academic aspirations and delinquency. Journal of Adolescence, 32(4), 797-817.
 • Chamoso, J. M. & Caceres, M. J. (2008). Analysis of the reflections of studentteachers of mathematics when working with learning portfolios in Spanish University classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(1), 198-206.
 • Chase, A. M. (2001). Children’s self-efficacy motivational ıntentions and attributions in physical education and sport. Research Quarterly for Exercise and Sport, 72(1), 47–54.
 • Choi, N. & Chang, M. (2011). Interplay among school climates, gender, attitude toward mathematics and mathematics performance of middle school students. Middle Grades Research Journal, 6(1), 15-28.
 • Cihanoğlu, O. M. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlardan öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çakmaklı, A. (2008). Yapılandırılmış iletişim gridi tekniğinin öğrenci performansını ölçme süreci açısından etkililiğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Çiftçi, S., Sünbül, A. M. ve Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 2812
 • Davidheiser, S. A. (2013). Identifying areas for high school teacher development: A study of assessment literacy in the Central Bucks School District (Unpublished doctoral dissertation). University of Drexel, USA.
 • Develi, H. (2006). Matematik öğrenme ve öğretme. H. Gür (Ed.), Matematik Öğretimi (ss. 19-88). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Doğan, C. D. (2011). Öğretmen adaylarının başarıları belirlenirken tercih ettikleri durum belirleme yöntemlerini etkileyen faktörler ve bu yöntemlere ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Duran, M., Mıhladız, G. ve Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 26-37, ISSN: 214664
 • Erdin, Y. (2010). Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımının verimli çalışma alışkanlıkları ve öğrenmenin kalıcılığı üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erduran Avcı, D. (2008). Fen ve teknoloji eğitiminde öğrenci günlüklerinin kullanılması. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.
 • Even, R. & Tirosh, D. (2002). Teacher knowledge and understanding of students mathematical learning. In L. D. English (Eds), Handbook of International Research in Mathematics Education (pp. 219-240). London: Lawrence Erlbaum Assocıates Publisers.
 • Gömleksiz, M. N. ve Koç, A. (2012). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(1), 148-154.
 • Guskey, T. R. (2010). Formatıve Assessment The Contributions of Benjamin S. Bloom, Handbook of Formative Assessment. Taylor ve Francis e-Library.
 • Gürses, A., Altun, S., Özkan, E., Kahraman, S. ve Taşğın, E. (2006). Sınıf öğretmenliği programı fen bilgisi öğretimi dersinde akran değerlendirmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Güven, E. (2007). Portfolyonun ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi "Vücudumuzda Sistemler" ünitesi'nde öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hancock, D. R. (2007). Effects of performance assessment on the achievement and motivation of graduate students. Active Learning in Higher Education, 8(3), 219- 231.
 • House, J. D. (2004). Cognitive-motivational characteristics and science achievement of adolescent students: Results from the TIMSS 1995 and TIMSS 1999 assessments. International Journal of Instructional Media, 31(4), 411-424.
 • İlhan, E. G. Ç. (2006). Yeni değerlendirme yaklaşımlarının matematik eğitimindeki yansımalarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • İzgi, Ü. (2007). Fen eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sınav kaygısına ve öğrenmede kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2013). Günümüzde insan ve insanlar (14. baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karaşahin, Ç. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Klomegah, R. Y. (2007). Predictors of academic performance of university students:an application of the goal efficacy model. College Student Journal, 41(2), 407-415.
 • Krulick, S., Rudnick, J. & Milou, E. (2003). Teaching mathematics in the middle school. Newyork: Pearson Education.
 • Levitt, K. E. (2001). An analysis of elementary teachers’ belief regarding the teaching and learning of science. Science Education, 86 (1), 1-22.
 • Looney, L. (2006). Improving learning through formative assessment education policy analysis: Focus on higher education 2005–2006 edition. http://www.oecd-ilibrary.org adresinden 12 Mart 2012 tarihinde edinilmiştir. Mamaç, N. H., Ünsal, N. ve Yavuz, D. (2006). İlköğretim matematik-3 öğretmen kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mamur, N. (2011). Görsel sanatlar eğitimi alan öğretmen adaylarının alanlarına yönelik ölçme ve değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlikleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 597-626.
 • McMillan, J. H. (2004). Classroom Assessment: Principles And Practice For Effective Instruction (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • MEB. (2008). İlköğretim matematik dersi 1-5.sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milner, R. H. & Hoy, W. A. (2003). A Case study of an African American Teacher’s self-efficacy, stereotype threat, and persistence. Teaching and Teacher Education, 19(2), 263-276.
 • Newman, F., Bryk, A. S. & Nagaoka, J. K. (2001). Authentic intellectual work and standardized tests:conflict-or-coexistence?. Improving Chicago’s Schools, Consortium On Chicago School Research. http://ccsr.uchicago.edu/sites/default/files/publications/p0a02.pdf adresinden 15 Mart 2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Nicolaidou, M. & Philippou, G. (2003) Attitudes towards mathematics, self-efficacy and achievement in problem solving. M. A. Mariotti (Eds), Proceedings of the Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, 28 February-3 March, Bellaria, Italia.
 • Olğun, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde öz ve akran değerlendirme uygulamalarının yer aldığı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı, tutum ve bilişüstü becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Oliveira, A. (2008). Poster presentation and learning log: Alternatives in Assessment at undergraduate and graduate levels. Signótica, 20(2), 235-252. www.revistas.ufg.br/index.php/sig/.../4783 adresinden 25 Mart 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Orhan, A. (2012). Alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Özcan, F. (2011). 9. Sınıf öğrencilerinin kimyasal değişimler konusundaki kavramsal başarıları üzerine alternatif değerlendirme tekniklerinin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Papinczak, T., Young, L. & Groves, M. (2007). Peer assessment in problem-based learning: A Qualitative study. Advances in Health Sciences Education: Theory and Practice, 12(2), 169-86.
 • Remesal, A. (2011). Primary and secondary teachers‘ conceptions of assessment: A qualitative study. Teaching and Teacher Education, 27(2), 472-482.
 • Ross, J. A. & Bruce, C. D. (2006). Teacher self-assessment: A mechanism for facilitating professional growth. Teaching and Teacher Education, 23(2), 146-1
 • Schunk, D. H. (2011). Öğrenme teorilerine eğitimsel bir bakış (2. baskı). (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Schunk, D. H. & Hanson, A. R. (1985). Peer models: Influence on children's selfefficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 77, 313-322. http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Schunk_Peer_1985.pdf adresinden 08 Ocak 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Sezgin, M. (2013). Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının akademik özyeterlik algıları ve algıladıkları öğretmen davranışları açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Stears, M. & Gopal, N. (2010). Exploring alternative assessment strategies in science classrooms. South African Journal of Education, 30, 591-604.
 • Stiggins, R. J. (2004). New Assessment Beliefs For A New School Mission. Phi Delta Kappan, 86(1), 22-27.
 • Strijbos, J. W. & Sluijsmans, D. (2010). Unravelling peer assessment: Methodological, functional and conceptual developments. Learning and Instructions, 20(4), 265-269.
 • Şeker, F. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tutum ve başarıya etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Vurkaya, G. (2010). Alternatif değerlendirme etkinliklerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Walser, M. T. (2009). An action research study of student self-assessment in higher education. Innovative Higher Education. 34(5), 299-306.
 • Weekers, A. M., Brown, G. T. L. & Veldkamp, B. P. (2009). Analyzing the dimensionality of the Students‘ Conceptions of Assessment Inventory. In D. M. McInerney, G. T. L. Brown & G. A. D. Liem (Eds.), Students’ perspectives on assessment: What students can tell us about assessment for learning (pp. 133-157), Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Yağmur, A. (2012). Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Yalçın, M. (2012). Biyoloji dersinde vee diyagramına dayalı bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenme günlükleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 157-167.
 • Yılmaz Köseoğlu, D. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde alternatif bir değerlendirme aracı olarak posterlerin etkililiğinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yurdabakan, İ. (2011). Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı: Eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 44(1), 51-77.
 • Zhang, Z. & Burry-Stock, J. A. ( 2003). Classroom assessment practices and teachers’ self- perceived assessment skills. Applied Measurement in Education, 16(4), 323-342.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yasemin ABALI ÖZTÜRK

Author: Çavuş ŞAHİN

Dates

Publication Date : September 29, 2014

Bibtex @conference paper { eku74156, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2014}, volume = {10}, pages = {1022 - 1046}, doi = {}, title = {THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES}, key = {cite}, author = {Abalı Öztürk, Yasemin and Şahin, Çavuş} }
APA Abalı Öztürk, Y , Şahin, Ç . (2014). THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 10 (4) , 1022-1046 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/5462/74156
MLA Abalı Öztürk, Y , Şahin, Ç . "THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (2014 ): 1022-1046 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/5462/74156>
Chicago Abalı Öztürk, Y , Şahin, Ç . "THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES". Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (2014 ): 1022-1046
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES AU - Yasemin Abalı Öztürk , Çavuş Şahin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1022 EP - 1046 VL - 10 IS - 4 SN - -1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES %A Yasemin Abalı Öztürk , Çavuş Şahin %T THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES %D 2014 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Abalı Öztürk, Yasemin , Şahin, Çavuş . "THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES". Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 / 4 (September 2014): 1022-1046 .
AMA Abalı Öztürk Y , Şahin Ç . THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES. EKU. 2014; 10(4): 1022-1046.
Vancouver Abalı Öztürk Y , Şahin Ç . THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2014; 10(4): 1022-1046.
IEEE Y. Abalı Öztürk and Ç. Şahin , "THE EFFECTS OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, PERSISTENCE OF LEARNING, SELF-EFFICACY PERCEPTION AND ATTITUDES", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 10, no. 4, pp. 1022-1046, Sep. 2014