Year 2020, Volume 16 , Issue 1, Pages 1 - 19 2020-06-30

Examining Science Philosophy Preferences and Scientific Epistemological Beliefs of Physics, Chemistry and Biology Teachers Regarding to Several Variables
Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tuğba TAŞKIN [1]


The aim of this study is to examine educational philosophies adopted, scientific epistemological beliefs of physics, chemistry and biology teachers regarding to several variables and the relationship between them. The study group consisted of 151 science teachers including 50 physics, 51 chemistry and 50 biology teachers working in public schools. In the study conducted according to the relational screening model, Philosophy Preference Assessment Scale and the Scientific Epistemological Beliefs Scale were used for data collection. The data obtained are examined in terms of gender and branch variables. Descriptive statistics, multivariate analysis of variance (MANOVA) and correlation analysis were used for data analysis. According to the findings, progressivism was the most preferred educational philosophy among science teachers. When examining the effect of gender variable on the educational philosophy preferences of teachers, a significant difference was found in favor of male teachers in the dimension of progressivism. In terms of branch variable, it was found that teachers' branches did not have an effect on educational philosophy preferences. When the findings obtained from the Scientific Epistemological Belief Scale were examined, it was seen that science teachers had “advanced” scientific epistemological beliefs in all dimensions. It was found that gender variable had no effect on teachers' scientific epistemological beliefs. In terms of branch variable, significant differences were found for all dimensions of teachers' scientific epistemological beliefs. The relationship between physics, chemistry and biology teachers' educational philosophy preferences and scientific epistemological beliefs was investigated with Pearson coefficient and it was found that there was a relationship between them.

Bu araştırmanın amacı, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin tercih ettikleri eğitim felsefelerini, bilimsel epistemolojik inançlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, devlet okullarında görev yapmakta olan 50 fizik öğretmeni, 51 kimya öğretmeni, 50 biyoloji öğretmeni olmak üzere, 151 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilen çalışmada verilerin toplanmasında “Felsefi Tercih Değerlendirme Formu” ve “Bilimsel “Epistemolojik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler cinsiyet ve branş değişkenleri açısından incelenmiştir. Verilerin analizi için betimsel istatistikler, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenler arasında en fazla tercih edilen eğitim felsefesinin “deneyselcilik” olduğu görülmüştür. Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin eğitim felsefesi tercihleri üzerinde cinsiyet değişkeninin etkisi incelendiğinde, deneyselcilik boyutunda erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Branş değişkeni açısından yapılan analizlerde, öğretmenlerin branşlarının eğitim felsefesi tercihleri üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeğinden elde edilen bulgular dikkate alındığında ise, öğretmenlerin tüm boyutlarda “gelişmiş” bilimsel epistemolojik inançlara sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin bilimsel epistemolojik inançları üzerinde cinsiyet değişkeninin etkisinin olmadığı görülmüştür. Branş değişkeni bakımından, öğretmenlerin bilimsel epistemolojik inançlarının tüm boyutları için anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin eğitim felsefesi tercihleri ile bilimsel epistemolojik inançları arasında ilişki Pearson katsayısı ile araştırılmış ve bu unsurlar arasında ilişki bulunduğu görülmüştür.

 • Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal.
 • Aksan, N. & Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2013). The relationship between preservice teachers’ educational beliefs and critical thinking tendencies. In European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility, Portugal, Braga, 18-19 October 2013. University of Minho.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N., & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Elementary Education Online, 13(4), 1473-1492.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(22), 1-19.
 • Angeli, C., & Valanides, N. (2012). Epistemological beliefs and ill-structured problem-solving in solo and paired contexts. Journal of Educational Technology & Society, 15(1), 2-14.
 • Apps, J.W. (1973). Toward a working philosophy of adult education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED078229.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 1-14.
 • Austin, J.R. & Reinhardt, D.C. (1999). Philosophy and advocacy: An examination of preservice music teachers’ beliefs. Journal of Research in Music Education, 47(1), 18-30.
 • Ayaz, F. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının yordanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Aybek, B., & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 373-385.
 • Aydın, H. & Gür, H. (2017). A New Approach to change epistemological beliefs; discussion of the refutational texts. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 11(1), 160-173.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi [Adaptation of Epistemological Beliefs Questionnaire in Turkish and investigation of Pre-Service Teachers’ Beliefs]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Bath, D. M. & Smith, C. D. (2009). There lationship between epistemological beliefs and the propensity for life long learning. Studies in Continuing Education, 31(2), 173-189.
 • Baxter Magolda, M.B. (2004).Evolution of a constructivist conceptualization of epistemological reflection. Educational Psychologist, 39(1), 31-42.
 • Beytekin, O. F. & Kadı, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerleri üzerine bir çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 327-341.
 • Beytekin, O. F., Kadı, A. &Toprakçı, E. (2015). Öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları ve eğitim felsefeleri. Yüksekögretim Dergisi, 5(1), 1-8.
 • Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal of Theory & Practice in Education (Jtpe), 9(3), 229-242.
 • Brown, D. F. & Rose, T.J, (1995). Self-reported classroom impact of teachers’ theories about learning and obstacles to implementation. Action in Teacher Education, 17(1), 20-29.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara Pegema Yayıncılık.
 • Campbell, L. P. (1990). Philosophy= Methodology= Motivation= Learning. The Clearing House, 64(1), 21-22.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. baskı). Ankara: PegemA.
 • Cevizci, A. (2015). Felsefe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Chan, K. W. (2004). Preservice teachers' epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1-14.
 • Chan, K. & Elliott, R. G. (2002). Exploratorystudy of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392-414.
 • Cheng, M. M. H., Chan, K. W., Tang, S. Y. F., & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
 • Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1, 683-772.
 • Çetin, B., İlhan, M., & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.
 • Çoban, A. (2007). Sınıf öğretmenlerinin eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerini değerlendirme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 6-9 Temmuz 2004. Ankara: Pegem.
 • Demirel, Ö. (2002). Program development in education. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Denessen, E. (2000). Opvattingen over onderwijs (Beliefs about education). Apeldoorn, The Netherlands: Garant.
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Yıldız Kuzgun & Deniz Deryakulu (Ed.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (ss. 259-288). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 57–70.
 • Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.
 • Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321-339.
 • Duell, O. K. & Schommer-Aikins, M. (2001). Measures of people's beliefs about knowledge and learning. Educational psychology review, 13(4), 419-449.
 • Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203-224.
 • Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.
 • Elisasser, C. W. (2008). Teaching educational philosophy: A response to the problem of first-year urban teacher transfer. Education & Urban Society; 40 (4), 476-493.
 • Enman, M. & Lupart, J. (2000). Talented female students’resistance to science: an exploratory study of post-secondary achievement motivation, persistence and epistemological characteristics, High Ability Studies, 11(2), 161-178.
 • Er, K. O. (2013). A study of the epistemological beliefs of teacher candidates in terms of various variables, Eurasian Journal of Educational Research, 50, 207-226.
 • Ergün, M. (2011). Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem.
 • Eroğlu, S. E. & Güven, K. (2006). Examination of epistemological beliefs of university students in terms of some variables, Selçuk University Journal of Institute of Social Sciences, 16, 295-312.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (Seventh ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Geçici, S., & Yapıcı, Ş. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim felsefesiyle ilgili görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2), 57-64.
 • Gunzenhauser, M. G. (2003). High-stake testing and the default philosophy of education. Theory into Practice, 42(1), 51-58.
 • Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (Çev. N. Kale). Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Gutek, G. L. (2014). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (Çev. N. Kale). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Gürol, A., Altunbas, S., & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences, 5(3), 1395-1404.
 • Hayırsever, F. & Oğuz, G. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim inançlarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 757-778.
 • Izgar, H., & Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin özyeterlik algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 437-446.
 • İzalan, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançları ile eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27, 65-90.
 • Kahramanoğlu, R. & Özbakış, G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının ve epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 8-27.
 • Karabulut, E. O. & Ulucan, H. (2012). Beden eğitimi öğretmenliği adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-44.
 • Karadağ, E., Baloğlu, N., & Kaya, S. (2009). Okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeylerine ilişkin ampirik bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
 • Karakuş, M. (2006). Öğretmen Yetiştirmede Felsefenin Yeri ve Önemi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(31), 79-85.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, E. & Ekiçi, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 782-813.
 • Kaymak, E. (2010). Öğrencilerin Epistemolojik İnanç Düzeyleri ile Fiziğe Ait Kavramsal Değişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıç, İ. & Ural A. (2004) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kıncal, R. Y. (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kozikoğlu, İ., & Erden, R. Z. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 17(3), 1566-1582.
 • Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 59-68.
 • Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 217-246.
 • Livingston, M. J., McClain, B. R., & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers' philosophies and educational goals. Education, 116 (1), 124-129.
 • Mansour, N. (2013). Consistencies and inconsistencies between science teachers‟ beliefs and practices. International Journal of Science Education, 35(7), 1230-1275.
 • Meral, Y. D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin eğitim felsefesi görüşleri ve öğretme- öğrenme anlayışlarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2012). Curriculum: Foundations, principles, and issues, student value edition. New Jersey: Pearson.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 13, 155-163.
 • Önen, A. S. (2011). The effect of candidate teachers’ educational and epistemological beliefs on professional attitudes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 293-301.
 • Özba, B. Ç. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adayların felsefi bakış açılarının öğretmenlik eğitimi sürecinde incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 117-138.
 • Özbaş, B. Ç. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının felsefi bakış açılarının öğretmenlik eğitimi sürecinde incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 117-138.
 • Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students’ science achievement: the interrelationships among epistemological beliefs, learning approaches, and selfregulated learning strategies (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Özkan, Ş. & Tekkaya, C. (2011). How do epistemological beliefs differ by gender and socio-economic status?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 339-348.
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright.
 • Phan, H. P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75-93.
 • Phillips, F. (2001). A research note on accounting students’ epistemological beliefs, study strategies, and unstructured problem-solving performance. Issues in Accounting Education, 16 (1), 21-39.
 • Sadıç, A., Çam, A., & Topçu, M. S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,27-30 Haziran 2012 (27-30). Erişim adresi: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2266-18_05_2012-14_43_19.pdf
 • Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2009). Investigating teachers' educational beliefs in Chinese primary schools: socioeconomic and geographical perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363-377.
 • San Mateo, R. A., & Tangco, M. G. (2003). Foundation of education II (historical, philosophical and legal foundation of education). Quezon City: Katha Publishing Co. Inc.
 • Sapancı, A. (2012). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü düzeylerinin akademik başarıyla ilişkisi [The relationship of student teachers’ epistemological beliefs and metacognitive levels with their academic achievement]. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 311-331.
 • Sapkova, A. (2013). Study on latvian mathematics teachers espoused beliefs about teaching and learning and reported practices, International Journal of Science and Mathematics Education, 11(3), 733-759.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
 • Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students, Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411.
 • Schommer, M. (1998). The influence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, 68(4), 551-562.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, O. K,. & Hutter, R. (2005). Epistemological beliefs, mathematical problem-solving beliefs and academic performance of middle school students, The Elementary School Journal, 105(3), 289-303, doi:10.1086/428745.
 • Sönmez, V. (2011). Eğitim Felsefesi (10. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stipek, D. J., Givvin, K. B., Salmon, J. M. & MacGyvers, V. L. (2001). Teachers‟ beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17(2), 213-226.
 • Terzi, A. R. (2005). Research on scientific epistemological beliefs of university students, Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 7(2), 298-311.
 • Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Tsai, C.C. (2007). teachers’ scientific epistemological views: The coherence with instruction and students’ views. Science Education, 91, 222-243.
 • Tümkaya, S. (2012). The investigation of the epistemological beliefs of university students according to gender, grade, fields of study, academic success and their learning styles, Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 75-95.
 • Trakulphadetkrai, N. V. (2012). Relationship between classroom authority and epistemological beliefs as espoused by primary school mathematics teachers from the very high and very low socio-economic regions in Thailand. Journal of International and Comparative Education, 1(2), 71-89.
 • Topdemir, H. G. (2008). Felsefe. Ankara, Pegem Akademi.
 • Tuncel, G. (2004). Öğretmenlerin kendi eğitim felsefelerini inşa etmeleri üzerine. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 223-242.
 • Uğurlu, C. T. & Çalmaşur, H. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 215-258.
 • Üstüner, M. (2008). The Comparison of the Educational Philosophies of Turkish Primary School Superintendents and Teachers. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 33, 177-192.
 • Wiles, J., & Bondi, J. (1993). The essential middle school. New York, NY: Macmillan.
 • Wiles, J. & Bondi, J. (2007). Curriculum development: A guide to practice (Seventh Ed.). New Jersey: Pearson Merill Prentice Hall Inc.
 • Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(8), 1431- 1452.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Scientific epistemological beliefs of primary school students. International Journal of Social Science, 6(1),1587-1609.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 335–350.
 • Yılmaz, K. & Tosun, M.F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.
 • Yokuş, T. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 26-36.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8738-0012
Author: Tuğba TAŞKIN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { eku648820, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {1 - 19}, doi = {10.17244/eku.648820}, title = {Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Taşkın, Tuğba} }
APA Taşkın, T . (2020). Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 16 (1) , 1-19 . DOI: 10.17244/eku.648820
MLA Taşkın, T . "Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/55567/648820>
Chicago Taşkın, T . "Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Tuğba Taşkın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17244/eku.648820 DO - 10.17244/eku.648820 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 16 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.648820 UR - https://doi.org/10.17244/eku.648820 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Tuğba Taşkın %T Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2020 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17244/eku.648820 %U 10.17244/eku.648820
ISNAD Taşkın, Tuğba . "Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 / 1 (June 2020): 1-19 . https://doi.org/10.17244/eku.648820
AMA Taşkın T . Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2020; 16(1): 1-19.
Vancouver Taşkın T . Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesi Tercihlerinin ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2020; 16(1): 1-19.