Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesine Yönelik Geçerliliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 214 - 238, 05.08.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesine yönelik çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir akademik başarı testi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 28 soruluk bir akademik başarı testi geliştirilerek testten elde edilen puanların geçerlik ve güvenirlikleri incelenmiştir. Testin uygulama aşamasından önce uzman görüşleri doğrultusunda belirtke tablosu oluşturularak maddeler yazılmıştır.  Soruların kazanımlara ve bilişsel düzeylere dengeli bir şekilde dağılmasına dikkat edilerek uygulama öncesi kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemi Amasya ili, Taşova ilçesinde öğrenim görmekte olan 140 öğrenciyle oluşturulmuştur. Testin örneklemde yer alan öğrencilere uygulanmasının ardından maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmış ve alt-üst grup soru bazlı öğrenci puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Bağımsız Örneklemler t Testi ile incelenmiştir. Ölçüt geçerliliğinin sağlanması açısından benzer bir test ölçüt alınarak iki test arasında korelasyon katsayısı .820 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analiziyle bazı binişik soruların olduğu tespit edilmiştir. Binişik olan üç sorunun testten çıkarılması durumunda testteki soruların dört faktör altında toplandıkları ve binişik madde kalmadığı tespit edilmiştir. Testin Cronbach Alpha katsayısı .914 olarak hesaplanmıştır. Binişik soruların testten çıkarılması durumunda Cronbach Alpha katsayısının .905 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ve ileriye yönelik bazı öneriler getirilmiştir. 

References

 • Akbulut, H.İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Altınyüzük, C. (2008). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi kimya konularındaki kavram yanılgıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan N. (2006). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bahadır, E. (2011). İlköğretim 8. sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinin işbirlikli öğrenme temelli bilimsel mektupların kullanılmasının öğrencilerin tutum, başarı ve bilimsel okur-yazarlıklarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çokadar, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin kimyasal tepkimeleri tamamlama ve kimyasal tepkimeleri sınıflandırma konusundaki kavramaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 111-122.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Divarcı, Ö.F. (2016). Multimedya destekli probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 8. Sınıf öğrencilerinde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi: Basınç konusu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII (I), 40-57.
 • Gülen, S. ve Demirkuş, N. (2014). “Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XI (I), 1-19.
 • Hacımustafaoğlu, M. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde kavramsal değişim sağlamalarında farklı kavramsal değişim yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş rehber materyallerin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Allynand Bacon: Needham Heights, MA.
 • Jayanthi, J. (2014). Development and validation of an achievement test in mathematics. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI), 2(4), 40-46.
 • Karaca, M., Bektaş, O. ve Saraçoğlu, S. (2016). Kimyasal tepkimeler konusunda açık uçlu ve çoktan seçmeli test geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 9(25), 1117-1154.
 • Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavak, S. (2009). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı ünitesinde kavram haritası tekniği kullanımının öğrencilerin başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesiyle ilgili kavramların öğretimi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kocabaşoğlu, B. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki başarı düzeyleri ve fene karşı tutumlarının araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Okumuş, S. (2012). “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Şen, H.C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Uzunöz, A. ve Buldan, İ. (2012). Ortaöğretim coğrafya dersi doğal sistemler konu alanı atmosfer ve iklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 291-312.
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları

A Study of Developing an Achievement Test Which Has Reliability and Validity on “States of Matter and Heat” Unit for 8th Grade

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 214 - 238, 05.08.2019

Abstract

The aim of this study is to develop an academic achievement test consisting of multiple-choice questions for 8th grade States of Matter and Heat” unit. For this purpose, an academic achievement test containing 28 questions was developed and the validity and reliability of the scores obtained from the test were examined. Before applying the test, expert opinions were taken and a table of specifications was prepared and then items were written. Questions are written to be balanced to educational attainments and cognitive levels and thus the scope validity was tried to be provided before the application. The sample of the study was composed of 140 eighth grade students from Tasova, Amasya. Item difficulty and substance discrimination indices were calculated after application of the test to students. The independent samples t test was used to determine whether there was a significant difference between the question-based scores of the students in the lower and upper groups. A similar test was used for the validity of the criterion and the correlation coefficient between the two tests was .820. Exploratory factor analysis revealed that there were some overlapping questions. When the three overlapping questions were excluded from the test, it was determined that the questions in the test were collected under four factors and no overlapping question was found. The Cronbach Alpha coefficient of the test was calculated to be .914. Cronbach Alpha coefficient was .905 if the overlapping questions were removed. According to the findings and some forward-looking suggestions were made.

References

 • Akbulut, H.İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Altınyüzük, C. (2008). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi kimya konularındaki kavram yanılgıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan N. (2006). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bahadır, E. (2011). İlköğretim 8. sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinin işbirlikli öğrenme temelli bilimsel mektupların kullanılmasının öğrencilerin tutum, başarı ve bilimsel okur-yazarlıklarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çokadar, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin kimyasal tepkimeleri tamamlama ve kimyasal tepkimeleri sınıflandırma konusundaki kavramaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 111-122.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Divarcı, Ö.F. (2016). Multimedya destekli probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 8. Sınıf öğrencilerinde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi: Basınç konusu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII (I), 40-57.
 • Gülen, S. ve Demirkuş, N. (2014). “Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XI (I), 1-19.
 • Hacımustafaoğlu, M. (2015). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde kavramsal değişim sağlamalarında farklı kavramsal değişim yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş rehber materyallerin etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Allynand Bacon: Needham Heights, MA.
 • Jayanthi, J. (2014). Development and validation of an achievement test in mathematics. International Journal of Mathematics and Statistics Invention (IJMSI), 2(4), 40-46.
 • Karaca, M., Bektaş, O. ve Saraçoğlu, S. (2016). Kimyasal tepkimeler konusunda açık uçlu ve çoktan seçmeli test geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 9(25), 1117-1154.
 • Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavak, S. (2009). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı ünitesinde kavram haritası tekniği kullanımının öğrencilerin başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kızılaslan, A. (2016). İlköğretim 8. sınıf görme engelli öğrencilere “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesiyle ilgili kavramların öğretimi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kocabaşoğlu, B. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesindeki başarı düzeyleri ve fene karşı tutumlarının araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Okumuş, S. (2012). “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Şen, H.C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Uzunöz, A. ve Buldan, İ. (2012). Ortaöğretim coğrafya dersi doğal sistemler konu alanı atmosfer ve iklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 291-312.
 • Yılmaz, H. (2004). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. baskı). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Ömer Faruk DİVARCI (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4856-6081
Türkiye


Hasan KAYA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3529-9762
Türkiye

Publication Date August 5, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Divarcı, Ö. F. & Kaya, H. (2019). 8. Sınıf “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesine Yönelik Geçerliliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 214-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/47044/591531