Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 723 - 749 2020-12-31

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
An Investigation of Science Teacher Education Program in terms of Science Competencies of Different Countries

Özge CAN ARAN [1] , İpek DERMAN [2]


Gelişmiş ülkelerin fen bilimleri öğretim programlarında yer alan yeterlikler, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözebilen bireyler olarak yetiştirilmesi açısından önemlidir. Bu noktada, öğretmenlerin hizmet öncesi dönemde hem bu yeterliklere hem de kendi ülkesinin öğretim programında belirtilen yeterliklere göre yetiştirilmesi, öğrencilerde bu yeterliklerin gelişimini etkili olarak sağlamaları açısından önemlidir. Bu kapsamda bu araştırmada öncelikle PISA sınavında fen bilimleri başarı sıralamasında ilk sıralarda yer alan Singapur, Estonya ve Finlandiya ile yenilikçi, girişimci ve teknolojide gelişmiş ülkeler içerisinde ilk üçte yer alan Amerika ve Almanya fen bilimleri öğretim programları analiz edilerek öğrencilerinden beklenen temel yeterlikler belirlenmiştir. Daha sonra ülkemizde fen bilimleri öğretim programında yer alan temel yeterlikler belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde belirlenmiş yeterlikler ile ülkemizde fen bilimleri öğretim programında yer alan yeterlikler çerçevesinde, 2018 yılında güncellenen Yüksek Öğretim Kurumu Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarının öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesine ve görevde olan öğretmenlere uygulanacak hizmet içi eğitimlerin içeriğinin güncellenmesine katkı getireceği düşünülmektedir.

The competencies in the science curriculum are important in raising individuals who can solve the problems they encounter in daily life and make innovations in science and technology. At this point, the competencies included in developed countries’ science curriculum are a guide for developing countries. To develop science competencies effectively in schools, it is crucial to educate teachers first in the pre-service period according to both competencies of developed countries and the competencies specified in the science curriculum of their country. Therefore, in this research, the science competencies of Singapore, Estonia, Finland, Germany, America, and Turkey were examined first. Then considering these competencies, the science teacher education program of Turkey updated in 2018 by the Higher Education Institution was analyzed. The document analysis method was used in this study. This research shows that the competencies in mostly Germany science curriculum and then respectively, America, Turkey, Singapore, Estonia, and Finland science curriculum, are included in the science teacher education program. It is expected that this study will guide to designing science teacher education program of Turkey according to the competencies in the science curriculum of developed countries and Turkey.

 • Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Master Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akkoyunlu, B. ve Soylu, Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 748-768.
 • Bakioğlu, B., Küçükaydın, M ve Karamustafaoğlu, O. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 22-33. http://dergipark.gov.tr/trkefd/issue/21481/230213 adresinden alınmıştır.
 • Böyük, U., Tanik, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1), 20-30.
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA'da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 39, 121-131.
 • Danielson, C. (2007). Enhancing Professional Practice: A framework for teaching. USA: ASCD
 • Darling-Hammond, L. (2013). Building a Profession of Teaching. M.A Flores, A.A. Carvalho, F.I. Ferreira ve M.T. Vilaça içinde, Back to the Future (s.3-27). Rotterdam: Sense Publishers
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya'nın PISA'daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve MAtematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 238-248.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Finnish National Board of Education. (2016). National Core Curriculum for Basic Education 2014. Helsinki: Finnish National Board of Education Publications.
 • Hourigan, R. (2005). [Review of the book Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do, by Linda Darling-Hammond ve John D. Bransford]. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Gürbüz, O. C. A. K. ve Eğmir, E. (2014). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-AJI (Asian Journal of Instruction), 2(1), 27-45.
 • OECD.Stat (2017). Main Science and Technology Indicators (2019) https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MSTI_PUB&lang=en adresinden alınmıştır.
 • Kivirauma, J. ve Ruoho, K. (2007). Excellence through special education? Lessons from the Finnish school reform. Review of Education, 53, 283-302.
 • Küçükyılmaz, A. ve Duban, N. (2006)Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).
 • MEB. (2014). TIMSS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 8. Sınıflar. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2015). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2016a). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2016b). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar. Ankara: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Minaslı, E. (2009). Fen ve teknoloji dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretilmesinde simülasyon ve model kullanılmasının başarıya, kavram öğrenmeye ve hatırlamaya etkisi.
 • Ministry of Education Singapore (MOE-Singapore). (2013). Science Syllabus Lower and Upper Secondar - Normal (Technical) Course. Singapore: Ministry of Education Singapore - Curriculum Planning and Development Division.
 • Ministry of Education Singapore (MOE-Singapore). (2012). Science Syllabus Lower Secondary-Express Course-Normal (Academic) Course. Singapore: Ministry of Education Singapore - Curriculum Planning and Development Division.
 • NRC (2012). A Framework for K-12 Science Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Özsoy-Güneş, Z., Çıngıl-Barış, Ç. ve Kırbaşlar, F. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 10(1), 47-64.
 • Öztürk, N. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini kazanma düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/ Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg (LISUM) (2017). Rahmenlehrplan 1-10 kompakt: Themen und Inhalte des Berliner Unterricts im Überblick. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özarkan, H. B. ve Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. P21 (2019). Partnership for 21st Century learning: A Network of Battelle for Kids. http://www.battelleforkids.org/networks/p21 adresinden alınmıştır.
 • REMER (2014). National Curricula 2014. 2017 tarihinde Republic of Estonia - Ministry of Education: https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014 adresinden alınmıştır.
 • REMER (2017). Republic of Estonia pre-school,basic and secondary education. Republic of Estonia Ministry of Education and Research: https://www.hm.ee/en/activities/pre-school-basic-and-secondary-education adresinden alınmıştır.
 • Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: the Finnish approach. Journal of Education Policiy, 22(2), 147-171.
 • Simola, H. (2005). The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher education. Comparative Education, 41(4), 455-470.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2018, Mart 8). Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekonomisi. T.C. Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.gov.tr/amerika-birlesik-devletleri-ekonomisi.tr.mfa adresinden alınmıştır.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
 • Tatsachen über Deutschland. (2018, Mart 8). https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/tr adresinden alınmıştır. Temiz, B. K.(2001) Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M., Saman, K. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1 (2), 80-91. DOI: 10.19128/turje.181049
 • U.S.News (2019). Entreuprenurship. 07.02.2019 tarihinde https://www.usnews.com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings adresinden alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3229-4325
Author: Özge CAN ARAN (Primary Author)
Institution: Hacettepe University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2024-2619
Author: İpek DERMAN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : May 19, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd661722, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {723 - 749}, doi = {10.17556/erziefd.661722}, title = {Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Can Aran, Özge and Derman, İpek} }
APA Can Aran, Ö , Derman, İ . (2020). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 723-749 . DOI: 10.17556/erziefd.661722
MLA Can Aran, Ö , Derman, İ . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 723-749 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/58947/661722>
Chicago Can Aran, Ö , Derman, İ . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 723-749
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi AU - Özge Can Aran , İpek Derman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.661722 DO - 10.17556/erziefd.661722 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 723 EP - 749 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.661722 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.661722 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi %A Özge Can Aran , İpek Derman %T Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.661722 %U 10.17556/erziefd.661722
ISNAD Can Aran, Özge , Derman, İpek . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 3 (December 2020): 723-749 . https://doi.org/10.17556/erziefd.661722
AMA Can Aran Ö , Derman İ . Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(3): 723-749.
Vancouver Can Aran Ö , Derman İ . Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(3): 723-749.
IEEE Ö. Can Aran and İ. Derman , "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 723-749, Dec. 2021, doi:10.17556/erziefd.661722