Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 766 - 781 2020-12-31

A Study of the Relationship among Secondary School Students’ Learning Styles, Attitudes and Learning Outcomes Regarding Visual Arts Class
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

Sema KARA [1]


The purpose of the present study was to analyze secondary school students’ learning outcomes and attitudes of Visual Arts Class in terms of their learning styles, gender, and grade levels. The research was carried out based on the causal-comparative research pattern. Through the convenience sampling method, 211 secondary school students studying in some schools in the city center of Konya were randomly selected and included in the study. ‘Learning Styles Inventory,’ ‘Visual Arts Lesson Achievement Scales’ and ‘Visual Arts Lesson Attitude Scale’ were used as data collection tools. Data were analyzed using an independent sample t-test and one-way analysis of variance. According to the results obtained, it was observed that female students’ attitudes and achievement scores towards Visual Arts Class were higher than male students’ scores. Sixth and seventh-grade students’ Visual Arts Course attitudes were higher than the eighth-grade students’ average scores. As a result of the research, it is observed that the students who had “placing” and “changing” learning styles had significantly higher scores than the students who had “assimilating” and “decoupling” learning styles. It was determined that as the parental education level increased, students’ Visual Arts Class mean scores of achievement and attitude increased. Based on the results, some suggestions were developed for practice.

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi kazanım ve tutumlarının öğrenme stillerine, cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırarak incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma, nedensel karşılaştırma deseni temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Kolayda ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih edilerek; Konya İl merkezinde bulunan bazı okullarda öğrenim gören 211 ortaokul öğrencisi rastgele seçilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrenme stilleri envanteri, Görsel Sanatlar Dersi kazanım ölçekleri ve Görsel Sanatlar Dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kız öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersine yönelik tutum ve Görsel Sanatlar Dersi kazanım puanlarının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi tutumları, sekizinci sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarından daha yüksektir. Araştırma sonucunda, “yerleştiren” ve “değiştiren” öğrenme stiline sahip öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi kazanım ve tutumlarının “özümseyen” ve “ayrıştıran” öğrenme stillerine sahip öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir. Ebeveyn eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi kazanım ve tutum puan ortalamalarının arttığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak uygulamaya yönelik birtakım öneriler geliştirilmiştir
 • Akıncı, B. (2018). Lise öğrencilerinin görsel sanat derslerindeki kazanımları, tutumları ve düşünme stillerinin çok yönlü incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Alter, F. (2010). Using The Visual Arts To Harness Creativity. Faculty Of Archıtecture, Buildıng And Planning, The Universıty Of Melbourne E-JOURNAL, 5 (1) 1-12.
 • Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 1-47.
 • Atkins, H., Moore, D., Sharpe, S. & Hobbs, D. (2001). Learning style theory and computer mediated communication. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Proceedings. ERIC No: ED 466131.
 • Balcı, Ö. & Sünbül, A. M. (2015). Students’ opinions on the activities based on learning styles in English foreign language reading classes. SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 1-19.
 • Dunn, R., & Dun, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6. Boston: Allyn & Bacon. EDB. (2018). Hong Kong Regional Education Arst Curriculum. Erişim: 15.11.2018 (https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/arts-edu/references/ad006/arts-develop-2.html)
 • Federico, P. A. (2000). Learning styles and student attitude toward various aspects of network-based instruction. Computers in Human Behavior, 16, 359-379
 • Eisner, E. W.(2001). Should We Create New Aims for Art Education?. Art Education, 54(5), 6- 10
 • Ferahoğlu, N. S., Tepecik, A.,& Kalyoncu, R. (2014). İlköğretim okulları 8. sınıflarda Tokat yazma motiflerinin özgün baskı çalışmalarında uygulama etkililiği üzerine bir araştırma. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 182-192
 • Furnham, A., & Chamorro-Premuzic, T. (2004). Personality, intelligence, and art. Personality and Individual Differences, 36, 705–715.
 • Gregorc, A. F. (1985). Inside styles: Beyond the basics. Maynard, MA: Gabriel Systems.
 • Hurwitz, A.& Day, M. (1995) Children and Their Art: Methods for the Elemantary School, Florida : Harcourt Brace College Publishers.
 • Indoshi, F.C., Wagah, M.O. & Agak, J.O. (2010). Factors that determine students’ and teachers’attitudes towards art and design curriculum. International Journal of Vocational and Technical Education, 2(1), 9-17,
 • Keefe, J. W. (1979). Learning style: an overview. In J. W. Keefe (Ed.), Learner learning styles: Diagnosing and prescribing programs (pp. i-ii). Reston: NASSP.
 • Kolb, D. (1985). Learning Style Inventory: Self Scoring Inventory and Interpretation Booklet. Boston: McBer and Company.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experiences AS the source of learning and development. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall Inc.
 • Kolb, D. A. (1999). The Kolb learning style inventory. Hay Resources Direct
 • Mainemelis, C., Boyatzis, R. E., & Kolb, D. A. (2002). Learning Styles and Adaptive Flexibility: Testing Experiential Learning Theory. Management Learning, 33(1), 5–33.
 • Martin, A. J., Mansour, M,, Anderson, M., Gibson, R., Liem, A. D. & Sudmalis, D. (2013). The Role of Arts Participation in Students' Academic and Nonacademic Outcomes: A Longitudinal Study of School, Home, and Community Factors. Journal of Educational Psychology, 105 (3) .709-727
 • MEB. (2014). Seçmeli Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı. http://www.eryamansanat.com/pluginfile.php/335/mod_resource/content/1/Se%C3%A7meli%20g%C3%B6resel%20sanatlar%20dersi%20%C3%B6%C4%9Fretim%20program%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2019.
 • Mercin, L. (2002). İlköğretim kurumlarında müze eğitiminin sanat eğitimi içerisindeki rolü. Gazi Üniversitesinin Eğitimde75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara : G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi.
 • Opoku-Asare, N. A., Tachie-Menson, A., & Essel, H. B. (2015). Perceptions, attitudes and institutional factors that influence academic performance of visual arts students in Ghana’s senior high school core curriculum subjects. Journal of Education and Practice, 6 (21), 39-49.
 • Orhun, F. B. (2005). Resim-iş dersine ilişkin tutumların ölçülmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 15-22
 • Riding, R. & Cheema, I. (1991). Cognitive styles – an overview and ıntegration. Educational Psychology, 11 3(4), 193-215.
 • Sünbül, A. M. (2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde, öğrenme stillerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(18), 367-380.
 • Sünbül, A. M., Yağız, D. & Arslan, O. (2003). The effects of learning styles and attitudes on the prediction of academic success in primary school 2nd Level Science Course. XII. Paper Presented Congress on Educational Sciences, 3, 1578-1588, Antalya, Turkey.
 • Sünbül, A.M. (2004). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Çizgi Yayınevi
 • Tyler, C. W., & Likova, L. T. (2012). The role of the visual arts in the enhancing the learning process. Frontiers in human neuroscience, 6, (8), 1-9.
 • Thomas, M. K., Singh, P., Klopfenstein, K., & Henry, T. (2013). Access to High School Arts Education: Why Student Participation Matters as Much as Course Availability. Education Policy Analysis Archives, 21 (83) Retrieved [05.05.2017], from http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1224
 • Visual Arts (2018). Visual Arts. Erişim: 10.1.2019. https://canada.k12.tr/visual-arts-2/
 • Weng, F., Ho, H., Yang, R. & Weng, C. (2019). The Influence of Learning Style on Learning Attitude with Multimedia Teaching Materials. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(1), 1-8.
 • Winner, E. & Hetland, L. (2000). The arts and academic achievement: what the evidence shows. J. Aesthet. Education, 34, 3–10
 • Yağışan, N. & Sünbül, A. M. (2009). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme tercihleri. 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 23-25 Eylül, Samsun
 • Yanal, S. (2019). Türk ve Suriyeli ortaokul öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersi kazanımları, tutumları ve akademik benlik kavramlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Yılmaz, H. & Sünbül, A.M. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Konya: Mikro Yayınevi
 • Yurt, E., Aydin, M., & Sahin, I. (2015). Assessing uses of motivated strategies by middle school students based on their learning styles. Croatian Journal of Education, 17(3), 117-149.
 • Zhang, J. (2000). Metacognition, cognition and L2 reading: A study of Chinese university EFL readers’ metacognitive knowledge and strategy deployment. Unpublished PhD thesis, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6482-7598
Author: Sema KARA (Primary Author)
Institution: KASTAMONU UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 13, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd663063, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {766 - 781}, doi = {10.17556/erziefd.663063}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kara, Sema} }
APA Kara, S . (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 766-781 . DOI: 10.17556/erziefd.663063
MLA Kara, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 766-781 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/58947/663063>
Chicago Kara, S . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 766-781
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma AU - Sema Kara Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.663063 DO - 10.17556/erziefd.663063 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 766 EP - 781 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.663063 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.663063 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma %A Sema Kara %T Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.663063 %U 10.17556/erziefd.663063
ISNAD Kara, Sema . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 3 (December 2020): 766-781 . https://doi.org/10.17556/erziefd.663063
AMA Kara S . Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. EUJEF. 2020; 22(3): 766-781.
Vancouver Kara S . Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(3): 766-781.
IEEE S. Kara , "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 766-781, Dec. 2021, doi:10.17556/erziefd.663063