BibTex RIS Cite

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2017, Volume: 16 Issue: 61, 700 - 718, 01.04.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.304705

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yazma güçlüğüne ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili merkez ilkokullarda görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğretmenlere yazma güçlükleri ile ilgili toplam 6 soru sorulmuştur. Öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, öğretmenlerin yazma güçlüğünün tanımı ve içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Yazma güçlüğünü eksik bir şekilde tanımlayan öğretmenlerin, bu güçlüğü gidermeye yönelik sınırlı çeşitlilikte önerilerde bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca yazma güçlüğünün nedenlerinin daha çok öğretmenden kaynaklandığını düşündükleri ve bu güçlüklerle mücadele etmede kendilerine yeteri kadar güvenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda yazma güçlüğü ve yazma güçlüğünün giderilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Year 2017, Volume: 16 Issue: 61, 700 - 718, 01.04.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.304705

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Özge Erdoğan

Ahmet Gülay

Fatma Gül Uzuner

Publication Date April 1, 2017
Submission Date December 9, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 16 Issue: 61

Cite

APA Erdoğan, Ö., Gülay, A., & Uzuner, F. G. (2017). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA GÜÇLÜĞÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 700-718. https://doi.org/10.17755/esosder.304705

Cited By
                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.