Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An investigation of the opinions of gifted students on coding

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 151 - 179, 30.09.2021

Abstract

Coding education plays important role in the education of individuals who are equipped with 21st century skills, have problem solving and product development skills and can use technology effectively. The aim of this study was to determine the views of the special talented students on coding. The research was conducted according to the case study method. The study group of the study consists of 42 special talent secondary school students, 22 from 5th grade, 6 from 6th grade and 14 from 7th grade, studying at Science and Art Center (SAC) in 2019-2020 academic year. In the research, an interview form consisting of five open-ended questions was used as data collection tool. Qualitative data were analyzed by content analysis. In this study, it was concluded that the opinions of special talented students on coding, the advantages and disadvantages of coding differ according to their grade levels, and this difference was related to the coding education that the students received. In addition, while giving various examples of how students from all grades can benefit from coding in daily life, it has been concluded that the examples are for robotic coding and product creation. In addition, it was determined that most of the students did not benefit from coding in their lessons and personal projects. The research was completed with the proposals of making interdisciplinary project studies for special talented students, in which they can benefit from coding to solve problems related to daily life.

References

 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2014). Computing our future: Computer programming and coding - Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet. [Çevrim-içi: http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=481, Erişim tarihi: 28.11.2018.]
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Buluş Kırıkkaya, E. & Başaran, B. (2017). Fizik Laboratuvarında Gerçekleştirilen Elektrik Deneylerinin Arduino Programı İle Yeniden Düzenlenmesi, 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (IV nd International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Bildiri Kitabı, 351-356.
 • Cansız-Aktaş, M. (2019). Nitel veri toplama teknikleri (Ed. Haluk Özmen ve Orhan Karamustafaoğlu, 2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ceylan, V.K. & Gündoğdu, K. (2018). Bir olgubilim çalışması: kodlama eğitiminde neler yaşanıyor? (A Phenomonological Study: What’s Happening in Coding Education?) Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (Educational Technology Theory And Practice), 8(2), 1-34.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M. & Baz, F. Ç. (2015). Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3),13-25.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 8. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Göncü, A., Çetin, İ. & Top, E. (2018). Öğretmen Adaylarinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri: Bir Durum Çalışması (pre-service teachers’ views related to computing education: a case study), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 85-110.
 • Gültepe, A., (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2, 2, 50-60.
 • Hong, Z. W., Huang, Y. M., Hsu, M. & Shen, W. W. (2016). Authoring robot-assisted instructional materials for improving learning performance and motivation in EFL classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 337-349.
 • Huang, K. H., Yang, T. M. & Cheng, C. C. (2013). Engineering to see and move: Teaching computer programming with flowcharts vs. LEGO robots. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 8(4), 23-26.
 • Kaleli-Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması yöntemi (Ed. Haluk Özmen ve Orhan Karamustafaoğlu, 2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Karışan, D. & Yurdakul, Y. (2017). Mikroişlemci Destekli Fen-Teknoloji-Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlara Yönelik Tutumlarına Etkisi (The Effects of Microprocessors Based Science Technology Engineering and Mathemetics (STEM) Investigations on 6th Grade Students’ Attitudes Towards These Subject Areas). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 37-52. http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
 • Kert, S. B., & Uğraş, T. (2009). Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch Örneği. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey. [Çevrim-içi: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34971233/Kert_Ugras_Scratch.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541612584&Signature=9ylUCLnpkybmPszcjeAKZPLWJAM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DProgramlama_Egitiminde_Sadelik_ve_Eglenc.pdf, Erişim Tarihi: 07.11.2018].
 • Kılıçkıran, H., Korkmaz, Ö. & Çakır, R. (2020). Robotik kodlama eğitiminin üstün yetenekli öğrencilere katkısı. Turkish Journal of Primary Education, 5(1), 1-15.
 • Kılınç, A. (2014). Robotik teknolojisinin 7. sınıf ışık ünitesi öğretiminde kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kırkan, B. (2018). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Temel Robotik Eğitim Süreçlerindeki Yaratıcı, Yansıtıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Davranışlarının Ve Görüşlerinin İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFeqLKX1aTHJD4bEM7vVyuUhbpBAXTHuqfducsTta57gm.
 • Koç, A. (2019). Okul öncesi ve temel fen eğitiminde robotik destekli ve basit malzemelerle yapılan STEM uygulamalarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • MEB-TTKB (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Çevrimiçi: http://ttkb.meb.gov.tr/, Erişim tarihi: 28.11.2018.]
 • Mıhcı Türker, P. & Pala, F.K. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri (Opinions of Secondary School Students, Teachers and Parents About Coding). Elementary Education Online İlköğretim Online [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 17(4), 2013-2029.
 • Salahlı, M. A. & Yıldırım, E. (2017). Scratch Programlama Dili Eğitimine Yönelik Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi. ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE
 • Sayın, Z. & Seferoğlu, S.S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Sırakaya, M. (2018). Kodlama eğitimine yönelik öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 79-90. DOI: 10.7822/omuefd.394649
 • Strawhacker, A., & Bers, M. U. (2015). "I want my robot to look for food": Comparing Kindergartner's programming comprehension using tangible, graphic, and hybrid user interfaces. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), 293.
 • Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Sullivan, A., & Bers, M. U. (2017). Dancing robots: İntegrating art, music, and robotics in Singapore’s early childhood centers. International Journal of Technology and Design Education, 1-22.
 • Talan, T. (2020). Eğitsel Robotik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 34(2), 503-522. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342177.
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570. [Çevrim-içi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281002183X, Erişim tarihi:28.11.2018.]
 • Toklu, E. & Şentürk, A. (2020). Üstün yetenekli öğrencilerin oyun tasarımı ve kodlama eğitimi programları hakkında görüşleri. Turkish Studies-Applied Sciences, 15(1), 127-137. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22831
 • Yolcu, V. & Demirer, V. (2017). Eğitimde Robotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmalara Sistematik Bir Bakış (A Review on the Studies about the Use of Robotic Technologies in Education). SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
 • Yünkül, E., Durak, G., Çankaya, S. & Mısırlı, Z.A. (2017). The Effects of Scratch Software on Students’ Computational Thinking Skills. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education), 11(2), 502-517.

Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 151 - 179, 30.09.2021

Abstract

Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen bireylerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin kodlama ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırma durum çalışması yöntemine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma gurubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören 5. sınıftan 22, 6. sınıftan 6 ve 7. sınıftan 14 öğrenci olmak üzere toplam 42 özel yetenekli ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak beş açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada özel yetenekli öğrencilerin kodlama, kodlamanın avantaj, dezavantajlarına yönelik görüşlerinin sınıf seviyelerine göre farklılaştığı bu farklılığında öğrencilerin almış oldukları kodlama eğitimi ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca her sınıf seviyesinden öğrencilerin günlük yaşamda kodlamadan nasıl faydalanabileceğine yönelik çeşitli örnekler vermekle birlikte, örneklerinin robotik kodlama ve ürün oluşturmaya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çoğunun derslerinde ve kişisel projelerinde kodlamadan faydalanmadıkları belirlenmiştir. Araştırma özel yetenekli öğrencilere günlük yaşamla ilgili problemleri çözmek amaçlı kodlamadan faydalanabilecekleri disiplinler arası proje çalışmalarının yapılması önerileri ile tamamlanmıştır.

References

 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2014). Computing our future: Computer programming and coding - Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet. [Çevrim-içi: http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=481, Erişim tarihi: 28.11.2018.]
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Buluş Kırıkkaya, E. & Başaran, B. (2017). Fizik Laboratuvarında Gerçekleştirilen Elektrik Deneylerinin Arduino Programı İle Yeniden Düzenlenmesi, 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (IV nd International Eurasian Educational Research Congress), 11-14 Mayıs, Bildiri Kitabı, 351-356.
 • Cansız-Aktaş, M. (2019). Nitel veri toplama teknikleri (Ed. Haluk Özmen ve Orhan Karamustafaoğlu, 2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ceylan, V.K. & Gündoğdu, K. (2018). Bir olgubilim çalışması: kodlama eğitiminde neler yaşanıyor? (A Phenomonological Study: What’s Happening in Coding Education?) Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (Educational Technology Theory And Practice), 8(2), 1-34.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M. & Baz, F. Ç. (2015). Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3),13-25.
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 8. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Göncü, A., Çetin, İ. & Top, E. (2018). Öğretmen Adaylarinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri: Bir Durum Çalışması (pre-service teachers’ views related to computing education: a case study), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 85-110.
 • Gültepe, A., (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2, 2, 50-60.
 • Hong, Z. W., Huang, Y. M., Hsu, M. & Shen, W. W. (2016). Authoring robot-assisted instructional materials for improving learning performance and motivation in EFL classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 337-349.
 • Huang, K. H., Yang, T. M. & Cheng, C. C. (2013). Engineering to see and move: Teaching computer programming with flowcharts vs. LEGO robots. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 8(4), 23-26.
 • Kaleli-Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması yöntemi (Ed. Haluk Özmen ve Orhan Karamustafaoğlu, 2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Karışan, D. & Yurdakul, Y. (2017). Mikroişlemci Destekli Fen-Teknoloji-Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamalarının 6. Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlara Yönelik Tutumlarına Etkisi (The Effects of Microprocessors Based Science Technology Engineering and Mathemetics (STEM) Investigations on 6th Grade Students’ Attitudes Towards These Subject Areas). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 37-52. http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
 • Kert, S. B., & Uğraş, T. (2009). Programlama eğitiminde sadelik ve eğlence: Scratch Örneği. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey. [Çevrim-içi: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34971233/Kert_Ugras_Scratch.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1541612584&Signature=9ylUCLnpkybmPszcjeAKZPLWJAM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DProgramlama_Egitiminde_Sadelik_ve_Eglenc.pdf, Erişim Tarihi: 07.11.2018].
 • Kılıçkıran, H., Korkmaz, Ö. & Çakır, R. (2020). Robotik kodlama eğitiminin üstün yetenekli öğrencilere katkısı. Turkish Journal of Primary Education, 5(1), 1-15.
 • Kılınç, A. (2014). Robotik teknolojisinin 7. sınıf ışık ünitesi öğretiminde kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kırkan, B. (2018). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Temel Robotik Eğitim Süreçlerindeki Yaratıcı, Yansıtıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Davranışlarının Ve Görüşlerinin İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFeqLKX1aTHJD4bEM7vVyuUhbpBAXTHuqfducsTta57gm.
 • Koç, A. (2019). Okul öncesi ve temel fen eğitiminde robotik destekli ve basit malzemelerle yapılan STEM uygulamalarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • MEB-TTKB (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Çevrimiçi: http://ttkb.meb.gov.tr/, Erişim tarihi: 28.11.2018.]
 • Mıhcı Türker, P. & Pala, F.K. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri (Opinions of Secondary School Students, Teachers and Parents About Coding). Elementary Education Online İlköğretim Online [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 17(4), 2013-2029.
 • Salahlı, M. A. & Yıldırım, E. (2017). Scratch Programlama Dili Eğitimine Yönelik Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi. ULEAD 2017 Annual Congress: ICRE
 • Sayın, Z. & Seferoğlu, S.S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Sırakaya, M. (2018). Kodlama eğitimine yönelik öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 79-90. DOI: 10.7822/omuefd.394649
 • Strawhacker, A., & Bers, M. U. (2015). "I want my robot to look for food": Comparing Kindergartner's programming comprehension using tangible, graphic, and hybrid user interfaces. International Journal of Technology and Design Education, 25(3), 293.
 • Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Sullivan, A., & Bers, M. U. (2017). Dancing robots: İntegrating art, music, and robotics in Singapore’s early childhood centers. International Journal of Technology and Design Education, 1-22.
 • Talan, T. (2020). Eğitsel Robotik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 34(2), 503-522. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342177.
 • Taylor, M., Harlow, A., & Forret, M. (2010). Using a computer programming environment and an interactive whiteboard to investigate some mathematical thinking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 561-570. [Çevrim-içi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281002183X, Erişim tarihi:28.11.2018.]
 • Toklu, E. & Şentürk, A. (2020). Üstün yetenekli öğrencilerin oyun tasarımı ve kodlama eğitimi programları hakkında görüşleri. Turkish Studies-Applied Sciences, 15(1), 127-137. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22831
 • Yolcu, V. & Demirer, V. (2017). Eğitimde Robotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmalara Sistematik Bir Bakış (A Review on the Studies about the Use of Robotic Technologies in Education). SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
 • Yünkül, E., Durak, G., Çankaya, S. & Mısırlı, Z.A. (2017). The Effects of Scratch Software on Students’ Computational Thinking Skills. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education), 11(2), 502-517.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Yayınlanan Makaleler
Authors

Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR (Primary Author)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7041-3773
Türkiye


Mesut ÇAKIR
Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
Türkiye


Arif DAMAR
Giresun Bilim Sanat Merkezi
0000-0001-7938-7567
Türkiye


Derya ERDEMİR YILMAZ
Giresun Bilim Sanat Merkezi
0000-0003-0994-6866
Türkiye

Supporting Institution Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number EĞT-BAP-A-150219-63
Thanks Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'ne destekleri için teşekkür ederiz.
Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim892011, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {151 - 179}, doi = {}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin Çakır, Çiğdem and Çakır, Mesut and Damar, Arif and Erdemir Yılmaz, Derya} }
APA Şahin Çakır, Ç. , Çakır, M. , Damar, A. & Erdemir Yılmaz, D. (2021). Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (2) , 151-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/892011
MLA Şahin Çakır, Ç. , Çakır, M. , Damar, A. , Erdemir Yılmaz, D. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 151-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/892011>
Chicago Şahin Çakır, Ç. , Çakır, M. , Damar, A. , Erdemir Yılmaz, D. "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 151-179
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Çiğdem Şahin Çakır , Mesut Çakır , Arif Damar , Derya Erdemir Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 179 VL - 6 IS - 2 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %A Çiğdem Şahin Çakır , Mesut Çakır , Arif Damar , Derya Erdemir Yılmaz %T Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin Çakır, Çiğdem , Çakır, Mesut , Damar, Arif , Erdemir Yılmaz, Derya . "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 2 (September 2021): 151-179 .
AMA Şahin Çakır Ç. , Çakır M. , Damar A. , Erdemir Yılmaz D. Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(2): 151-179.
Vancouver Şahin Çakır Ç. , Çakır M. , Damar A. , Erdemir Yılmaz D. Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(2): 151-179.
IEEE Ç. Şahin Çakır , M. Çakır , A. Damar and D. Erdemir Yılmaz , "Özel Yetenekli Öğrencilerin Kodlama Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 151-179, Sep. 2021

ISSN: 2548-0375