Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumları / Gifted Secondary School Students’ Astronomy Attitudes

Year 2021, Volume 1, Issue 2, 49 - 61, 30.12.2021

Abstract

Astronomi biliminde yaşanan gelişmeler, insanlığı şaşırtan ve aynı zamanda heyecanlandıran noktaya ulaşmıştır. Bu ilginin genç nesillere aktarılması ve onlara astronomi bilimine yönelik olumlu tutum kazandırılması önemlidir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin astronomiye ilişkin tutumlarını cinsiyet, sınıf değişkeni ve astronomi dersi alma durumlarına göre ortaya koymaktır. Araştırma tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Örneklemi, kolayulaşılabilir örnekleme yolu ile seçilen, genel yetenek alanından 199 özel yetenekli ortaokul (10-13yaş) öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler 2021-2022 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilinde bulunan bir bilim ve sanat merkezinden (BİLSEM) toplanmıştır. Veritoplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Astronomi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U analizi ve Kruskal-Wallis H analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin genel astronomi tutumları orta düzey üzeri bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ve ders alma durumu değişkenlerine göre astronomi tutum puanları arasında istatistiksel bir farklılık bulunurken, sınıf değişkenine göre farklılık bulunamamıştır. Kız öğrencilerin astronomiye yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Yine astronomi dersi alan öğrencilerin tutumları, almayan öğrencilerin tutumlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuca göre özellikle BİLSEM programlarınaastronomi dersinin eklenmesiönerilmektedir. Araştırma sonuçlarının astronomi eğitimi ve özel yetenekli öğrencilerde fen eğitimi alanına katkıda bulunması beklenmektedir.

References

 • Aktamış, H., veÇoban, G. Ü. (2009). Astronomy education in scienceeducation.M. F. Taşar veG. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: teaching(s.15-20). Pegem Akademi.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Üniversitesi.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen,C.,veRazavieh, A. (2010). Introduction to research in education eight edition.Wadsworth.
 • Bektaşlı, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti için astronomi kavram testinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(168), 362-372.
 • Benli Özdemir, E. (2019). Animasyon destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının giderilmesine ve astronomiye yönelik tutuma etkisi. Başkent University Journal Of Education, 6(1), 46-58.
 • Bostan, A. (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Balıkesir Üniversitesi.
 • Buxner, S. R., Impey, C. D., Romine, J., veNieberding, M. (2018). Linking introductory astronomy students’ basic science knowledge, beliefs, attitudes, sources of information, and information literacy.Physical Review Physics Education Research,14(1), 010142. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010142
 • Büyüköztürk, Ş. 2009. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10.Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N. veYürük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 117-127.
 • Demir, N. S., Aksüt, P., Yener, D., Aydın, F., Subaşı, Ö., Fidan, H., veAygün, M. (2017). Attitudes towards astronomy among the pre-serviceteachers’ different cognitive styles: alternative course sample.Journal of Baltic Science Education,16(3), 300-307.
 • Doğaç, E. (2018). Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Ekiz, D., veAkbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.
 • Ercan, O., Bilen, K., veUral, E. (2016). 'Earth, Sun and Moon': Computer assisted instruction in secondary school science-achievement and attitudes.Issues in Educational Research,26(2), 206-224.https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.132981960095370
 • Erdoğan, S. C. (2013). Üstün zekâlı kızların bilime yönelik tutumları ve bilim insanı imajları.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1), 125-142.
 • Fidler, C.G. (2009). Preservice elementary teachers learning of astronomy. [Doctoral dissertation, Syracuse University].https://www.proquest.com/docview/305081562?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Fields, D. (2009). What do students gain from a week at science camp? Youth perceptions and the design of an ımmersive, research-oriented astronomy camp.International Journal of Science Education, 31(2), 151-171.
 • Foster, J. S.veShiel-Rolle, N.(2011). Building scientific literacy through summer science camps: Astrategy for design, implementation and assessment.Science Education International,22(2), 85-98.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.,veHyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Gozzard, D. R., veZadnik, M. G. (2021). Contribution of self-directed, naked-eye observations to students’ conceptual understanding and attitudes towards astronomy. Physical Review Physics Education Research,17(1), 0101341-01013416. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.010134
 • Gök, F. (2020). Yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin astronomiye karşı tutumlarına ve fen öğrenme motivasyonlarına etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi,5(2), 285-301.
 • Gök, E. ve Afyon, A. (2015). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevresel tutumları üzerine alan araştırması. Journal of Turkish Science Education, 12(4), 77-93.
 • Güneş, G. (2010).Öğretmen adaylarının temel astronomi konularında bilgi seviyeleri ile bilimin doğası ve astronomi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Hemenway, M. K., Straits, W. J., Wilke, R. R., ve Hufnagel, B. (2002). Educational research in an introductoryastronomy course. Innovative Higher Education, 26(4), 271–280. https://doi.org/10.1023/A:1015881030221
 • Kallery, M. (2001) Early-years educators’ attitudes to science and pseudo -science: the case of astronomy and astrology. European Journal of Teacher Education, 24(3):329–342. https://doi.org/10.1080/02619760220128888
 • Kalkan, H., veKiroglu, K. (2007). Science and nonscience students’ ideas about basic astronomy concepts in preservice training for elementary school teachers.Astronomy Education Review,6(1), 15-24.
 • Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H.,Poutanen, M., ve Donner, K.J. (1996). Fundemental astronomy. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Korkmaz, S. D., Topal, S., ve Çemrek, F. (2020). The Investigation of science teachers' attitudes towards astronomy according to some demographic variables. Başkent University Journal of Education,7(2), 300-312.
 • Krogh, S. L., veSlentz, K. L. (2001). The early childhood curriculum. Lawrence Erlbaum.
 • Küçüközer, A., Küçüközer, H., veBostan-Sarıoğlan, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının astronomi kavramları hakkındaki kavramsal anlamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(1), 23-34.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.Ankara.
 • National Research Council (NRC). (2001). Astronomy and astrophysics in the new millennium. The National Academies Press.
 • Oğuzman, T., Metin, M., veKaya, H., (2021). Türkiye’deki astronomi eğitimi araştırmalarının incelenmesi: Bir betimsel içerik analizi. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 43-65. https://doi.org/10.46762/mamulebd.883360
 • Okulu, H.Z. (2012). Geliştirilen astronomi etkinliklerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının astronomi bilgi ve tutum düzeylerine etkisi: Muğla örneği[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Üniversitesi.
 • Öztürk, D., veUçar, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 98-112.
 • Percy, J. R. (1998). Astronomy education: An international perspective. In L. Gouguenheim, D. McNally ve J. R. Percy (Eds), New trends in astronomy teaching (ss. 2-6). Cambridge University Press.
 • Plummer, J. D. (2009). Early elementary students’ development of astronomy concepts in the planetarium.Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 192–209. https://doi.org/10.1002/tea.20280
 • Saraç, H. (2017). Temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin Dünya ve evren konularına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-40.
 • Şimşek, F. C. (2020). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ile astronomiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Taşcan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Malatya ili örneği)[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 25-37.
 • Tezbaşaran, A., (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Trumper, R. (2003). The need for change in elementary school teacher training—a cross-college age study of future teachers’ conceptions of basic astronomy concepts.Teaching and Teacher Education,19(3), 309-323.https://doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00017-9
 • Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reformin science education. Journal of Research of Science Teaching, 43(9), 879-906.https://doi.org/10.1002/tea.20138
 • Tunca, Z. (2002). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde astronomi eğitim öğretiminin dünü, bugünü[Sözlü sunum]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Türk, C., ve Kalkan, H. (2017). The effect of teaching astronomy with models on students’ achievements and attitudes.Journal of Current Researches on Educational Studies,7(2), 185-204.https://doi.org/10.26579/jocures-7.2.12
 • Uçar, R.,ve Aktamış, H. (2019). Astronomi’ye yönelik tutum ölçeği ve 7. sınıf “Güneş sistemi ve ötesi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-79.
 • Uçar, S., ve Demircioğlu, T. (2011). Changes in preservice teacher attitudes toward astronomy within a semester-long astronomy instruction and four-year-long teacher training programme. Journal Science Education Technology, 20 (1), 65–73. https://doi.org/10.1007/s10956-010-9234-7
 • Ülker, S., veKocakülah, A. (2020). Özel yetenekli 5. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya, Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi. Çocuk ve Medeniyet,5(10), 447-471.
 • Wittman, D. (2009). Shaping attitudes toward science in an introductory astronomy class. Physics Teacher, 47:591–594. https://doi.org/10.1119/1.3264591
 • Yavuz Çiv, Y.(2021). Prof. Dr. Zeki Aslan'ın değerlendirmeleriyle Türkiye'de astronomi eğitimi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Yeşil Asana, Y., ve Benzer, S. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi,6(14), 594-613.
 • Yorgancı, M. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Akdeniz Üniversitesi.
 • Yüzgeç, S. (2021). Stem temelli etkinliklerle astronomi öğretiminin astronomi tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi

Gifted Secondary School Students’ Astronomy Attitudes

Year 2021, Volume 1, Issue 2, 49 - 61, 30.12.2021

Abstract

The developments in astronomy have reached a point that surprises and excites humanity. It is important to convey the interest in this field to young people and give them a positive attitude towards astronomy. From this point of view, the research aimsto reveal the attitudes of gifted secondary school students towards astronomy according to gender, class variable, and taking astronomy lessons. The research was carried out by survey method, and the sample consists of students selected through easily accessible sampling. These are 199 gifted secondary school students (10-13 years old). The data were collected from a science and art center (SAC) in Istanbul in the 2021-2022 academic year. Demographic information form and Astronomy Attitude Scale were used as data collection tools. Mann Whitney U and Kruskal-Wallis H analysis were used in the analysis of the data.As a result of the research, the gifted secondary school students' general astronomy attitudes were above moderate. In addition, while there was astatistical difference between the astronomy attitude scores according to the variables of gender and course taking, no difference was found according to the class variable. The attitudes of female students towards astronomy were higher than male students. Again, the students' attitudes who took astronomy lessons were higher than those who did not. According to this result, it is recommended to add astronomy course to BİLSEM programs.It is expected that the research results will contribute to the field of astronomy education and science education for gifted students.

References

 • Aktamış, H., veÇoban, G. Ü. (2009). Astronomy education in scienceeducation.M. F. Taşar veG. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: teaching(s.15-20). Pegem Akademi.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Üniversitesi.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen,C.,veRazavieh, A. (2010). Introduction to research in education eight edition.Wadsworth.
 • Bektaşlı, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti için astronomi kavram testinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(168), 362-372.
 • Benli Özdemir, E. (2019). Animasyon destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya Ve Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının giderilmesine ve astronomiye yönelik tutuma etkisi. Başkent University Journal Of Education, 6(1), 46-58.
 • Bostan, A. (2008). Farklı yaş grubu öğrencilerinin astronominin bazı temel kavramlarına ilişkin düşünceleri[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Balıkesir Üniversitesi.
 • Buxner, S. R., Impey, C. D., Romine, J., veNieberding, M. (2018). Linking introductory astronomy students’ basic science knowledge, beliefs, attitudes, sources of information, and information literacy.Physical Review Physics Education Research,14(1), 010142. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010142
 • Büyüköztürk, Ş. 2009. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10.Baskı). Pegem A Yayıncılık.
 • Canbazoğlu-Bilici, S., Öner-Armağan, F., Kozcu-Çakır, N. veYürük, N. (2012). Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 117-127.
 • Demir, N. S., Aksüt, P., Yener, D., Aydın, F., Subaşı, Ö., Fidan, H., veAygün, M. (2017). Attitudes towards astronomy among the pre-serviceteachers’ different cognitive styles: alternative course sample.Journal of Baltic Science Education,16(3), 300-307.
 • Doğaç, E. (2018). Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.
 • Ekiz, D., veAkbaş, Y. (2005). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin astronomi ile ilgili kavramları anlama düzeyi ve kavram yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 165, 61-78.
 • Ercan, O., Bilen, K., veUral, E. (2016). 'Earth, Sun and Moon': Computer assisted instruction in secondary school science-achievement and attitudes.Issues in Educational Research,26(2), 206-224.https://search.informit.org/doi/10.3316/ielapa.132981960095370
 • Erdoğan, S. C. (2013). Üstün zekâlı kızların bilime yönelik tutumları ve bilim insanı imajları.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,10(1), 125-142.
 • Fidler, C.G. (2009). Preservice elementary teachers learning of astronomy. [Doctoral dissertation, Syracuse University].https://www.proquest.com/docview/305081562?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Fields, D. (2009). What do students gain from a week at science camp? Youth perceptions and the design of an ımmersive, research-oriented astronomy camp.International Journal of Science Education, 31(2), 151-171.
 • Foster, J. S.veShiel-Rolle, N.(2011). Building scientific literacy through summer science camps: Astrategy for design, implementation and assessment.Science Education International,22(2), 85-98.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.,veHyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Gozzard, D. R., veZadnik, M. G. (2021). Contribution of self-directed, naked-eye observations to students’ conceptual understanding and attitudes towards astronomy. Physical Review Physics Education Research,17(1), 0101341-01013416. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.010134
 • Gök, F. (2020). Yaparak yaşayarak öğrenme yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin astronomiye karşı tutumlarına ve fen öğrenme motivasyonlarına etkisi. Türkiye Eğitim Dergisi,5(2), 285-301.
 • Gök, E. ve Afyon, A. (2015). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevresel tutumları üzerine alan araştırması. Journal of Turkish Science Education, 12(4), 77-93.
 • Güneş, G. (2010).Öğretmen adaylarının temel astronomi konularında bilgi seviyeleri ile bilimin doğası ve astronomi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Hemenway, M. K., Straits, W. J., Wilke, R. R., ve Hufnagel, B. (2002). Educational research in an introductoryastronomy course. Innovative Higher Education, 26(4), 271–280. https://doi.org/10.1023/A:1015881030221
 • Kallery, M. (2001) Early-years educators’ attitudes to science and pseudo -science: the case of astronomy and astrology. European Journal of Teacher Education, 24(3):329–342. https://doi.org/10.1080/02619760220128888
 • Kalkan, H., veKiroglu, K. (2007). Science and nonscience students’ ideas about basic astronomy concepts in preservice training for elementary school teachers.Astronomy Education Review,6(1), 15-24.
 • Karttunen, H., Kröger, P., Oja, H.,Poutanen, M., ve Donner, K.J. (1996). Fundemental astronomy. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Korkmaz, S. D., Topal, S., ve Çemrek, F. (2020). The Investigation of science teachers' attitudes towards astronomy according to some demographic variables. Başkent University Journal of Education,7(2), 300-312.
 • Krogh, S. L., veSlentz, K. L. (2001). The early childhood curriculum. Lawrence Erlbaum.
 • Küçüközer, A., Küçüközer, H., veBostan-Sarıoğlan, A. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının astronomi kavramları hakkındaki kavramsal anlamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(1), 23-34.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.Ankara.
 • National Research Council (NRC). (2001). Astronomy and astrophysics in the new millennium. The National Academies Press.
 • Oğuzman, T., Metin, M., veKaya, H., (2021). Türkiye’deki astronomi eğitimi araştırmalarının incelenmesi: Bir betimsel içerik analizi. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 43-65. https://doi.org/10.46762/mamulebd.883360
 • Okulu, H.Z. (2012). Geliştirilen astronomi etkinliklerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının astronomi bilgi ve tutum düzeylerine etkisi: Muğla örneği[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Üniversitesi.
 • Öztürk, D., veUçar, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Ay’ın evreleri konusunda kavram değişimlerinin işbirliğine dayalı ortamda incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 98-112.
 • Percy, J. R. (1998). Astronomy education: An international perspective. In L. Gouguenheim, D. McNally ve J. R. Percy (Eds), New trends in astronomy teaching (ss. 2-6). Cambridge University Press.
 • Plummer, J. D. (2009). Early elementary students’ development of astronomy concepts in the planetarium.Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 192–209. https://doi.org/10.1002/tea.20280
 • Saraç, H. (2017). Temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin Dünya ve evren konularına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 25-40.
 • Şimşek, F. C. (2020). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ile astronomiye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Taşcan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Malatya ili örneği)[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 25-37.
 • Tezbaşaran, A., (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Trumper, R. (2003). The need for change in elementary school teacher training—a cross-college age study of future teachers’ conceptions of basic astronomy concepts.Teaching and Teacher Education,19(3), 309-323.https://doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00017-9
 • Trumper, R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reformin science education. Journal of Research of Science Teaching, 43(9), 879-906.https://doi.org/10.1002/tea.20138
 • Tunca, Z. (2002). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde astronomi eğitim öğretiminin dünü, bugünü[Sözlü sunum]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye.
 • Türk, C., ve Kalkan, H. (2017). The effect of teaching astronomy with models on students’ achievements and attitudes.Journal of Current Researches on Educational Studies,7(2), 185-204.https://doi.org/10.26579/jocures-7.2.12
 • Uçar, R.,ve Aktamış, H. (2019). Astronomi’ye yönelik tutum ölçeği ve 7. sınıf “Güneş sistemi ve ötesi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-79.
 • Uçar, S., ve Demircioğlu, T. (2011). Changes in preservice teacher attitudes toward astronomy within a semester-long astronomy instruction and four-year-long teacher training programme. Journal Science Education Technology, 20 (1), 65–73. https://doi.org/10.1007/s10956-010-9234-7
 • Ülker, S., veKocakülah, A. (2020). Özel yetenekli 5. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya, Ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi. Çocuk ve Medeniyet,5(10), 447-471.
 • Wittman, D. (2009). Shaping attitudes toward science in an introductory astronomy class. Physics Teacher, 47:591–594. https://doi.org/10.1119/1.3264591
 • Yavuz Çiv, Y.(2021). Prof. Dr. Zeki Aslan'ın değerlendirmeleriyle Türkiye'de astronomi eğitimi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Yeşil Asana, Y., ve Benzer, S. (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi,6(14), 594-613.
 • Yorgancı, M. (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi].Akdeniz Üniversitesi.
 • Yüzgeç, S. (2021). Stem temelli etkinliklerle astronomi öğretiminin astronomi tutumuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Special
Journal Section Research Articles
Authors

Özge CEYLAN> (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3737-8579
Türkiye


Ünsal Umdu TOPSAKAL This is me
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 30, 2021
Application Date November 15, 2021
Acceptance Date December 26, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Ceylan, Ö. & Topsakal, Ü. U. (2021). Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumları / Gifted Secondary School Students’ Astronomy Attitudes . Education & Youth Research , 1 (2) , 49-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eyor/issue/68053/1056880

24835 The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License