Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2016, Volume 26, Issue 2, 189 - 200, 30.07.2016
https://doi.org/10.18069/firatsbed.346921

Abstract

Bu araştırmanın amacı, MEB tarafından 2006 yılında hazırlanan “Ortaöğretim Kurumları Seçmeli Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programı”nın bu dersi yürüten öğretmenlerin görüşlerinden yararlanılarak incelenmesidir. Bu amaçla eğitim programının temel öğeleri olan hedefler, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve sınama durumları ölçüt olarak alınmıştır. Bu araştırma, olgubilim ile desenlenmiş nitel bir çalışmadır. 2013- 2014 öğretim yılı Elazığ İli Merkez İlçede bulunan ortaöğretim kurumlarında proje hazırlama dersi veren 8 öğretmen araştırmanın katılımcı grubuna dahil edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, bu araştırmada kullanılan veri toplama aracıdır. Öğretmenlerin programın kazanımlarıyla ilgili en çok öğrenci seviyesine uygun olma, programın içeriğiyle ilgili teknoloji kullanım olanağı, öğretme- öğrenme yaklaşımlarıyla ilgili en çok öğrenci merkezli olması, programın ölçme ve değerlendirme boyutuyla ilgili fiziki imkan yetersizliği alt temasına yükleme yaptıkları görülmektedir. Programın etkili uygulanmasına yönelik önerileriyle ilgili en çok güncellik eksikliği temasına, dersin seçmeli olmasıyla ilgili seçmeli ana temasında en çok ilgili öğrenci alt temasına, zorunlu ana temasında ileriye dönük beceri kazandırma temasına, dersi yürütecek branşla ilgili en çok fen alanları ve bilişim teknolojileri alt temalarına yükleme yaptıkları görülmektedir. Öğretmenlerin seçmeli proje hazırlama öğretim programına dair genel olarak olumsuz görüş bildirdikleri görülmektedir. 

References

 • Açıkgöz, Ü. K. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğure1Matbaası.
 • Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Elestirel Bir Yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109.
 • Aslan, M. (2014). Ortaokullarda okutulan seçmeli derslerin seçiminde velilerin göz önünde bulundurduğu kriterlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Daban, F. ve Özdemir, E. (2004). Eğitimde verimliliği artıran ders programlarının hazırlanması için genetik algoritma kullanımı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi,3 (6), 245-257.
 • Darby, J. A. (2006).The effects of the elective orrequired status of courses on student evaluations. Journal of Vocational Education& Training, 58 (1), 19-29.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • EARGED (2008). Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması.
 • Eşbahoğlu, F. (2015). İlköğretim 5 ve 6. Sınıflarda seçmeli derslerin seçim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, Y. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Ağrı il örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kolaylı, T. (2015). Teknoloji destekli bilimsel araştırma (TEDBA) modelinin uygulanabilirliği: çevre kimyası seçmeli dersi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • MEB. (2006). Ortaöğretim proje hazırlama dersi öğretim programı.
 • MEB (2011). Bu benim eserim proje çalışması 2011-2012 kılavuz kitapçığı.
 • Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 12(2), 63-82.
 • Tezcan, H. ve Gümüş, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yırtıcı, Z. (2014). Seçmeli bilim uygulamaları dersinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

An Investigation of The Teachers’ Views On The Elective Project Preparation Course In High School

Year 2016, Volume 26, Issue 2, 189 - 200, 30.07.2016
https://doi.org/10.18069/firatsbed.346921

Abstract

The purpose of this research is to investigate the “Elective Project Preparation Course Curriculum in High School” presented by Ministry of National Education (MEB) in 2006 based on the opinions of the teachers lecturing this course. In this purpose, the fundamental elements of curriculum which are objectives, content, teaching/learning process and evaulation process were taken as criterion. This research is a qualitative study which has been designed by phenomenology. 8 teachers working at a high school located in the Merkez County of the Elazığ in the 2013-2014 school year were included in the study. The semi-structured interview form prepared for the participant teachers is the data collection means of this research. Majority of the teachers suggested opinions about program attainments with the level of the students, about program content provides the opportunity to benefit technology. For the teaching-learning dimension of the program, it was mainly stated by the teachers that the practice of the activities was struggle. Teachers, again, suggested physical inabilities on the assessment and evaluation dimension of the program. To apply an effective program teachers stressed that the lack of program updates. Additionally, teachers stated that this course is a perfectly prepared program in the paper; however they have difficulty in the practice because the course is selective, the teachers are from different branches, and also the students have different perspectives of the course. They presented an opinion that these teachers should be science teachers and information technology teachers.

References

 • Açıkgöz, Ü. K. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğure1Matbaası.
 • Altun, A. (2009). Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programına Elestirel Bir Yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97-109.
 • Aslan, M. (2014). Ortaokullarda okutulan seçmeli derslerin seçiminde velilerin göz önünde bulundurduğu kriterlerin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Daban, F. ve Özdemir, E. (2004). Eğitimde verimliliği artıran ders programlarının hazırlanması için genetik algoritma kullanımı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi,3 (6), 245-257.
 • Darby, J. A. (2006).The effects of the elective orrequired status of courses on student evaluations. Journal of Vocational Education& Training, 58 (1), 19-29.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • EARGED (2008). Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması.
 • Eşbahoğlu, F. (2015). İlköğretim 5 ve 6. Sınıflarda seçmeli derslerin seçim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, Y. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modeli sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Ağrı il örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kolaylı, T. (2015). Teknoloji destekli bilimsel araştırma (TEDBA) modelinin uygulanabilirliği: çevre kimyası seçmeli dersi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • MEB. (2006). Ortaöğretim proje hazırlama dersi öğretim programı.
 • MEB (2011). Bu benim eserim proje çalışması 2011-2012 kılavuz kitapçığı.
 • Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 12(2), 63-82.
 • Tezcan, H. ve Gümüş, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin seçmeli ders tercihlerine etki eden faktörlerin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yırtıcı, Z. (2014). Seçmeli bilim uygulamaları dersinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Vildan DONMUŞ>

0000-0003-4362-393X


Eyüp İZCİ>

0000-0002-6975-0454

Publication Date July 30, 2016
Application Date February 15, 2016
Acceptance Date March 29, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 26, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { firatsbed346921, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat University}, year = {2016}, volume = {26}, number = {2}, pages = {189 - 200}, doi = {10.18069/firatsbed.346921}, title = {ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Donmuş, Vildan and İzci, Eyüp} }
APA Donmuş, V. & İzci, E. (2016). ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 26 (2) , 189-200 . DOI: 10.18069/firatsbed.346921
MLA Donmuş, V. , İzci, E. "ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 189-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/31635/346921>
Chicago Donmuş, V. , İzci, E. "ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016 ): 189-200
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of The Teachers’ Views On The Elective Project Preparation Course In High School AU - VildanDonmuş, Eyüpİzci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346921 DO - 10.18069/firatsbed.346921 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 200 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346921 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346921 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Vildan Donmuş , Eyüp İzci %T ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346921 %U 10.18069/firatsbed.346921
ISNAD Donmuş, Vildan , İzci, Eyüp . "ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (July 2016): 189-200 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.346921
AMA Donmuş V. , İzci E. ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 189-200.
Vancouver Donmuş V. , İzci E. ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 189-200.
IEEE V. Donmuş and E. İzci , "ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ PROJE HAZIRLAMA DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 189-200, Jul. 2016, doi:10.18069/firatsbed.346921