Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 36 - 45, 30.01.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin fen
bilimleri dersi kapsamında öğretmen rehberliğinde hobi bahçesi oluşturmaktır.
Yapılan bu ders dışı uygulamanın öğrenciler üzerindeki yansımalarını kendileri
görüşleri doğrultusunda ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın katılımcılarını,
2016-2017 bahar yarıyılında
Van il merkezinde bir ortaokulda öğrenim gören 12
öğrenci oluşmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya katılan katılımcılar üçerli grup olacak
şekilde dört grup oluşturulmuştur. Her grup, öğretmen rehberliğinde kendi hobi
bahçesini oluşturmuşlar. Öğrenciler, hobi bahçelerine farklı sebzeler ekmişlerdir.
Öğrenciler, hobi bahçelerinde yaklaşık dört ay sonra ürün almışlardır. Uygulama
sonunda öğrenciler ile yarı yapılandırılmış mülakat ile hobi bahçeleri hakkında
görüşleri alınmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, içerik ve betimsel
analiz kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrenciler, hobi bahçesi oluşturmanın
zevkli ve eğlenceli olduğunu ve bu faaliyetin kendileri üzerinde birçok faydasının
olduğunu belirtmişlerdir. Bu faydalardan bazıları, hobi bahçesi sayesinde
derste öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme yapma ve yaparak
yaşayarak öğrenmeyi sağlama şeklindedir. Son olarak katılımcılar, hobi
bahçelerinin çevre bilinçlerini artırdığını ve fen bilimleri dersini daha çok
sevmelerine katkı sağladığını dile getirmişlerdir.

References

 • Altın, B. N. ve Demirtaş, S. (2009). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı eğitim etkinlikleri, M.Safran (ed), Sosyal bilgiler öğretimi (507-541), Ankara: Pegem Akademisi.
 • Anderson, D., Lucas, K. B. & Ginns, I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an informal setting. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 177-199.
 • Balkan-Kıyıcı, F. ve Atabek-Yiğit, E. (2010). Science education beyond the classroom: A field trip to wind power plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.
 • Bartosh, O., Tudor, M., Ferguson, L., & Taylor, C. (2006). Improving test scores through environmental education: Is it possible? Applied Environmental Education and Communication, 5(3), 161–169.
 • Blair, D. (2009). The child in the garden: An evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38.
 • Braun, M., Buyer, R. and Randler, C. (2010). Cognitive and emotional evaluation of two educational outdoor programs dealing with non-native bird species. International Journal of Environmental & Science Education, 5(2), 151-158.
 • Braund, M., & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28(12), 1373-1388.
 • Brynjegard, S. (2001). School gardens: Raising environmental awareness in children. (Reproductions supplied by EDRS), Dominican University of California, USA.
 • Bulut, Y. ve Göktuğ, T. H. (2006). Sağlık bulma yönünde çevresel bir etken olarak iyileştirme bahçeleri. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 9-15.
 • Byrd, R. K., Haque, M. T., Tai, L., McLellan, G. K., & Knight, E. J. (2007). Designing a children’s water garden as an outdoor learning lab for environmental education. Applied Environmental Education and Communication, 6, 39-47.
 • Cheskey, E. (1994, September/October). Habitat restoration: Changing the schoolyard changes behaviour. FWTAO Newsletter, 2–7.
 • Chin, C. C. (2004). Museum experience-A research for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 63-90.
 • Davidson, S. K., Passmore C., & Anderson D. (2010). Learning on zoo field trips: The interaction of the agendas and practices of students, teachers, and zoo educators. International Journal of Science Education, 94(1), 122-141.
 • Duruhan, K. ve Demir, S. (2005). Resmi ve özel ilköğretim okullarındaki eğitici kol çalışmalarının amaçlarına ulaşma düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri (Kayseri ili örneklemi). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 175-185.
 • Dyment, J. E. (2005). Green school grounds as sites for outdoor learning: Barriers and opportunities. International Research in Geographical and Environmental Education 14(1), 24–41.
 • Dyment, J. E., & Bell, A. C. (2008). Grounds for health: The intersection of green school grounds and health-promoting schools. Environmental Education Research, 14(1), 77-90.
 • Ernst, J., & Monroe, M. (2004). The effects of environment-based education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research, 10(4), 507–22.
 • Felix, N., Dornbrack, J., & Scheckle, E. (2008). Parents, homework and socio- economic class: discourses of deficit and disadvantage in the "New South Africa. English teaching: Practice and Critique, 7, 99-112.
 • Griffin, J. (2004). Research on students and museum: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(1), 59-70. 246.
 • Hazzard, E. L., Moreno, E., Beall, D. B., & Zidenberg-Cherr, S. (2011). Best practices models for implementing, sustaining, and using instructional school gardens in California. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(5), 409-413.
 • Louv, R. (2008). Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, North Carolina: Algonquin Books.
 • Malone, K., & Tranter, P. J. (2003). School grounds as sites for learning: Making the most of environmental opportunities. Environmental Education Research, 9(3), 283- 303.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research (4th Edition). USA: Sage Publications.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miller, M. A. (2005). An exploration of children’s gardens: Reported benefits, recommended elements, and preferred visitor autonomy. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus, OH.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Özyürek, M. (2001). Sınıf yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Robinson, C. W., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a one-year school garden program on six constructs of a life skills of elementary school children. Hort Technology, 15(3), 453-457.
 • Sparrow, L. (2008). Real and relevant mathematics: Is it realistic in the clasroom? Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 4-8.
 • Şimşek, A. (2011). Sınıfta demokrasi. A. Şimşek (Ed.). Özgürlükçü öğrenme (26-52), Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Taylor, A. F., Kuo, F., & Sullivan, W. C. (2001). Coping with add: The surprising connection to green play setting. Environment and Behavior, 33(1), 54-77.
 • Ürey, M. (2018). Bahçe temelli öğrenme yaklaşımına yönelik eğilimler: Okul bahçesi uygulamaları örneği (2000-2015). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1054-1080.
 • Wells, N. (2000). At home with nature: Effects of ‘greenness’ on children’s cognitive functioning. Environment and Behavior, 32(6), 775-795.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 36 - 45, 30.01.2019

Abstract

References

 • Altın, B. N. ve Demirtaş, S. (2009). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı eğitim etkinlikleri, M.Safran (ed), Sosyal bilgiler öğretimi (507-541), Ankara: Pegem Akademisi.
 • Anderson, D., Lucas, K. B. & Ginns, I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an informal setting. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 177-199.
 • Balkan-Kıyıcı, F. ve Atabek-Yiğit, E. (2010). Science education beyond the classroom: A field trip to wind power plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.
 • Bartosh, O., Tudor, M., Ferguson, L., & Taylor, C. (2006). Improving test scores through environmental education: Is it possible? Applied Environmental Education and Communication, 5(3), 161–169.
 • Blair, D. (2009). The child in the garden: An evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38.
 • Braun, M., Buyer, R. and Randler, C. (2010). Cognitive and emotional evaluation of two educational outdoor programs dealing with non-native bird species. International Journal of Environmental & Science Education, 5(2), 151-158.
 • Braund, M., & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28(12), 1373-1388.
 • Brynjegard, S. (2001). School gardens: Raising environmental awareness in children. (Reproductions supplied by EDRS), Dominican University of California, USA.
 • Bulut, Y. ve Göktuğ, T. H. (2006). Sağlık bulma yönünde çevresel bir etken olarak iyileştirme bahçeleri. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 9-15.
 • Byrd, R. K., Haque, M. T., Tai, L., McLellan, G. K., & Knight, E. J. (2007). Designing a children’s water garden as an outdoor learning lab for environmental education. Applied Environmental Education and Communication, 6, 39-47.
 • Cheskey, E. (1994, September/October). Habitat restoration: Changing the schoolyard changes behaviour. FWTAO Newsletter, 2–7.
 • Chin, C. C. (2004). Museum experience-A research for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 63-90.
 • Davidson, S. K., Passmore C., & Anderson D. (2010). Learning on zoo field trips: The interaction of the agendas and practices of students, teachers, and zoo educators. International Journal of Science Education, 94(1), 122-141.
 • Duruhan, K. ve Demir, S. (2005). Resmi ve özel ilköğretim okullarındaki eğitici kol çalışmalarının amaçlarına ulaşma düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri (Kayseri ili örneklemi). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 175-185.
 • Dyment, J. E. (2005). Green school grounds as sites for outdoor learning: Barriers and opportunities. International Research in Geographical and Environmental Education 14(1), 24–41.
 • Dyment, J. E., & Bell, A. C. (2008). Grounds for health: The intersection of green school grounds and health-promoting schools. Environmental Education Research, 14(1), 77-90.
 • Ernst, J., & Monroe, M. (2004). The effects of environment-based education on students’ critical thinking skills and disposition toward critical thinking. Environmental Education Research, 10(4), 507–22.
 • Felix, N., Dornbrack, J., & Scheckle, E. (2008). Parents, homework and socio- economic class: discourses of deficit and disadvantage in the "New South Africa. English teaching: Practice and Critique, 7, 99-112.
 • Griffin, J. (2004). Research on students and museum: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(1), 59-70. 246.
 • Hazzard, E. L., Moreno, E., Beall, D. B., & Zidenberg-Cherr, S. (2011). Best practices models for implementing, sustaining, and using instructional school gardens in California. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(5), 409-413.
 • Louv, R. (2008). Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder. Chapel Hill, North Carolina: Algonquin Books.
 • Malone, K., & Tranter, P. J. (2003). School grounds as sites for learning: Making the most of environmental opportunities. Environmental Education Research, 9(3), 283- 303.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research (4th Edition). USA: Sage Publications.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miller, M. A. (2005). An exploration of children’s gardens: Reported benefits, recommended elements, and preferred visitor autonomy. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus, OH.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Özyürek, M. (2001). Sınıf yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları.
 • Robinson, C. W., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a one-year school garden program on six constructs of a life skills of elementary school children. Hort Technology, 15(3), 453-457.
 • Sparrow, L. (2008). Real and relevant mathematics: Is it realistic in the clasroom? Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 4-8.
 • Şimşek, A. (2011). Sınıfta demokrasi. A. Şimşek (Ed.). Özgürlükçü öğrenme (26-52), Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Taylor, A. F., Kuo, F., & Sullivan, W. C. (2001). Coping with add: The surprising connection to green play setting. Environment and Behavior, 33(1), 54-77.
 • Ürey, M. (2018). Bahçe temelli öğrenme yaklaşımına yönelik eğilimler: Okul bahçesi uygulamaları örneği (2000-2015). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1054-1080.
 • Wells, N. (2000). At home with nature: Effects of ‘greenness’ on children’s cognitive functioning. Environment and Behavior, 32(6), 775-795.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Hasan BAKIRCI
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7142-5271
Türkiye


Hüseyin ARTUN


Aslı Nur DENİZ This is me

Publication Date January 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { fmgted495621, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {36 - 45}, title = {Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bakırcı, Hasan and Artun, Hüseyin and Deniz, Aslı Nur} }
APA Bakırcı, H. , Artun, H. & Deniz, A. N. (2019). Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (1) , 36-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/47360/495621
MLA Bakırcı, H. , Artun, H. , Deniz, A. N. "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 36-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/47360/495621>
Chicago Bakırcı, H. , Artun, H. , Deniz, A. N. "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 36-45
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi AU - HasanBakırcı, HüseyinArtun, Aslı NurDeniz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 45 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %A Hasan Bakırcı , Hüseyin Artun , Aslı Nur Deniz %T Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Bakırcı, Hasan , Artun, Hüseyin , Deniz, Aslı Nur . "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 1 (January 2019): 36-45 .
AMA Bakırcı H. , Artun H. , Deniz A. N. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(1): 36-45.
Vancouver Bakırcı H. , Artun H. , Deniz A. N. Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(1): 36-45.
IEEE H. Bakırcı , H. Artun and A. N. Deniz , "Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 36-45, Jan. 2019