Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluating the Views of Pre-Service Teachers Attending the Pedagogical Formation Education Certification Program Regarding Teaching Practice

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 117 - 140, 30.05.2021

Abstract

This study determined the views of pre-service teachers attending the pedagogical formation education certification program regarding the teaching practice course and evaluated their perception of the problems related to that course. The study employed the case study design, which is a qualitative research method. The research participants were 56 pre-service teachers who were graduated from the undergraduate program of biology and attended the teaching practice course within the scope of the Pedagogical Formation Education Certification Program offered at the faculty of education of a university in Turkey in the spring semester of the 2015-2016 academic year. Data were collected through semi-structured teacher’s view form composed of two open-ended questions and subjected to content analysis. The following five main themes were identified: Views regarding the practice teacher, views regarding the students at the practice school, views regarding the teaching practice course, views regarding the practice school and the biology course, and recommendations concerning the teaching practice. Then the frequencies of the pre-service teachers’ views regarding those themes were determined. The pre-service teachers were seen to deliver more positive views regarding the practice teacher and the teaching practice course and more negative views regarding the students at the practice school. However, the frequencies of their positive and negative views regarding the practice school and the biology course were seen to be very close to each other. Finally, their recommendations concerning the adversities/difficulties they encountered during the practice were found to be mostly for the practice teacher. 

References

 • Ambrosetti, A. (2014). Are you ready to be a mentor? Preparing teachers form entoring pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education, 39(6), 30-42.http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol39/iss6/ dan alınmıştır.
 • Aslan, M. (2015). Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi ve öğretim programının hazırlanması. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 144-162.
 • Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Aydın, F. ve Akgün, E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-14.
 • Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66.
 • Balkar, B. ve Şahin, S. (2015). Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17396/181838
 • Biber, M., Erbay, H.N. ve Kirişci, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri. Turkish Studies, 13 (4), 117-138.DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13060
 • Caires, S., Almeida, L. and Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 35(2), 163-178.
 • Canbolat, C. (2014). Grafik ve görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Caner, H. N. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin bağlam, girdi, süreç, ürün modeline göre değerlendirilmesi: İngilizce öğretmenliği lisans programı örneği. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Chen, J. Q. and Mcnamee, G. (2006). Strengthening early childhood teacher preparation: Integratingassessment, curriculum development, and instructional practice in student teaching. Journal of Early Childhood Teacher Education, 27(2), 109–128.
 • Çelen, M. K. (2016). Program evaluation of an English language teacher education practicum: Insights from supervisors, student teachers, and graduates. Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniveristesi, İstanbul.
 • Çepni, O. ve Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 19(2), 285-304.
 • Çetin, A. (2018). Öğretmenlik uygulaması sürecinde görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına olan yaklaşımları (Bursa ili örneği). Yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Çetinkaya, S., ve Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. DOI: https://doi.org/10.7822/omuefd.535482
 • Değirmençay, Ş. A. ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 57-57.
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-13.
 • Demirhan, Y. (2011). “Kalite ve kaliteli üniversite” kavramlarına ilişkin üniversite öğrencilerinin algıları. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, N. (2015). Görsel sanatlar öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının" öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Goh, P. S. and Matthews, B. (2011). Listening to the concerns of student teachers ın malaysia during teaching practice. Australian Journal of Teacher Education, 36(2), 92- 103.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.
 • Güven, İ. (2015). Türk eğitim tarihi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hazzan, O. and Lapidot, T. (2004). The practicum in computer science education: Bridginggaps between theoretical knowledge and actual performance. Inroads–The SIGCSE Bulletin, 36 (4), 47-51.
 • Hurioğlu, L. (2016). Öğretmenlik uygulaması dersinde dönüt-düzeltmenin öğretmen adaylarının öğretimi planlama ve uygulama becerileri ile öz-yeterlik düzeylerine etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Kaplan Öztuna, A. (2013). Durum Çalışması. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (197-217). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Karasu Avcı, E. ve İbret, B.Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması 2 dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.
 • Kasap, G. (2015). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Kılınç, A. Ç., Kılcan, B. ve Çepni, O. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin incelenmesi: Fenomenolojik bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 113-132. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s5m
 • Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Martinez, Agudo, J. (2016). Whattype of feedback do student teacher sex pect from their school mentors during practicum experience) Thecase of Spanish EFL student teachers. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 36-51. http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol41/iss5/3' dan alınmıştır.
 • MEB, (2018). Uygulama öğrencilerinin millî eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publication.
 • Nkambule, T., and Mukeredzi, T.G. (2017). Pre-service teachers’ Professional learning experiences during rural teaching practice in Acornhoek, Mpumalanga Province. South African Journal of Education, 37(3), 1-9. doi: 10.15700/saje.v37n3a1371
 • Pence, H. M. ,and Macgillivray, I. K. (2008). Theimpact of an international field experience on preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 24(1), 14-25.
 • Petek, B. (2014). Öğretmenlik uygulaması dersinin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi (Erzurum örneği).Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Saka, M. (2019). Evulations of science teachers regarding the classes of school experience and teaching practices. Elementary Education Online, 18(1), 127-148.
 • Sarıgöl, J. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde elektromanyetizma konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Smith, K. and Lev-Ari, L. (2005). The place of practicum in pre-service teacher education. Asian Pacific Journal of TeacherEducation, 33 (3), 289-302.
 • Sünkür Çakmak, M. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşleri. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 207-226.
 • Şahin, M. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulama dersinin (staj) öğretmen adaylarının görüşleri açısından değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (22), 32-49.
 • Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73.
 • Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.
 • Tepeli, Y. ve Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 313-328.
 • Turner, S.L., and Greene, C.C. (2017). Opening the clasroom door - A survey of middle grades teachers who mentor preservice teachers. Middle Grades Review, 3(2), 1-18. https://eric.ed.gov/?id=EJ1154869' dan alınmıştır.
 • UNESCO (2012). Unesco strategy on teachers (2012-2015). http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217775e.pdf27.10.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M., ve Özçakmak, H. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 127-136.Doi: 10.14686/BUEFAD. 2015111020.
 • YÖK, (2015). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslar. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK, (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yunus, M. M., Hashim, H., Ishak, N. M., and Mahamod, Z. (2010). Understanding TESL pre-service teachers’ teaching experiences and challenges via post-practicum reflection forms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 722-728.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 117 - 140, 30.05.2021

Abstract

Bu çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan öğretmen adayla¬rının, öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşleri belirlenmiş ve bu derse yönelik yaşanan sorunları ortaya koyma biçimleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırmaya, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Türkiye’deki bir üniversitenin eğitim fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan 56 Biyoloji lisans programı mezunu öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, iki açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Uygulama öğretmenine yönelik görüşler, Uygulama okulundaki öğrencilere yönelik görüşler, Öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşler, Uygulama okulları ve biyoloji dersine yönelik görüşler, Öğretmenlik uygulaması dersine yönelik öneriler olmak üzere beş ana tema ve bu temalara ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin, hangi sıklıkta tekrar ettiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, uygulama öğretmeni ve öğretmenlik uygulaması dersine yönelik daha çok olumlu, uygulama okulundaki öğrencilere yönelik daha çok olumsuz görüş bildirdikleri belirlenirken, uygulama okulları ve biyoloji dersine yönelik belirttikleri olumlu ve olumsuz görüş frekanslarının birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının uygulama sırasında karşılaştıkları olumsuz durumlar/güçlükler karşısındaki önerilerinin ise daha çok uygulama öğretmenine yönelik olduğu belirlenmiştir.

References

 • Ambrosetti, A. (2014). Are you ready to be a mentor? Preparing teachers form entoring pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education, 39(6), 30-42.http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol39/iss6/ dan alınmıştır.
 • Aslan, M. (2015). Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi ve öğretim programının hazırlanması. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 144-162.
 • Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Aydın, F. ve Akgün, E. (2014). Eğitim fakültesi BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları sorunlar. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-14.
 • Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Bülbül, S. (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66.
 • Balkar, B. ve Şahin, S. (2015). Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17396/181838
 • Biber, M., Erbay, H.N. ve Kirişci, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri. Turkish Studies, 13 (4), 117-138.DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13060
 • Caires, S., Almeida, L. and Vieira, D. (2012). Becoming a teacher: student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 35(2), 163-178.
 • Canbolat, C. (2014). Grafik ve görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Caner, H. N. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin bağlam, girdi, süreç, ürün modeline göre değerlendirilmesi: İngilizce öğretmenliği lisans programı örneği. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Chen, J. Q. and Mcnamee, G. (2006). Strengthening early childhood teacher preparation: Integratingassessment, curriculum development, and instructional practice in student teaching. Journal of Early Childhood Teacher Education, 27(2), 109–128.
 • Çelen, M. K. (2016). Program evaluation of an English language teacher education practicum: Insights from supervisors, student teachers, and graduates. Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniveristesi, İstanbul.
 • Çepni, O. ve Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. TSA, 19(2), 285-304.
 • Çetin, A. (2018). Öğretmenlik uygulaması sürecinde görsel sanatlar uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına olan yaklaşımları (Bursa ili örneği). Yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Çetinkaya, S., ve Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. DOI: https://doi.org/10.7822/omuefd.535482
 • Değirmençay, Ş. A. ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 57-57.
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-13.
 • Demirhan, Y. (2011). “Kalite ve kaliteli üniversite” kavramlarına ilişkin üniversite öğrencilerinin algıları. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, N. (2015). Görsel sanatlar öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının" öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.
 • Goh, P. S. and Matthews, B. (2011). Listening to the concerns of student teachers ın malaysia during teaching practice. Australian Journal of Teacher Education, 36(2), 92- 103.
 • Görgen, İ., Çokçalışkan, H. ve Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.
 • Güven, İ. (2015). Türk eğitim tarihi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hazzan, O. and Lapidot, T. (2004). The practicum in computer science education: Bridginggaps between theoretical knowledge and actual performance. Inroads–The SIGCSE Bulletin, 36 (4), 47-51.
 • Hurioğlu, L. (2016). Öğretmenlik uygulaması dersinde dönüt-düzeltmenin öğretmen adaylarının öğretimi planlama ve uygulama becerileri ile öz-yeterlik düzeylerine etkisi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kale, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Kaplan Öztuna, A. (2013). Durum Çalışması. S. Baştürk (Ed.). Bilimsel Araştırma Yöntemleri İçinde (197-217). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Karasu Avcı, E. ve İbret, B.Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması 2 dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.
 • Kasap, G. (2015). Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi. Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Kılınç, A. Ç., Kılcan, B. ve Çepni, O. (2018). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması deneyimlerinin incelenmesi: Fenomenolojik bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 113-132. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s5m
 • Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Martinez, Agudo, J. (2016). Whattype of feedback do student teacher sex pect from their school mentors during practicum experience) Thecase of Spanish EFL student teachers. Australian Journal of Teacher Education, 41(5), 36-51. http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol41/iss5/3' dan alınmıştır.
 • MEB, (2018). Uygulama öğrencilerinin millî eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (Second Edition). California: Sage Publication.
 • Nkambule, T., and Mukeredzi, T.G. (2017). Pre-service teachers’ Professional learning experiences during rural teaching practice in Acornhoek, Mpumalanga Province. South African Journal of Education, 37(3), 1-9. doi: 10.15700/saje.v37n3a1371
 • Pence, H. M. ,and Macgillivray, I. K. (2008). Theimpact of an international field experience on preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 24(1), 14-25.
 • Petek, B. (2014). Öğretmenlik uygulaması dersinin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi (Erzurum örneği).Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Saka, M. (2019). Evulations of science teachers regarding the classes of school experience and teaching practices. Elementary Education Online, 18(1), 127-148.
 • Sarıgöl, J. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde elektromanyetizma konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Smith, K. and Lev-Ari, L. (2005). The place of practicum in pre-service teacher education. Asian Pacific Journal of TeacherEducation, 33 (3), 289-302.
 • Sünkür Çakmak, M. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşleri. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 207-226.
 • Şahin, M. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi uygulama dersinin (staj) öğretmen adaylarının görüşleri açısından değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (22), 32-49.
 • Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 63-73.
 • Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.
 • Tepeli, Y. ve Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 313-328.
 • Turner, S.L., and Greene, C.C. (2017). Opening the clasroom door - A survey of middle grades teachers who mentor preservice teachers. Middle Grades Review, 3(2), 1-18. https://eric.ed.gov/?id=EJ1154869' dan alınmıştır.
 • UNESCO (2012). Unesco strategy on teachers (2012-2015). http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217775e.pdf27.10.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yeşilyurt, E. (2010). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli ve ihtiyaca cevap verici modeller ışığında değerlendirilmesi. Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M., ve Özçakmak, H. (2015). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 127-136.Doi: 10.14686/BUEFAD. 2015111020.
 • YÖK, (2015). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin çerçeve usul ve esaslar. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • YÖK, (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf 03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yunus, M. M., Hashim, H., Ishak, N. M., and Mahamod, Z. (2010). Understanding TESL pre-service teachers’ teaching experiences and challenges via post-practicum reflection forms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 722-728.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Sema GÜNGÖR
Çalışmıyor
0000-0001-5755-4280
Türkiye

Publication Date May 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { fmgted939131, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2}, pages = {117 - 140}, title = {Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Güngör, Sema} }
APA Güngör, S. (2021). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 4 (2) , 117-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/62218/939131
MLA Güngör, S. "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 117-140 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/62218/939131>
Chicago Güngör, S. "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 117-140
RIS TY - JOUR T1 - Evaluating the Views of Pre-Service Teachers Attending the Pedagogical Formation Education Certification Program Regarding Teaching Practice AU - SemaGüngör Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 140 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Sema Güngör %T Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Güngör, Sema . "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 / 2 (May 2021): 117-140 .
AMA Güngör S. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2021; 4(2): 117-140.
Vancouver Güngör S. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2021; 4(2): 117-140.
IEEE S. Güngör , "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuran Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 117-140, May. 2021