Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Differentiated Instructional Practices’ Effect on Secondary School Students’ Academic Success and Entrepreneurship Skills in the Electricity Unit

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 278 - 297, 30.09.2022

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of differentiated instructional practices on the entrepreneurial skills and academic achievement of 6th grade students. A total of 57 students continuing to 6th grade in secondary school in Istanbul province participated in the research, which was conducted with a quasi-experimental design with pretest-posttest control group. The electrical conduction unit was carried out with differentiated teaching practices in the experimental group consisting of 29 students. According to the students' readiness, interests and learning styles, the teaching was differentiated in terms of content, process and product elements within the framework of "stations, agenda, centres, entry points and graduated teaching" techniques. The same unit was taught according to the current science curriculum with the control group consisting of 28 students. The achievement test called electricity in our life of 25 questions and the science laboratory entrepreneurship scale of 28 items were applied to the experimental and control groups as pre-test and post-test. Research data were analyzed by independent t-test. When the posttest data were compared, it was determined that there was a significant difference in favor of the experimental group students. In the research, it was concluded that differentiated teaching techniques were more effective than current curriculum practices in developing entrepreneurial skills, sub-skills and increasing academic success.

References

 • Akbayrak, K. (2019). Özel yetenekli ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama yöntemiyle girişimcilik becerisi kazandırılması üzerine bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Akdemir, Z. (2019). Sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretim yönteminin öğretmen ve öğrencilere etkisi: Bir eylem araştırması ünitesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Algozzine, B., & Anderson, K. M. (2007) Tips for teaching: Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 51(3), 49-54. https://doi.org/10.3200/PSFL.51.3.49-54
 • Altıntaş, E. (2014). Üstün zekalı öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması (Tez No. 372284) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Anderson, K. (2007). Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure, 51(3), 49-54. https://www.researchgate.net/publication/285702453_Differentiating_instruction_to_ include_all_students
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960. https://doi.org/10.17860/mersinefd.282393
 • Atalay, Z. Ö. (2014). Farklılaştırılmış sosyal bilgiler öğretiminin üstün zekalı öğrencilerin akademik başarı, tutum, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarına etkisi (Tez No. 356625) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Avcı, Ö. (2018). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının öğrencilerin girişimcilik becerisi ve akademik başarısı üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Kırıkkale Üniversitesi.
 • Avcı, S., & Yüksel, A. (2018). Farklılaştırılmış öğretim teori ve uygulama (4. baskı). Nobel.
 • Bal, A. P. (2016). The effect of the differentiated teaching approach in the algebraic learning field on students’ academic achievements. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63), 185-204, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.11
 • Camcı Erdoğan, S., & Kahveci, N. G. (2015). Farklılaştırılmış fen ve teknoloji öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tutumlarına etkisi. Hayef Journal of Education, 12(1), 191-207. https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhayefd/issue/8802/110037
 • Canöz, G. M. (2020). Argüman tabanlı sanal laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı argümantasyon seviyeleri ve girişimcilik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Chen, W.R. (2011). Differentation in the art education: Exploring two art teachers’ responsive pedegogy in an elementary school in Taiwan [Doctoral thesis], University of Illinois.
 • Çakır, E. (2016). Fen öğretiminde açık uçlu araştırmacı sorgulayıcı öğrenme etkinliklerinin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Çalıkoğlu, B. S. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde derinlik ve karmaşıklığa göre farklılaştırılmış fen öğretiminin başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutuma etkisi (Tez No. 356628) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Çelik, H., Bacanak, A., & Çakır, E. (2015). Development of science laboratory entrepreneurship scale. Journal of Turkish Science Education, 12(3), 65-78. https://tused.org/index.php/tused/article/view/482
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Celepler matbaacılık.
 • Çetin, B. (2015). Öğrenme stillerine göre öğrencilerdeki girişimcilik becerilerinin incelenmesi (Tez No. 418438) [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Çoban, H. (2019). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin matematiksel muhakeme becerilerine, bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ve problem çözme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Dal, E. & Kutlu Abu, (2021, 12-14 Kasım). Farklılaştırılmış öğretime yönelik çalışmaların analizi ve fen bilimleri etkinlik örnekleri. [Bildiri Sunum], (19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Darrow, A. A. (2015). Differentiated instruction for students with disabilities: Using DI in the music classroom. General Music Today, 28(2), 29-32. https://doi.org/10.1177/1048371314554279
 • Davies, L. G., & Gibb, A. A. (Eds.). (1991). Recent research in entrepreneurship. Aldershot, Avebury
 • Demir, S. (2013). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı, öğrenme yaklaşımları ve kalıcılık puanları üzerindeki etkisi (Tez No. 327546) [Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deveci, İ. (2016). Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi (Tez No. 445151) [Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deveci, İ., & Aydın, F. (2017). Multiple Intelligence as a Predictor of the Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 175-188. https://doi.org/10.17679/inuefd.335888
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. https://www.tused.org/index.php/tused/article/view/599
 • Durmuş, T. (2017). Hayat bilgisi dersinde kullanılan farklılaştırılmış öğretim modelinin, öğrencilerin başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisi (Tez No. 456623) [Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ekinci, O. (2016). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına ve tutumuna etkisi (Tez No. 454413) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ekinci, O., & Bal, A. P. (2019). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına ve tutumuna etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 197-203. https://doi.org/10.18506/anemon.462714
 • Ellis, D. K., Ellis, K. A., Huemann, L. J., & Stolarik, E. A. (2007). Improving mathematics skills using differentiated ınstruction with primary and high school students. Online submission. Master of Arts in Teaching & Leadership Project, Saint Xavier University.
 • Ermiş, F. (2021). Fen bilimleri dersinde farklılaştırılmış öğretime işbirlikli öğrenmenin entegrasyonu, uygulanması ve etkililiğinin araştırılması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Garavan, T. N. & O′Cinneide, B. (1994), Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation – part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3-12. https://doi.org/10.1108/03090599410068024
 • Gibb, A. (2005). The future of entrepreneurship education – determining the basis for coherent policy and practice. Kyrö, P. & Carrier, C. (Eds), In The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context (pp. 44-67). University of Tampere, Research Centre for Vocational and Professional Education, Entrepreneurship Education Series, Hämeenlinna.
 • Gönülcü, K. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere mini şirketler kurmaları yoluyla girişimcilik becerisinin kazandırılması: Bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Greene, T. M. (2011). Differentiated instruction: Reducing behavioral ıssues in the art room [Master thesis] La Grange Collage.
 • Gregory, G. H., & Chapman, C. (2007). Differentiated instructional strategies: One size doesn't fit all. Thousand Oaks, Corwin.
 • Gregory, G. H., & Chapman, C. (2020). Farklılaştırılmış öğretim stratejileri: Tek beden herkese uymaz. (S. Zoraloğlu, Çev., M.A. Sözer, Çev. Ed.). Pegem Akademi. (Orijinal yayın tarihi, 2007)
 • Gülay, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Trabzon Üniversitesi.
 • Gürbüz, F. (2012). 7E modelinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 325798) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Gürkan, E. (2019). Sınıf dışı öğrenme ortamlarında farklılaştırılmış öğretime yönelik bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Hall, T. (2002). Differentiated instruction. Effective Classroom Practices Report. National Center on Accessing the General Curriculum, US Office of Special Education Programs.
 • Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, grades 3–12. Minneapolis, Free Spirit.
 • Heinonen, J., & Poikkijoki, S. (2006). An entrepreneurial‐directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 80-94. https://www.emerald.com/insight/ content/doi/10.1108/02621710610637981/full/html
 • Huber, L. R., Sloof, R., & Van Praag, M. (2014). The effect of early entrepreneurship education: Evidence from a randomized field experiment. European Economic Review, 72, 76-97. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2044735
 • Ikävalko, M., Ruskovaara, E., & Seikkula-Leino, J. (2009, February). Rediscovering teacher’s role in entrepreneurship education. [Presentation]. EFMD Conference, Barcelona.
 • Jones, C. (2007). Developing the enterprise curriculum: building on rock, not sand. Industry and Higher education, 21(6), 405-413. https://doi.org/10.5367/000000007783099782
 • Kaplan, M. (2016). Farklılaştırılmış öğretim yöntemi ile işlenen fen bilimleri dersi 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına, bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Karadağ Yılmaz, R. (2021). Bireysel farklılıklar ve farklılaştırılmış öğretim. Z. N. Baysal, E. Sarıcan & N. Şener (Eds.). İlkokul Üzerine Güncel Konular-I (ss. 169-204). Pegem Akademi.
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Karadayı Evyapan, J. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde farklılaştırılmış öğretim stratejileri kullanımı: İlk yıllar programı (PYP) matematik dersi örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Karakılçık, N. (2020). Okul dışı fen öğrenme ortamında öğrencilerin girişimcilik becerilerinin gelişiminin betimlenmesi (Tez No. 632898) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Karip, F. (2016). Farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve çalışmalarına etkisi (Tez No. 450179) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kickul, J., Gundry, L. K., Barbosa, S. D., & Simms, S. (2010). One style does not fit all: the role of cognitive style in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 9(1), 36-57. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/ 10.1504/IJESB.2010.029504
 • Koeze, P. A. (2007). Differentiated instruction: The effect on student achievement in an elementary school [Doctoral thesis] Eastern Michigan University.
 • Konstantinou-Katzi, P., Tsolaki, E., Meletiou-Mavrotheris, M. & Koutselini, M. (2013). Differentiation of teaching and learning mathematics: an action research study in tertiary education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (3), 332-349. 10.1080/0020739X.2012.714491
 • Kozikoğlu, İ., & Bekler, Ö. (2018). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına ilişkin uygulama ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 60-74. https://doi.org/10.19126/suje.426467
 • Kurnaz, A., & Arslantaş, S. (2018). Sınıf öğretmenlerine sunulan üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış etkinlik geliştirme eğitiminin etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(Özel Sayı 1), 309-332. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/40518/481751
 • Küpeli, M. A. (2021). Mühendislik tasarım temelli etkinliklerin 8.sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalık, girişimcilik algı ve becerilerine etkisi (Tez No. 671745) [Yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Labaree, D. F. (2005), Progressivism, schools and schools of education: An American romance. Paedagogica Historica, 41(1-2), 275-288. https://doi.org/10.1080/0030923042000335583
 • LDA (2006). Differentiated instruction. http://www.ldanatl.org/news/DIFFERENTIATED_ INSTRUCTION.asp
 • Leitch, C. M., & Harrison, R. T. (1999). A process model for entrepreneurship education and development. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 5(3), 83-109. https://doi.org/10.1108/13552559910284065
 • Luster, R. (2008). A quantitative study investigating the effects of whole-class and differantiated instruction on student achievement [Unpublished Doctoral Thesis], Walden University.
 • Martin, M. R., & Pickett, M. T. (2013). The effects of differentiated instruction on motivation and engagement in fifth-grade gifted math and music students. Online submission. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University.
 • McQuarrie, L., McRae, P., & Stack-Cutler, H. (2008). Differentiated instruction provincial research review. Alberta Initiative for School Improvement.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018a). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. Ankara: MEB. http://2023vizyonu. meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018b). Fen bilimleri dersi (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education+ training, 52(1), 20-47. https://doi.org/10.1108/ 00400911011017663
 • Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. Journal of small business management, 49(1), 55-70. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00314.x
 • Olçay Gül, S. (2014). Farklılaştırılmış öğretim ve uyarlamalar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 111-123. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1358759
 • Ozan, Ö. & Göçmenler, H. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan farklılaştırılmış öğretimi projesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 129-134. https://doi.org/10.19171/uefad.430162
 • Özbal, A. F. (2018). Beden eğitimi ve spor dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması (Tez No. 426504) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Özçelik, T. (2018). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen farklılaştırılmış matematik dersi öğretim programının etkililiği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi (Tez No. 430674) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Özer, S., & Yılmaz, E. (2018). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 131-150. https://doi.org/10.19126/suje.433765
 • Özyaprak, M. (2012). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış matematik öğretiminin erişi, tutum ve yaratıcılığa etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Parsons, S. A., Dodman, S. L., & Burrowbridge, S. C. (2013). Broadening the view of differentiated instruction. Phi Delta Kappan, 95(1), 38-42. https://doi.org/10.1177/003172171309500107
 • Pfeifer, S., Peterka, S. O., & Jeger, M. (2008). Assessing entrepreneurship education programmes in Croatian higher education area. Erenet Profile, 3(3), 25-35. https://www.academia.edu/28740464/Assessing_Entrepreneurship_Education_Programmes_in_Croatian_Higher_Education_Area?auto=citations&from=cover_page
 • Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement. Learning and Instruction, 54, 22-34. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.01.009
 • Rasmussen, A., Moberg, K., & Jensen, C. R. (2015). A taxonomy of entrepreneurship education: Perspectives on goals, teaching and evaluation. The Danish Foundation for Entrepreneurship–Young Enterprise, Denmark. https://eng.ffeye.dk/media/785766/taxonomy-en.pdf
 • Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2010, August). Studying teachers’ teaching methods and working approaches in entrepreneurship education. Proceedings of the 7th ESU Conference. Sage. Salar, R. (2018). Fizik eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ve 5E öğrenme modelinin farklı değişkenler üzerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Sarı, U., Çelik, H., Pektaş, H. M., & Yalçın, S. (2022). Effects of STEM-focused Arduino practical activities on problem-solving and entrepreneurship skills. Australasian Journal of Educational Technology,38(3), 135-149. https://doi.org/10.14742/ajet.7293
 • Schwartz, R. G., & Teach, R. D. (2002). The congruence™ game: A team-building exercise for students of entrepreneurship. Simulation & Gaming, 33(1), 94-108. https://doi.org/10.1177/1046878102033001006
 • Seikkula-Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies, 43(1), 69-85. https://doi.org/10.1080/00220270903544685.
 • Seikkula-Leino, J., Satuvuori, T., Ruskovaara, E., & Hannula, H. (2015), "How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education?", Education+ Training, 57(4), 392-404. https://doi.org/10.1108/ET-03-2013-0029
 • Sever, E. (2008). Öğrenme stilleri: İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Shahiwala, A. (2017). Entrepreneurship skills development through project-based activity in bachelor of pharmacy program. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 9(4), 698-706. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2017.03.017
 • Simón, J. D. (2013). Systematizing experiences in entrepreneurship education in elementary schools. Revista mexicana de investigación educativa, 18(56), 159-190. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n56/v18n56a8.pdf
 • Smale-Jacobse, A. E., Meijer, A., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2019). Differentiated instruction in secondary education: A systematic review of research evidence. Frontiers in psychology, 10 (2366), 1-23. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366
 • Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of small business and enterprise development. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182. https://doi.org/10.1108/14626000710746637
 • Sontay, G. (2020). 'Güneş, Dünya ve Ay' ünitesinin öğretiminde 6-Sigma yönteminin farklı değişkenler üzerine etkililiği (Tez No. 657058) [Doktora tezi, Amasya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 18, 150-170. https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/ pdfviewer?vid=0&sid=11ca1243-29ee-4a78-930f-e7c698eba7e0%40redis
 • Springer, R., Pugalee, D., & Algozzine, B. (2007) Improving mathematics skills of high school students. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(1), 37-44. https://doi.org/10.3200/TCHS.81.1.37-44
 • Stager, A. (2007). Differentiated instruction in mathematics [Doctoral dissertation]. Caldwell College.
 • Subban, P. (2006). A research basis supporting differentiated instruction. http://www. aare.edu.au/06pap/sub06080.pdf
 • Swift, K. M. (2009). The effect differentiated instruction in social studies has on student performance. [Master thesis]. University of Wisconsin-Stout.
 • Şan, İ. & Türegün Çoban, B. (2021). Farklılaştırılmış öğretimin ingilizce dersinde akademik başarıya etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 184-191. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.440
 • Şentürk, C. (2017). İlkokulda uygulanan farklılaştırılmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi (Tez No. 471803) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Şentürk, Y. (2021). Girişimcilik becerisi kazandırmada öğretim materyali geliştirme ve kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirleme hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Bursa ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Şirin, E., & Çelikkkıran, A. T. (2021). Investigation of the effects of entrepreneurship-oriented STEM activities on 7th grade students’ entrepreneurship skills and perceptions. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(2), 1263-1304. https://doi.org/10.14812/cuefd.858527
 • Tarhan, M. (2018). Sosyal Bilgiler dersinde girişimcilik becerisinin kazandırılması üzerine bir eylem araştırması (Tez No. 515042) [Doktora lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Tarhan, M. (2021). Girişimcilik becerisinin kazandırılmasında farklı yaklaşımlar. Nobel.
 • Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi (Tez No. 345309) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Taşer, S., & Ulusoy, A. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarının farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı bakımından değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 13(73), 785-799.
 • Taylor-Cox, J. (2008). Differentiating in number & operations: A Guide for ongoing assessment, grouping students, targeting ınstruction, and adjusting levels of cognitive demand. Heinemann. ERIC ED510204. ISBN-0-3250-2183-XISBN-978-0-3250-2183-6
 • Tomlinson, C. A. & Allan, S. D. (2000). Leadership for differentiating schools and classrooms. Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (1995). Differentiating instruction for advanced learners in the mixed-ability middle school classroom. ERIC Digest E536.
 • Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Alexandria, Virginia ASCD.
 • Tomlinson, C. A. (2005). Grading and differentiation: Paradox or good practice? Theory into Practice, 44(3), 262-269. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4403_11
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. SEV Matbaacılık.
 • Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. ASCD.
 • Tomlinson, C. A. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim (1. baskı, S. Emir, & A. Aksu, çev. ed.). Anı. (Orijinal yayın tarihi, 2001).
 • Tomlinson, C. A., Brimijoin, K., & Narvaez, L. (2008). The differentiated school: Making revolutionary changes in teaching and learning. ASCD.
 • Tüfekçi, Z. (2018). Fen bilimleri eğitiminde farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrenme ürünlerine etkisi: vücudumuzu tanıyalım ünitesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Uçar, C. (2018). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları, girişimcilikleri ve sorgulayıcı öğrenme becerileri üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Uğurel, E. (2018). Elektrik konusunun öğretiminde farklılaştırılmış öğretimin öğrenme süreçlerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Umar, Ç.N. (2014). Karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve yaratıcılıklarına etkisi (Tez No. 381932) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • URL-1 Kılıç, C., & Bayrak, A. & Yücel Toy, B. (2022, Mayıs 12). Farklılaştırılmış öğretim üzerine yapılmış nitel araştırmaların incelenmesi: Bir metasentez araştırması. http://www.cihankilic.net/2021/07/23/farklilastirilmis-ogretim-uzerine-yapilmis-nitel-arastirmalarin-incelenmesi-bir-metasentez-arastirmasi/
 • Üçarkuş, E. (2020). Sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretimin öğrencilerin akademik başarı ile beceri erişilerine etkisinin ve görüşlerinin incelenmesi (Tez No. 643324) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ürek, H. (2017). Kimyasal değişim temalı farklılaştırılmış etkinliklerin 7. sınıf özel yetenekli öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve farkındalıklarına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Vaidya, S. (2007). Promoting entrepreneurial attitudes and skills through elementary education to meet the future professional needs: An action research project. Centre for Research in Entrepreneurship Education and Development. http://library.ediindia.ac.in:8181/xmlui/ handle/123456789/616
 • Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Tez No. 230911) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yaprakgül, B. (2019). Fizik dersinde uygulanan farklılaştırılmış öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve sınıf yönetimine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Yazıcı, Y. Y. (2019). 6E öğrenme modeline dayalı FETEMM eğitiminin girişimcilik, tutum, meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri. (Tez No. 596010) [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım, İ. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin sekizinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği (Tez No. 513916) [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız, R. (2020). Fizik öğretiminde farklılaştırılmış öğretim kullanılmasının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi ve öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.
 • Yurtseven, R. (2020). İlkokulda girişimcilik öğretim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Tez No. 646634) [Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yurtseven, R., & Ergün, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşleri. International Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/38209/434121

Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 278 - 297, 30.09.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı, farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının, 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları ve girişimcilik becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenle yürütülen araştırmaya, İstanbul İlindeki bir ortaokulun 6. sınıfına kayıtlı toplam 57 öğrenci katılmıştır. Elektriğin iletimi ünitesi, 29 öğrenciden oluşan deney grubunda farklılaştırılmış öğretim uygulamaları ile yürütülmüştür. Öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stillerine göre “istasyon, ajanda, merkezler, girişler noktası ve kademelendirilmiş öğretim” teknikleri çerçevesinde öğretim içerik, süreç ve ürün ögeleri bakımından farklılaştırılmıştır. Aynı ünite, 28 öğrenciden oluşan kontrol grubu ile mevcut fen bilimleri dersi öğretim programına göre işlenmiştir. Deney ve kontrol grubuna 25 soruluk yaşamımızdaki elektrik başarı testi ve 28 maddelik fen laboratuvarı girişimcilik ölçeği ön-test son-test olarak uygulanmıştır. Araştırma verileri, bağımsız t-testi ile analiz edilmiştir. Son test verileri karşılaştırıldığında, farklılaştırılmış öğretim uygulamaları ile deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu öğrencileri lehine anlamlı düzeyde fark oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmada, girişimcilik becerisi ile alt becerilerini geliştirme ve akademik başarıyı arttırmada, farklılaştırılmış öğretim tekniklerinin, mevcut öğretim programı uygulamalarına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akbayrak, K. (2019). Özel yetenekli ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yaratıcı drama yöntemiyle girişimcilik becerisi kazandırılması üzerine bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Akdemir, Z. (2019). Sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretim yönteminin öğretmen ve öğrencilere etkisi: Bir eylem araştırması ünitesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Algozzine, B., & Anderson, K. M. (2007) Tips for teaching: Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 51(3), 49-54. https://doi.org/10.3200/PSFL.51.3.49-54
 • Altıntaş, E. (2014). Üstün zekalı öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımının geliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması (Tez No. 372284) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Anderson, K. (2007). Differentiating instruction to include all students. Preventing School Failure, 51(3), 49-54. https://www.researchgate.net/publication/285702453_Differentiating_instruction_to_ include_all_students
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretim konusundaki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 948-960. https://doi.org/10.17860/mersinefd.282393
 • Atalay, Z. Ö. (2014). Farklılaştırılmış sosyal bilgiler öğretiminin üstün zekalı öğrencilerin akademik başarı, tutum, eleştirel düşünme ve yaratıcılıklarına etkisi (Tez No. 356625) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Avcı, Ö. (2018). Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının öğrencilerin girişimcilik becerisi ve akademik başarısı üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi], Kırıkkale Üniversitesi.
 • Avcı, S., & Yüksel, A. (2018). Farklılaştırılmış öğretim teori ve uygulama (4. baskı). Nobel.
 • Bal, A. P. (2016). The effect of the differentiated teaching approach in the algebraic learning field on students’ academic achievements. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63), 185-204, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.11
 • Camcı Erdoğan, S., & Kahveci, N. G. (2015). Farklılaştırılmış fen ve teknoloji öğretiminin üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin tutumlarına etkisi. Hayef Journal of Education, 12(1), 191-207. https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhayefd/issue/8802/110037
 • Canöz, G. M. (2020). Argüman tabanlı sanal laboratuvar uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı argümantasyon seviyeleri ve girişimcilik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Chen, W.R. (2011). Differentation in the art education: Exploring two art teachers’ responsive pedegogy in an elementary school in Taiwan [Doctoral thesis], University of Illinois.
 • Çakır, E. (2016). Fen öğretiminde açık uçlu araştırmacı sorgulayıcı öğrenme etkinliklerinin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Çalıkoğlu, B. S. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde derinlik ve karmaşıklığa göre farklılaştırılmış fen öğretiminin başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutuma etkisi (Tez No. 356628) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Çelik, H., Bacanak, A., & Çakır, E. (2015). Development of science laboratory entrepreneurship scale. Journal of Turkish Science Education, 12(3), 65-78. https://tused.org/index.php/tused/article/view/482
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Celepler matbaacılık.
 • Çetin, B. (2015). Öğrenme stillerine göre öğrencilerdeki girişimcilik becerilerinin incelenmesi (Tez No. 418438) [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Çoban, H. (2019). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin matematiksel muhakeme becerilerine, bilişötesi öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ve problem çözme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Dal, E. & Kutlu Abu, (2021, 12-14 Kasım). Farklılaştırılmış öğretime yönelik çalışmaların analizi ve fen bilimleri etkinlik örnekleri. [Bildiri Sunum], (19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Darrow, A. A. (2015). Differentiated instruction for students with disabilities: Using DI in the music classroom. General Music Today, 28(2), 29-32. https://doi.org/10.1177/1048371314554279
 • Davies, L. G., & Gibb, A. A. (Eds.). (1991). Recent research in entrepreneurship. Aldershot, Avebury
 • Demir, S. (2013). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarı, öğrenme yaklaşımları ve kalıcılık puanları üzerindeki etkisi (Tez No. 327546) [Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deveci, İ. (2016). Fen bilimleri öğretim programıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi (Tez No. 445151) [Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Deveci, İ., & Aydın, F. (2017). Multiple Intelligence as a Predictor of the Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 175-188. https://doi.org/10.17679/inuefd.335888
 • Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. https://www.tused.org/index.php/tused/article/view/599
 • Durmuş, T. (2017). Hayat bilgisi dersinde kullanılan farklılaştırılmış öğretim modelinin, öğrencilerin başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisi (Tez No. 456623) [Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ekinci, O. (2016). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına ve tutumuna etkisi (Tez No. 454413) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ekinci, O., & Bal, A. P. (2019). Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarısına ve tutumuna etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 197-203. https://doi.org/10.18506/anemon.462714
 • Ellis, D. K., Ellis, K. A., Huemann, L. J., & Stolarik, E. A. (2007). Improving mathematics skills using differentiated ınstruction with primary and high school students. Online submission. Master of Arts in Teaching & Leadership Project, Saint Xavier University.
 • Ermiş, F. (2021). Fen bilimleri dersinde farklılaştırılmış öğretime işbirlikli öğrenmenin entegrasyonu, uygulanması ve etkililiğinin araştırılması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Garavan, T. N. & O′Cinneide, B. (1994), Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation – part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3-12. https://doi.org/10.1108/03090599410068024
 • Gibb, A. (2005). The future of entrepreneurship education – determining the basis for coherent policy and practice. Kyrö, P. & Carrier, C. (Eds), In The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context (pp. 44-67). University of Tampere, Research Centre for Vocational and Professional Education, Entrepreneurship Education Series, Hämeenlinna.
 • Gönülcü, K. (2019). Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere mini şirketler kurmaları yoluyla girişimcilik becerisinin kazandırılması: Bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Greene, T. M. (2011). Differentiated instruction: Reducing behavioral ıssues in the art room [Master thesis] La Grange Collage.
 • Gregory, G. H., & Chapman, C. (2007). Differentiated instructional strategies: One size doesn't fit all. Thousand Oaks, Corwin.
 • Gregory, G. H., & Chapman, C. (2020). Farklılaştırılmış öğretim stratejileri: Tek beden herkese uymaz. (S. Zoraloğlu, Çev., M.A. Sözer, Çev. Ed.). Pegem Akademi. (Orijinal yayın tarihi, 2007)
 • Gülay, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Trabzon Üniversitesi.
 • Gürbüz, F. (2012). 7E modelinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 325798) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Gürkan, E. (2019). Sınıf dışı öğrenme ortamlarında farklılaştırılmış öğretime yönelik bir eylem araştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Hall, T. (2002). Differentiated instruction. Effective Classroom Practices Report. National Center on Accessing the General Curriculum, US Office of Special Education Programs.
 • Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, grades 3–12. Minneapolis, Free Spirit.
 • Heinonen, J., & Poikkijoki, S. (2006). An entrepreneurial‐directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 80-94. https://www.emerald.com/insight/ content/doi/10.1108/02621710610637981/full/html
 • Huber, L. R., Sloof, R., & Van Praag, M. (2014). The effect of early entrepreneurship education: Evidence from a randomized field experiment. European Economic Review, 72, 76-97. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2044735
 • Ikävalko, M., Ruskovaara, E., & Seikkula-Leino, J. (2009, February). Rediscovering teacher’s role in entrepreneurship education. [Presentation]. EFMD Conference, Barcelona.
 • Jones, C. (2007). Developing the enterprise curriculum: building on rock, not sand. Industry and Higher education, 21(6), 405-413. https://doi.org/10.5367/000000007783099782
 • Kaplan, M. (2016). Farklılaştırılmış öğretim yöntemi ile işlenen fen bilimleri dersi 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına, bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Karadağ Yılmaz, R. (2021). Bireysel farklılıklar ve farklılaştırılmış öğretim. Z. N. Baysal, E. Sarıcan & N. Şener (Eds.). İlkokul Üzerine Güncel Konular-I (ss. 169-204). Pegem Akademi.
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Karadayı Evyapan, J. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde farklılaştırılmış öğretim stratejileri kullanımı: İlk yıllar programı (PYP) matematik dersi örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Karakılçık, N. (2020). Okul dışı fen öğrenme ortamında öğrencilerin girişimcilik becerilerinin gelişiminin betimlenmesi (Tez No. 632898) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Karip, F. (2016). Farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve çalışmalarına etkisi (Tez No. 450179) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Kickul, J., Gundry, L. K., Barbosa, S. D., & Simms, S. (2010). One style does not fit all: the role of cognitive style in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 9(1), 36-57. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/ 10.1504/IJESB.2010.029504
 • Koeze, P. A. (2007). Differentiated instruction: The effect on student achievement in an elementary school [Doctoral thesis] Eastern Michigan University.
 • Konstantinou-Katzi, P., Tsolaki, E., Meletiou-Mavrotheris, M. & Koutselini, M. (2013). Differentiation of teaching and learning mathematics: an action research study in tertiary education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (3), 332-349. 10.1080/0020739X.2012.714491
 • Kozikoğlu, İ., & Bekler, Ö. (2018). Öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımına ilişkin uygulama ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 60-74. https://doi.org/10.19126/suje.426467
 • Kurnaz, A., & Arslantaş, S. (2018). Sınıf öğretmenlerine sunulan üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış etkinlik geliştirme eğitiminin etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(Özel Sayı 1), 309-332. https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/40518/481751
 • Küpeli, M. A. (2021). Mühendislik tasarım temelli etkinliklerin 8.sınıf öğrencilerinin çevresel farkındalık, girişimcilik algı ve becerilerine etkisi (Tez No. 671745) [Yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Labaree, D. F. (2005), Progressivism, schools and schools of education: An American romance. Paedagogica Historica, 41(1-2), 275-288. https://doi.org/10.1080/0030923042000335583
 • LDA (2006). Differentiated instruction. http://www.ldanatl.org/news/DIFFERENTIATED_ INSTRUCTION.asp
 • Leitch, C. M., & Harrison, R. T. (1999). A process model for entrepreneurship education and development. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 5(3), 83-109. https://doi.org/10.1108/13552559910284065
 • Luster, R. (2008). A quantitative study investigating the effects of whole-class and differantiated instruction on student achievement [Unpublished Doctoral Thesis], Walden University.
 • Martin, M. R., & Pickett, M. T. (2013). The effects of differentiated instruction on motivation and engagement in fifth-grade gifted math and music students. Online submission. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University.
 • McQuarrie, L., McRae, P., & Stack-Cutler, H. (2008). Differentiated instruction provincial research review. Alberta Initiative for School Improvement.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018a). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu. Ankara: MEB. http://2023vizyonu. meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018b). Fen bilimleri dersi (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education+ training, 52(1), 20-47. https://doi.org/10.1108/ 00400911011017663
 • Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. Journal of small business management, 49(1), 55-70. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00314.x
 • Olçay Gül, S. (2014). Farklılaştırılmış öğretim ve uyarlamalar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 111-123. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1358759
 • Ozan, Ö. & Göçmenler, H. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan farklılaştırılmış öğretimi projesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 129-134. https://doi.org/10.19171/uefad.430162
 • Özbal, A. F. (2018). Beden eğitimi ve spor dersinde farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uygulanması: Bir eylem araştırması (Tez No. 426504) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Özçelik, T. (2018). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilen farklılaştırılmış matematik dersi öğretim programının etkililiği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi (Tez No. 430674) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Özer, S., & Yılmaz, E. (2018). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 131-150. https://doi.org/10.19126/suje.433765
 • Özyaprak, M. (2012). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış matematik öğretiminin erişi, tutum ve yaratıcılığa etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Parsons, S. A., Dodman, S. L., & Burrowbridge, S. C. (2013). Broadening the view of differentiated instruction. Phi Delta Kappan, 95(1), 38-42. https://doi.org/10.1177/003172171309500107
 • Pfeifer, S., Peterka, S. O., & Jeger, M. (2008). Assessing entrepreneurship education programmes in Croatian higher education area. Erenet Profile, 3(3), 25-35. https://www.academia.edu/28740464/Assessing_Entrepreneurship_Education_Programmes_in_Croatian_Higher_Education_Area?auto=citations&from=cover_page
 • Prast, E. J., Van de Weijer-Bergsma, E., Kroesbergen, E. H., & Van Luit, J. E. (2018). Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement. Learning and Instruction, 54, 22-34. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.01.009
 • Rasmussen, A., Moberg, K., & Jensen, C. R. (2015). A taxonomy of entrepreneurship education: Perspectives on goals, teaching and evaluation. The Danish Foundation for Entrepreneurship–Young Enterprise, Denmark. https://eng.ffeye.dk/media/785766/taxonomy-en.pdf
 • Ruskovaara, E., Pihkala, T., Rytkölä, T. & Seikkula-Leino, J. (2010, August). Studying teachers’ teaching methods and working approaches in entrepreneurship education. Proceedings of the 7th ESU Conference. Sage. Salar, R. (2018). Fizik eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ve 5E öğrenme modelinin farklı değişkenler üzerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Sarı, U., Çelik, H., Pektaş, H. M., & Yalçın, S. (2022). Effects of STEM-focused Arduino practical activities on problem-solving and entrepreneurship skills. Australasian Journal of Educational Technology,38(3), 135-149. https://doi.org/10.14742/ajet.7293
 • Schwartz, R. G., & Teach, R. D. (2002). The congruence™ game: A team-building exercise for students of entrepreneurship. Simulation & Gaming, 33(1), 94-108. https://doi.org/10.1177/1046878102033001006
 • Seikkula-Leino, J. (2011). The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools. Journal of Curriculum Studies, 43(1), 69-85. https://doi.org/10.1080/00220270903544685.
 • Seikkula-Leino, J., Satuvuori, T., Ruskovaara, E., & Hannula, H. (2015), "How do Finnish teacher educators implement entrepreneurship education?", Education+ Training, 57(4), 392-404. https://doi.org/10.1108/ET-03-2013-0029
 • Sever, E. (2008). Öğrenme stilleri: İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Shahiwala, A. (2017). Entrepreneurship skills development through project-based activity in bachelor of pharmacy program. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 9(4), 698-706. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2017.03.017
 • Simón, J. D. (2013). Systematizing experiences in entrepreneurship education in elementary schools. Revista mexicana de investigación educativa, 18(56), 159-190. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n56/v18n56a8.pdf
 • Smale-Jacobse, A. E., Meijer, A., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2019). Differentiated instruction in secondary education: A systematic review of research evidence. Frontiers in psychology, 10 (2366), 1-23. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366
 • Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of small business and enterprise development. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182. https://doi.org/10.1108/14626000710746637
 • Sontay, G. (2020). 'Güneş, Dünya ve Ay' ünitesinin öğretiminde 6-Sigma yönteminin farklı değişkenler üzerine etkililiği (Tez No. 657058) [Doktora tezi, Amasya Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 18, 150-170. https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/ pdfviewer?vid=0&sid=11ca1243-29ee-4a78-930f-e7c698eba7e0%40redis
 • Springer, R., Pugalee, D., & Algozzine, B. (2007) Improving mathematics skills of high school students. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 81(1), 37-44. https://doi.org/10.3200/TCHS.81.1.37-44
 • Stager, A. (2007). Differentiated instruction in mathematics [Doctoral dissertation]. Caldwell College.
 • Subban, P. (2006). A research basis supporting differentiated instruction. http://www. aare.edu.au/06pap/sub06080.pdf
 • Swift, K. M. (2009). The effect differentiated instruction in social studies has on student performance. [Master thesis]. University of Wisconsin-Stout.
 • Şan, İ. & Türegün Çoban, B. (2021). Farklılaştırılmış öğretimin ingilizce dersinde akademik başarıya etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 184-191. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.440
 • Şentürk, C. (2017). İlkokulda uygulanan farklılaştırılmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi (Tez No. 471803) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Şentürk, Y. (2021). Girişimcilik becerisi kazandırmada öğretim materyali geliştirme ve kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirleme hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Bursa ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Şirin, E., & Çelikkkıran, A. T. (2021). Investigation of the effects of entrepreneurship-oriented STEM activities on 7th grade students’ entrepreneurship skills and perceptions. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(2), 1263-1304. https://doi.org/10.14812/cuefd.858527
 • Tarhan, M. (2018). Sosyal Bilgiler dersinde girişimcilik becerisinin kazandırılması üzerine bir eylem araştırması (Tez No. 515042) [Doktora lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Tarhan, M. (2021). Girişimcilik becerisinin kazandırılmasında farklı yaklaşımlar. Nobel.
 • Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin bilişüstü becerilerine ve matematik akademik başarılarına etkisi (Tez No. 345309) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Taşer, S., & Ulusoy, A. (2020). Sosyal bilgiler ders kitaplarının farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı bakımından değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 13(73), 785-799.
 • Taylor-Cox, J. (2008). Differentiating in number & operations: A Guide for ongoing assessment, grouping students, targeting ınstruction, and adjusting levels of cognitive demand. Heinemann. ERIC ED510204. ISBN-0-3250-2183-XISBN-978-0-3250-2183-6
 • Tomlinson, C. A. & Allan, S. D. (2000). Leadership for differentiating schools and classrooms. Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (1995). Differentiating instruction for advanced learners in the mixed-ability middle school classroom. ERIC Digest E536.
 • Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Alexandria, Virginia ASCD.
 • Tomlinson, C. A. (2005). Grading and differentiation: Paradox or good practice? Theory into Practice, 44(3), 262-269. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4403_11
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. SEV Matbaacılık.
 • Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: responding to the needs of all learners. ASCD.
 • Tomlinson, C. A. (2015). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda karma öğretim (1. baskı, S. Emir, & A. Aksu, çev. ed.). Anı. (Orijinal yayın tarihi, 2001).
 • Tomlinson, C. A., Brimijoin, K., & Narvaez, L. (2008). The differentiated school: Making revolutionary changes in teaching and learning. ASCD.
 • Tüfekçi, Z. (2018). Fen bilimleri eğitiminde farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrenme ürünlerine etkisi: vücudumuzu tanıyalım ünitesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.
 • Uçar, C. (2018). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin bilimsel yaratıcılıkları, girişimcilikleri ve sorgulayıcı öğrenme becerileri üzerine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Uğurel, E. (2018). Elektrik konusunun öğretiminde farklılaştırılmış öğretimin öğrenme süreçlerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Umar, Ç.N. (2014). Karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve yaratıcılıklarına etkisi (Tez No. 381932) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • URL-1 Kılıç, C., & Bayrak, A. & Yücel Toy, B. (2022, Mayıs 12). Farklılaştırılmış öğretim üzerine yapılmış nitel araştırmaların incelenmesi: Bir metasentez araştırması. http://www.cihankilic.net/2021/07/23/farklilastirilmis-ogretim-uzerine-yapilmis-nitel-arastirmalarin-incelenmesi-bir-metasentez-arastirmasi/
 • Üçarkuş, E. (2020). Sosyal bilgiler dersinde farklılaştırılmış öğretimin öğrencilerin akademik başarı ile beceri erişilerine etkisinin ve görüşlerinin incelenmesi (Tez No. 643324) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Ürek, H. (2017). Kimyasal değişim temalı farklılaştırılmış etkinliklerin 7. sınıf özel yetenekli öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve farkındalıklarına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Vaidya, S. (2007). Promoting entrepreneurial attitudes and skills through elementary education to meet the future professional needs: An action research project. Centre for Research in Entrepreneurship Education and Development. http://library.ediindia.ac.in:8181/xmlui/ handle/123456789/616
 • Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları, bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Tez No. 230911) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yaprakgül, B. (2019). Fizik dersinde uygulanan farklılaştırılmış öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve sınıf yönetimine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Yazıcı, Y. Y. (2019). 6E öğrenme modeline dayalı FETEMM eğitiminin girişimcilik, tutum, meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri. (Tez No. 596010) [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım, İ. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı fen öğretiminin sekizinci sınıf öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi örneği (Tez No. 513916) [Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız, R. (2020). Fizik öğretiminde farklılaştırılmış öğretim kullanılmasının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi ve öğretmen görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.
 • Yurtseven, R. (2020). İlkokulda girişimcilik öğretim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Tez No. 646634) [Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
 • Yurtseven, R., & Ergün, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretmen görüşleri. International Journal of Social Science Research, 7(1), 118-140. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/38209/434121

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Özen AVCI
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7918-5148
Türkiye


Harun ÇELİK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3096-8624
Türkiye


Kadriye BAYRAM
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5366-0833
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { fmgted1123088, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {278 - 297}, title = {Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi}, key = {cite}, author = {Avcı, Özen and Çelik, Harun and Bayram, Kadriye} }
APA Avcı, Ö. , Çelik, H. & Bayram, K. (2022). Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 278-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1123088
MLA Avcı, Ö. , Çelik, H. , Bayram, K. "Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 278-297 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1123088>
Chicago Avcı, Ö. , Çelik, H. , Bayram, K. "Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 278-297
RIS TY - JOUR T1 - Differentiated Instructional Practices’ Effect on Secondary School Students’ Academic Success and Entrepreneurship Skills in the Electricity Unit AU - ÖzenAvcı, HarunÇelik, KadriyeBayram Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 297 VL - 5 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi %A Özen Avcı , Harun Çelik , Kadriye Bayram %T Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi %D 2022 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Avcı, Özen , Çelik, Harun , Bayram, Kadriye . "Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 / 3 (September 2022): 278-297 .
AMA Avcı Ö. , Çelik H. , Bayram K. Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 278-297.
Vancouver Avcı Ö. , Çelik H. , Bayram K. Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 278-297.
IEEE Ö. Avcı , H. Çelik and K. Bayram , "Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerin Elektrik Ünitesindeki Başarısı ve Girişimcilik Becerisi Üzerinde Etkisi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 278-297, Sep. 2022