Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 155 - 176, 16.08.2021
https://doi.org/10.32958/gastoria.949285

Abstract

Hizmet odaklı bir sektör olan turizm sektörü turistler açısından sürekli güncel kalmak durumundadır. Bu durum alternatif turizm çeşitlerine olan ilgiyi artırmaktadır. Gastronomi turizmi dikkat çeken bir alternatif turizm çeşidi olarak kabul edilmekte olup yerel yiyecekler gastronomi turizmi açısından oldukça önemli görülmektedir. Yerel yiyecekler turistlerin yöre halkının kültürünü anlamasında oldukça büyük bir etkendir. Aynı zamanda yerel yiyecekler turistler üzerinde yarattığı motivasyon unsurları ile turistlerin tekrar ziyaret niyetlerini de etkilemektedir. Bu araştırma Van ilinde Van kahvaltısını tadan yerli turistler üzerinde gerçekleştirilmiş ve turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanması için anket tekniği kullanılmış olup veriler sapan analizi ve normallik testinin ardından faktör analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada tekrar ziyaret niyetine ilişkin yerel yiyecek tüketim motivasyonları “Kültürel Deneyim”, “Heyecan Arayışı”, “Duyusal Çekicilik”, “Bireyler Arası İlişki” ve “Sağlık Beklentisi” olmak üzere 5 boyut altında değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda “Heyecan Arayışı” boyutunun turistlerin uzun dönemde tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenirken, kısa dönemde tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde “Sağlık Beklentisi” boyutunun anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. 

References

 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları, İstanbul: İdeal Kültür ve Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistik yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 3-17.
 • Bayhan, H. (2014).Güneşin ve Tarihin Başkenti Van Tanıtım Kitabı. Van: Van Büyükşehir Belediyesi.
 • Bayrakçı, S. (2014). Yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret eğilimlerine etkisi: Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Bayrakçı, S. ve Akdağ, G. (2016). Yerel yemek tüketim motivasyonlarının turistlerin tekrar ziyaret eğilimlerine etkisi: Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 96-110.
 • Briggs, S. (2001). Successful tourism marketing: A practical handbook (2nd Edition). London: Kogan Page.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (9. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 19, 166-187.
 • Çetin, A. (2006). Memluk devletinde yemek kültürüne genel bir bakış. Milli Folklor, 18 (72), 107-117.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Delemen, İ. (2001). Antik dönemde beslenme. İstanbul: Eskiçağ Bilim Enstitüsü Yayınları.
 • Demirci, B. Yılmazdoğan, C. ve Yasin, O. E. (2015). Yerli turistlerin yöresel yemek tüketimi motivasyonlarının gelecek niyetleri üzerine etkisi. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 816-826.
 • Durmaz, Y. (2011). Tüketici davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: Motivational factors. Tourism and Gastronomy in (36-51), (Ed.) Hjalager, A. M., and Richards, G., London: Routledge.
 • Gazibey, Y., Türen, U. ve Gökmen, Y. (2012). Yerel enerji fiyatlarının ülkelerin doğrudan yabancı yatırım çekebilme gücü üzerindeki etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 181-194.
 • George, D., ve Mallery, P. M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston, Pearson.
 • Hall, C. M. ve Mitchell, R. (2005). Gastronomic tourism: comparing food and wine tourism experiences. Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases in (73-88), (Ed.). Novelli, M., Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Hjalager, A.M. ve Richards, G. (2002). Tourism and gastronomy. London: Routledge.
 • Hsu, C.H.C. ve Huang, S.S. (2008). Travel motivation: a critical review of the concept's development. Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy in (14-27), (Ed.). A. G. and Martin, D., Oxfordshire: CABI.
 • Hsu, C. H. C., Cai, L. A. ve Li, M. (2010). Expectation, motivation, and attitude: A tourist behavioral model. Journal of Travel Research, 49 (3), 282-296.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (404-409), (Ed.). Kalaycı, Ş., Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kılıçhan, R. ve Köşker, H. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronominin önemi: van kahvaltısı örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 102-115.
 • Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and validation of a scale to measure tourist motivation to consume local food. Tourism Management, 33(6), 1458-1467.
 • Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28, 423-431.
 • Koç, E. (2008). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Küçüksille, E. (2010). Çoklu doğrusal regresyon modeli. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (259-266), (Ed.). Kalaycı, Ş. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://van.ktb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 03.06.2021).
 • Long, L.M. (2003). Culinary tourism, ABD: The University Press Of Kentucky, Lexington.
 • Meladze, M. (2015). The importance of the role of local food in georgian tourism. European Scientific Journal, 2, 222-226.
 • Milliyet Gazetesi, (2014). Van Kahvaltısı Guinnes Rekorlar Kitabına Girdi. http://www.milliyet.com.tr/van-kahvaltisi-guinnes-rekorlar-gundem-1890913/, (Erişim Tarihi: 03.06.2021).
 • Namkung, Y. ve Jang, S. (2007). Does food quality really matter in restaurants? Its impact on customer satisfaction and behavioral intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(3), 387-409.
 • Ocak, E. (2016). Van mutfak kültürü (1. Baskı). Ankara: Matus Basımevi.
 • Saatcı, G. (2016). Kültürel miras olarak gastronomi. Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi içinde (1-19), (Ed.). Yılmaz H., Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sarıışık, M. (2017). Tüm yönleriyle gastronomi bilimi (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sandıkçıoğlu, T. (2007). Hititlerde beslenme ve yeme-içme alışkanlıkları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastronomy and Its Relevance to Hospitality Education and Training. Hospitality Management, 23, 15-24.
 • Selwood, J. (2003). The lure of food: Food as an attraction in destination marketing in Manitoba, Canada. Food Tourism around the World in (178-192), (Ed.). Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis N. and Cambourne, B., Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Silkes, C., Cai, L. ve Lehto, X. (2008). Conceptualizing festival-based culinary tourism in rural destinations. Food and Wine Festivals and Events Around the World in (65-78), (Ed.). Hall, C. M., Sharples, L., Hungary: Elsevier.
 • Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 86-99.
 • Timothy, D. ve Ron, A. A. (2013). Understanding heritage cuisines and tourism: Identity, image, authencity, and change. Journal of Heritage Tourism, 8(2-3), 99-104.
 • Toksöz, D. ve Aras, S. (2016). Turistlerin seyehat motivayonlarında yöresel mutfağın rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 174-189.
 • TÜRSAB, (2015). Gastronomi Turizmi Raporu. https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf (Erişim tarihi: 03.06.2021)
 • Ural, A., ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Um, S., Chon, K. ve Ro, Y.H. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 33(4), 1141-1158.
 • Ünver, Ö., ve Gamgam, H. (1996). Uygulamalı istatistik yöntemler (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

In The Scope of Gastronomy Tourism The Effect of Domestic Tourist's Local Food Consumption Motivation on Revisit Intention: Example of Van Breakfast

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 155 - 176, 16.08.2021
https://doi.org/10.32958/gastoria.949285

Abstract

HiTourism industry which is based on service has to stay updated for tourist. This case increases the interest on alternative tourism types. Gastronomy torurism is considered as a remarkable alternative tourism kind and therefore local food is very important. Local food is an important way for tourists to understand local people’s culture. Also local food affects tourists so they may want to visit that place again. This research was applied on the torists who tested “Van Breakfast” and aimed to find whether they want visit again. Questionnaire was done to collect data. The data was evalvated by sling analysis, normality test and regression analysis. In this research, the tourists motivation for local food were evalvated by” Culture Experience”, “Need for Thrill”, “Sensory Appeal”, “Relationship among People” and “Expectation for Health”. In the result of the research, “Need for Thrill” is expected to be important on tourists wishes for revisit in long term. “Expectation for Health” is expected to be important in short term.

References

 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları, İstanbul: İdeal Kültür ve Yayıncılık.
 • Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistik yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 3-17.
 • Bayhan, H. (2014).Güneşin ve Tarihin Başkenti Van Tanıtım Kitabı. Van: Van Büyükşehir Belediyesi.
 • Bayrakçı, S. (2014). Yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar ziyaret eğilimlerine etkisi: Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistler üzerine bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. Bayrakçı, S. ve Akdağ, G. (2016). Yerel yemek tüketim motivasyonlarının turistlerin tekrar ziyaret eğilimlerine etkisi: Gaziantep'i ziyaret eden yerli turistler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 96-110.
 • Briggs, S. (2001). Successful tourism marketing: A practical handbook (2nd Edition). London: Kogan Page.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (9. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 19, 166-187.
 • Çetin, A. (2006). Memluk devletinde yemek kültürüne genel bir bakış. Milli Folklor, 18 (72), 107-117.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Delemen, İ. (2001). Antik dönemde beslenme. İstanbul: Eskiçağ Bilim Enstitüsü Yayınları.
 • Demirci, B. Yılmazdoğan, C. ve Yasin, O. E. (2015). Yerli turistlerin yöresel yemek tüketimi motivasyonlarının gelecek niyetleri üzerine etkisi. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 816-826.
 • Durmaz, Y. (2011). Tüketici davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product: Motivational factors. Tourism and Gastronomy in (36-51), (Ed.) Hjalager, A. M., and Richards, G., London: Routledge.
 • Gazibey, Y., Türen, U. ve Gökmen, Y. (2012). Yerel enerji fiyatlarının ülkelerin doğrudan yabancı yatırım çekebilme gücü üzerindeki etkisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 181-194.
 • George, D., ve Mallery, P. M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston, Pearson.
 • Hall, C. M. ve Mitchell, R. (2005). Gastronomic tourism: comparing food and wine tourism experiences. Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases in (73-88), (Ed.). Novelli, M., Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Hjalager, A.M. ve Richards, G. (2002). Tourism and gastronomy. London: Routledge.
 • Hsu, C.H.C. ve Huang, S.S. (2008). Travel motivation: a critical review of the concept's development. Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy in (14-27), (Ed.). A. G. and Martin, D., Oxfordshire: CABI.
 • Hsu, C. H. C., Cai, L. A. ve Li, M. (2010). Expectation, motivation, and attitude: A tourist behavioral model. Journal of Travel Research, 49 (3), 282-296.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (404-409), (Ed.). Kalaycı, Ş., Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kılıçhan, R. ve Köşker, H. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronominin önemi: van kahvaltısı örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 102-115.
 • Kim, Y. G. ve Eves, A. (2012). Construction and validation of a scale to measure tourist motivation to consume local food. Tourism Management, 33(6), 1458-1467.
 • Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28, 423-431.
 • Koç, E. (2008). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Küçüksille, E. (2010). Çoklu doğrusal regresyon modeli. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (259-266), (Ed.). Kalaycı, Ş. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://van.ktb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 03.06.2021).
 • Long, L.M. (2003). Culinary tourism, ABD: The University Press Of Kentucky, Lexington.
 • Meladze, M. (2015). The importance of the role of local food in georgian tourism. European Scientific Journal, 2, 222-226.
 • Milliyet Gazetesi, (2014). Van Kahvaltısı Guinnes Rekorlar Kitabına Girdi. http://www.milliyet.com.tr/van-kahvaltisi-guinnes-rekorlar-gundem-1890913/, (Erişim Tarihi: 03.06.2021).
 • Namkung, Y. ve Jang, S. (2007). Does food quality really matter in restaurants? Its impact on customer satisfaction and behavioral intentions. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(3), 387-409.
 • Ocak, E. (2016). Van mutfak kültürü (1. Baskı). Ankara: Matus Basımevi.
 • Saatcı, G. (2016). Kültürel miras olarak gastronomi. Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi içinde (1-19), (Ed.). Yılmaz H., Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sarıışık, M. (2017). Tüm yönleriyle gastronomi bilimi (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sandıkçıoğlu, T. (2007). Hititlerde beslenme ve yeme-içme alışkanlıkları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastronomy and Its Relevance to Hospitality Education and Training. Hospitality Management, 23, 15-24.
 • Selwood, J. (2003). The lure of food: Food as an attraction in destination marketing in Manitoba, Canada. Food Tourism around the World in (178-192), (Ed.). Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis N. and Cambourne, B., Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Silkes, C., Cai, L. ve Lehto, X. (2008). Conceptualizing festival-based culinary tourism in rural destinations. Food and Wine Festivals and Events Around the World in (65-78), (Ed.). Hall, C. M., Sharples, L., Hungary: Elsevier.
 • Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 86-99.
 • Timothy, D. ve Ron, A. A. (2013). Understanding heritage cuisines and tourism: Identity, image, authencity, and change. Journal of Heritage Tourism, 8(2-3), 99-104.
 • Toksöz, D. ve Aras, S. (2016). Turistlerin seyehat motivayonlarında yöresel mutfağın rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 174-189.
 • TÜRSAB, (2015). Gastronomi Turizmi Raporu. https://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tursab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf (Erişim tarihi: 03.06.2021)
 • Ural, A., ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Um, S., Chon, K. ve Ro, Y.H. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of Tourism Research, 33(4), 1141-1158.
 • Ünver, Ö., ve Gamgam, H. (1996). Uygulamalı istatistik yöntemler (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Ayşegül DAŞDEMİR>
It is not affiliated with an institution
0000-0002-8451-1494
Türkiye


Ayse Büşra MADENCİ> (Primary Author)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9987-6771
Türkiye

Publication Date August 16, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { gastoria949285, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {155 - 176}, doi = {10.32958/gastoria.949285}, title = {Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği}, key = {cite}, author = {Daşdemir, Ayşegül and Madenci, Ayse Büşra} }
APA Daşdemir, A. & Madenci, A. B. (2021). Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , VOL 5 NO 2 , 155-176 . DOI: 10.32958/gastoria.949285
MLA Daşdemir, A. , Madenci, A. B. "Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 5 (2021 ): 155-176 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gastoria/issue/64507/949285>
Chicago Daşdemir, A. , Madenci, A. B. "Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 5 (2021 ): 155-176
RIS TY - JOUR T1 - In The Scope of Gastronomy Tourism The Effect of Domestic Tourist's Local Food Consumption Motivation on Revisit Intention: Example of Van Breakfast AU - AyşegülDaşdemir, Ayse BüşraMadenci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32958/gastoria.949285 DO - 10.32958/gastoria.949285 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 176 VL - 5 IS - 2 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.949285 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.949285 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği %A Ayşegül Daşdemir , Ayse Büşra Madenci %T Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği %D 2021 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 5 %N 2 %R doi: 10.32958/gastoria.949285 %U 10.32958/gastoria.949285
ISNAD Daşdemir, Ayşegül , Madenci, Ayse Büşra . "Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 5 / 2 (August 2021): 155-176 . https://doi.org/10.32958/gastoria.949285
AMA Daşdemir A. , Madenci A. B. Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2021; 5(2): 155-176.
Vancouver Daşdemir A. , Madenci A. B. Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2021; 5(2): 155-176.
IEEE A. Daşdemir and A. B. Madenci , "Gastronomi Turizmi Kapsamında Yerel Yiyecek Tüketim Motivasyonlarının Yerli Turistlerin Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi: Van Kahvaltısı Örneği", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, vol. 5, no. 2, pp. 155-176, Aug. 2021, doi:10.32958/gastoria.949285