Ethical Principles and Publication Policy

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yayın Etiği

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, yüksek araştırma ve yayın etik kurallarına bağlıdır. Etiğe aykırı davranıştan şüphe duyulursa, Yayın Kurulu ilgili uluslararası yayın etik kurallarına uygun hareket edecektir.
Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm paydaşların (yayıncı, editör, yazar, hakem ve okuyucu) bilimin doğru bir şekilde ilerlemesi için etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi COPE yayın etiğini (Committee on Publication Ethics) ve açık erişim politikasını benimser.
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisine gönderilen bir makalede, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı bir durum tespit edildiğinde, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yazarlar etik kurulun zorunlu olduğu araştırmalarda etik kurul onayı yöntem bölümünde belirtmek ve onayın PDF’ini sisteme yüklemek zorundadır.
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, insan ve hayvan haklarının korunması kapsamında ulusal ve uluslararası etik kural ve ilkelere tam uygunluk prensibini benimsemiştir. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisinde değerlendirmeye alınan makalelerde, aşağıda belirtilen maddeler uyarınca söz konusu araştırmalar için Etik Kurul Onayı gerekmektedir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.


Yayıncının Etik Sorumlukları
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisinin yayıncısı olan Gaziantep Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.
Kişiler etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında yayıncıyla iletişime geçmekten çekinmemelidir.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
2. Gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
3. Bir makalenin eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi etik değildir.
4. Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
5. Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi bilgilendirilmelidir.
6. Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra yazar tarafından herhangi bir hata bulunursa, yazar(lar) yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).
7. İnsan veya hayvan denek içeren Etik Kurul Kararı gerektiren tüm çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisinin hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Değerlendirmeler; düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınarak objektif ve yapıcı olmalıdır.
3. Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunurlar ve çalışmayı titizlikle incelerler.
4. Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
5. Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
6. Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
7. Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
8. Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisinin editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
1. Bütün makaleleri, makalenin içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
2. Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
3. Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklamalıdırlar.
4. Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.
5. Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçmamak.
6. Derginin amaç ve kapsamına uygun olmaması durumunda gelen çalışmayı reddetmek.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisinde editörler veya hakemler, yazarlarla ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki veya erken görünümdeki hatta yayımlanmış bir makale ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaştığında mbicer@gantep.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Benzerlik
Yazarlar çalışmayı yüklerken intihal raporunu da yüklemelidir. İntihal, bilimsel yazıları etkileyen en yaygın ve ciddi bir etik sorundur. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, herhangi bir intihal biçimine izin vermemek için gerekli tedbirleri almaya çalışmaktadır. Ayrıca makalelerin, örtüşen ve benzer metin örneklerini tespit etmek için bir intihal yazılımı (iTenthicate, Turnitin) ile taranır. Benzerlik puanı % 20' ten fazla olan makaleler yayınlanmak için kabul edilmez.