Volume: 11 Issue: 1, 5/11/22

Year: 2022

Araştırma Makaleleri

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), Orijinal Araştırma Makaleleri, Yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere değerlendirilmeyen derleme makaleleri yayınlayarak bilimsel buluşların ilerlemesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Çevrimiçi, Hakemli, Açık Erişimli bir dergidir. 


GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), Matematik ve İstatistik, Doğa Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Ziraat Bilimleri alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış özgün araştırma makalelerini kabul eden multidisipliner bir dergidir.

 GBAD- Makale Yazım Kuralları-Şablon-    https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24918 

 GBAD-Article writing rules-template-      https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24919Dergi Yayın Politikası

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, ULAKBİM Dergisi platformunda "Hakemli Dergi" statüsünde yayınlanmaktadır. Dergi elektronik ortamda yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır.

Dergi, matematik ve İstatistik, Doğa Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Ziraat Bilimleri alanlarında orijinal Türkçe veya İngilizce çalışmaları yayınlar.

Dergiye gönderilen yazılar, editör incelemesinden sonra ilgili alan editörüne yönlendirilir. Alan editörünün onayına göre, makale çift-kör hakemlik sürecinden geçecektir.

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ'nde yayınlanan makale, derleme vb. yazılardan ücret alınmaz, ayrıca dergi yazarlara herhangi bir ücret ödemez.

Araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve yazıda alıntılar belirtilmelidir.

Yayınlanan yazılarda ifade edilen argümanlar derginin görüşlerini temsil etmemektedir; yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Telif hakkı

Yazarlar, dergi yazıları için bir "Telif Hakkı Formu" doldurup göndermekle yükümlüdür.


Yayın Etiği

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ'nin yayın süreci, bilginin bilimsel yöntemlerle tarafsız üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması esasına dayanmaktadır.
GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ'nin yayın etiği ve açık erişim politikası, yayın sürecinin tüm paydaşlarının kılavuz ve politikalar doğrultusunda etik ilkelere uymasını şart koşmaktadır (Örneğin, "Yayın Etiği Kurulu (COPE) Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri" Dergi Editörleri için; Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) tarafından açık erişimle yayınlanan "Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Yönergeleri" ve" Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri").

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, tahrif edilmesi, makyaj verilerinin kullanılması gibi durumların tespiti halinde, bu durum yazar(lar)ın kurumlarına resmi olarak bildirilecek ve makale reddedilecektir. Dergi, editörler ve/veya hakemler tarafından verilen geri bildirimlere göre yazarların analiz sonuçlarının çıktı dosyalarını talep etme hakkına sahiptir.


Yayıncının Etik Sorumlulukları

GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ kamu yararınadır ve kar amacı gütmez. Derginin yayın kurulu bir baş editör, bir editör yardımcısı ve alan editörlerinden oluşur. Ayrılan üyenin yerine yeni üye atanır. Editör, makalenin konusuna göre, gerektiğinde yayın kurulu üyesi olmayan ve en az doktora derecesine sahip öğretim üyelerine alan editörü olarak değerlendirilmek üzere makale gönderebilir.

Dergi Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Dergiye gönderilen her yazıdan yayın kurulu sorumludur ve yayın kurulu bu sorumluluğun bilincindedir.
Yayın kurulu, dergiyi geliştirmek ve yayın kalitesini sürekli artırmak için çalışmaktadır.
Yayın kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
Yayın kurulu, makale ve dergilerde fikri mülkiyet hakları, bilim dışı, etik dışı davranışlar ve intihal ile ilgili önlemlerin alınmasından sorumludur.
Dergiye gönderilen yazılar için uzman hakem atama sorumluluğu yayın kuruluna aittir.


Yayın Kurulunun Etik Sorumlulukları

Editörler, yazıların yayımlanmasına karar verirken yazıların özgün olmasına ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına özen gösterir.
Editörler yazılar hakkında karar verirken yazıların orijinal değerini, alana katkılarını, araştırma yönteminin geçerliliğini ve güvenilirliğini, dilin anlaşılırlığını, derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında yer alan kör hakemlik ve hakemlik süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin zamanında ve objektif olarak incelenmesini sağlar.
Editörler, makaleleri editör ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, tarafsız ve bağımsız incelemeyi destekler.
Editörler, makalenin tarafsız bir şekilde gözden geçirilmesine dikkat eder. Editörler, hakem komitesinin çeşitliliğini ve komitenin sürekli değişimini sağlamak için çaba gösterirler.
Editörler, incelenen yazılarda kişisel verilerin korunmasını sağlar. Editörler, yazılarda insan haklarının korunmasına özen gösterir ve katılımcıların açık rızalarının belgelenmesine özen gösterirler. Yazarlar, makalelerin katılımcıları ile ilgili etik kurul onayına sahip olmadığında makaleleri reddederler.
Editörler suistimallere karşı önlem alır. Suistimal ile ilgili şikayetler olduğunda, objektif bir araştırma yapar ve şikayetlerin bulgularını paylaşırlar.
Editörler, dergide yayınlanan yazıların tutarlı eleştirilerini dikkate alır ve eleştiri için yazar(lar)a cevap hakkı verir.
Editörler dergiye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Yazıların değerlendirilmesi sürecinde tek-kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramazlar. Makale inceleme formları ve yazıda belirtilen notlar ile düzeltme talepleri editörler tarafından dergi yönetim sistemi aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Journal of New Results in Science'a gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalıdır:

Hakemler sadece kendi uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri kabul etmelidir.
Hakemler, inceleme sürecinin tarafsızlığına ve gizliliğine dikkat etmelidir. Çıkar çatışması durumunda hakemler yazıları incelemeyi reddetmeli ve onları bilgilendirmelidir.
Hakemler makaleleri yapıcı bir dille akademik etik ilkelere göre incelemeli ve hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler kabul ettikleri yazıları süresi içinde incelemelidir. Hakemler, kabul veya ret için ayrıntılı nedenler vermelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazar(lar) başka bir yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri yazılarını başka bir yere göndermemelidir.
Yazar(lar) tarafından gönderilen yazı özgün olmalıdır.
Yazar(lar) etik ilkeler doğrultusunda makale kaynaklarına atıfta bulunmalıdır (alıntı yapmalıdır). Makaleye katkıda bulunmayan kişilerin adları yazar olarak anılmamalıdır. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılardan yazar sırasının değiştirilmesi, yazar çıkarılması veya eklenmesi önerilmemeli,
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan yazı hakkında bilgi veya veri talep edilmesi durumunda yazar(lar) editörlerin beklediği bilgileri vermelidir.
Yazar(lar) deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem ve odak grup çalışmaları gibi nicel veya nitel veri toplama yöntemleri gerektiren araştırmalar için etik kurul onayını sağlamalıdır. Etik kurul kararını gösteren belge, makale başvurusu ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Etik Olmayan Durumların Editör Bildirimi
Editörler, hakemler ve yazarlar ile ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması veya makalenin erkenden veya etik ilkelere uygun olmayan inceleme sürecinde ortaya çıkması durumunda cemal.kaya@gop.edu.tr e-posta adresine bildirilmelidir.


Hukuki / Özel Etik Kurul Onayı Alınması

TR Dizin Etik İlkeleri AÇIKLAMA ve AÇIKLAMA Kriterlerinde geçmiş yıllardaki Etik İlkeler ile ilgili maddeler 2020 yılındaki açıklamalarla detaylandırılmıştır. araştırma alanında etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için izin alındığı varsayılmaktadır.
Etik kurul onayı gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir ve bu tür çalışmaların yayınlanması için yukarıda belirtilen izin alınması gerekir;

Nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma, anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektirir.
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde klinik araştırmalar, Hayvanlar üzerinde araştırmalar, Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuna göre geriye dönük çalışmalar

GBAD açık erişimli bir dergidir. Bu nedenle, özel sayılar da dahil olmak üzere makaleler için herhangi bir yayın ücreti alınmaz.