Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Müdürlerinin Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları Konular

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 277 - 299, 30.11.2020

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin öğretmenleri, velileri ve öğrencileri ikna etmede zorlandıkları konuları tespit etmektir. Araştırma, olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma grubunda yer alan katılımcılar, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Akdeniz bölgesinde yer alan bir Büyükşehir’e bağlı Merkez İlçelerdeki bazı temel eğitim kurumlarında (okul öncesi ve ilkokul) görev yapan 84 (51 erkek, 33 kadın) okul müdürlerinden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okul müdürlerinin öğretmenleri ikna etmede en çok zorlandıkları konular; “eğitimdeki yenilikleri takip etmek”, “idari işler”, “veli ile iletişim”, “proje yazma” ve “teknolojiyi verimli kullanma” olarak bulunurken; velileri ikna etmekte en çok zorlanılan konuların “öğretmen seçimi”, “eğitim-öğretim sürecinde işbirliği”, “okulun maddi kaynaklarının kısıtlılığı” ve “okul kurallarına uyma” olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların öğrencileri ikna etmekte en çok zorlandıkları konular ise “düzenli ders çalışma”, “kitap okuma alışkanlığı edinme”, “kurallara uyma”, “saygılı olma” ve “sağlıklı beslenme” başlıkları altında toplanmıştır.

References

 • Akarçay, G., Demirezen, S., & Akhan, N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma üzerine algıları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 169-183.
 • Akder, R.N., Meseri, R., & Çakıroğlu, F.P. (2018). Okul çağı çocukluk döneminde beslenme eğitimi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-10.
 • Akturan, U., & Esen, A. (2008). Fenomenoloji. Ed.: T. Baş ve U. Akturan, Nitel araştırma yöntemleri (s. 83-98), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aristoteles (2008). Retorik (Çev.: M.H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aslan, B. (1984). Ankara merkez ilçelerinde temel eğitim birinci kademe düzeyinde okul-aile ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aslan, S. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin duygu ve düşüncelere saygı ile hoşgörü tutumları ve görüşlerinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 80-97.
 • Aslanargun, E. , & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.
 • Aykol, B. G. (2019). Öğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Bayat, N., & Çetinkaya, G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve tercihleri. İlköğretim Online, 17(2), 984-1001.
 • Bear, G. G. (1998). School discipline in the United States: Prevention, correction, and long-term social development. School Psychology Review, 27(1), 14–32.
 • Bilasa, P. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 79-122.
 • Bozkurt, A., & Cilavdaroğlu, A.K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Büyükkantarcıoğlu, N., & Yarar, E. (2006). Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici önerme yapıları (s. 91-113). Dilbilim Araştırmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Can, E., & Kılıç, Ş. (2019). Okul öncesi eğitim: temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim, 48(1), 483-519.
 • Carter, K., & Doyle, W. (2006). Classroom management in early childhood and elementary classrooms. Eds. C.M.
 • Evertson, C.S. Weinstein, Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues (pp. 373-406), Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Cialdini, R. (2003). İknanın psikolojisi: Teori ve pratik bir arada (Çev.: Y. Fletcher). İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. California: SAGE.
 • Çalışkan, N., & Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 69-82.
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Çetin, Ş. (2019). Okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlar: nitel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1637-1648.
 • Dağ, N. (2017). The reading profile of Turkish primary school students. International Journal of Instruction, 10(4), 293-306.
 • Dağ, N. (2019). Aylak yazılar. Ankara: Yayınevi Yayınları.
 • Dağlı, A., & Han, B. (2017). Okul müdürlerinin görüşlerine göre Diyarbakır ili eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 892-904.
 • Demiroğlu, M.A. (2007). Ders çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri: İlköğretim 5. sınıf örneği. Milli Eğitim Dergisi, 173, 112-124.
 • Duran, E., & Bitir, T. (2020). İlkokul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin değer algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. DOI: 10.16986/HUJE.2020058224
 • Genç, M., & Genç, T. (2013). Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: Fatih projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 61-78.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Edt.: P. Yalçınoğlu ve A. Ersoy). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göksu, H., & Atmaca, S. (2019). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mobil eğitim uygulamalarına yönelik tutumları. Folklor/Edebiyat, 25(97), 105-115.
 • Gwiazdowska, S. (2014). Cooperation between school and family as a key to student success. Polish Journal of Social Science, 9(1), 225-234.
 • Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 204-218.
 • İşcan, A., Arıkan, İ.B., & Küçükaydın, M.A. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ve okumaya ilişkin tutumları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 1-16.
 • Jowett, G. S., & O’Donnell, V. (2012). Propaganda and persuasion (5th Edition). SAGE Publications, Inc.
 • Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
 • Kaya, M. (1999). Anne-baba eğitimi destekli beslenme eğitiminin 3-6 yaş grubu çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Keman, F.Y. (2019). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Köseoğlu, P., & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 150-158.
 • Külünkoğlu, T. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin öğretmene saygı değerine ilişkin görüşleri. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 1, 11-22
 • Memduhoğlu, H. B., & Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Oğan, M. (2000). Okul, okul-aile birliği ve velilerin eğitim beklentisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ortaş, İ. (2007). Kitap okuru bir toplum muyuz-1? 14.12.2014 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ibrahim_ortas_kitap_okuru.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • Özcan, G. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ve ortamlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, S. M. (2013). Exploring the Turkish teachers’ professional development experiences and their needs for professional development. Mevlana International Journal of Education, 3(4), 250-264.
 • Patrikakou, E. N., & Weissberg, R.P. (2000). Parents’perceptions of teacher outreach and parent involvement in children's education. Journal of Prevention and Intervention in the Community, 20(1-2), 103-119.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: Sage Publication.
 • Sadık, F., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 115-138.
 • Saraçoğlu, M. (2002). Etkin sınıf yönetimi, öğrenci-öğretmen-veli üçgenini sınıf yönetimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 110-121.
 • Simons, H.W., Morreale, J., & Gronbeck, B. (2001). Persuasion in society. SAGE Publication. 28.11.2019 tarihinde https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/2741_SimonsMarketingSampler.pdf adlı linkten temin edilmiştir.
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 367-388.
 • Şahin, A. (2014). Öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki işlevine ilişkin öğretmen görüşlerinin analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3),995-1012.
 • Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2013). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176.
 • Şenaras, B., & Çetin, Ş. (2018). Okul müdürleri ile öğretmenlerin algılarına göre ilk ve ortaokullarda veli baskısı: Nitel bir araştırma. Milli Eğitim, 220, 157-176.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ünal, A., Yıldırım, A., & Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Ünsal, H. (2017). Okul ve sınıfta disiplin. Edt. M.Ç. Özdemir, Sınıf yönetimi (s. 230-263). Ankara: PegemA Akademi.
 • TEDMEM. (2019). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler (TEDMEM Analiz Dizisi 6). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Türk, H., & Kıroğlu, K. (2018). Ailelerin sınıf öğretmenlerine uyguladığı mobbing davranışları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2357-2389.
 • Von Eckartsberg, R. (1986). Life-world experience: Existential-phenomenological research approaches in psychology. Washington, D.C.: Center for Advanced Research in Phenomenology and University Press of America.
 • Willingham, D. T. (2009). Whay don’t students like school? A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for the classroom. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass.
 • Yaman, T. (2011). Yöneticilerin paternalist (babacan) lider davranışlarının çalışanların örgütsel özdeşleşmelerine, iş performanslarına ve işten ayrılma niyetlerine etkisi: Özel sektörde uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Kara Harp Okulu.
 • Yüksel, A.H., Sandıkçıoğlu, B., Onay, A., & Yılmaz, A. (1994). İkna edici iletişim. M. Oyman (Edt.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, G. (2017). Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. G. Yüksel ve S. Büyükalan (Edt.), Sınıf yönetimi (s.147-170), Ankara: PegemA Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Issues That School Principals Have Difficult to Convince Teacher, Students and Parents

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 277 - 299, 30.11.2020

Abstract

The aim of this study is to identify the issues that school principals have difficulty in persuading teachers, parents and students. The study was carried out adapting phenomenology design. Participants in the study group were selected using the convenience sampling method. It consists of 84 (51 males, 33 females) school principals (preschool and primary school) in the Central Districts of a Metropolitan city in the Mediterranean region. The data were collected through a semi-structured interview form and analysed by content analysis technique. According to the findings, the subjects that school principals have difficulty in persuading teachers are “following innovations in education”, “administrative affairs”, “communication with parents”, “writing projects” and “using technology efficiently”. “Not to select classroom teachers”, “collaboration for teaching and training”, “limitation of the financial resources of the school” and “obeying the school rules” are the most mentioned issues by principals as to persuade parents. Finally, the subjects that the participants had difficulties in persuading the students were gathered under the titles of “studying regularly”, “reading books”, “obeying the school rules”, “behaving in a respectful manner” and “healthy eating”.

References

 • Akarçay, G., Demirezen, S., & Akhan, N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma üzerine algıları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 169-183.
 • Akder, R.N., Meseri, R., & Çakıroğlu, F.P. (2018). Okul çağı çocukluk döneminde beslenme eğitimi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-10.
 • Akturan, U., & Esen, A. (2008). Fenomenoloji. Ed.: T. Baş ve U. Akturan, Nitel araştırma yöntemleri (s. 83-98), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aristoteles (2008). Retorik (Çev.: M.H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aslan, B. (1984). Ankara merkez ilçelerinde temel eğitim birinci kademe düzeyinde okul-aile ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aslan, S. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin duygu ve düşüncelere saygı ile hoşgörü tutumları ve görüşlerinin incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 80-97.
 • Aslanargun, E. , & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349-368.
 • Aykol, B. G. (2019). Öğretmen ve veli görüşlerine göre ailenin eğitime katılımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Bayat, N., & Çetinkaya, G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve tercihleri. İlköğretim Online, 17(2), 984-1001.
 • Bear, G. G. (1998). School discipline in the United States: Prevention, correction, and long-term social development. School Psychology Review, 27(1), 14–32.
 • Bilasa, P. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 79-122.
 • Bozkurt, A., & Cilavdaroğlu, A.K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Büyükkantarcıoğlu, N., & Yarar, E. (2006). Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici önerme yapıları (s. 91-113). Dilbilim Araştırmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Can, E., & Kılıç, Ş. (2019). Okul öncesi eğitim: temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim, 48(1), 483-519.
 • Carter, K., & Doyle, W. (2006). Classroom management in early childhood and elementary classrooms. Eds. C.M.
 • Evertson, C.S. Weinstein, Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues (pp. 373-406), Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Cialdini, R. (2003). İknanın psikolojisi: Teori ve pratik bir arada (Çev.: Y. Fletcher). İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. California: SAGE.
 • Çalışkan, N., & Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 69-82.
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Çetin, Ş. (2019). Okul müdürlerinin karşılaştığı sorunlar: nitel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1637-1648.
 • Dağ, N. (2017). The reading profile of Turkish primary school students. International Journal of Instruction, 10(4), 293-306.
 • Dağ, N. (2019). Aylak yazılar. Ankara: Yayınevi Yayınları.
 • Dağlı, A., & Han, B. (2017). Okul müdürlerinin görüşlerine göre Diyarbakır ili eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 892-904.
 • Demiroğlu, M.A. (2007). Ders çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri: İlköğretim 5. sınıf örneği. Milli Eğitim Dergisi, 173, 112-124.
 • Duran, E., & Bitir, T. (2020). İlkokul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin değer algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. DOI: 10.16986/HUJE.2020058224
 • Genç, M., & Genç, T. (2013). Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: Fatih projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 61-78.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Edt.: P. Yalçınoğlu ve A. Ersoy). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göksu, H., & Atmaca, S. (2019). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mobil eğitim uygulamalarına yönelik tutumları. Folklor/Edebiyat, 25(97), 105-115.
 • Gwiazdowska, S. (2014). Cooperation between school and family as a key to student success. Polish Journal of Social Science, 9(1), 225-234.
 • Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 204-218.
 • İşcan, A., Arıkan, İ.B., & Küçükaydın, M.A. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ve okumaya ilişkin tutumları. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 1-16.
 • Jowett, G. S., & O’Donnell, V. (2012). Propaganda and persuasion (5th Edition). SAGE Publications, Inc.
 • Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
 • Kaya, M. (1999). Anne-baba eğitimi destekli beslenme eğitiminin 3-6 yaş grubu çocukların beslenme bilgisi ve davranışlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Keman, F.Y. (2019). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sebahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
 • Köseoğlu, P., & Soran, H. (2005). Biyoloji dersinde araç-gereç kullanımı açısından öğretmen yeterlilikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 150-158.
 • Külünkoğlu, T. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin öğretmene saygı değerine ilişkin görüşleri. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 1, 11-22
 • Memduhoğlu, H. B., & Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Oğan, M. (2000). Okul, okul-aile birliği ve velilerin eğitim beklentisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ortaş, İ. (2007). Kitap okuru bir toplum muyuz-1? 14.12.2014 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ibrahim_ortas_kitap_okuru.pdf adresinden temin edilmiştir.
 • Özcan, G. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ve ortamlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, S. M. (2013). Exploring the Turkish teachers’ professional development experiences and their needs for professional development. Mevlana International Journal of Education, 3(4), 250-264.
 • Patrikakou, E. N., & Weissberg, R.P. (2000). Parents’perceptions of teacher outreach and parent involvement in children's education. Journal of Prevention and Intervention in the Community, 20(1-2), 103-119.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. USA: Sage Publication.
 • Sadık, F., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 115-138.
 • Saraçoğlu, M. (2002). Etkin sınıf yönetimi, öğrenci-öğretmen-veli üçgenini sınıf yönetimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 110-121.
 • Simons, H.W., Morreale, J., & Gronbeck, B. (2001). Persuasion in society. SAGE Publication. 28.11.2019 tarihinde https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/2741_SimonsMarketingSampler.pdf adlı linkten temin edilmiştir.
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo-ekonomik düzeylerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 367-388.
 • Şahin, A. (2014). Öğretim materyallerinin öğrenme-öğretme sürecindeki işlevine ilişkin öğretmen görüşlerinin analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3),995-1012.
 • Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2013). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176.
 • Şenaras, B., & Çetin, Ş. (2018). Okul müdürleri ile öğretmenlerin algılarına göre ilk ve ortaokullarda veli baskısı: Nitel bir araştırma. Milli Eğitim, 220, 157-176.
 • Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Ünal, A., Yıldırım, A., & Çelik, M. (2010). İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Ünsal, H. (2017). Okul ve sınıfta disiplin. Edt. M.Ç. Özdemir, Sınıf yönetimi (s. 230-263). Ankara: PegemA Akademi.
 • TEDMEM. (2019). TALIS 2018 sonuçları ve Türkiye üzerine değerlendirmeler (TEDMEM Analiz Dizisi 6). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Türk, H., & Kıroğlu, K. (2018). Ailelerin sınıf öğretmenlerine uyguladığı mobbing davranışları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2357-2389.
 • Von Eckartsberg, R. (1986). Life-world experience: Existential-phenomenological research approaches in psychology. Washington, D.C.: Center for Advanced Research in Phenomenology and University Press of America.
 • Willingham, D. T. (2009). Whay don’t students like school? A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for the classroom. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass.
 • Yaman, T. (2011). Yöneticilerin paternalist (babacan) lider davranışlarının çalışanların örgütsel özdeşleşmelerine, iş performanslarına ve işten ayrılma niyetlerine etkisi: Özel sektörde uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Kara Harp Okulu.
 • Yüksel, A.H., Sandıkçıoğlu, B., Onay, A., & Yılmaz, A. (1994). İkna edici iletişim. M. Oyman (Edt.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yüksel, G. (2017). Sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama. G. Yüksel ve S. Büyükalan (Edt.), Sınıf yönetimi (s.147-170), Ankara: PegemA Akademi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Güz
Journal Section Educational Sciences and Field Education Studies
Authors

Nilgün DAĞ (Primary Author)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5084-6472
Türkiye


Deniz KAHRİMAN PAMUK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7028-6097
Türkiye


Soner Mehmet ÖZDEMİR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7236-946X
Türkiye

Publication Date November 30, 2020
Application Date September 22, 2020
Acceptance Date October 23, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Dağ, N. , Kahriman Pamuk, D. & Özdemir, S. M. (2020). Okul Müdürlerinin Öğretmenleri, Öğrencileri ve Velileri İkna Etmede Zorlandıkları Konular . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 277-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/58009/798736

-