Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

PROBIOTIC KNOWLEDGE LEVEL AND CONSUMPTION STATUS OF UNIVERSITY STUDENTS

Year 2019, Volume 44, Issue 1, 118 - 130, 15.02.2019
https://doi.org/10.15237/gida.GD18104

Abstract

This research was conducted at Gümüşhane University, Faculty of Health Sciences to determine the probiotic level and consumption status of university students. It was carried out with 1287 students between February and May 2018. Research data were collected by survey method. The number-percentage distribution was calculated and ANOVA and t-test analyses were applied using SPSS package program. Out of the students, 896 (69.6%) were female and 391 (30.4%) were male and the average age was 20.76 ± 2.35 years. The percentage of students who expressed that they knew the probiotic term was found as 56% and the percentage of students who consumed probiotic was 46%. It was found that the level of probiotic knowledge was higher in female students and probiotic consumption was higher in male students (P <0.05).  It was determined that the level of probiotic knowledge was highest in the department of nutrition and dietetics and the probiotic consumption status was highest in the department of the nursing student (P <0.05). Sufficient information about probiotic should be given to the students who will be future health personnel, the importance of probiotic consumption should be emphasized, and the awareness of students should be improved.

References

 • Adiloğlu, A.K., Gönülateş, N., İşler, M., ve Şenol, A. 2013. Kefir tüketiminin insan bağışıklık sistemi üzerine etkileri: bir sitokin çalışması. Mikrobiyol Bul 47(2): 273-281.
 • Ahmed, Z., Wang, Y., Ahmad, A., Khan, S.T., Nisa, M., Ahmad, H., & Afreen, A. (2013). kefir and health: a contemporary perspective. Crit Rev Food Sci Nutr 53(5): 422-434, doi: 10.1080/10408398.2010.540360.
 • Alkan, R., (2012) Probiyotik maya: Saccharomyces boulardii. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi 5(4): 13-16.
 • Anonymous (2002). FAO/WHO: Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Joint Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food., London Ontario, Canada.
 • Anukam, K.C., Osazuva, E.O., & Reid, G. (2006). Knowledge of probiotics by nigerian clinicals. Int J Probiotics Prebiotics,1(1): 57-62.
 • Aydın, M., Açıkgöz, İ., ve Şimşek, B., (2010). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin probiyotik ürün tüketimlerinin ve probiyotik kavramının bilinme düzeyinin belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 5(2):1-6.
 • Balkış, M. (2011). Lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, probiyotik süt ürünleri tüketim sıklıkları ve bilgilerinin belirlenmesi: kulu örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, Türkiye, 140s.
 • De Angelis-Pereira, M.C., Barcelos, M.F.P., Sousa, M.S.B., & Pereira, J.A.R. 2013. Effects of the kefir and banana pulp and skin flours on hypercholesterolemic rats. Acta Cirurgica Brasileira 28(7): 481-486.
 • De Oliveira Leite, A.M., Miguel, M.A., Peixoto, R.S., Rosado, A.S., Silva, J.T., Paschoalin, V.M. (2013). Microbiological, technological and therapeutic properties of kefir: a natural probiotic beverage. Braz J Microbiol 44(2): 341-349.
 • Derin, D.Ö., ve Keskin, S. (2013). Gıda mühendisliği öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumlarının belirlenmesi: Ege Üniversitesi örneği. GIDA 38(4):215-222. Güzel-Seydim, Z.B., Kok-Tas, T., Greene, A.K., & Seydim, A.C. (2011). Review: functional properties of kefir. Crit Rev Food Sci Nutr 51(3):261-268, doi: 10.1080/10408390903579029.
 • Hacıoğlu, G. ve Kurt, G. (2012). Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ili örneği. Business and Economics Research Journal 3(1):161-Hasler, CM., (2002). Functional foods: benefits, concerns and challenges – a position paper from the American Council on Science and Health. J Nutr 132: 3772-3781, doi: 10.1093/jn/132.12.3772.
 • İnanç, N., Şahin, H., Çiçek, B. (2005). Probiyotik ve prebiyotiklerin sağlık üzerine etkileri. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27(3): 122-127.
 • Karadağ, G., Aydın, N., ve Kayaaslan, H. (2012). Gaziantep üniversitesi tıp ve hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin besin güvenliğine ilişkin duyarlılık ve görüşleri. TAF Prev Med Bull 11(4): 436-446, doi:10.5455/ pmb.1309418390.
 • Klaenhammer, T.R., Kullen, M.J. (1999). Selection and design of probiotics. Int J Food Microbiol. 50: 45-57, doi: 10.1016/S0168-1605(99)00076-8.
 • Köroğlu, Ö., Bakır, E., Uludağ, G., ve Köroğlu, S. (2015). Kefir ve Sağlık. KSÜ Doğa Bil. Derg 18(1): 26-30.
 • Maalouf, K., Baydoun, E., & Rizk, S. (2011). Kefir induces cell-cycle arrest and apoptosis in HTLV-1-negative malignant T-lymphocytes. Cancer Manag Res 3: 39-47.
 • Payahoo, L., Nikniaz, Z., Mahvadi, R., & Jafar-Abadi, M.A. (2012). perceptions of medical sciences students towards probiotics. Health Promot Perspect 2(1): 96-102.
 • Raghuwanshi, S., Misra, S., & Bisen, P.S. (2015). İndian perspective for probiotics: a review. İndian J. Dairy Sci. 68(3):1-12.
 • Roberfroid, MB. (2000). Prebiotics and probiotics are they functional foods. Am J Clin Nutr 71:1682-1687, doi:10.1093/ajcn/71.6.1682S.
 • Sağdıç, O., Küçüköner, E., ve Özçelik, S. (2004). Probiyotik ve prebiyotiklerin fonksiyonel özellikleri. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 35 (3-4): 221-228.
 • Sevilmiş, G. (2008). Bazı fonksiyonel gıdalarda tüketici kararları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Türkiye, 118s.
 • Yabancı, N., ve Şimşek, I. (2007). Üniversite öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6(6): 449-454.
 • Yağcı, R. (2002). Prebiyotikler ve probiyotikler. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Dergisi 45: 337-344.
 • Yuttaş, M., ve Yılmaz, A. (2017). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin probiyotik ürünler hakkında bilgi düzeyinin ve tüketim durumunun belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6(2):64-69.
 • Zeren, R. (2015). Yetişkin bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, 63 s.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Year 2019, Volume 44, Issue 1, 118 - 130, 15.02.2019
https://doi.org/10.15237/gida.GD18104

Abstract

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyi ve tüketim durumlarını belirlemek amacıyla Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında 1287 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri anket yöntemiyle ve yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. SPSS paket programı ile sayı-yüzdelik dağılımı hesaplanmış, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  ve t-testi uygulanmıştır. Öğrencilerin 896’sı (%69.6) kız, 391’i (%30.4) erkek ve yaş ortalamaları 20.76±2.35 yıldır. Probiyotik terimini bildiği ifade eden öğrenci yüzdesi %55.6 olarak ve probiyotik tüketen öğrenci yüzdesi ise %46.1 olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerin probiyotik bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu ve erkek öğrencilerin ise probiyotik tüketme durumumun daha yüksek olduğu bulunmuştur (P <0.05). Probiyotik bilgi düzeyi en yüksek bölümün Beslenme ve Diyetetik Bölümü olduğu ve probiyotik tüketim durumu en yüksek olan bölümün ise Hemşirelik Bölümü olduğu belirlenmiştir (P <0.05). Geleceğin sağlık personeli olacak bu öğrencilere probiyotikler hakkında yeterli bilgi verilmeli, probiyotik tüketimin önemi vurgulanmalı ve öğrencilerin farkındalığı geliştirilmelidir.

References

 • Adiloğlu, A.K., Gönülateş, N., İşler, M., ve Şenol, A. 2013. Kefir tüketiminin insan bağışıklık sistemi üzerine etkileri: bir sitokin çalışması. Mikrobiyol Bul 47(2): 273-281.
 • Ahmed, Z., Wang, Y., Ahmad, A., Khan, S.T., Nisa, M., Ahmad, H., & Afreen, A. (2013). kefir and health: a contemporary perspective. Crit Rev Food Sci Nutr 53(5): 422-434, doi: 10.1080/10408398.2010.540360.
 • Alkan, R., (2012) Probiyotik maya: Saccharomyces boulardii. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi 5(4): 13-16.
 • Anonymous (2002). FAO/WHO: Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Joint Working Group Report on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food., London Ontario, Canada.
 • Anukam, K.C., Osazuva, E.O., & Reid, G. (2006). Knowledge of probiotics by nigerian clinicals. Int J Probiotics Prebiotics,1(1): 57-62.
 • Aydın, M., Açıkgöz, İ., ve Şimşek, B., (2010). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin probiyotik ürün tüketimlerinin ve probiyotik kavramının bilinme düzeyinin belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 5(2):1-6.
 • Balkış, M. (2011). Lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, probiyotik süt ürünleri tüketim sıklıkları ve bilgilerinin belirlenmesi: kulu örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Ana Bilim Dalı Beslenme Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, Türkiye, 140s.
 • De Angelis-Pereira, M.C., Barcelos, M.F.P., Sousa, M.S.B., & Pereira, J.A.R. 2013. Effects of the kefir and banana pulp and skin flours on hypercholesterolemic rats. Acta Cirurgica Brasileira 28(7): 481-486.
 • De Oliveira Leite, A.M., Miguel, M.A., Peixoto, R.S., Rosado, A.S., Silva, J.T., Paschoalin, V.M. (2013). Microbiological, technological and therapeutic properties of kefir: a natural probiotic beverage. Braz J Microbiol 44(2): 341-349.
 • Derin, D.Ö., ve Keskin, S. (2013). Gıda mühendisliği öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumlarının belirlenmesi: Ege Üniversitesi örneği. GIDA 38(4):215-222. Güzel-Seydim, Z.B., Kok-Tas, T., Greene, A.K., & Seydim, A.C. (2011). Review: functional properties of kefir. Crit Rev Food Sci Nutr 51(3):261-268, doi: 10.1080/10408390903579029.
 • Hacıoğlu, G. ve Kurt, G. (2012). Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ili örneği. Business and Economics Research Journal 3(1):161-Hasler, CM., (2002). Functional foods: benefits, concerns and challenges – a position paper from the American Council on Science and Health. J Nutr 132: 3772-3781, doi: 10.1093/jn/132.12.3772.
 • İnanç, N., Şahin, H., Çiçek, B. (2005). Probiyotik ve prebiyotiklerin sağlık üzerine etkileri. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27(3): 122-127.
 • Karadağ, G., Aydın, N., ve Kayaaslan, H. (2012). Gaziantep üniversitesi tıp ve hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin besin güvenliğine ilişkin duyarlılık ve görüşleri. TAF Prev Med Bull 11(4): 436-446, doi:10.5455/ pmb.1309418390.
 • Klaenhammer, T.R., Kullen, M.J. (1999). Selection and design of probiotics. Int J Food Microbiol. 50: 45-57, doi: 10.1016/S0168-1605(99)00076-8.
 • Köroğlu, Ö., Bakır, E., Uludağ, G., ve Köroğlu, S. (2015). Kefir ve Sağlık. KSÜ Doğa Bil. Derg 18(1): 26-30.
 • Maalouf, K., Baydoun, E., & Rizk, S. (2011). Kefir induces cell-cycle arrest and apoptosis in HTLV-1-negative malignant T-lymphocytes. Cancer Manag Res 3: 39-47.
 • Payahoo, L., Nikniaz, Z., Mahvadi, R., & Jafar-Abadi, M.A. (2012). perceptions of medical sciences students towards probiotics. Health Promot Perspect 2(1): 96-102.
 • Raghuwanshi, S., Misra, S., & Bisen, P.S. (2015). İndian perspective for probiotics: a review. İndian J. Dairy Sci. 68(3):1-12.
 • Roberfroid, MB. (2000). Prebiotics and probiotics are they functional foods. Am J Clin Nutr 71:1682-1687, doi:10.1093/ajcn/71.6.1682S.
 • Sağdıç, O., Küçüköner, E., ve Özçelik, S. (2004). Probiyotik ve prebiyotiklerin fonksiyonel özellikleri. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 35 (3-4): 221-228.
 • Sevilmiş, G. (2008). Bazı fonksiyonel gıdalarda tüketici kararları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Türkiye, 118s.
 • Yabancı, N., ve Şimşek, I. (2007). Üniversite öğrencilerinin probiyotik ürün tüketim durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6(6): 449-454.
 • Yağcı, R. (2002). Prebiyotikler ve probiyotikler. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Dergisi 45: 337-344.
 • Yuttaş, M., ve Yılmaz, A. (2017). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin probiyotik ürünler hakkında bilgi düzeyinin ve tüketim durumunun belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6(2):64-69.
 • Zeren, R. (2015). Yetişkin bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, 63 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Published Date 2019
Journal Section Articles
Authors

Tuba Eda ARPA ZEMZEMOĞLU (Primary Author)
0000-0002-6836-4527
Türkiye


Elanur ULUDAĞ This is me


Sevda UZUN

Publication Date February 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 44, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { gida469609, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2019}, volume = {44}, number = {1}, pages = {118 - 130}, doi = {10.15237/gida.GD18104}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Arpa Zemzemoğlu, Tuba Eda and Uludağ, Elanur and Uzun, Sevda} }
APA Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Uludağ, E. & Uzun, S. (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ . Gıda , 44 (1) , 118-130 . DOI: 10.15237/gida.GD18104
MLA Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Uludağ, E. , Uzun, S. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ" . Gıda 44 (2019 ): 118-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gida/issue/41327/469609>
Chicago Arpa Zemzemoğlu, T. E. , Uludağ, E. , Uzun, S. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Gıda 44 (2019 ): 118-130
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ AU - Tuba Eda Arpa Zemzemoğlu , Elanur Uludağ , Sevda Uzun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15237/gida.GD18104 DO - 10.15237/gida.GD18104 T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 130 VL - 44 IS - 1 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD18104 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD18104 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Food ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ %A Tuba Eda Arpa Zemzemoğlu , Elanur Uludağ , Sevda Uzun %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ %D 2019 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 44 %N 1 %R doi: 10.15237/gida.GD18104 %U 10.15237/gida.GD18104
ISNAD Arpa Zemzemoğlu, Tuba Eda , Uludağ, Elanur , Uzun, Sevda . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ". Gıda 44 / 1 (February 2019): 118-130 . https://doi.org/10.15237/gida.GD18104
AMA Arpa Zemzemoğlu T. E. , Uludağ E. , Uzun S. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ. The Journal of Food. 2019; 44(1): 118-130.
Vancouver Arpa Zemzemoğlu T. E. , Uludağ E. , Uzun S. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Gıda. 2019; 44(1): 118-130.
IEEE T. E. Arpa Zemzemoğlu , E. Uludağ and S. Uzun , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBİYOTİK BİLGİ DÜZEYİ VE TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ", Gıda, vol. 44, no. 1, pp. 118-130, Feb. 2019, doi:10.15237/gida.GD18104