Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Niteliksel İyileştirme Süreçlerinde Yüksek Din Öğretiminde 'Bilgi Anlayışı' ve 'Bilgi Akışı' Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Year 2022, Volume 11, Issue 21, 18 - 50, 15.01.2022

Abstract

İlâhiyat eğitiminin kalitesini doğrudan etkileyebilecek bir öneme sahip olduğu fikrinden hareketle bu çalışmada: “Yüksek din öğretiminde bilgiye ilişkin anlayışların ve bilgi akışı sürecinin niteliği nasıl iyileştirilebilir?” sorusu tartışılmıştır. Bu çalışma din/ilâhiyat bilimleri literatüründen ziyade eğitim bilimleri literatürü ile sınırlandırılarak yürütülmüştür. Veriler, bilhassa eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisine ait literatürden “doküman taraması” yöntemiyle elde edilmeye çalışılmıştır. Böylece İlahiyât öğrencilerinin bilgi/bilme (öğrenme) anlayışlarının ve bilgi akışını yönetme becerilerinin iyileştirilmesi maksadıyla teorik bazı öneriler sunmak amaçlanmıştır. İlgili literatür değerlendirildiğinde İlahiyat eğitiminde geleneksel ve çağdaş yönelimleri mümkün olduğunca sorunsuz bir biçimde birleştirebilecek “yeni bir eğitimsel geleneğin” inşa edilmesinin bir ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu gelenek; (1)dini bir dünya görüşüyle uyumlu, anlamlı ve öz-yönetimli bir hayat yaşayan eğitimli kişiler yetiştirebilmeyi misyon edinmeli; (2) farklı görüşleri karşılaştırırken tamamen ve peşin reddetme davranışı yerine “uzlaştırma”, “belirsiz alanda bırakma”, “kısmen kabul etme” ya da “kısmen reddetme” davranışlarını benimsemesini kolaylaştıracak uygulamaları ön plana çıkartabilmeli; (3) temsil görevini en iyi biçimde ifa etme adına İlahiyat öğrencilerine farklı yorumlara sadece doğru-yanlış, iyi-kötü gibi düalist bir tarzla yaklaşmama alışkanlığı kazandırabilmeli; (4) bireyin bilmenin sorumluluğunu alma isteğini arttırarak bilgi-ahlak ilişkisi bağlamında öğrencilerin ahlaki gelişimini desteklemelidir.

References

 • Aldemir, Ahmet. “Bilgiye Erişimde Yeni Yollar: Bilgi Okuryazarlığı”. Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu (25-26 Eylül 2003). Ankara: ÜNAK, 2007. Erişim 07 Temmuz 2020. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-29.pdf
 • Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi. İstanbul: Kimlik Yayınları. 2017.
 • Bayraklı, Bayraktar. “Din Eğitiminde İhtimal İlkesi”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1994), 1-20.
 • Beghetto, Ronald A.. “Correlates of Intellectual Risk Taking in Elementary School Science”. Journal of Research in Science Teaching 46 /2 (2009), 210–223. Erişim 26 Eylül 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tea.20270
 • Bundy, Alan. “Information Literacy: The Key Competency for the 21st Century”. Proceedings of the IATUL Conferences. Paper 5 (1998). Erişim 22 Aralık 2017. http://docs.lib.purdue.edu/iatul/1998/papers/5
 • Câbirî, Muhammed Abid. Arap- İslam Siyasal Aklı. çev. Vecdi Akyüz. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2. Basım, 2001.
 • Deryakulu, Deniz. “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 38/10 (2004), 230-249.
 • Doğan, Özgür Kıvılcan. Mesleğe Yeni Başlayan Fen Öğretmenlerinin Pedagojik Ve Epistemolojik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları: Boylamsal Durum Çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitimbilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
 • Doğan, Recai. “İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Anlayışı Nasıl Olmalıdır”. Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır. ed. Süleyman Akyürek. 351-369. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015.
 • Dweck, Carol. S. & Leggett, Ellen L. “A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality”. Psychological Review 95 (1988), 256-273.
 • Ergün, Mustafa. Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 4. Basım, 2014. Ev, Halit. Türkiye’deki Yüksek Din Öğretimi Kurumları Programlarının Öğretmen Yetiştirme Bakımından Değerlendirilmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1999.
 • Gül, Ali Rıza. “Yüksek Din Eğitimi Kurumlarında Değişim ve Yenilenmenin Gerekçeleri”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi V (2016), 7-38.
 • Hofer, Barbara K.. “Epistemic Cognition As a Psychological Construct: Advancements and Challenges”. Handbook Of Epistemic Cognition. ed. Jeffrey A. Greene vd.. 19-38. New York: Routledge, 2016.
 • Hofer, Barbara K. & Pintrich Paul R. “the Development of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing and Their Relation to Learning”. Review of Educational Research 67/1 (1997), 88–140. Horton, Forest W.. Understanding İnformation Literacy: A Primer. Paris: UNESCO, 2008.
 • İnam, Ahmet. “Epistemiyatri Kapısını Aralarken”, Bilgi Felsefesi, ed. Betül Çotuksöken & Ahu Tuncel. 51-75, İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
 • Kloss, Robert. J.. “A Nudge is Best: Helping Students Through The Perry Scheme Of Intellectual Development”. College Teaching 42/4 (1994), 151-158. Erişim 18 Eylül 2019. http://Www.Jstor.Org/Stable/27558677 Köylü, Mustafa. “Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/3 (2018), 261-278.
 • Kurbanoğlu, Serap. “Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz”. Türk Kütüphaneciliği 24/4 (2010), 723-747.
 • Lloyd, Annemaree. Information Literacy Landscapes: Information Literacy İn Education, Workplace and Everyday Contexts. Oxford, Cambridge, New Delhi: Chandos Publishing, 2010.
 • Lombard, Emmett. “Information Fluency: Not Information Literacy 2.0”. The Journal of Academic Librarianship 42 (2016), 281-283.
 • Lombardi, Marilyn M.. “Authentic Learning For The 21st Century: An Overview”. Educase Learning Initiative. ed. Diana G. Oblinger, 2007. http://alicechristie.org/classes/530/EduCause.pdf. Moore, William S.. “Student and Faculty Epistemology in the College Classroom: the Perry Schema of Intellectal and Ethical Development”. Handbook of College Teaching: Theory and Applications. ed. K. W. Prichard & R. M. Sawyer. 45-67. Wesport, CT: Greenwood Press, 1994.
 • Nazıroğlu, Bayramali. Türkiye’de İlahiyat Eğitimi. Rize: Sts Yayınları, 2016.
 • Özakpınar, Yılmaz. Öğrenme: Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik Koşulları. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 8. Basım, 2016.
 • Özalp, Ahmet. Din Eğitiminde Bilgi Problemi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
 • Özbay, Hatice E. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Bilimsel Epistemolojik İnançlar ve Zihinsel Risk Alma Davranışları İle İlişkisinin İncelenmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016.
 • Pajares, Frank. & Graham, Laura. “Formalist Thinking And Language Arts İnstruction: Teachers’ and Students’ Beliefs About Truth and Caring in the Teaching Conversation”. Teaching and Teacher Education 14/8 (1998), 855-870.
 • Richardson, Virginia. “The Role of Attitudes and Beliefs in Learning To Teach. Handbook of Research on Teacher Education”. Handbook of Research on Teacher Education. ed. J. Sikula. 102-119. New York: Macmillan, Second Edition, 1996.
 • Rosman, Tom. vd. “Measuring Psychology Students’ İnformation-Seeking Skills in a Situational Judgment Test Format: Construction and Validation Of The PIKE-P Test”. European Journal of Psychological Assessment 32 (2016), 220-229. Doi: 10.1027/1015-5759/A000239.
 • Schommer, Marlene. “Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension”. Journal of Educational Psychology 82/3 (1990), 498-504.
 • Scraw, Gregory. & Olafson, Lori. “Teachers’ Epistemological World Views and Educational Practices”. Issues in Education 8/2 (2002), 99–149.
 • Shalaby, Ahmad. History of Muslim Education. Beirut: Dar el-Kashshaf Publishing, 1954.
 • Şafak, Esra. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Derse Hazırlanma Anlayışlarının Değerlendirilmesi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2010.
 • Tan, Charlene. Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia. New-York: Routledge, 2011.
 • Tan, Charlene. “Introduction”. Reforms in Islamic Education: İnternational Perspectives. ed. Charlene Tan. 1-15. London & New-York: Bloomsbury Academic, 2015.
 • Watt, W. Montgomery. Müslüman Aydın Gazâlî Hakkında Bir Araştırma. Çev.Hanifi Özcan. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.
 • Wood, Edward J.. “Review Problem-Based Learning”. Acta Biochimica Polonica 51/2 (2004). XXI–XXVI.
 • Van Der Yen, J. A. (2000). “Multiculturalism in Education: Politics of Recognition”. International Journal of Education and Religion 1(1), 19-46.
 • Yiğit, Ahmet. Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İlahiyat Lisans Programının Amaçlarının Değerlendirilmesi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). “Haberler”. Erişim 02 Haziran 2019. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi.aspx

Some Assessments on ‘Understanding of Knowledge’ and ‘Information Fluency’ in Higher Religious Education in Qualitative Improvement Processes

Year 2022, Volume 11, Issue 21, 18 - 50, 15.01.2022

Abstract

In this paper, with the idea that qualty of the theology education has an importance that can directly affect: "How can the quality of the “understanding of knowledge” and the “information fluency” process in higher religious education be improved?" question has been discussed. This study was carried out by limiting it to the educational sciences literature rather than the religious/theological sciences literature. The data were tried to be obtained by the "document scanning" method, especially from the philosophy of education and psychology of learning literature. Thus, it is aimed to present some theoretical suggestions in order to improve the understanding of knowledge/knowing (learning) and information fluency management skills of theology students. When the relevant literature is evaluated, it has been determined that there is a need to build a "new educational tradition" that can combine traditional and contemporary orientations in theology education as seamlessly as possible. This tradition; (1) should have a mission to “bring educated individuals who live meaningful and self-directed lives in harmony with a religious worldview”; (2) when comparing different views, it should be able to highlight practices that will facilitate the adoption of "conciliation", "leaving in an indefinite area", "partially accepting" or "partially rejecting" behaviors instead of rejecting them completely and in advance; (3) in order to perform the task of representation in the best way, theology students should be able to gain the habit of not approaching different interpretations with a dualist style such as right-wrong, good-bad only; (4) by increasing the individual's willingness to take responsibility for knowing, it should support the moral development of students in the context of knowledge-moral relationship.

References

 • Aldemir, Ahmet. “Bilgiye Erişimde Yeni Yollar: Bilgi Okuryazarlığı”. Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu (25-26 Eylül 2003). Ankara: ÜNAK, 2007. Erişim 07 Temmuz 2020. http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03-29.pdf
 • Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi. İstanbul: Kimlik Yayınları. 2017.
 • Bayraklı, Bayraktar. “Din Eğitiminde İhtimal İlkesi”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1(1994), 1-20.
 • Beghetto, Ronald A.. “Correlates of Intellectual Risk Taking in Elementary School Science”. Journal of Research in Science Teaching 46 /2 (2009), 210–223. Erişim 26 Eylül 2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tea.20270
 • Bundy, Alan. “Information Literacy: The Key Competency for the 21st Century”. Proceedings of the IATUL Conferences. Paper 5 (1998). Erişim 22 Aralık 2017. http://docs.lib.purdue.edu/iatul/1998/papers/5
 • Câbirî, Muhammed Abid. Arap- İslam Siyasal Aklı. çev. Vecdi Akyüz. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2. Basım, 2001.
 • Deryakulu, Deniz. “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 38/10 (2004), 230-249.
 • Doğan, Özgür Kıvılcan. Mesleğe Yeni Başlayan Fen Öğretmenlerinin Pedagojik Ve Epistemolojik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları: Boylamsal Durum Çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitimbilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014.
 • Doğan, Recai. “İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Anlayışı Nasıl Olmalıdır”. Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır. ed. Süleyman Akyürek. 351-369. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015.
 • Dweck, Carol. S. & Leggett, Ellen L. “A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality”. Psychological Review 95 (1988), 256-273.
 • Ergün, Mustafa. Eğitim Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 4. Basım, 2014. Ev, Halit. Türkiye’deki Yüksek Din Öğretimi Kurumları Programlarının Öğretmen Yetiştirme Bakımından Değerlendirilmesi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1999.
 • Gül, Ali Rıza. “Yüksek Din Eğitimi Kurumlarında Değişim ve Yenilenmenin Gerekçeleri”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi V (2016), 7-38.
 • Hofer, Barbara K.. “Epistemic Cognition As a Psychological Construct: Advancements and Challenges”. Handbook Of Epistemic Cognition. ed. Jeffrey A. Greene vd.. 19-38. New York: Routledge, 2016.
 • Hofer, Barbara K. & Pintrich Paul R. “the Development of Epistemological Theories: Beliefs About Knowledge and Knowing and Their Relation to Learning”. Review of Educational Research 67/1 (1997), 88–140. Horton, Forest W.. Understanding İnformation Literacy: A Primer. Paris: UNESCO, 2008.
 • İnam, Ahmet. “Epistemiyatri Kapısını Aralarken”, Bilgi Felsefesi, ed. Betül Çotuksöken & Ahu Tuncel. 51-75, İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.
 • Kloss, Robert. J.. “A Nudge is Best: Helping Students Through The Perry Scheme Of Intellectual Development”. College Teaching 42/4 (1994), 151-158. Erişim 18 Eylül 2019. http://Www.Jstor.Org/Stable/27558677 Köylü, Mustafa. “Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/3 (2018), 261-278.
 • Kurbanoğlu, Serap. “Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz”. Türk Kütüphaneciliği 24/4 (2010), 723-747.
 • Lloyd, Annemaree. Information Literacy Landscapes: Information Literacy İn Education, Workplace and Everyday Contexts. Oxford, Cambridge, New Delhi: Chandos Publishing, 2010.
 • Lombard, Emmett. “Information Fluency: Not Information Literacy 2.0”. The Journal of Academic Librarianship 42 (2016), 281-283.
 • Lombardi, Marilyn M.. “Authentic Learning For The 21st Century: An Overview”. Educase Learning Initiative. ed. Diana G. Oblinger, 2007. http://alicechristie.org/classes/530/EduCause.pdf. Moore, William S.. “Student and Faculty Epistemology in the College Classroom: the Perry Schema of Intellectal and Ethical Development”. Handbook of College Teaching: Theory and Applications. ed. K. W. Prichard & R. M. Sawyer. 45-67. Wesport, CT: Greenwood Press, 1994.
 • Nazıroğlu, Bayramali. Türkiye’de İlahiyat Eğitimi. Rize: Sts Yayınları, 2016.
 • Özakpınar, Yılmaz. Öğrenme: Verimli Zihinsel Çalışmanın Psikolojik Koşulları. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 8. Basım, 2016.
 • Özalp, Ahmet. Din Eğitiminde Bilgi Problemi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
 • Özbay, Hatice E. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Bilimsel Epistemolojik İnançlar ve Zihinsel Risk Alma Davranışları İle İlişkisinin İncelenmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016.
 • Pajares, Frank. & Graham, Laura. “Formalist Thinking And Language Arts İnstruction: Teachers’ and Students’ Beliefs About Truth and Caring in the Teaching Conversation”. Teaching and Teacher Education 14/8 (1998), 855-870.
 • Richardson, Virginia. “The Role of Attitudes and Beliefs in Learning To Teach. Handbook of Research on Teacher Education”. Handbook of Research on Teacher Education. ed. J. Sikula. 102-119. New York: Macmillan, Second Edition, 1996.
 • Rosman, Tom. vd. “Measuring Psychology Students’ İnformation-Seeking Skills in a Situational Judgment Test Format: Construction and Validation Of The PIKE-P Test”. European Journal of Psychological Assessment 32 (2016), 220-229. Doi: 10.1027/1015-5759/A000239.
 • Schommer, Marlene. “Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension”. Journal of Educational Psychology 82/3 (1990), 498-504.
 • Scraw, Gregory. & Olafson, Lori. “Teachers’ Epistemological World Views and Educational Practices”. Issues in Education 8/2 (2002), 99–149.
 • Shalaby, Ahmad. History of Muslim Education. Beirut: Dar el-Kashshaf Publishing, 1954.
 • Şafak, Esra. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Derse Hazırlanma Anlayışlarının Değerlendirilmesi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi 2010.
 • Tan, Charlene. Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia. New-York: Routledge, 2011.
 • Tan, Charlene. “Introduction”. Reforms in Islamic Education: İnternational Perspectives. ed. Charlene Tan. 1-15. London & New-York: Bloomsbury Academic, 2015.
 • Watt, W. Montgomery. Müslüman Aydın Gazâlî Hakkında Bir Araştırma. Çev.Hanifi Özcan. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2017.
 • Wood, Edward J.. “Review Problem-Based Learning”. Acta Biochimica Polonica 51/2 (2004). XXI–XXVI.
 • Van Der Yen, J. A. (2000). “Multiculturalism in Education: Politics of Recognition”. International Journal of Education and Religion 1(1), 19-46.
 • Yiğit, Ahmet. Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre İlahiyat Lisans Programının Amaçlarının Değerlendirilmesi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK). “Haberler”. Erişim 02 Haziran 2019. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/agri-dijital-donusum-tanitim-toplantisi.aspx

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Fatih İPEK (Primary Author)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0001-8995-1846
Türkiye

Early Pub Date January 15, 2022
Publication Date January 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 11, Issue 21

Cite

ISNAD İpek, Fatih . "Niteliksel İyileştirme Süreçlerinde Yüksek Din Öğretiminde 'Bilgi Anlayışı' ve 'Bilgi Akışı' Üzerine Bazı Değerlendirmeler". Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 / 21 (January 2022): 18-50 .