Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Year 2018, Volume 2, Issue Ek1, 30 - 41, 27.07.2018

Abstract

Çalışmanın amacı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında yayınlanmış lisansüstü tezleri bibliyometri bakış açısıyla irdelemektir. Bu nedenle Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyelerinde faaliyet gösteren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalları ve daha önceden faaliyet göstermiş Gastronomi Turizmi Bilim Dalı’nda yayınlanmış YÖK Ulusal Tez Merkezinde kayıtlı toplam 23 lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. Tezler; Turan (2014) ile Sünnetçioğlu ve diğerlerinin (2017) çalışmalarında kullandığı “tezlerin yıllara göre dağılımı”, “danışman unvanı”, “yayınlandığı üniversite”, “yayınlandığı enstitü”, “ilgili anabilim dalı”, “tezin temel çalışma alanı”, “tezin uygulama bölgesi”, “tezin sayfa sayısı”, “anahtar kelimeler”, “örneklem grubu”, “örnekleme yöntemi” ve “veri toplama yöntemi” kriterlerine göre incelenmiştir. Bulgular, hazırlanan tezlerin sayısının her geçen yıl hızla arttığı ve daha çok Yardımcı Doçent Doktor unvanındaki akademisyenlerin danışmanlığında hazırlandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma konularının ağırlıklı olarak “turizm” ve “beslenme” ile ilişkilendirildiği de elde edilen bulgular arasındadır.

References

 • Arica, R. (2014). Seyahat İşletmeciliği Literatürünün Gelişim Süreci: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Olarak İncelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 446-462.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 2(1): 23-38.
 • Barrios, M., Boreego, A., Vilagines, A., Olle, C. Ve Somoza, M. (2008). A bibliometric study of psychological research on tourism, Scientometrics, 77, 3, 453–467
 • Batinić, I. (2017). The Role and Importance Of Promotion In The Development Of Gastronomic Tourism of The Republic of Croatıa, Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol:5, No:3, 87-91.
 • Cevizkaya, G.,İlsay, S. ve Avcıkurt, C. (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili (2000-2013). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2: 101-108.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1429-1447.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 734-756.
 • Güzeller, C.O. ve Çeliker, N. (2017). Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (Special Issue 2): 88-102.
 • Hall, C.M.(2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and The Assessment of Research Quality in Tourism, Tourism Management, 32: 16-27.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisinin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,10,9-17.
 • Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C. ve Silva, V. L. (2016). “Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field”, International Journal of Food Studies, 5(1):73-83.
 • Kaya, B. (2014). Annals of Tourism Research Dergisinde 2004-2013 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 39-54.
 • Kodaş, D. (2014). International Journal of Wine Business Research (IJWBR) Dergisinin Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 98-112.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3): 22-33.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye’de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 62-72.
 • Nergiz, H.G. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 212-221.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4): 348-349.
 • Reches, L. (2017). Region, Nation And Gastronomy: Regionalism In Gastronomıc Texts of The Early 20th Century (1900-1939), (Yayımlanmamış Doktora Tezi) The City University of New York, USA.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M. ve Mercan, Ş.O. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (Special Issue 2): 345-354.
 • Turan, A. (2014). Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri.VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 3-15.
 • Türk Dil Kurumu (2018). Türk Dil Kurumu Sözlüğü Bibliyometri Kavramı, (Erişim Tarihi: 14.01.2018),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a6b111013e6f8.43198166
 • Türktarhan, G. (2014). Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984)” Üzerine Bir İnceleme. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 182-199.
 • Ukpabi, D., Karjaluoto, H., Ikaba, V., Wali, K. ve Kpunee, H. (2017). It Wetted my Appetite! Demographic Differences in Perceiving Gastronomy Content on Social Media : A Study of Fast Foods Restaurants in Port Harcourt. Jyväskylä University Digital Archive.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma. Turizm & Araştırma Dergisi, 6(1): 1-21.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildirileri Kitabı, 673-682.

Year 2018, Volume 2, Issue Ek1, 30 - 41, 27.07.2018

Abstract

References

 • Arica, R. (2014). Seyahat İşletmeciliği Literatürünün Gelişim Süreci: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Olarak İncelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 446-462.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 2(1): 23-38.
 • Barrios, M., Boreego, A., Vilagines, A., Olle, C. Ve Somoza, M. (2008). A bibliometric study of psychological research on tourism, Scientometrics, 77, 3, 453–467
 • Batinić, I. (2017). The Role and Importance Of Promotion In The Development Of Gastronomic Tourism of The Republic of Croatıa, Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol:5, No:3, 87-91.
 • Cevizkaya, G.,İlsay, S. ve Avcıkurt, C. (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili (2000-2013). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2: 101-108.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1429-1447.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 734-756.
 • Güzeller, C.O. ve Çeliker, N. (2017). Geçmişten Günümüze Gastronomi Bilimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (Special Issue 2): 88-102.
 • Hall, C.M.(2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and The Assessment of Research Quality in Tourism, Tourism Management, 32: 16-27.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisinin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,10,9-17.
 • Kasemodel, M. G. C., Makishi, F., Souza, R. C. ve Silva, V. L. (2016). “Following the trail of crumbs: A bibliometric study on consumer behavior in the Food Science and Technology field”, International Journal of Food Studies, 5(1):73-83.
 • Kaya, B. (2014). Annals of Tourism Research Dergisinde 2004-2013 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 39-54.
 • Kodaş, D. (2014). International Journal of Wine Business Research (IJWBR) Dergisinin Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 98-112.
 • Kozak, N. (1994). Anatolia Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3): 22-33.
 • Kozak, N. (1995). Türkiye’de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 62-72.
 • Nergiz, H.G. (2014). Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013). VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 212-221.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4): 348-349.
 • Reches, L. (2017). Region, Nation And Gastronomy: Regionalism In Gastronomıc Texts of The Early 20th Century (1900-1939), (Yayımlanmamış Doktora Tezi) The City University of New York, USA.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M. ve Mercan, Ş.O. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (Special Issue 2): 345-354.
 • Turan, A. (2014). Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri.VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 3-15.
 • Türk Dil Kurumu (2018). Türk Dil Kurumu Sözlüğü Bibliyometri Kavramı, (Erişim Tarihi: 14.01.2018),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a6b111013e6f8.43198166
 • Türktarhan, G. (2014). Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984)” Üzerine Bir İnceleme. VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, (04-05 Nisan): 182-199.
 • Ukpabi, D., Karjaluoto, H., Ikaba, V., Wali, K. ve Kpunee, H. (2017). It Wetted my Appetite! Demographic Differences in Perceiving Gastronomy Content on Social Media : A Study of Fast Foods Restaurants in Port Harcourt. Jyväskylä University Digital Archive.
 • Yılmaz, G. (2017). Ulusal Turizm Kongrelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanı ile İlgili Yayınlanan Bildiriler Üzerine Bir Araştırma. Turizm & Araştırma Dergisi, 6(1): 1-21.
 • Zencir, E. ve Kozak, N. (2012). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildirileri Kitabı, 673-682.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Makaleler
Authors

Elanur ŞAHİN This is me


Gürkan AKDAĞ This is me


Celil ÇAKICI>


Neslihan ONUR>

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue Ek1

Cite

APA Şahin, E. , Akdağ, G. , Çakıcı, C. & Onur, N. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , Ek Sayı 1 , 30-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/guntad/issue/38617/447775

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.