Year 2019, Volume 8 , Issue 22, Pages 273 - 293 2019-12-31

2008 KRİZİ VE SONRASINDA TOPLU PAZARLIK: ALMANYA VE YUNANİSTAN KARŞILAŞTIRMASI
COLLECTIVE BARGAINING IN 2008 CRISIS AND AFTER: COMPARISON OF GERMANY AND GREECE

Şebnem KİRAZOĞLU [1]


Ekonomik krizler çalışma ilişkilerini bulundukları konjonktür içerisinde etkilemiş ve çalışma ilişkileri, krizlerin çözümüne aranan yanıtlarda en çok müdahaleye uğrayan alan olmuştur. 2008 krizi ile birlikte emek piyasasının temel taşlarından birini oluşturan toplu pazarlık, bu süreç içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinde krize çözüm olarak aranan yanıtlar içerisinde kullanılan önemli bir araç olmuştur. Avrupa Birliği’nde krizin çalışma ilişkilerine ilişkin etkisi ile ilgili tek bir bakış açısı oluşturulamamaktadır. Kimi ülkeler krizden derinden etkilenerek yoğun işsizlik ile karşı karşıya kalırken kimi ülkelerde krizin etkisi alınan ulusal önlemler ile neredeyse yok sayılacak seviyededir. Krize AB’nin politikaları dâhilinde cevap arayan Yunanistan ve sosyal ortakların krize verdikleri yanıtlar, alınan ortak karar ve uzlaşma ile hareket eden Almanya arasında toplu pazarlık yapılarında farklılıklar mevcuttur. Bu makalede 2008 krizi ve sonrasında Almanya ve Yunanistan’da toplu pazarlık yapısında meydana gelen farklılıklar mukayeseli olarak ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar ışığında Avrupa’da krize ortak bir tepkinin oluşturulamamasının yanı sıra toplu pazarlık yapısının âdem-i merkeziyete kaydığı gözlemlenmiştir. 

Economic crises have affected labor relations in their conjuncture and labor relations have been the most intervened field in the responses to the solution of crises. Collective bargaining, which became one of the cornerstones of the labor market with the 2008 crisis, has become an important tool used in the response to the crisis in European Union countries. There is no single perspective on the impact of the crisis on labor relations in the European Union. While some countries are deeply affected by the crisis and face intense unemployment, in some countries the impact of the crisis is almost negligible by national measures. There are differences in the collective bargaining structures between Greece and its social partners seeking answers to the crisis within the EU's policies, with the responses to the crisis, joint decisions and consensus. In this article, the differences that occurred in the collective bargaining structure of Germany and Greece after 2008 crisis are compared. In the light of the researches, it was observed that the collective bargaining structure shifted to decentralization as well as not creating a common reaction to the crisis in Europe.

 • Ales, E. (2009). Transnational collective bargaining in Europe: The case for legislative action at EU level. International Labour Review, 148(1-2), 149-162.
 • Beken, H.G. (2016). Kemer sıkma politikaları: Krizden çıkış stratejisi mi?”, Bulletin of Economic Theory and Analysis, I (1), 87-122
 • Brandl, B. ve Traxler, F. (2011). Labour relations, economic governance and the crisis: Turning the tide again?. Labour History, 52(1), 1-22
 • Brandl, B. ve Benchter, B. (2018). The hybridization of national collective bargaining systems: The impact of the economic crisis on the transformation of collective bargaining in the European Union. Durham University Business School, UK
 • Broughton, A. ve Welz, C. (2013). Impact of the crisis on industrial relations. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Publications Office of the European Union, Luxembourg, www.eurofound.europa.eu
 • Clauwaert, S. ve Schömann, I. (2012). The crisis and national labour law reforms: A mapping exercise. ETUI Working Paper
 • Chan, M. (2008). Impact on the global financial and economic crisis on health. Statement by WHO Director-General Dr Margaret Chan. Geneva: WHO. 19.07.2019 tarihinde https://www.who.int/mediacentre/news/sta tements/2008/s12/en/ adresinden erişilmiştir.
 • Demir, M. (2018). Çok düzeyli toplu pazarlık ve Türkiye’de uygulanabilirliği. Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi, 1. Basım.
 • Economakis,G., Frunzaru, V. ve Zisimopoulos, I. (2016). The economic crisis and ındustrial relations: Greece and Romania in comparison. Journal of Economics and Business, XIX(1), 51-77.
 • European Commission. (2013). Industrial relations in Europe Report 2012. Brussels: European Commission
 • Eğilmez, M. (2013). Küresel krizin neresindeyiz, kendime yazılar, 08.04.2019 tarihinde http://www.mahfiegilmez.com/2013/04/kuresel-krizin-neresindeyiz.html adresinden erişilmiştir.
 • Fulton, L. (2015). Trade Unions, ETUI, 20.05.2019 tarihinde https://www.wor-ker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Ger-many/Trade-Unions adresinden erişilmiştir.
 • Georgiadou, P.W. (2018). Working life in Greece. Yunanistan Genel Çalışma Konfederasyonu Çalışma Enstitüsü (INEGSEE), Eurofound, 20.05.2019 tarihinde https://www.eurofound.europa.eu/country/greece-#collective-bargaining adresinden erişilmiştir.
 • Gennard, J. (2009). Development of Transnational Collective Bargaining in Europe. Employee Relations, 31(4), 341-346
 • Glassner,V. ve Keune,M. (2010). Negotiating the crisis? Collective bargaining in europe during the economic downturn. Geneva: Industrial and Employment Relations Department International Labour Office, Working Paper No:10
 • Görmüş, A. (2012). Türkiye’de toplu pazarlık düzeyleri ve yeni gelişmeler. Balkan Journal of Social Sciences,1(2), 1-11.
 • Hyman, R. (1999). National ındustrial relations systems and transnational challenges: An essay in review. European Journal of Industrial Relations, 5(1), 89–110
 • ILO (2009). The financial and economic crisis: A decent work response. Geneva: ILO
 • ILO (2009b). Global employment trends 2009. Geneva: ILO.
 • ILO (2015). 06.06.2019 tarihinde https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_415612/lang--en/index.htm adresinden erişilmiştir.
 • ILO (2013). Collective Bargaining Essantial to Overcome Global Income Inequalities (11.06.2019)
 • Kennedy, G. (2016). Embedding neoliberalism in Greece: the transformation of collective bargaining and labour market policy in Greece during the Eurozone crisis. Studies in Political Economy, 97(3), 253–269
 • Kızıldere, C. ve Büberkökü, Ö. (2017). Yunanistan borç krizi üzerine bir değerlendirme. Akademik sosyal Araştırma Dergisi, 5(40), 123-133
 • Kotz, D. M. (2015). The rise and fall of neoliberal capitalism. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, ISBN 978-0-674-72565-2
 • Keune, M. (2010). Derogation clauses on wages in sectoral collective agreements in seven European countries. Dublin: Eurofound.
 • Lehndorff, S. (2011). Before the crisis, in the crisis, and beyond: The upheaval of collective bargaining in Germany. Transfer: European Review of Labour and Research, 17(3), 341–354
 • Molina, O. (2014). Self-regulation and the state of industrial relations in Southern Europe: Back to the future? European Journal of Industrial Relations, 20(1), 21-36
 • Öksüzömer, G. (2000). Endüstri ilişkilerinde değişimin yeni boyutları. Sosyal siyaset Konferansları Dergisi, 43-44, 31-47.
 • Panitch,L. ve Konings, M. (2009). American empire and the political economy of global finance, Palgrave Macmillan, 1 st. Edition
 • Ruysseveldt, J. V. (1995). Growing Cross-national diversity or diversity tout court? An introduction to comparative employment relations. Comparative Industrial and Employment Relations. Sage: London, 1-15
 • Schulten, T. ve Bispinck,R. (2018). Varieties of decentralisation in German collective bargaining, multi-employer bargaining under pressure decentralisation trends in five european countries, Edited by Leonardi,S.,Pedersini,R.,ETUI
 • Starke, P., Kaasch, A. ve Hooren,F. (2013). The welfare state as crisis manager explaining the diversity of policy responses to economic crisis. Palgrave Macmillan
 • Stamati, A. (2013). Greece: Impact of the crisis on industrial relations, Eurofound, 11.06.2019 tarihinde https://www.eurofound.europa.eu/publica-tions/report/2013/greece-impact-of-the-crisis-on-industrial-relations adresinden erişilmiştir.
 • Quinlan, J.P. (2011). “The begining of the end”, The last economic superpower the retreat of globalization, the end of American dominance, and what we can about it. The MacGraw-Hill Companies
 • Van Gyes, G. ve Schulten, T. (2015). Wage bargaining under the new european economic governance: Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.
 • Visser, J. (2016). Trade unions from a comparative perspective, comparative ındustrial and employment relations. London:Sage Pub.,s37-67
 • Visser, J. (2016a). What happened to collective bargaining during the great recession? IZA Journal of Labor Policy, 5(9), 2-35.
 • Vogel, S. (2013). Germany: Impact of The Crisis On Industrial Relations, Eurofound, 11.06.2019 tarihinde https://www.eurofound.euro-pa.eu/publications/report/2013/germany-impact-of-the-crisis-on-industrial-relations adresinden erişilmiştir.
 • Avrupa Endüstriyel İlişkiler Raporu (2010). 10.05.2019 tarihinde http://www.tepav.org.tr/upload/mce/genel/2012/2010_avrupa_endustriyel_iliskiler_raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7815-3267
Author: Şebnem KİRAZOĞLU (Primary Author)
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

APA Ki̇razoğlu, Ş . (2019). 2008 KRİZİ VE SONRASINDA TOPLU PAZARLIK: ALMANYA VE YUNANİSTAN KARŞILAŞTIRMASI . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 8 (22) , 273-293 . DOI: 10.31199/hakisderg.598065