Year 2018, Volume 6 , Issue 11, Pages 71 - 90 2018-04-20

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Students in Fine Arts Education Departments on the Concept of Location)

Aylin Beyoğlu [1] , Demirali Y. ERGİN [2]


Bu araştırmanın amacı, Üniversite Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin mekân kavramına yönelik metaforik algılarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından mekân kavramının hangi metaforlar aracılığıyla algılanmakta olduğu, öğrencilerin metaforik algıları arasında ve bu metaforlar bakımından cinsiyet, yaş gibi bazı demografik özelliklerine göre benzerlik ve farklılık olup olmadığı karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Form, demografik değişkenler ve katılımcıların "Mekân …gibidir, çünkü…" cümlesini tamamlamaları istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin mekân kavramı ile ilgili yazılı açıklamalarından elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. Mekân kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik özelliklere göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir.  Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında metaforik içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2016-2017 akademik yılının ikinci yarısında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın tüm öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin mekân kavramına ilişkin geliştirdikleri kategoriler karşılaştırılmıştır ve sonuç bölümü oluşturulmuştur. Bu araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği öğrencilerinin mekân kavramını nesne olarak görürken, Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin ise fiziki yapı olarak gördükleri tespit edilmiştir.

The aim of this study is to compare the metaphorical perceptions on the concept of location in students of Fine Arts Education Departments in Education Faculties of Universities. For this purpose, the students of Trakya University, Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Painting-Handicraft and Music Major have been evaluated with respect to the perception of the concept of location and possible variations by gender, age and other demographic features through various metaphors and similarities and differences between metaphorical perceptions of students. The data gathering tool used in the study is semi-structured survey form. The form comprises two parts with demographic variables and a section requiring the participant to complete the sentence "Location is like …, because…" The data in the study has been attained from written descriptions of students on the concept of location. The study utilized “phenomenology” as a qualitative study pattern. Metaphorical analysis has been carried out in the analysis and interpretation of data. The study initially summarizes data in frequency and percentage tables. The correlations between the perceptions of the concept of location and similarities and differences thereof by demographic features have been analysed. The sample group of the study consists of all students in Trakya University, Faculty of Education, Fine Arts Education Department, Painting-Handicraft and Music Major during the second half of the 2016-2017 academic year. The categories developed by students of Fine Arts Education Department on the concept of location have been compared to constitute the Conclusion section. As a result of the findings obtained in this research, it was determined that the students of Painting-Handicraft Education Department of Fine Arts Education Department regarded the space concept as an object while the students of Music Major Department regard it as a physical structure.

 • Acar, Barış. (2016). Ters Dönmüş Bir Kaplumbağa ile Sanat Üzerine Konuşmalar: 2000'ler Türkiyesi'nden Çağdaş Sanat Manzaraları, İstanbul: Sel Yayıncılık, s. 252
 • Adem, Mahmut. (1997). Eğitim Planlaması, Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Arnheim, R. (1992). To the Rescue of Art: Twenty-six Essays. California: University of California Press.
 • Asar, H. (2013). “Mimari mekân okumasında algısal deneyim analizinin bir yöntem yardımıyla irdelenmesi”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Ateş, A. (2014). Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Öğretmen Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Buchholz, E., L. (2005). Leonardo da Vinci. (Ali Kurultay Çev.). Literatür Yayıncılık.
 • Cerit, Y. (2008). “Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Erden, Orhan. (2004). Erken Çocukluk Eğitim Sürecinde Disiplinlerarası Sanat ve Teknoloji Eğitimi, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu. Ankara: MORPİ Kültür Yayınları.
 • Hollingsworth, M. (2009). Dünya sanat tarihi. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Kortens, M. (1988). Metaphor in education. Awarded Research Masters Thesis. Victoria University of Wellington.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing Metaphors About Classroom Teachers: Toward a Systematic Typology for the Language Teaching Field. System, 26, 3-50.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yaz 2008, s. 55, ss. 459-496.
 • San, İnci. (1979). Sanatsal Yaratma, Çocukta Yaratıcılık (2.baskı). Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Selvi, Seçkin. (Ed.). Sanat Atlası. Boyut Yayıncılık, İstanbul, 2010.
 • Yılmaz, M.( 2009). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar. Ankara. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Yolcu, E. (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Tüm Sayı
Authors

Author: Aylin Beyoğlu
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Demirali Y. ERGİN
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { humanitas335138, journal = {HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-088X}, eissn = {2645-8837}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {71 - 90}, doi = {10.20304/humanitas.335138}, title = {Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Beyoğlu, Aylin and ERGİN, Demirali Y.} }
APA Beyoğlu, A , ERGİN, D . (2018). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (11) , 71-90 . DOI: 10.20304/humanitas.335138
MLA Beyoğlu, A , ERGİN, D . "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 71-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/humanitas/issue/36653/335138>
Chicago Beyoğlu, A , ERGİN, D . "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 71-90
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları AU - Aylin Beyoğlu , Demirali Y. ERGİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20304/humanitas.335138 DO - 10.20304/humanitas.335138 T2 - HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 90 VL - 6 IS - 11 SN - 2147-088X-2645-8837 M3 - doi: 10.20304/humanitas.335138 UR - https://doi.org/10.20304/humanitas.335138 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %A Aylin Beyoğlu , Demirali Y. ERGİN %T Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %D 2018 %J HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-088X-2645-8837 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20304/humanitas.335138 %U 10.20304/humanitas.335138
ISNAD Beyoğlu, Aylin , ERGİN, Demirali Y. . "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (April 2018): 71-90 . https://doi.org/10.20304/humanitas.335138
AMA Beyoğlu A , ERGİN D . Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Humanitas. 2018; 6(11): 71-90.
Vancouver Beyoğlu A , ERGİN D . Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(11): 90-71.