PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Beş-On Dört Yaşlar Arası Çocuklarda Temel Korunum Becerilerinin İncelenmesi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç

Bu araştırmada, 5-14 yaşları arası çocuklarda sayı, uzunluk, madde, miktar, alan, ağırlık ve hacim korunumu becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Tarama Modeli’nde tasarlanan araştırmada, genel tarama modellerinden kesit alma yoluyla farklı yaş gruplarından (5, 7, 9, 11, 14) tek seferde veri toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; İstanbul ili Kadıköy, Maltepe  ve Ataşehir  ilçelerindeki resmî  ve  özel  anaokullarına, anasınıflarına, ilkokullara ve  ortaokullara devam eden 294 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, Piaget’in korunum deneylerinde kullandığı materyallere benzer materyallerin kullanılması suretiyle yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından her yaş grubu (5, 7, 9, 11 ve 14) için hazırlanan çizelgelere kaydedilmiştir.

Bulgular ve Sonuç

Araştırmada  çocukların  korunum  becerilerini  kazanma  yaşlarının  ağırlıklı  olarak  Piaget’in belirttiği yaş aralıklarına yakın olduğu; ancak bu becerileri daha erken yaşlarda kazanan çocukların da var olduğu görülmüştür. Yapılan deneylerin sonucuna yönelik verilen yanıtlara bakıldığında; gösterilen varlıkların/ nesnelerin ilk ve sonraki hâllerinde bir değişimin olmadığını söyleyen çocuklar genellikle süreci izleyerek, sayarak, ekleme ve çıkarmaların olmadığını gözlemleyerek bu sonuca varmışlardır.   Gösterilen varlıkların/ nesnelerin ilk ve sonraki hâllerinde değişimin olduğunu ifade eden çocuklar ise; ya nesnelerin değişim hâllerine ya da nesnelerin bulunduğu kabın özelliklerine göre yanıt vermişlerdir.

Bu yanıtların genellikle uzun-kısa, az-çok, büyük-küçük, düz-kıvrılmış, dolu-boş, alçak-yüksek, düz-yuvarlak, ince-kalın, parça-bütün, ağır-hafif, aşağıda-yukarıda ve geniş-dar gibi karşılaştırmalara dayalı olduğu görülmüştür. Sayı, miktar, ağırlık ve hacim korunumu problemlerine doğru yanıt verme gerekçelerinin ağırlıklı olarak özdeşlik, uzunluk ve alan korunumu problemlerine verilen doğru yanıtların gerekçelerinin ağırlıklı olarak geriye dönüşebilirlik ve madde korunumu problemine verilen doğru yanıtların ağırlıklı olarak telafi kuralı etrafında yoğunlaştığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Korunum, korunum becerileri, korunum problemleri

References

 • Bacanlı, H. (2011). Eğitim Psikolojisi (Geliştirilmiş 17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Baucal, A., & Stepanovic, I. (2006). Conservation or Conversation: A Test of the Repeated Question Hypothesis.
 • Psihologija, 39(3), 257-275.
 • Bayhan, P. S. ve Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Berk, L. E. (1997). Child Development (4th Edition). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Berk, L. E. (2013). Bebekler ve Çocuklar-Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa (7. Baskıdan Çeviri, Çev. ed. N.
 • Işıkoğlu Erdoğan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Borst, G., & Houdé, O. (2014). Inhibitory Control as a Core Mechanism for Cognitive Development and Learning at School. Perspectives on Language and Literacy (Special Issue on Executive Functions Edited by A. Diamond), 41-44.
 • Bukatko, D., & Daehler, M. W. (1998). Child Development: A Thematic Approach (3th Edition). New York: Houghton Mifflin Company.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12.
 • Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Craig, G. J. (1996). Human Development. Paramus, NJ: Prentice Hall.
 • Crain, W. (2000). Theories of Development: Concepts and Applications (4th Edition). New Jersey: Prentice
 • Hall.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and
 • Qualitative Research. (4th Edition). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Çev. ed. S. B. Demir).
 • Ankara: Eğiten Kitap.
 • Deniz, M. E. (2011). Eğitim Psikolojisi (3. Basım). Ankara: Maya Akademi.
 • Elkind, D. (1961). Children’s Discovery of the Conservation of Mass, Weight and Volume: Piaget Replication
 • Study II. Journal of Genetic Psychology, 98, 219-227.
 • Essa, E. L. (2011). Introduction to Early Childhood Education, Annotated Instructor’s Edition (6th Edition).
 • Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Flavell, J. H., Miller, P. H., & Miller, S. A. (2002). Cognitive Development (4th Edition). New Jersey: Prentice
 • Hall.
 • Gander, M. J., & Gardiner, H. W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Yay. haz. B. Onur). Ankara: İmge Yayınevi. Gough, J. (2008). Just a cup. Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 9-14. http://files.eric.ed.gov/
 • fulltext/EJ802700.pdf. Erişim tarihi: 09.01.2015.
 • Haktanır, G. (1994). 7-10 Yaşlarındaki Çocuklarda Sayı, Madde, Uzunluk, Miktar, Ağırlık, Alan ve Hacim Korunumu İlkesinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Houdé et al. (2011). Functional Magnetic Resonance Imaging Study of Piaget’s Conservation-of-Number Task in Preschool and School-Age Children: A Neo-Piagetian Approach. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 332-346.
 • Jehan, S., & Butt, M. N. (2014). Attainment of Conservation Ability among Primary School Children in the
 • Light of Piaget’s Cognitive Theory. Transactions on Education and Social Sciences, 5(1), 26-36.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kırcaali, G. (1987). 8 Yaşındaki İşitme Engelli Öğrencilerde Korunum Kavramının Değerlendirilmesi (Eskişehir Sağırlar Okulu ve Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde Bir Uygulama). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kospentaris, G., Spyrou, P., & Lappas, D (2011). Exploring Students’ Strategies in Area Conservation
 • Geometrical Tasks. Educ Stud Math, 77, 105-127.
 • Mangan, J. (1978). Piaget’s Theory and Cultural Differences: The Case for Value-Based Modes of Cognition.
 • Human Development, 21, 170-189.
 • McCown, R., Driscoll, M., & Roop, P. G. (1996). Educational Psychology, a Learning-Centered Approach to
 • Classroom Practice (2th Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Misra, R. C. (2001). Cognition Across Cultures. In D. Matsumoto (ed.), The Handbook of Culture and
 • Psychology (pp. 119-135). New York: Oxford University Press.
 • Morgan, H. (2011). Early Childhood Education: History, Theory and Practice (2th Edition). Rowman & Littlefield Publichers, Inc.
 • Muris, P., Merckelbach, H., & Luijten, M. (2002). The Connection between Cognitive Development and Specific Fears and Worries in Normal Children and Children with Below-Average Intellectual Abilities: A Preliminary Study. Behavior Research and Therapy, 40, 37-56.
 • Ocampo, K. A. (1997). The Development of Cognitive Abilities and Social Identities in Children: The Case of
 • Ethnic Identity. International Journal of Behavioral Development, 21(3), 479-500.
 • Peter, M. K. (2014). A Study of Cognitive Abilities of Lower Primary School Pupils, in Igembe Central Division of Igembe District, Kenya. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(5), 175-189.
 • Piaget, J., Inhelder, B., & Szeminska, A. (1960). Child’s Conception of Geometry. London: Routledge and
 • Kegan Paul.
 • Price-Williams, D., Gordon, W., & Ramirez, M. (1969). Skill and Conservation: A Study of Pottery Making
 • Children. Developmental Psychology, 1, 769.
 • Salkind, N. J. (ed.). (2002). Child Development. New York: Macmillan Reference USA.
 • Samuel, J., & Bryant, P. (1984). Conservation-Asking Only one Question in the Conservation Experiment.
 • Journal of child Psychology and Psychiatry, 25, 315-318.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Ankara: Yargı
 • Yayınevi.
 • Sevinç, M. (1996). Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde ve Farklı Kültürlerde Yapılan Çalışmaların Bilişsel
 • Gelişime Yönelik İncelenmesi ve Eğitimsel Önemi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8,
 • -216.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı (5. Baskıdan
 • Çeviri, Çev. ed. B. Akman). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wubbena, Z. C. (2013). Mathematical Fluency as a Function of Conservation Ability in Young Children.
 • Learning and Individual Differences, 26, 153-155.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Zhang, Q., Shi, J., Fan, Y., Liu, T., Luo, Y., Sang, H., & Shen, M. (2008). An Event-Related Brain Potential
 • Study of Children’s Conservation. Neuroscience Letters, 431, 17-20.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç Bu araştırmada, 5-14 yaşları arası çocuklarda sayı, uzunluk, madde, miktar, alan, ağırlık ve hacim korunumu becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem Tarama Modeli’nde tasarlanan araştırmada, genel tarama modellerinden kesit alma yoluyla farklı yaş gruplarından (5, 7, 9, 11, 14) tek seferde veri toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; İstanbul ili Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerindeki resmî ve özel anaokullarına, anasınıflarına, ilkokullara ve ortaokullara devam eden 294 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler, Piaget’in korunum deneylerinde kullandığı materyallere benzer materyallerin kullanılması suretiyle yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından her yaş grubu (5, 7, 9, 11 ve 14) için hazırlanan çizelgelere kaydedilmiştir. Bulgular ve Sonuç Araştırmada çocukların korunum becerilerini kazanma yaşlarının ağırlıklı olarak Piaget’in belirttiği yaş aralıklarına yakın olduğu; ancak bu becerileri daha erken yaşlarda kazanan çocukların da var olduğu görülmüştür. Yapılan deneylerin sonucuna yönelik verilen yanıtlara bakıldığında; gösterilen varlıkların/nesnelerin ilk ve sonraki hâllerinde bir değişimin olmadığını söyleyen çocuklar genellikle süreci izleyerek, sayarak, ekleme ve çıkarmaların olmadığını gözlemleyerek bu sonuca varmışlardır. Gösterilen varlıkların/nesnelerin ilk ve sonraki hâllerinde değişimin olduğunu ifade eden çocuklar ise; ya nesnelerin değişim hâllerine ya da nesnelerin bulunduğu kabın özelliklerine göre yanıt vermişlerdir

References

 • Bacanlı, H. (2011). Eğitim Psikolojisi (Geliştirilmiş 17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Baucal, A., & Stepanovic, I. (2006). Conservation or Conversation: A Test of the Repeated Question Hypothesis.
 • Psihologija, 39(3), 257-275.
 • Bayhan, P. S. ve Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Berk, L. E. (1997). Child Development (4th Edition). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Berk, L. E. (2013). Bebekler ve Çocuklar-Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa (7. Baskıdan Çeviri, Çev. ed. N.
 • Işıkoğlu Erdoğan). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Borst, G., & Houdé, O. (2014). Inhibitory Control as a Core Mechanism for Cognitive Development and Learning at School. Perspectives on Language and Literacy (Special Issue on Executive Functions Edited by A. Diamond), 41-44.
 • Bukatko, D., & Daehler, M. W. (1998). Child Development: A Thematic Approach (3th Edition). New York: Houghton Mifflin Company.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12.
 • Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Craig, G. J. (1996). Human Development. Paramus, NJ: Prentice Hall.
 • Crain, W. (2000). Theories of Development: Concepts and Applications (4th Edition). New Jersey: Prentice
 • Hall.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and
 • Qualitative Research. (4th Edition). Boston: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Çev. ed. S. B. Demir).
 • Ankara: Eğiten Kitap.
 • Deniz, M. E. (2011). Eğitim Psikolojisi (3. Basım). Ankara: Maya Akademi.
 • Elkind, D. (1961). Children’s Discovery of the Conservation of Mass, Weight and Volume: Piaget Replication
 • Study II. Journal of Genetic Psychology, 98, 219-227.
 • Essa, E. L. (2011). Introduction to Early Childhood Education, Annotated Instructor’s Edition (6th Edition).
 • Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Flavell, J. H., Miller, P. H., & Miller, S. A. (2002). Cognitive Development (4th Edition). New Jersey: Prentice
 • Hall.
 • Gander, M. J., & Gardiner, H. W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Yay. haz. B. Onur). Ankara: İmge Yayınevi. Gough, J. (2008). Just a cup. Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 9-14. http://files.eric.ed.gov/
 • fulltext/EJ802700.pdf. Erişim tarihi: 09.01.2015.
 • Haktanır, G. (1994). 7-10 Yaşlarındaki Çocuklarda Sayı, Madde, Uzunluk, Miktar, Ağırlık, Alan ve Hacim Korunumu İlkesinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Houdé et al. (2011). Functional Magnetic Resonance Imaging Study of Piaget’s Conservation-of-Number Task in Preschool and School-Age Children: A Neo-Piagetian Approach. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 332-346.
 • Jehan, S., & Butt, M. N. (2014). Attainment of Conservation Ability among Primary School Children in the
 • Light of Piaget’s Cognitive Theory. Transactions on Education and Social Sciences, 5(1), 26-36.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kırcaali, G. (1987). 8 Yaşındaki İşitme Engelli Öğrencilerde Korunum Kavramının Değerlendirilmesi (Eskişehir Sağırlar Okulu ve Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde Bir Uygulama). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kospentaris, G., Spyrou, P., & Lappas, D (2011). Exploring Students’ Strategies in Area Conservation
 • Geometrical Tasks. Educ Stud Math, 77, 105-127.
 • Mangan, J. (1978). Piaget’s Theory and Cultural Differences: The Case for Value-Based Modes of Cognition.
 • Human Development, 21, 170-189.
 • McCown, R., Driscoll, M., & Roop, P. G. (1996). Educational Psychology, a Learning-Centered Approach to
 • Classroom Practice (2th Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Misra, R. C. (2001). Cognition Across Cultures. In D. Matsumoto (ed.), The Handbook of Culture and
 • Psychology (pp. 119-135). New York: Oxford University Press.
 • Morgan, H. (2011). Early Childhood Education: History, Theory and Practice (2th Edition). Rowman & Littlefield Publichers, Inc.
 • Muris, P., Merckelbach, H., & Luijten, M. (2002). The Connection between Cognitive Development and Specific Fears and Worries in Normal Children and Children with Below-Average Intellectual Abilities: A Preliminary Study. Behavior Research and Therapy, 40, 37-56.
 • Ocampo, K. A. (1997). The Development of Cognitive Abilities and Social Identities in Children: The Case of
 • Ethnic Identity. International Journal of Behavioral Development, 21(3), 479-500.
 • Peter, M. K. (2014). A Study of Cognitive Abilities of Lower Primary School Pupils, in Igembe Central Division of Igembe District, Kenya. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(5), 175-189.
 • Piaget, J., Inhelder, B., & Szeminska, A. (1960). Child’s Conception of Geometry. London: Routledge and
 • Kegan Paul.
 • Price-Williams, D., Gordon, W., & Ramirez, M. (1969). Skill and Conservation: A Study of Pottery Making
 • Children. Developmental Psychology, 1, 769.
 • Salkind, N. J. (ed.). (2002). Child Development. New York: Macmillan Reference USA.
 • Samuel, J., & Bryant, P. (1984). Conservation-Asking Only one Question in the Conservation Experiment.
 • Journal of child Psychology and Psychiatry, 25, 315-318.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (23. Baskı). Ankara: Yargı
 • Yayınevi.
 • Sevinç, M. (1996). Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde ve Farklı Kültürlerde Yapılan Çalışmaların Bilişsel
 • Gelişime Yönelik İncelenmesi ve Eğitimsel Önemi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8,
 • -216.
 • Trawick-Swith, J. (2013). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı (5. Baskıdan
 • Çeviri, Çev. ed. B. Akman). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Wubbena, Z. C. (2013). Mathematical Fluency as a Function of Conservation Ability in Young Children.
 • Learning and Individual Differences, 26, 153-155.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Zhang, Q., Shi, J., Fan, Y., Liu, T., Luo, Y., Sang, H., & Shen, M. (2008). An Event-Related Brain Potential
 • Study of Children’s Conservation. Neuroscience Letters, 431, 17-20.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Handan DOĞAN


Sinan KOÇYİĞİT

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Doğan, H. & Koçyiğit, S. (2015). Beş-On Dört Yaşlar Arası Çocuklarda Temel Korunum Becerilerinin İncelenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103891