PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Müzikal Becerilerin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ:   Doğuştan müziği anlama ve müzik yaratımı için etkin bir potansiyele sahip olan okul öncesi dönem çocuklarının doğru seslerle şarkı söyleme, dinleme, kullanılabilir bir ses aralığını geliştirebilme, melodik anlamda temel kavramları geliştirme, bedensel yaratım ve çalgı çalma gibi müzikal becerilerinin erken dönemden itibaren bütünsel olarak desteklenmesi önem taşır. Okul öncesi sınıflarında, müzikal etkinliklerin çocukların  içinde  bulundukları  müziksel  gelişim  dönemlerini  dikkate  alarak,  doğal  olarak  gelişmekte olan becerilerine uygun, bu becerileri geliştirecek ve çok daha ileri düzeye taşıyacak biçimde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu çalışma, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın çocukların müzikal becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”; kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme basamakları dikkate alınarak doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Müzikal becerilerin desteklenmesi bilişsel gelişim için “müzikal biliş”, sosyal-duysal gelişim için “müziğin sosyal fonksiyonu”, motor gelişim için “müzikal hareket/bedensel yaratım”, dil gelişimi için ise “sesbilgisi ve farkındalığı” boyutları açısından ilgili alan yazınla karşılaştırması yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

BULGULAR: Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımların müzikal becerilerden “müzikal biliş”, “müziğin sosyal fonksiyonu”, “müzikal hareket/bedensel yaratım” ve “ses bilgisi ve farkındalığı” yönünden doğrudan ilişkili kazanımlarla desteklenmediği bulunmuştur. Buna bağlı olarak müzikal becerilerin öğrenme sürecine bütün gelişim alanlarına ait ilgili kazanımlarla nasıl ilişkilendirilerek entegre edileceğine ilişkin rehberliğin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Değerlendirme yönünden ise, programın çocukların, müzikal ilgi, bilgi, beceri ve tutumlarının değerlendirilmesi yönünden güçlendirilmesi gerekliliği bulunmuştur. SONUÇ: “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın; kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme basamakları yönünden, çocukların müzikal becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi konusunda güçlendirilmesi gereksinimi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi program,  müzikal beceriler.

References

 • Anvari, S. H., Trainor, L. J., Woodside, J., & Levy, B. A. (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. Journal of experimental child psychology,
 • (2), 111-130.
 • Auster, E.R. and Wylie, K.K.(2006). Creating Active Learning in the Classroom: A Systematic Approach.
 • Journal of Management Education, 30(2), 333-353.
 • Beaty, J.(2014). Preschool appropriate practices: environment, curriculum, and development. (Fourth Edition).
 • Cengage Learning.
 • Campbell, P., & Scott-Kassner, C. (2013). Music in childhood: From preschool through the elementary grades.
 • Cengage Learning.
 • Etopio, E. A. (2009). Characteristics of early musical environments associated with preschool children’s music
 • skills. (Yayımlanmış Doktora Tezi). State University of New York at Buffalo.
 • Godeli, M. R. C., Santana, P. R., Souza, V. H., & Marquetti, G. P. (1996). Influence of background music on preschoolers’ behavior: a naturalistic approach. Perceptual and Motor Skills, 82(3c), 1123-1129.
 • Gordon, E. E. (1989). Audiation, music learning theory, music aptitude, and creativity. In Suncoast Music
 • Education Forum on Creativity,75, p. 81.
 • Gordon, E. (2003). A music learning theory for newborn and young children. Gia Publications.
 • Hannaford, C.(2005). Smart moves: why learning ıs not all in your head. (Second edition). Great River Books. Hargreaves, D. J., Marshall, N. A., & North, A. C. (2003). Music education in the twenty-first c e n t u r y :
 • a psychological perspective. British Journal of Music Education, 20(02), 147- 163.
 • Isenberg, J. P., & Jalongo, M. R. (2001). Creative expression and play in early childhood. (3rd Edition). NJ: Merrill.
 • Jackman, H. (2011). Early education curriculum: A child’s connection to the world. (Fifth Edition). Wadsworth, Cengage Learning.
 • Kaviani, H., Mirbaha, H., Pournaseh, M., & Sagan, O. (2014). Can music lessons increase the performance of preschool children in IQ tests?. Cognitive processing, 15(1), 77-84.
 • Kim, H. K., & Kemple, K. M. (2011). Is music an active developmental tool or simply a supplement? Early childhood preservice teachers’ beliefs about music. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(2),
 • -147.
 • Koelsch, S., & Siebel, W. A. (2005). Towards a neural basis of music perception. Trends in cognitive
 • sciences, 9(12), 578-584.
 • Köksoy, A.M., & Taş, A.M.(2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan anaokul öğretmenlerinin okulöncesi dönemde müzik eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (niğde ili örneği). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi,6(1),31-40.
 • Lee, J. (2010). Usability of the Primary Measures of Music Audiation (PMMA) with 5-Year-Old
 • Korean Children. (Yayımlanmış Doktora Tezi). The University at Buffalo.
 • MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • McDonel, J. S. (2013). Exploring the relationship between music learning and mathematics learning in an interdisciplinary Pre-K curriculum. (Yayımlanmış Doktora Tezi). State University of New York at Buffalo.
 • Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L., & Besson, M. (2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity. Cerebral Cortex, 19(3), 712-
 • -
 • National Association for Music Education, (1994). The School music program: a new vision. h t t p : / /
 • musiced.nafme.org/resources/the-school-music-program-a-new-vision/ adresinden elde edildi.
 • Platel, H. (2002). Neuropsychology of musical perception: new perspective. Brain, 125(2), 223-224.
 • Pratt, D. (2007). Çocuklarda müzikal gelişim: ses aralığı, melodi ve ritim. (Çev. Özal, K.). http://www. muzikegitimcileri.net/bilimsel/makale/K-Ozal.pdf adresinden elde edildi.
 • Özmenteş, G. (2006). Bilişsel müzikoloji ve erken dönem müzik eğitimi, Avrupa Birliği İle
 • Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi, İzmir.
 • Russell-Bowie, D. (2009). What me? Teach music to my primary class? Challenges to teaching music in primary schools in five countries. Music Education Research, 11(1), 23-36.
 • Salı, G., Akkol, M.L., & Oğuz, V.(2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar.
 • Sosyal Bilimler Dergisi, XV(2), 79-100.
 • Schiller, P.(2010). Early Brain Development Research Review and Update. Child Care Exchange, November/
 • December 2010, 26-30.
 • Stunell, G. (2010). Not Musical? Identity Perceptions of Generalist Primary School Teachers in Relation to
 • Classroom Music Teaching in England. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 9(2), 79-107.
 • Tai, T. C. (2010). The effect of violin, keyboard, and singing instruction on the spatial ability and music aptitude of young children. (Yayımlanmış Doktora Tezi). University of Maryland.
 • Terracciano, G. (2011). A hands-on music education in-service program for early childhood
 • educators: A quasi-experimental study. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Barry University-Adrian Dominican
 • School of Education.
 • Wan, C. Y., & Schlaug, G. (2010). Music making as a tool for promoting brain plasticity across the life span.
 • The Neuroscientist, 16(5), 566-577.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

AMAÇ: Doğuştan müziği anlama ve müzik yaratımı için etkin bir potansiyele sahip olan okul öncesi dönem çocuklarının doğru seslerle şarkı söyleme, dinleme, kullanılabilir bir ses aralığını geliştirebilme, melodik anlamda temel kavramları geliştirme, bedensel yaratım ve çalgı çalma gibi müzikal becerilerinin erken dönemden itibaren bütünsel olarak desteklenmesi önem taşır. Okul öncesi sınıflarında, müzikal etkinliklerin çocukların içinde bulundukları müziksel gelişim dönemlerini dikkate alarak, doğal olarak gelişmekte olan becerilerine uygun, bu becerileri geliştirecek ve çok daha ileri düzeye taşıyacak biçimde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu çalışma, “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın çocukların müzikal becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”; kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme basamakları dikkate alınarak doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Müzikal becerilerin desteklenmesi bilişsel gelişim için “müzikal biliş”, sosyal-duysal gelişim için “müziğin sosyal fonksiyonu”, motor gelişim için “müzikal hareket/bedensel yaratım”, dil gelişimi için ise “sesbilgisi ve farkındalığı” boyutları açısından ilgili alan yazınla karşılaştırması yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. BULGULAR: Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımların müzikal becerilerden “müzikal biliş”, “müziğin sosyal fonksiyonu”, “müzikal hareket/bedensel yaratım” ve “ses bilgisi ve farkındalığı” yönünden doğrudan ilişkili kazanımlarla desteklenmediği bulunmuştur. Buna bağlı olarak müzikal becerilerin öğrenme sürecine bütün gelişim alanlarına ait ilgili kazanımlarla nasıl ilişkilendirilerek entegre edileceğine ilişkin rehberliğin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Değerlendirme yönünden ise, programın çocukların, müzikal ilgi, bilgi, beceri ve tutumlarının değerlendirilmesi yönünden güçlendirilmesi gerekliliği bulunmuştur. SONUÇ: “MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı”nın; kazanımlar, öğrenme süreci ve değerlendirme basamakları yönünden, çocukların müzikal becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi konusunda güçlendirilmesi gereksinimi tespit edilmiştir

References

 • Anvari, S. H., Trainor, L. J., Woodside, J., & Levy, B. A. (2002). Relations among musical skills, phonological processing, and early reading ability in preschool children. Journal of experimental child psychology,
 • (2), 111-130.
 • Auster, E.R. and Wylie, K.K.(2006). Creating Active Learning in the Classroom: A Systematic Approach.
 • Journal of Management Education, 30(2), 333-353.
 • Beaty, J.(2014). Preschool appropriate practices: environment, curriculum, and development. (Fourth Edition).
 • Cengage Learning.
 • Campbell, P., & Scott-Kassner, C. (2013). Music in childhood: From preschool through the elementary grades.
 • Cengage Learning.
 • Etopio, E. A. (2009). Characteristics of early musical environments associated with preschool children’s music
 • skills. (Yayımlanmış Doktora Tezi). State University of New York at Buffalo.
 • Godeli, M. R. C., Santana, P. R., Souza, V. H., & Marquetti, G. P. (1996). Influence of background music on preschoolers’ behavior: a naturalistic approach. Perceptual and Motor Skills, 82(3c), 1123-1129.
 • Gordon, E. E. (1989). Audiation, music learning theory, music aptitude, and creativity. In Suncoast Music
 • Education Forum on Creativity,75, p. 81.
 • Gordon, E. (2003). A music learning theory for newborn and young children. Gia Publications.
 • Hannaford, C.(2005). Smart moves: why learning ıs not all in your head. (Second edition). Great River Books. Hargreaves, D. J., Marshall, N. A., & North, A. C. (2003). Music education in the twenty-first c e n t u r y :
 • a psychological perspective. British Journal of Music Education, 20(02), 147- 163.
 • Isenberg, J. P., & Jalongo, M. R. (2001). Creative expression and play in early childhood. (3rd Edition). NJ: Merrill.
 • Jackman, H. (2011). Early education curriculum: A child’s connection to the world. (Fifth Edition). Wadsworth, Cengage Learning.
 • Kaviani, H., Mirbaha, H., Pournaseh, M., & Sagan, O. (2014). Can music lessons increase the performance of preschool children in IQ tests?. Cognitive processing, 15(1), 77-84.
 • Kim, H. K., & Kemple, K. M. (2011). Is music an active developmental tool or simply a supplement? Early childhood preservice teachers’ beliefs about music. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(2),
 • -147.
 • Koelsch, S., & Siebel, W. A. (2005). Towards a neural basis of music perception. Trends in cognitive
 • sciences, 9(12), 578-584.
 • Köksoy, A.M., & Taş, A.M.(2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan anaokul öğretmenlerinin okulöncesi dönemde müzik eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (niğde ili örneği). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi,6(1),31-40.
 • Lee, J. (2010). Usability of the Primary Measures of Music Audiation (PMMA) with 5-Year-Old
 • Korean Children. (Yayımlanmış Doktora Tezi). The University at Buffalo.
 • MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Meb Basımevi.
 • McDonel, J. S. (2013). Exploring the relationship between music learning and mathematics learning in an interdisciplinary Pre-K curriculum. (Yayımlanmış Doktora Tezi). State University of New York at Buffalo.
 • Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L., & Besson, M. (2009). Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity. Cerebral Cortex, 19(3), 712-
 • -
 • National Association for Music Education, (1994). The School music program: a new vision. h t t p : / /
 • musiced.nafme.org/resources/the-school-music-program-a-new-vision/ adresinden elde edildi.
 • Platel, H. (2002). Neuropsychology of musical perception: new perspective. Brain, 125(2), 223-224.
 • Pratt, D. (2007). Çocuklarda müzikal gelişim: ses aralığı, melodi ve ritim. (Çev. Özal, K.). http://www. muzikegitimcileri.net/bilimsel/makale/K-Ozal.pdf adresinden elde edildi.
 • Özmenteş, G. (2006). Bilişsel müzikoloji ve erken dönem müzik eğitimi, Avrupa Birliği İle
 • Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi, İzmir.
 • Russell-Bowie, D. (2009). What me? Teach music to my primary class? Challenges to teaching music in primary schools in five countries. Music Education Research, 11(1), 23-36.
 • Salı, G., Akkol, M.L., & Oğuz, V.(2013). Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar.
 • Sosyal Bilimler Dergisi, XV(2), 79-100.
 • Schiller, P.(2010). Early Brain Development Research Review and Update. Child Care Exchange, November/
 • December 2010, 26-30.
 • Stunell, G. (2010). Not Musical? Identity Perceptions of Generalist Primary School Teachers in Relation to
 • Classroom Music Teaching in England. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 9(2), 79-107.
 • Tai, T. C. (2010). The effect of violin, keyboard, and singing instruction on the spatial ability and music aptitude of young children. (Yayımlanmış Doktora Tezi). University of Maryland.
 • Terracciano, G. (2011). A hands-on music education in-service program for early childhood
 • educators: A quasi-experimental study. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Barry University-Adrian Dominican
 • School of Education.
 • Wan, C. Y., & Schlaug, G. (2010). Music making as a tool for promoting brain plasticity across the life span.
 • The Neuroscientist, 16(5), 566-577.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Adalet KANDIR


Didem TÜRKOĞLU

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 23, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Kandır, A. & Türkoğlu, D. (2015). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı'nın Müzikal Becerilerin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103898