Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İNTERNET KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Year 2020, Volume 12, Issue 3, 201 - 227, 01.07.2020

Abstract

İnternet, işletme faaliyetlerinde verimliliği artırarak işletmelere önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında; Türkiye için stratejik bir sektör olan hazır giyim sektöründeki işletmelerin interneti; iletişim, bilgi arama, bilgi yayma (paylaşma) ve pazarlama gibi faaliyetlerinde kullanımları incelenmiştir. Araştırma kapsamında İSO (İstanbul Sanayi Odası)’ya üye 103 hazır giyim işletmesinden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinden; hazır giyim işletmelerinin interneti; iletişim ve bilgi arama amacıyla her zaman, bilgi paylaşma amacıyla sık sık, pazarlama amacıyla bazen kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca; işletmelerin interneti iletişim amacıyla; genellikle müşteriler, tedarikçiler ve toptancılarla iletişimde daha fazla kullandıkları, bilgi arama amacıyla interneti; ürün trendleri, yeni teknolojiler (makine, aparat, donanım vb.) ve yeni ürünler hakkında bilgi edinme amacıyla öncelikli olarak kullandıkları, bilgi paylaşma amacıyla interneti; personel ilanı, tanıtım ve toptancı-perakendecilere bilgi sağlama amacıyla öncelikli olarak tercih ettikleri ve pazarlama amacıyla interneti; ürün satışı, dağıtımı ve ihracatında daha fazla tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak ise; hazır giyim işletmelerinin özellikle pazarlama ve ardından bilgi paylaşımında interneti yeterince kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Acılar, A., Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörler (KOSGEB Bursa Alt Bölgesinde Bir Alan Araştırması), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kütahya, 2007.
 • Akbaba, A.İ., Özdemir, A., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’lerin) Pazarlama Faaliyetlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bir Uygulama, International Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz University, 26-27 Nisan, Bakü, Azerbaijan, 2013.
 • Aktan, E., Yeni Ekonomik Sistemde Elektronik Pazarlama, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015:1, 122-142, 2015.
 • Burucuoğlu, M., Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Arttırmada Müşteri Şikayetleri Yönetiminin Etkinliği: Bir Örnek Olay İncelemesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman, 2011.
 • Çakır, H., Topçu, H., Bir İletişim Dili Olarak İnternet, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19:2, 71-96, 2005.
 • Çelik, O., Sporda İnternet Pazarlama Faaliyetlerinin İncelenmesi; Türkiye ve İngiltere Ulusal Futbol Liglerinin Kıyaslanması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13:2, 77-91, 2016.
 • Demirel, Y., Bilgi ve bilgi paylaşımının işletme performansına etkisi üzerine bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 91-106, 2007.
 • Duygun, A., Alnıpak, S., Web Sitelerinin Pazarlama İletişim Aracı Olarak İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi: Yük Taşımacılığı Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7:3, 409-417, 2017.
 • Doğanlar, T., Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metinleri, 2016-01, No. 14, 2016.
 • Elibol, H., Kesici, B., Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 303-329, 2004.
 • Ersoy, A., Gülmez, M., Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği. Anatolia, Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 23-40, 2013.
 • Gündebahar, M., Khalilov, M. C., Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme, Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, 2013.
 • Gürsoy, M., E-Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar, Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-15, 2013.
 • Isaac, O., Abdullah, Z., Ramayah, T., Mutahar, A. M., Alrajawy, I., Integrating User Satisfaction and Performance Impact with Technology Acceptance Model (TAM) to Examine the Internet Usage Within Organizations in Yemen, Asian Journal of Information Technology, 17(1), 60-78, 2018.
 • İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), (2018), Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil şehirleri, Erişim Linki: http://ihkibkariyer.com/turkiyeninhazir- giyim-ve-tekstil-sehirleri/, Erişim Tarihi: 22.08.2019.
 • İyiler, Z., Elektronik Ticaret ve Pazarlama İhracatta İnternet Zamanı: I, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, 2009.
 • Kahya, S. Ö., Aydın, S., Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri ve Deri Hazır Giyim Sektörüne Bir Yazılım Önerisi, Tekstil ve Mühendis, 21: 96, 27-36, 2014.
 • Kanat, S., Hazır giyim sektöründe bilgi yönetiminin tedarik zinciri yönetimine etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 2012.
 • Karabay, G., Tekstil sektöründe tedarik zinciri uygulamalarının mevcut durumunun belirlenmesi ve çözüm önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006.
 • Karaca, Ş., İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16:1, 37-51, 2012.
 • Karaduman, İ., Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Bilişim Teknolojileri’nin Kullanımı: Perakendecilik Sektörü’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 2009.
 • Karaman, A., Sayın, K., The Importance of Internet Usage in Hotel Businesses: A Study on Small Hotels, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 8(1), 65-74, 2017.
 • Kaya, Ö., Türkiye’deki tekstil-konfeksiyon işletmelerinin (KOBİ’lerinin) tedarik, üretim ve lojistik faaliyetlerinin ulusal rekabet üzerindeki etkileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2013.
 • Kızılaslan, N., Ünal, T., Tarımsal Pazarlamada Alternatif Pazarlama Ağı Olan Elektronik Ticaretin(E-Ticaret) SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3:7, 537-544, 2015.
 • Marangoz, M., Özberk, T. M. İ., KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmasında İnternetin Önemi ve Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 1-20, 2019.
 • Medina, I. G., Coelho, P. M. F., Bellido-Pérez, E., New trends in Marketing due to the growth of Internet usage, Razón y Palabra, 21(98), 276-285, 2017.
 • Mukamanzi, F., Ndikubwimana, P., The effects of ICT adoption on Small and Medium sized enterprises in Rwanda: A Case study of Kigali City, East Africa Research Papers in Business, EARP-BEM No. 2018:11, 2018.
 • Mokhtar, N. F., Internet marketing adoption by small business enterprises in Malaysia, International Journal of Business and Social Science, 6(1), 59-65, 2015.
 • Ünver, A., Hazır Giyimde Geleneksel Pazarlama İle İnternetten Pazarlamanın Karşılaştırılmasına Yönelik Alan Çalışması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
 • Onyijen, O. H., Awoleye, O. M., Olaposi, T. O., Effectiveness of social media platforms for product marketing in southwestern Nigeria: a firm-level analysis, International Journal of Development and Management Review, 14(1), 175-192, 2019.
 • Özbek, A., Türk Hazır Giyim Sanayinde Internet Kullanım Amacının Belirlenmesi, Verimlilik Dergisi, 2010:2, 93-108, 2010.
 • Özelmas Kahya, S., Tedarik zinciri yönetiminde bilgi sistemleri ve deri hazır giyim sektörüne bir yazılım önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2009.
 • Özmen, Ş.I., Sanal Dünyada Başarının Yol Haritası Ve Elektronik Pazarlamanın Boyutları, Journal of Internet Applications and Management, 2:1, 37-47, 2011.
 • Özmen, E., Sosyal Medya ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (29), 128-150, 2018.
 • Öztürk, M.H., Elektronik Ticaret Kavramı, Yöntem ve Uygulamaları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ödevi, Bursa, 2016.
 • Say, S., Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Gıda Sektöründe Facebook Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 28, 19-39, 2015. Sharifonnasabia, F., Raj, R. G., Marsukia, M. Z., The Effect of Conception of
 • Internet Usage and SMES’activities on Organizational Performance among Tourism Enterprises in Malaysia, Malaysian Journal of Computer Science, 31(3), 210-227, 2018.
 • Şahin, A., Demir, H., Tekstil ve/veya Konfeksiyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve
 • Elektronik Ticaretten Beklentileri - Mersin Ölçekli Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20:1,1-13, 2005.
 • Şat Sezgin, A., Hazır Giyim Sektörü, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Araştırma Raporu, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ sr201705_hazirgiyim.pdf, Date of Access: 10.09.2018.
 • Turhan, Ş., Parşeker, Z., Erdal, B., Çetin, B., E-Ticaret’in Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 412-419, Şanlıurfa, 2010.
 • Yamoah, E. E., Small and Medium Scale Enterprises and Internet Marketing in Ghana, European Journal of Business and Management, 6(18), 179-186, 2014.
 • Yıldız, K., Özsoy, S., Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8:1, 24-34, 2013.
 • Yuldinawati, L., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A., Exploring the Internet Access of Indonesian SME Entrepreneurs, International Journal of Business, 23(3), 235- 247, 2018.

INTERNET USE OF APPAREL COMPANIES: THE CASE OF ISTANBUL

Year 2020, Volume 12, Issue 3, 201 - 227, 01.07.2020

Abstract

The internet provides significant competitive advantages to establishments by increasing the efficiency of businesses’ activities. In this study, a four-factor scale was developed to measure to what degree apparel establishments use the internet for vital business activities such as communication, information searching, information sharing, and marketing. The scale was applied to 103 apparel establishments, which are members of the Istanbul Chamber of Industry (ISO). The analysis of the data obtained using the scale showed that apparel establishments used the internet always for communication and information searching, often for information sharing, and sometimes for marketing. Also, the establishments were found to use the internet to communicate with customers, suppliers, and wholesalers under the communication category; to obtain information about new technologies and new products under the information sharing category; to publish job postings, promote their products, and share information with wholesalers and retailers under the information sharing category; and for sales, distribution, and export under the marketing category. On a general note, it was concluded that the apparel establishments did not use the internet on a sufficient level for marketing and information sharing in particular.

References

 • Acılar, A., Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörler (KOSGEB Bursa Alt Bölgesinde Bir Alan Araştırması), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kütahya, 2007.
 • Akbaba, A.İ., Özdemir, A., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’lerin) Pazarlama Faaliyetlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bir Uygulama, International Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz University, 26-27 Nisan, Bakü, Azerbaijan, 2013.
 • Aktan, E., Yeni Ekonomik Sistemde Elektronik Pazarlama, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015:1, 122-142, 2015.
 • Burucuoğlu, M., Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Arttırmada Müşteri Şikayetleri Yönetiminin Etkinliği: Bir Örnek Olay İncelemesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Karaman, 2011.
 • Çakır, H., Topçu, H., Bir İletişim Dili Olarak İnternet, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19:2, 71-96, 2005.
 • Çelik, O., Sporda İnternet Pazarlama Faaliyetlerinin İncelenmesi; Türkiye ve İngiltere Ulusal Futbol Liglerinin Kıyaslanması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13:2, 77-91, 2016.
 • Demirel, Y., Bilgi ve bilgi paylaşımının işletme performansına etkisi üzerine bir araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 91-106, 2007.
 • Duygun, A., Alnıpak, S., Web Sitelerinin Pazarlama İletişim Aracı Olarak İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi: Yük Taşımacılığı Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7:3, 409-417, 2017.
 • Doğanlar, T., Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metinleri, 2016-01, No. 14, 2016.
 • Elibol, H., Kesici, B., Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 303-329, 2004.
 • Ersoy, A., Gülmez, M., Doğrudan Pazarlama Araçlarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Antalya İli Örneği. Anatolia, Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 23-40, 2013.
 • Gündebahar, M., Khalilov, M. C., Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme, Akademik Bilişim Konferansı, Antalya, 2013.
 • Gürsoy, M., E-Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar, Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-15, 2013.
 • Isaac, O., Abdullah, Z., Ramayah, T., Mutahar, A. M., Alrajawy, I., Integrating User Satisfaction and Performance Impact with Technology Acceptance Model (TAM) to Examine the Internet Usage Within Organizations in Yemen, Asian Journal of Information Technology, 17(1), 60-78, 2018.
 • İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), (2018), Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil şehirleri, Erişim Linki: http://ihkibkariyer.com/turkiyeninhazir- giyim-ve-tekstil-sehirleri/, Erişim Tarihi: 22.08.2019.
 • İyiler, Z., Elektronik Ticaret ve Pazarlama İhracatta İnternet Zamanı: I, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, 2009.
 • Kahya, S. Ö., Aydın, S., Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Sistemleri ve Deri Hazır Giyim Sektörüne Bir Yazılım Önerisi, Tekstil ve Mühendis, 21: 96, 27-36, 2014.
 • Kanat, S., Hazır giyim sektöründe bilgi yönetiminin tedarik zinciri yönetimine etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 2012.
 • Karabay, G., Tekstil sektöründe tedarik zinciri uygulamalarının mevcut durumunun belirlenmesi ve çözüm önerileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006.
 • Karaca, Ş., İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16:1, 37-51, 2012.
 • Karaduman, İ., Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Bilişim Teknolojileri’nin Kullanımı: Perakendecilik Sektörü’nde Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir, 2009.
 • Karaman, A., Sayın, K., The Importance of Internet Usage in Hotel Businesses: A Study on Small Hotels, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 8(1), 65-74, 2017.
 • Kaya, Ö., Türkiye’deki tekstil-konfeksiyon işletmelerinin (KOBİ’lerinin) tedarik, üretim ve lojistik faaliyetlerinin ulusal rekabet üzerindeki etkileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara, 2013.
 • Kızılaslan, N., Ünal, T., Tarımsal Pazarlamada Alternatif Pazarlama Ağı Olan Elektronik Ticaretin(E-Ticaret) SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3:7, 537-544, 2015.
 • Marangoz, M., Özberk, T. M. İ., KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmasında İnternetin Önemi ve Karşılaştıkları Sorunların Değerlendirilmesi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 1-20, 2019.
 • Medina, I. G., Coelho, P. M. F., Bellido-Pérez, E., New trends in Marketing due to the growth of Internet usage, Razón y Palabra, 21(98), 276-285, 2017.
 • Mukamanzi, F., Ndikubwimana, P., The effects of ICT adoption on Small and Medium sized enterprises in Rwanda: A Case study of Kigali City, East Africa Research Papers in Business, EARP-BEM No. 2018:11, 2018.
 • Mokhtar, N. F., Internet marketing adoption by small business enterprises in Malaysia, International Journal of Business and Social Science, 6(1), 59-65, 2015.
 • Ünver, A., Hazır Giyimde Geleneksel Pazarlama İle İnternetten Pazarlamanın Karşılaştırılmasına Yönelik Alan Çalışması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
 • Onyijen, O. H., Awoleye, O. M., Olaposi, T. O., Effectiveness of social media platforms for product marketing in southwestern Nigeria: a firm-level analysis, International Journal of Development and Management Review, 14(1), 175-192, 2019.
 • Özbek, A., Türk Hazır Giyim Sanayinde Internet Kullanım Amacının Belirlenmesi, Verimlilik Dergisi, 2010:2, 93-108, 2010.
 • Özelmas Kahya, S., Tedarik zinciri yönetiminde bilgi sistemleri ve deri hazır giyim sektörüne bir yazılım önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2009.
 • Özmen, Ş.I., Sanal Dünyada Başarının Yol Haritası Ve Elektronik Pazarlamanın Boyutları, Journal of Internet Applications and Management, 2:1, 37-47, 2011.
 • Özmen, E., Sosyal Medya ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (29), 128-150, 2018.
 • Öztürk, M.H., Elektronik Ticaret Kavramı, Yöntem ve Uygulamaları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ödevi, Bursa, 2016.
 • Say, S., Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Gıda Sektöründe Facebook Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 28, 19-39, 2015. Sharifonnasabia, F., Raj, R. G., Marsukia, M. Z., The Effect of Conception of
 • Internet Usage and SMES’activities on Organizational Performance among Tourism Enterprises in Malaysia, Malaysian Journal of Computer Science, 31(3), 210-227, 2018.
 • Şahin, A., Demir, H., Tekstil ve/veya Konfeksiyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Pazarlama Sorunları ve
 • Elektronik Ticaretten Beklentileri - Mersin Ölçekli Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20:1,1-13, 2005.
 • Şat Sezgin, A., Hazır Giyim Sektörü, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Araştırma Raporu, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ sr201705_hazirgiyim.pdf, Date of Access: 10.09.2018.
 • Turhan, Ş., Parşeker, Z., Erdal, B., Çetin, B., E-Ticaret’in Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Meyve Sebze İşleme Sanayi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 412-419, Şanlıurfa, 2010.
 • Yamoah, E. E., Small and Medium Scale Enterprises and Internet Marketing in Ghana, European Journal of Business and Management, 6(18), 179-186, 2014.
 • Yıldız, K., Özsoy, S., Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8:1, 24-34, 2013.
 • Yuldinawati, L., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A., Exploring the Internet Access of Indonesian SME Entrepreneurs, International Journal of Business, 23(3), 235- 247, 2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet ÖZBEK This is me (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5015-8082
Türkiye

Publication Date July 1, 2020
Application Date April 15, 2020
Acceptance Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Özbek, A. (2020). HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İNTERNET KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi , 12 (3) , 201-227 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaud/issue/56118/771878

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc-300x105-1.png