Year 2019, Volume , Issue 5, Pages 255 - 266 2019-12-09

Üst Düzey Yöneticiler, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Erasmus+ Projelerine İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar
Senior Administrators’, Principal of School, Vice Principal of School and Teachers’ Visual Metaphors about Erasmus+ Projects

Mustafa DEMİRER [1] , Gizem DAK [2]


Bu araştırmanın genel amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında üst düzey yönetici (ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü), okul yöneticisi (okul müdürü ve müdür yardımcısı) ve öğretmen olarak çalışanların Türkiye Ulusal Ajansının koordinasyonu ile yürütelen Erasmus+ (Erasmus Plus) projelerine ilişkin oluşturdukları görüşlerinin, görsel metaforlar yardımıyla belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, İstanbul ili Esenler ilçesinde görev yapmakta olan üst düzey yönetici, okul yöneticisi ve öğretmenlerden elde edilmiştir. Bu veriler 2018-2019 yaz döneminde toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu daha önce Erasmus+ projesiyle yurt dışında bulunmuş üst düzey yönetici, okul yöneticisi ve öğretmenler olmak üzere 47 kişiden oluşmaktadır. Veri toplanan katılımcıların 32’si erkek, 15’i kadın olup daha evvel bir Erasmus+ projesi ile yurt dışında bulunmuşlardır. Bu araştırma, katılımcıların görüşleri doğrultusunda projeye dahil olma süreçlerini, Erasmus+ projesi hazırlama ve motivasyon faktörlerini, projelerle ilgili geleceğe dönük beklentilerini ve Erasmus projelerinin eğitim öğretim süreçlerini nasıl etkilediği üzerine bir çalışmadır. Araştırmada, proje hazırlayan kurumlardan kurumsal kapasitesi yeterli olmayanların çeşitli danışmanlık ve eğitim firmalarına proje hazırlattığı ve bu durumun kuruma sağladığı faydaların neler olabileceği üzerinde durulmuştur.

The overall aim of this study is to determine the opinions of the senior administrators (district directors and branch managers of national education), school administrators (principals and assistant principals) and teachers working at primary and secondary education institutions under the Ministry of National Education about Erasmus + projects carried out under the coordinatorship of the Turkish National Agency with the help of visual metaphors. The study group of the research consisted of the participants working in the district of Esenler in Istanbul Province. The phenomenological research design, one of the qualitative research methods, was used in this study. Content analysis technique was used to analyze the data. The data for this study were collected in the spring term of 2018-2019 academic year. Based on the findings of the study, three main categories have been determined: sharing, differences and cooperation. The results of the study have revealed that Erasmus+ projects have made a great contribution to the project participants’ improving cultural competence, professional and language skills, diversifying communication resources, visioning, dissemination of values and culture of the countries, being a global citizen and developing a sense of responsibility for being a European citizen. However, this study has also revealed that the institutions willing to prepare the project proposals but having insufficient institutional capacity have asked various consultancy and training firms to prepare project proposals on behalf of them.

 

 • Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (2016). Avrupa Hareketliliği İçin Kalite Şartı. 2006/961/EC, 18 Aralık 2016.
 • Avrupa Komisyonu (2013). Türkiye Avrupa Birliği İlerleme Raporu. 10 Nisan 2019. Erişim https://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • Avrupa Komisyonu (2014). Türkiye Avrupa Birliği İlerleme Raporu. 10 Nisan 2019. Erişim https://ab.gov.tr/files/onemlibelge/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • Avrupa Komisyonu (2018). Ek II: Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanılması
 • Yararlanıcılara Yönelik Uygulama Rehberi. 9 Nisan 2019. Erişim http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1-sonu%C3%A7lar%C4%B1n-yayg%C4%B1nla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-ve-kullan%C4%B1lmas%C4%B1-rehberi.pdf?sfvrsn=0
 • Avrupa Birliği Bakanlığı, (2003), Türkiye Ulusal Programı: Eğitim, Öğretim ve Gençlik. Ankara: Ofset Yayıncılık https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
 • Candan, T (2012). Malların serbest dolaşımı. (Ed.Akçay, B.; Özçelik, Bayraktaroğlu, G.) Lizbon Antlaşması sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2002). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Demirer, M. (2018). AB Kredi Transfer Sistemi Bağlamında Türkiye Mesleki Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması. (Yayınlanmış doktora tezi).
 • EU Commision, EUROPE 2020: A Strategy For Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, Publications Office of the EU, 2010, p. 11.
 • Gu, Q. (2009): Maturity and Interculturality: Chinese students’ experiences in UK highereducation. In: European Journal of Education. 44 (1), 37- 52 . (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-in/fulltext/121685090/HTMLSTART).
 • Güven, S., Dak, G. (2007). Öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ilişkin oluşturdukları görsel metaforlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 8 (15), 2-16.
 • Hatısaru, V. (2017). Türkiye ERASMUS+ Programına Katılımının Değerlendirilmesi: Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Örneği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 16 (2), 65-83.
 • Kabakcı, G. Z. & Şimşek, B. (2015). Kültüler arasında göçmen haller: “Erasmus Maceram” dijital hikayeleri. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(1), 153-185.
 • Kosslyn, S., M. & Koenig, O (1992). Wet mind: the new cognitive neuroscience, New York: The Free Press.
 • Oğuz, O., Oktay, A. & Ayhan, H. (2010) 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi (2. Baskı), Ankara: Pegem.
 • Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji ve Edmund Husserl’de apaçıklık (evidenz) problemi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45 (1), 27- 55.
 • Ulusal Ajans, Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (2018).
 • Ulusal Ajans (2018). http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2018/07/31/2018-y%C4%B1l%C4%B1-erasmus-okul-e%C4%9Fitimi-personel-hareketlili%C4%9Fi-projeleri-ba%C5%9Fvuru-sonu%C3%A7lar%C4%B1 2006/961/EC Avrupa Hareketliliği İçin Kalite Şartı -1
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8801-7007
Author: Mustafa DEMİRER (Primary Author)
Institution: istanbul necip fazıl kısakürek mesleki ve teknik anadolu lisesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Gizem DAK

Dates

Application Date : October 1, 2019
Publication Date : December 9, 2019

APA DEMİRER, M , DAK, G . (2019). Üst Düzey Yöneticiler, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Erasmus+ Projelerine İlişkin Oluşturdukları Görsel Metaforlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 255-266 . DOI: 10.21733/ibad.627950