Research Article
BibTex RIS Cite

Konaklama İşletmelerinde Rekabet Avantajı Kaynakları: Bodrum Örneği

Year 2020, Summer, 207 - 221, 18.08.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.673061

Abstract

Bu çalışmada temel olarak konaklama işletmelerinin rekabet avantajı kaynakları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda araştırmacının temel amacı konaklama işletmelerinin rekabet içinde avantaj sağladığı kaynakları belirlemektir. Bu çalışma için örnek olarak Bodrum/Muğla destinasyonu seçilmiştir. Araştırmanın amacı kapsamında nitel veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bodrum’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinden gönüllülük esasına dayalı olarak rastsal şekilde 16 konaklama işletmesi seçilmiştir. Bu 16 konaklama işletmesinin yöneticileri ile görüşülerek veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin işlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda konaklama işletmeleri arasında yoğun bir rekabetin yaşandığı, işletmelerin birbirleri ile yarışırken hizmet kalitelerini arttırmaya özen göstererek sadık müşteri kitlelerini oluşturmaya çalıştıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmanın sonuçlarında işletmelerin kaliteli hizmet vermek adına işletme bünyesinde çalışan personelin kalifiye olmasına, fiyat-kalite dengesini sağlamaya, tedarikçileri ile iyi ikili ilişkiler kurmaya, müşteri geri bildirimlerini dikkatli şekilde takip etmeye özen gösterdikleri görülmüştür.

References

 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Ankara: TİSK Yayınları.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdem, B. (2002). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Personel Bulma ve Seçme Süreci: Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Eren, E. (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Hatiboğlu, Z. (1995). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Sedok Yayınları.
 • Karluk, R. (1996). Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim, Yapısal ve Sosyal Değişim, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kavrakoğlu, İ., Gedik, S. ve Balkır, M. (2002). Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, İstanbul: Lebib Yalkın Yayınları.
 • Kırım, A. (1998). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Özdemir, M. ve Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, 24: 1-25.
 • Özel, Ç. H. (2012). Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi. (Ed. KM. Akoğlan), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özkan, R. B. (2007). Rekabet Stratejileri ve Örnek Bir Sektör Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Pearce II, J. ve Robinson, R. B. (2015). Stratejik Yönetim. (M. Barca, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Porter, M. E. (2000). Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Porter, M. E. (2010). Rekabet Üzerine. (Çev. K. Tanrıyar) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Topçuoğlu, M. (2001). Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Ankara: Rekabet Kurumu Yayını.

Competitive Advantage Sources in Accomodation: Case of Bodrum

Year 2020, Summer, 207 - 221, 18.08.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.673061

Abstract

In this study, the sources of competitive advantage of accommodation establishments are mainly discussed. In this respect, the main purpose of the researcher is to determine the sources in which the hospitality businesses provide an advantage in competition. Bodrum / Muğla destination was chosen as the sample for this study. Qualitative data were collected by semi-structured interview technique. 16 accommodation establishments were selected randomly from 5 star accommodation establishments operating in Bodrum. Data were collected by interviewing the managers of these 16 accommodation establishments. Content analysis technique was used to process the obtained data. In line with the findings of the research, it was concluded that there was intense competition among accommodation establishments and that the enterprises tried to create loyal customer masses by taking care to increase the service quality while competing with each other. In addition, in the results of the study, it is seen that the companies take care to provide price-quality balance, establish good bilateral relations with their suppliers and follow customer feedback carefully to provide quality service to the personnel working in the enterprise.

References

 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Ankara: TİSK Yayınları.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erdem, B. (2002). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Personel Bulma ve Seçme Süreci: Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Eren, E. (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Hatiboğlu, Z. (1995). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Sedok Yayınları.
 • Karluk, R. (1996). Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim, Yapısal ve Sosyal Değişim, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kavrakoğlu, İ., Gedik, S. ve Balkır, M. (2002). Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, İstanbul: Lebib Yalkın Yayınları.
 • Kırım, A. (1998). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Özdemir, M. ve Kervankıran, İ. (2011). Turizm ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, 24: 1-25.
 • Özel, Ç. H. (2012). Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi. (Ed. KM. Akoğlan), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özkan, R. B. (2007). Rekabet Stratejileri ve Örnek Bir Sektör Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Pearce II, J. ve Robinson, R. B. (2015). Stratejik Yönetim. (M. Barca, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Porter, M. E. (2000). Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Porter, M. E. (2010). Rekabet Üzerine. (Çev. K. Tanrıyar) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Sığrı, Ü. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Topçuoğlu, M. (2001). Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Ankara: Rekabet Kurumu Yayını.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Original Articles
Authors

Yıldırım Yıldırım 0000-0002-5851-7788

Hakan Çakırlı This is me

Publication Date August 18, 2020
Acceptance Date February 13, 2020
Published in Issue Year 2020 Summer

Cite

APA Yıldırım, Y., & Çakırlı, H. (2020). Konaklama İşletmelerinde Rekabet Avantajı Kaynakları: Bodrum Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(7), 207-221. https://doi.org/10.21733/ibad.673061

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD is under review EBSCO, SCOPUS, E-SCI and TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT.