Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Yükseköğretimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Düşünceler Ölçeği Geliştirme Çalışması

Year 2017, Volume: 4 Issue: 1, 79 - 95, 12.12.2016
https://doi.org/10.21449/ijate.270300

Abstract

Sürecin en kritik öğesi durumunda olan ölçme değerlendirme, öğretmenler
tarafından sorunsuzca uygulanabilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda
eğitim fakültelerinde bu dersin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, daha da
önemlisi gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik olumlu ya da olumsuz düşüncelerinin neler olduğunun
belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan
öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik farklı boyutlardan ele
alınarak ne gibi düşüncelere sahip olduğunu görebilmek adına ölçme
değerlendirme dersine yönelik düşünceler ölçeği geliştirilmesi bu araştırmanın
amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında
eğitim fakültesindeki öğrenim görmekte olan tüm anabilim dallarındaki
öğrencilere ulaşılmaya çalışılmış ve 433 öğretmen adayına ulaşılmıştır.
Çalışmada Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine yönelik
düşüncelerin ölçülmek istendiği ölçekte, dersin gerekliliği dersin içeriği ve
son olarak öğretim elemanı şeklinde 3 alt boyut yer almaktadır.

References

 • Aktaş, M., alıcı, D. (2013). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33. (66-73).
 • Auzmendi, E. (1991). Factors related to attitudes toward statistics: a study with a Spanish sample. Paperpresented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Balcı, E., Tekkaya, C. (2000). Ölçme değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (42-50).
 • Baştürk, R. (2010). Bütün yönleriyle spss örnekli non parametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brown, G.T.L. (2002). Teachers’conceptions of assessment. Unpublished doctoral dissertation, University of Auckland, New Zealand.
 • Bütüner, Ö.S ve GÜR, H. (2007). V diyagramına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilme çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 176 (1), 72–85.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Child, D. (2006). The Essentials Of Factor Analysis. Third Ed. Continuum, London.
 • Coll, C., Remesal, A. (2009). Mathematics teachers’conceptions of learning assessment in compulsory education: dimensions and functions. Infanciay Aprendizaje, 32, 3, (391–404).
 • Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. Harper and Row Publishers. New York.
 • Çalışkan, H. ve Yazıcı, K. (2013). Ölçme değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Internetioanl Journal of Human Science, 10 (1), 398-415.
 • Gal, I., Ginsburg, L. (1994). The role of beliefs and attitudes in learning statistics: towards an assessment framework. Journal of Statistics Education, 2, 1-54.
 • Gall, J., Gall, M.D., Borg, W.R. (1999). Appling educational research. New York: Longman.
 • Gay, L.R. (1987). Educational Research Compentencies For Analysis And Application. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Goodwin, B. (2000). Raising the Achievement of low-Performing Students (McREL Policy Brief). Mid-Continent Research for Education and Learning. Aurora, CO.
 • Johnston, S. (1992). Images: A way of understanding the practical knowledge of student teachers. Teaching and Teacher Education, 8, 123- 136.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (Edt: Ş. Kalaycı) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi, yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Kart, A., Gülleroğlu, H.D. (2013). Demografik ve duyuşsal değişkenlerin ölçme ve değerlendirme dersi başarısını yordama gücü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 11-30.
 • Kilmen, S. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerini uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 27-55.
 • Mcmillan, J.H. (2001). Secondary teachers’ classroom assessment and grading practices. Educational Measurement: Issues and Practice, 20 (1), 20-32.
 • Ogan Bekiroglu, F. (2009). Assessing assessment: Examination of pre-service teachers’ attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31 (1), 1-39.
 • Quilter, S.M., Gallilini, J.K. (2000). Teachers’ assessment literacy and attitudes. The Teacher Educator, 36 (2).
 • Popham, W.J. (2008). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? Theory into Practice 48, (1), 4-11
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. J. Buttery, and E. Guyton (Eds.), Handbook of Research on Teacher Education, 2nd Edition Macmillan:New York.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Tük Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Woolfolk Hoy, A., Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21 (4), 343 - 356.
 • Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational Science Research, 4 (1), 259-279.
 • Yavuz, S.(2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1).
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö., Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim amaçlı örütbağ sitesi değerlendirme ölçeği geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 38-51.
 • Yılmaz, V., Çelik, E. (2013). LİSREL 9.1 ile Yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar – uygulamalar – programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education

Year 2017, Volume: 4 Issue: 1, 79 - 95, 12.12.2016
https://doi.org/10.21449/ijate.270300

Abstract

Considering that measurement and assessment, the
most critical component of the education process, should be properly carried
out by educators, it is necessary to make sure that education faculties deliver
the measurement and assessment course meticulously and more importantly, positive
and negative views of teacher candidates, who will teach future generations, should
be determined with respect to measurement and evaluation. The present paper
aims to develop “Opinions Scale” for measurement and assessment to see
attitudes of teacher candidates of education faculties in terms of different
perspectives. In this vein, it was aimed to reach all students attending the
department of education faculty in 2016-2017 academic years and the study was
carried out with 433 teacher candidates. To test teacher candidates’ attitudes
towards measurement and assessment, the Annals of Factor Analysis (AFA) and
Confirmatory Factor Analysis (DFA) were employed. The scale was based on 3
sub-levels namely the requirement of the course, the course content and the
instructor.

References

 • Aktaş, M., alıcı, D. (2013). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 33. (66-73).
 • Auzmendi, E. (1991). Factors related to attitudes toward statistics: a study with a Spanish sample. Paperpresented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • Balcı, E., Tekkaya, C. (2000). Ölçme değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, (42-50).
 • Baştürk, R. (2010). Bütün yönleriyle spss örnekli non parametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Brown, G.T.L. (2002). Teachers’conceptions of assessment. Unpublished doctoral dissertation, University of Auckland, New Zealand.
 • Bütüner, Ö.S ve GÜR, H. (2007). V diyagramına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilme çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 176 (1), 72–85.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Child, D. (2006). The Essentials Of Factor Analysis. Third Ed. Continuum, London.
 • Coll, C., Remesal, A. (2009). Mathematics teachers’conceptions of learning assessment in compulsory education: dimensions and functions. Infanciay Aprendizaje, 32, 3, (391–404).
 • Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. Harper and Row Publishers. New York.
 • Çalışkan, H. ve Yazıcı, K. (2013). Ölçme değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Internetioanl Journal of Human Science, 10 (1), 398-415.
 • Gal, I., Ginsburg, L. (1994). The role of beliefs and attitudes in learning statistics: towards an assessment framework. Journal of Statistics Education, 2, 1-54.
 • Gall, J., Gall, M.D., Borg, W.R. (1999). Appling educational research. New York: Longman.
 • Gay, L.R. (1987). Educational Research Compentencies For Analysis And Application. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Goodwin, B. (2000). Raising the Achievement of low-Performing Students (McREL Policy Brief). Mid-Continent Research for Education and Learning. Aurora, CO.
 • Johnston, S. (1992). Images: A way of understanding the practical knowledge of student teachers. Teaching and Teacher Education, 8, 123- 136.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (Edt: Ş. Kalaycı) Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikro-öğretim yoluyla geliştirilmesi, yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Kart, A., Gülleroğlu, H.D. (2013). Demografik ve duyuşsal değişkenlerin ölçme ve değerlendirme dersi başarısını yordama gücü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 11-30.
 • Kilmen, S. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerini uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 27-55.
 • Mcmillan, J.H. (2001). Secondary teachers’ classroom assessment and grading practices. Educational Measurement: Issues and Practice, 20 (1), 20-32.
 • Ogan Bekiroglu, F. (2009). Assessing assessment: Examination of pre-service teachers’ attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31 (1), 1-39.
 • Quilter, S.M., Gallilini, J.K. (2000). Teachers’ assessment literacy and attitudes. The Teacher Educator, 36 (2).
 • Popham, W.J. (2008). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? Theory into Practice 48, (1), 4-11
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. J. Buttery, and E. Guyton (Eds.), Handbook of Research on Teacher Education, 2nd Edition Macmillan:New York.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Tük Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
 • Woolfolk Hoy, A., Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21 (4), 343 - 356.
 • Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational Science Research, 4 (1), 259-279.
 • Yavuz, S.(2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1).
 • Yiğit, N., Bütüner, S.Ö., Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim amaçlı örütbağ sitesi değerlendirme ölçeği geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (2), 38-51.
 • Yılmaz, V., Çelik, E. (2013). LİSREL 9.1 ile Yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar – uygulamalar – programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

Details

Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Serhat SÜRAL
PAMUKKALE UNIV
Türkiye

Publication Date December 12, 2016
Submission Date September 8, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
SÜRAL, S. (2016). The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on High Education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4(1), 79-95. https://doi.org/10.21449/ijate.270300

23824         23823             23825