Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 130 - 145 2018-01-01

Scaling of Ideal Teachers Characteristics with Pairwise Comparison Judgments According to Pre-service Teachers Opinions

Metin YAŞAR [1]


In this study, scaling the characteristics that should be found in an ideal teacher according to the pre-service teachers by using the pairwise comparison method was aimed. Thirteen characteristics that an ideal teacher should have were given to 211 pre-service teachers in the working group, and these 13 properties were first asked to be considered as a whole, and then each property was asked to be compared to another property, one by one, to prefer one property to another. The research data were obtained from 211 pre-service teachers in fall semester of the 2015-2016 academic year. The data were scaled according to the pairwise comparison method. According to the findings obtained, when the characteristics were aligned from the most important characteristic that an ideal teacher should have according to the pre-service teachers to the most unimportant one, it was determined that; he/she should have an intellectual personality (U10) should have a sense of humor (U7), should be open to being criticized (U2), should be motivating (U1), should have a smiling expression (U5), should have a good usage of diction (U8), should be trustworthy (U3), should be creative (U6), should be a researcher (U9), should use teaching techniques well (U10), should give importance to the students (U4), should have good communication skills (U9), should keep the distance with the students (U12).

Scaling, Pairwise Comparison, Teacher Characteristics
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: ikili karşılaştırma ve sıralama yargıları [A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling]. Journal of Educational Sciences Research, 3 (1), 105–119.
 • Albayrak, A. & Gelbal, S. (2015). İkili karşılaştırmalar yargılarına ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarının karşılaştırılması [A Comparison of scaling procedures based on pair-wise comparison and rank-order judgments scaling]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 6 (1), 126-141.
 • Arıcı, Ö. (2013). Öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin ölçeklenmesi çalışması [ A Scaling study for the factors affect the attitudes of students towards maths lesson according to the views of teachers]. Journal of Education Ege, 14 (2), 25-40.
 • Anıl, D. & Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek [an example of the scaling study by pair-wise comparison method]. H.U. Journal of Education, 30 (36), 30-36.
 • Altun, A. & Gelbal, S. (2014). Öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem veya araçlarının ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi [Determining teachers’ measurement tools or techniques via pair-wise comparison method]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 5 (1), 1-11.
 • Arık, R. S. & Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi [Scaling primary school teachers’ competence based on judgmental decisions in the field of measurement and evaluation]. Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 163-196.
 • Bilen, M. (1995). Planlamadan Uygulamaya Öğretim [Teaching from Planning to implementation], Ankara. Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi [The Scaling of the factors which are considered to be effective on the success in the level determination exam (LDE) by ranking judgement law]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2 (2), 200-209.
 • Bozgeyikli, H. & Toprak, E. (2013) Üniversiteli gençlerin eş seçimi kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi [University youth’s mate selection criteria by Rank Order Judgement scaling]. Journal of Youth Research, 1(1), 68-87.
 • Bülbül, T. & Acar, M. (2012). A pair-wise scaling study on the missions of education supervisors in Turkey. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 623-640.
 • Brophy, J. E. & Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A framework for analysis and evaluation. Educational Researcher, 20, 9-23.
 • Confery, J. (1990). What constructivism ımplies for teaching. In Constructivist views on the teaching and learning of mathematics, ed. R.Davis, C.Maher,& N.Noddingo. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Ekinci, A., Bindak , R. & Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi [A research regarding the empathic approaches of school managers about professional problems of teachers by pair-wise comparisons method]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (3), 759-776.
 • Ergün, M., Duman,T., Y.Kıncal, R., & S. Arıbaş (1999). İdeal bir öğretim elemanın özellikleri [Characteristics of an ideal instructor]. Afyon Kocatepe University, Journal of Social Sciences, 3, 1-11.
 • Good, T.L. & Grouws, D.A. (1979). The Missouri Mathematics Effectiveness Project. Journal of Educational Pschology, 71(79) 357-375.
 • Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences, 6 (1), 627-639.
 • Gülşah Şahin, M., Boztunç Öztürk, N. & Taşdelen Teker, G. (2015). Öğretmen adaylarının başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarının belirlenmesi [determining the pre-service teachers’ measurement tool preferences for evaluation of their achievement]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 6 (1), 95-106.
 • Heldsinger, S. & Humphry, S. (2010). Using the method of pairwise comparison to obtain reliable teacher assessments. The Australian Educational Researcher, 37( 2).
 • Kan, A.(2008). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine amprik bir çalışma [An comprasion of scaling methods based on judge decisions: an empricial study]. Hacettepe University Journal of Education, 35, 186-194.
 • Kara, Y. & Gelbal, S. (2013). İlköğretim öğrencilerinin başarılarını etkileyen özelliklerin tam sıralama halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi [Scaling of the characteristics affecting the success of primary school students by the method of pairwise comparisons in totally rank order]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 4(1), 33-51.
 • Kart, A., & Gelbal, S., (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi. [Determining prospective teachers' self-efficacy perception on scientific skills via pair-wise comparison method]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 (1), 12-23.
 • Nartgün, Z, (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önem düzeyinin ikili karşılaştırmalarla ölçeklenmesi [Scaling of the importance level of professional teaching knowledge courses using pairwise comparisons]. A.İ.B.Ü. Journal of Faculty of Education, 6 (2), 161- 176.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği [Subject preference ınventory: Scaling, validity and reliability]. Journal of Turkish Educational Sciences, 6 (3) 507-522.
 • Ömür, S. & Erkuş, A. (2013). Dereceli puanlama anahtarıyla, genel izlenimle ve ikili karşılaştırmalar yöntemiyle yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılması [Comparison of the evaluations which were done with rubric, overall ımpression and paired comparisons]. Hacettepe University Journal of Education, 28 (2), 308-320.
 • Özer, Y. & Acar, M. (2011). ( 4) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması [A Scaling study using the method of pairwise comparisons on the general qualifications of the teaching profession]. Cukurova University faculty of Education Journal, 3 (40), 89-101.
 • Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi [Examining the reliability of scale values obtained from two different scaling approaches]. 20th National Educational Sciences Congress, 8-10 September 2011. Burdur.
 • Polat, B. & Göksel, H.Ç. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal aktivite tercihlerinin ikili karşılaştırmalı ölçekleme yöntemiyle belirlenmesi [Determination of candidate teachers’ social activity preferences by pair-wise comparision scaling method]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 (1), 88-100.
 • Rosenshine, B. & Stevens, R. (1986). Teaching Functions, In Handbook of Research on Teaching, ed. M.C. Wittrock, 3rd ed. New York: Macmillan
 • Ryan, D. (1960). Characteristics of Effective Teachers. Washington, DC: American Council on Education.
 • Şahin, A., (2001) Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları [Effective teacher’s attitudes according to teacher’s perceptions]. Ahi Evran University, Journal of Kırşehir education Faculty, 12 (1), 239-259.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (1993). Ölçekleme teknikleri. ÖSYM Yayınları. [Scaling Techniques]. Student Selection and Placement Center (SSPC), Ankara.
 • Yalçın, S. & Şengül Avşar, A. (2014) Eğitim fakültesi meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi [Scaling pedagogy courses faculty of education with rank-order judgments]. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 (2), 79-90.
 • Yaşar, M. (2016). Öğretmen adaylarının akademik başarısını etkilediği düşünülen özelliklerin sıralama yargıları yöntemine dayalı ölçeklenmesi. [Scaling the features considered to have affected the academic success of teacher candidates on the basis of rank-order judgement scaling technique]. Pamukkale University, Journal of education, 40, 274-288.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date January
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-7854-1494
Author: Metin YAŞAR (Primary Author)
Institution: Pamukkale University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 1, 2018

APA Yaşar, M . (2018). Scaling of Ideal Teachers Characteristics with Pairwise Comparison Judgments According to Pre-service Teachers Opinions . International Journal of Assessment Tools in Education , 5 (1) , 130-145 . DOI: 10.21449/ijate.369233