Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumları

Year 2019, Volume 5, Issue 12, 1019 - 1036, 29.10.2019

Abstract

Botanik bahçeleri insanlara araştırma, koruma, sergileme ve eğitim amacıyla canlı bitkilerle tanışma gibi çeşitli alanlarda hizmetler sunan, canlı bitki örnekleri sergileyen bahçelerdir. Bunun yanında yürüme yolları, oturma ve seyir alanları, kafeterya, restoran, satış alanları gibi farklı nitelikli birimleriyle çok yönlü rekreasyon merkezleridir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin botanik bahçeleri hakkındaki tutumlarını farklı değişkenlere göre belirlemektir. Bu amaç için 138 lise öğrencisine Botanik Bahçelerine Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde; ölçek verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalamalar,  cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda Mann-Withney U testi, sınıf düzeyleri karşılaştırılırken ise Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. Sonuç olarak lise öğrencilerinin botanik bahçelerine yönelik tutumlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölçeğin hem genel hem de alt faktörlerine göre cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Bu bulgulara göre gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya C., Yılmaz, A. (2006). A Statistical Analysis of Children’s Environ¬mental Knowledge and Attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3), 210-223.
 • Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 19-28.
 • Balkan Kıyıcı, F., & Atabek Yiğit, E. (2010). Science education beyond the classroom: A field trip to wind power plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.
 • Bozdoğan, A.E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Chin,C. C.(2004). Museum Experience –A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2:63-90
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. , Benefield, P. (2006).The value of out¬door learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
 • Erten, Z., & Taşçi, G. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 638-657.
 • Özay E. & Gül Ş. (2019). Botanik bahçelerine yönelik görüş belirleme ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6(2), 108-118.
 • Falk, J. H. ve Balling, J. D. (1982). The field trip mili¬eu: Learning and behavior as a function of contextual events. Journal of Educational Research, 76(1), 22-28.
 • Farenga, S., Joyce, B. (1998). Development and analysis of a scale to assess students’ out-of- school science-related experiences. Education, 118.
 • Gardner, H. 1991. The unschooled mind. New York: Ba¬sicBooks.
 • Griffin, J., Symington, D. (1997). Moving from task-ori¬ented to learning oriented strategies on school excursi¬ons to museums. Science Education 81: 763–779.
 • Hoekstra, B. (2000). Plant Blindness ? The Ultimate Challenge to Botanists. The American Biology Teacher, 62: 82–83.
 • Kalayci, S. (2005). SPSS uygulamali çok degiskenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayin Dagitim.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kinchin, I. M. (1999). Investigating secondary-school girls' preferences for animals or plants: a simple ‘head-to-head’ comparison using two unfamiliar organisms. Journal of Biological Education, 33: 95–99.
 • Klemmer, C. D., Waliczek, T. M., Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a school gardening prog¬ram on the science achievement of elementary students. HortTechnology, 15(3), 448-452.
 • Knapp, D., & Barrie, E. (2001). Content evaluation of an environmental science field trip. Journal of Science Education and Technology, 10(4), 351-357.
 • Kose, E. O. (2011). Number of animal and plant species identified by biology students. Energy Education Science and Technology Part b-Social and Educational Studies, 3(3), 245-252.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 8890.
 • Mittelstaedt, R., Sanker, L., Vanderveer, B. (1999). Impact of a week-long experiential education program on nvi¬ronmental attitude and awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148.
 • Müminoğlu, Y., Tahta, B.T., Aslan, B.G., (2018). Kentsel yaşama bilimsel, görsel, rekreasyonel katkılar; botanik bahçeleri. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 519-528.
 • NRC (National Research Council), (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits. Washington, DC: National Academies Press.
 • Orion, N. & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching 31(10): 1097–1119.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom, The Elementary School Journal, 97(4), 433- 450
 • Reiss, M. J. (1993). Organisms for teaching. Journal of Biological Education, 27: 155–156.
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor experiences for young children. ERIC, Clearinghouse on Rural Education and Small Schools EDORC-00-7 (December). [Online]: Retrieved on 12-May2011, at URL: http://www.ael.org/eric/page.cfm?&scope=oe&id=237
 • Ross, K, Lakin, L. and Callaghan, P. (2004). Teaching secondary science , (2nd ed.)., London: David Fulton.
 • Rudmann, C.L. (1994). A rewiew of the use and imple¬mentation of science field trips. School Science and Mathematics, 94, 138-141.
 • Ryman, D. (1974a). Children's understanding of the classification of living organisms. Journal of Biological Education, 8(3): 140–144.
 • Ryman, D. (1974b). The relative effectiveness of teaching methods on pupils' understanding of the classification of living organisms at two levels of intelligence. Journal of Biological Education, 8(4): 219–223. Ryman, D. (1977). Teaching methods, intelligence, and gender factors in pupil achievement on a classification task. Journal of Research in Science Teaching, 14(5): 401–409.
 • Schneekloth, L. H. (1989). Where did you go?’ ‘Forest.’ ‘What did you see?’ Nothing. Children's Environments Quarterly, 6: 14–17. Schofield, B., Black, P., Head, J. and Murphy, P. (1984). Science in schools, Age 13 Research Report No. 2 London: DES/HMSO.
 • Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), 19-23.
 • Şahin, F., & Yazgan, B. S. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 107-122.
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 882-896.
 • Trowbridge, J. E. and Mintzes, J. J. (1985). Students' alternative conceptions of animals and animal classification. School Science and Mathematics, 85(4): 305–316.
 • Tunnicliffe, S. D. (2001). Talking about plants - comments of primary school groups looking at plant exhibits in a botanical garden. Journal of Biological Education, 36: 27–34.
 • Tunnicliffe, S. D. and Reiss, M. J. 2000. Building a model of the environment: how do children see plants?. Journal of Biological Education, 34: 172–177.
 • Uzun G. (1978). Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçe¬si Peyzaj Planlama İlkelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Doçentlik Tezi), Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1978.
 • Var, M., Karaşah, B. (2010). Botanik Bahçelerinin Kullanıcılara Sağladığı Eğitsel ve Rekreatif İmkanlar: Türkiye ve Dünya’dan Örnekler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin.
 • Wandersee, J. H. (1986). Plants or animals—which do junior high school students prefer to study?. Journal of Research in Science Teaching, 23(5), 415-426.
 • Wandersee, J. H. and Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American Biology Teacher, 61: 82–86.
 • Wandersee, J. H. and Schussler, E. E. (2001). Toward a Theory of Plant Blindness. Plant Science Bulletin, 47: 2–9.

Year 2019, Volume 5, Issue 12, 1019 - 1036, 29.10.2019

Abstract

References

 • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya C., Yılmaz, A. (2006). A Statistical Analysis of Children’s Environ¬mental Knowledge and Attitudes in Turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3), 210-223.
 • Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 19-28.
 • Balkan Kıyıcı, F., & Atabek Yiğit, E. (2010). Science education beyond the classroom: A field trip to wind power plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.
 • Bozdoğan, A.E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Chin,C. C.(2004). Museum Experience –A Resource For Science Teacher Education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2:63-90
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. , Benefield, P. (2006).The value of out¬door learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
 • Erten, Z., & Taşçi, G. (2016). Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 638-657.
 • Özay E. & Gül Ş. (2019). Botanik bahçelerine yönelik görüş belirleme ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6(2), 108-118.
 • Falk, J. H. ve Balling, J. D. (1982). The field trip mili¬eu: Learning and behavior as a function of contextual events. Journal of Educational Research, 76(1), 22-28.
 • Farenga, S., Joyce, B. (1998). Development and analysis of a scale to assess students’ out-of- school science-related experiences. Education, 118.
 • Gardner, H. 1991. The unschooled mind. New York: Ba¬sicBooks.
 • Griffin, J., Symington, D. (1997). Moving from task-ori¬ented to learning oriented strategies on school excursi¬ons to museums. Science Education 81: 763–779.
 • Hoekstra, B. (2000). Plant Blindness ? The Ultimate Challenge to Botanists. The American Biology Teacher, 62: 82–83.
 • Kalayci, S. (2005). SPSS uygulamali çok degiskenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayin Dagitim.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kinchin, I. M. (1999). Investigating secondary-school girls' preferences for animals or plants: a simple ‘head-to-head’ comparison using two unfamiliar organisms. Journal of Biological Education, 33: 95–99.
 • Klemmer, C. D., Waliczek, T. M., Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effects of a school gardening prog¬ram on the science achievement of elementary students. HortTechnology, 15(3), 448-452.
 • Knapp, D., & Barrie, E. (2001). Content evaluation of an environmental science field trip. Journal of Science Education and Technology, 10(4), 351-357.
 • Kose, E. O. (2011). Number of animal and plant species identified by biology students. Energy Education Science and Technology Part b-Social and Educational Studies, 3(3), 245-252.
 • Lakin, L. (2006). Science beyond the classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 8890.
 • Mittelstaedt, R., Sanker, L., Vanderveer, B. (1999). Impact of a week-long experiential education program on nvi¬ronmental attitude and awareness. Journal of Experiential Education, 22(3), 138–148.
 • Müminoğlu, Y., Tahta, B.T., Aslan, B.G., (2018). Kentsel yaşama bilimsel, görsel, rekreasyonel katkılar; botanik bahçeleri. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 519-528.
 • NRC (National Research Council), (2009). Learning science in informal environments: People, places, and pursuits. Washington, DC: National Academies Press.
 • Orion, N. & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching 31(10): 1097–1119.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom, The Elementary School Journal, 97(4), 433- 450
 • Reiss, M. J. (1993). Organisms for teaching. Journal of Biological Education, 27: 155–156.
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor experiences for young children. ERIC, Clearinghouse on Rural Education and Small Schools EDORC-00-7 (December). [Online]: Retrieved on 12-May2011, at URL: http://www.ael.org/eric/page.cfm?&scope=oe&id=237
 • Ross, K, Lakin, L. and Callaghan, P. (2004). Teaching secondary science , (2nd ed.)., London: David Fulton.
 • Rudmann, C.L. (1994). A rewiew of the use and imple¬mentation of science field trips. School Science and Mathematics, 94, 138-141.
 • Ryman, D. (1974a). Children's understanding of the classification of living organisms. Journal of Biological Education, 8(3): 140–144.
 • Ryman, D. (1974b). The relative effectiveness of teaching methods on pupils' understanding of the classification of living organisms at two levels of intelligence. Journal of Biological Education, 8(4): 219–223. Ryman, D. (1977). Teaching methods, intelligence, and gender factors in pupil achievement on a classification task. Journal of Research in Science Teaching, 14(5): 401–409.
 • Schneekloth, L. H. (1989). Where did you go?’ ‘Forest.’ ‘What did you see?’ Nothing. Children's Environments Quarterly, 6: 14–17. Schofield, B., Black, P., Head, J. and Murphy, P. (1984). Science in schools, Age 13 Research Report No. 2 London: DES/HMSO.
 • Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), 19-23.
 • Şahin, F., & Yazgan, B. S. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 107-122.
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 882-896.
 • Trowbridge, J. E. and Mintzes, J. J. (1985). Students' alternative conceptions of animals and animal classification. School Science and Mathematics, 85(4): 305–316.
 • Tunnicliffe, S. D. (2001). Talking about plants - comments of primary school groups looking at plant exhibits in a botanical garden. Journal of Biological Education, 36: 27–34.
 • Tunnicliffe, S. D. and Reiss, M. J. 2000. Building a model of the environment: how do children see plants?. Journal of Biological Education, 34: 172–177.
 • Uzun G. (1978). Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçe¬si Peyzaj Planlama İlkelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Doçentlik Tezi), Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1978.
 • Var, M., Karaşah, B. (2010). Botanik Bahçelerinin Kullanıcılara Sağladığı Eğitsel ve Rekreatif İmkanlar: Türkiye ve Dünya’dan Örnekler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin.
 • Wandersee, J. H. (1986). Plants or animals—which do junior high school students prefer to study?. Journal of Research in Science Teaching, 23(5), 415-426.
 • Wandersee, J. H. and Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American Biology Teacher, 61: 82–86.
 • Wandersee, J. H. and Schussler, E. E. (2001). Toward a Theory of Plant Blindness. Plant Science Bulletin, 47: 2–9.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Esra ÖZAY KÖSE (Primary Author)
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi
0000-0001-9085-7478
Türkiye


Şeyda GÜL
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi
0000-0003-4005-2158
Türkiye

Publication Date October 29, 2019
Application Date September 19, 2019
Acceptance Date October 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 12

Cite

APA Özay Köse, E. & Gül, Ş. (2019). Lise Öğrencilerinin Botanik Bahçeleri İle İlgili Tutumları . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 5 (12) , 1019-1036 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhe/issue/49905/622118

International Journal of Humanities and Education (IJHE) 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.