Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 6, Issue 13, 68 - 84, 30.04.2020

Abstract

References

 • Bahar, M. (2002). “Students Learning Difficulties in Biology: Reasonsand Solutions”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Bahar, M.,Johnstone, H. A. And Hansell, M. (1999). “Revisiting Learning Difficulties in Biology”, Journal of Biological Education,33(2), 84-87.
 • Boulineau, T., Fore, C.B., Hagan, S. AndBurke, M.D. (2004). Use of Story-Mappingto Increasethe Story–Gramer Text Comprehension of Elementary Students with Learning Disabilities. Learning DisabilityQuarterly, 27, 105- 121
 • Cındıl, T., Özmen H. Ve Ünal S. (2012). 7.sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikâyeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Çakıcı, Y. (2005). Exploring Turkish Upper Primary Level Pupils Understanding of Digestion. International Journal of Science Education, 27, 79-100.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Dincel, M. (2005). Öyküleme ve Deney Tekniğinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğrencilerin Kavramsal Anlama Ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Finley, N. F.,and Yarroch W. L. (1982). Teachers Perceptions of Important and Difficult Science Concepts. Science Education, 66(4), 531-538.
 • Geban, Ö, Ertepınar, H, Yılmaz, G, Altın, A., ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir
 • Gezer, K., Sacit, K. Ö. S. E., Durkan, N., & Uşak, M. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 49-62.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Gümüş, B. (2009). Bilimsel öykülerle fen bilimleri eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Johnstone, H. A. and Mahmoud, N. A. (1980). Isolating Topics of High Perceived Difficulty in School Biology, Journal of Biological Education, 14(2), 163-166.
 • Kahraman, F. Ve Karataş, F.Ö. (2012). Bilim tarihi temelli hikâyeler kullanımı ile 7.sınıf “basit makineler” konusunun öğretimi: Bir eylem araştırması, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • Korkut, T.& Ören F. (2018). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikayelerin akademik başarı, tutum ve motivasyon üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 38-52
 • Özerbaş, A. M. Öztürk, Y. (2017). Türkçe Dersinde Dijital Hikâye Kullanımının Akademik Başarı, Motivasyon ve Kalıcılık Üzerinde Etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Öztaş, H., Özay, E., and Öztaş, F. (2003). Teaching Cell Division to Secondary School Students: An Investıgation of Difficulties Experienced by Turkish Teachers. Journal of Biological Education, 28(2), 120-126.
 • Parlak, N. (2003).Meslek Eğitiminde Teorik bilginin kazandırılmasına Yönelik Bağlamsal bir içerik oluşturma denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2):121-128.
 • Pekel, O. F.,(2005). DNA, Gen, Kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin İncelenmesi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Rıza, E. T., (2006). Yaratıcı Dil Eğitiminde Aile, Okul ve Öğrenci Sorumluluğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. (92): 19-24
 • Sülün, Y., Yurttaş, G.D., & Şerenli, E. (2008). Sözel Zekâya Sahip Olan Öğretmen Adaylarına Biyoloji Öğretiminde Alternatif Öğrenme Yaklaşımı: Beyin Temelli Öğrenme. EÜFBED – Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 171-184
 • Şen Gümüş, B. (2009). Bilimsel öykülerle fen bilimleri eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 187-202.
 • Teıxeıra, F. (2000). What Happens to the Food We Eat? Children’s Conception of the Structure and Function of the Digestive System, International Journal of Science Education, 22, 507-520.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., ve Sungur, S. (2001). Biology Concepts Perceived as Difficult by Turkish High School Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145-150.
 • The Physical Sciences Initiative (TPSI). (1991). Social and applied aspects what is meantby “socialandapplied?”, 1-5, 10.12.2004 tarihinde www.psi-net.org/chemistry/s1/socialan dapplied.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ünver, E. (2015). 5. sınıf öğrencilerinin sindirim sistemindeki kavramları öğrenmede hikâyelendirme tekniğinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 37, 215-228.
 • Yiğit, E.Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yip, D. Y. (1998-a) Identification of Misconceptions in Naive Biology Teachers and Remedial Strategies for Improving Biology Learning. International Journal Of Science Education, 20(4), 461-477.
 • Yıp, D. Y. (1998-b) Teachers Misconceptions of the Circulatory System. Journal of Biological Education, 32(3), 207-215.
 • Zembat, R. & Unutkan, Ö. P. (2002). 5-6 Yaş Grubu Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 2(1), 20-32
 • Zembat, R. ve Zülfikar, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Educational Sciences: Theory&Practice, 6(2), 587-608.

Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi

Year 2020, Volume 6, Issue 13, 68 - 84, 30.04.2020

Abstract

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde dolaşım sistemi konusunun hikâye destekli sınıf içi etkinlikler ile öğretilmesinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Araştırmada, ön-test- son-test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ağrı ili Merkez ilçesinde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan altıncı sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Rastgele seçilen 6/A (30 öğrenci) deney grubu ve 6/E (30 öğrenci) kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma hikâye destekli etkinliklerin uygulandığı deney grubu ve mevcut öğretim sisteminin uygulandığı kontrol grubu ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak dolaşım sistemine yönelik başarı testi ve biyolojiye yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen verilerin analizi SPSS 22 paket programında; bağımsız gruplar için t-testi ve etki büyüklüğü hesaplanarak yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre dolaşım sisteminde deney grubu son-test başarı puanları kontrol grubuna göre yüksek olmakla beraber aralarında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Deney ve kontrol grubunun kalıcılık test puanları arasında da deney grubu lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Biyoloji dersine yönelik tutum sonuçlarına bakıldığında da deney grubu lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki değişim dikkate alındığında Hikâye destekli sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin dolaşım sistemi konusundaki başarılarını artırma, tutumları değiştirme ve kalıcılığı sağlamada olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılabilir.

References

 • Bahar, M. (2002). “Students Learning Difficulties in Biology: Reasonsand Solutions”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Bahar, M.,Johnstone, H. A. And Hansell, M. (1999). “Revisiting Learning Difficulties in Biology”, Journal of Biological Education,33(2), 84-87.
 • Boulineau, T., Fore, C.B., Hagan, S. AndBurke, M.D. (2004). Use of Story-Mappingto Increasethe Story–Gramer Text Comprehension of Elementary Students with Learning Disabilities. Learning DisabilityQuarterly, 27, 105- 121
 • Cındıl, T., Özmen H. Ve Ünal S. (2012). 7.sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikâyeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum
 • Çakıcı, Y. (2005). Exploring Turkish Upper Primary Level Pupils Understanding of Digestion. International Journal of Science Education, 27, 79-100.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
 • Dincel, M. (2005). Öyküleme ve Deney Tekniğinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğrencilerin Kavramsal Anlama Ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Finley, N. F.,and Yarroch W. L. (1982). Teachers Perceptions of Important and Difficult Science Concepts. Science Education, 66(4), 531-538.
 • Geban, Ö, Ertepınar, H, Yılmaz, G, Altın, A., ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir
 • Gezer, K., Sacit, K. Ö. S. E., Durkan, N., & Uşak, M. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 49-62.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
 • Gümüş, B. (2009). Bilimsel öykülerle fen bilimleri eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Johnstone, H. A. and Mahmoud, N. A. (1980). Isolating Topics of High Perceived Difficulty in School Biology, Journal of Biological Education, 14(2), 163-166.
 • Kahraman, F. Ve Karataş, F.Ö. (2012). Bilim tarihi temelli hikâyeler kullanımı ile 7.sınıf “basit makineler” konusunun öğretimi: Bir eylem araştırması, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • Korkut, T.& Ören F. (2018). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikayelerin akademik başarı, tutum ve motivasyon üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 38-52
 • Özerbaş, A. M. Öztürk, Y. (2017). Türkçe Dersinde Dijital Hikâye Kullanımının Akademik Başarı, Motivasyon ve Kalıcılık Üzerinde Etkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(2), 102-110.
 • Öztaş, H., Özay, E., and Öztaş, F. (2003). Teaching Cell Division to Secondary School Students: An Investıgation of Difficulties Experienced by Turkish Teachers. Journal of Biological Education, 28(2), 120-126.
 • Parlak, N. (2003).Meslek Eğitiminde Teorik bilginin kazandırılmasına Yönelik Bağlamsal bir içerik oluşturma denemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2):121-128.
 • Pekel, O. F.,(2005). DNA, Gen, Kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin İncelenmesi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Rıza, E. T., (2006). Yaratıcı Dil Eğitiminde Aile, Okul ve Öğrenci Sorumluluğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. (92): 19-24
 • Sülün, Y., Yurttaş, G.D., & Şerenli, E. (2008). Sözel Zekâya Sahip Olan Öğretmen Adaylarına Biyoloji Öğretiminde Alternatif Öğrenme Yaklaşımı: Beyin Temelli Öğrenme. EÜFBED – Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 171-184
 • Şen Gümüş, B. (2009). Bilimsel öykülerle fen bilimleri eğitiminin öğrencilerin fen tutumlarına ve bilim insanı imajlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 187-202.
 • Teıxeıra, F. (2000). What Happens to the Food We Eat? Children’s Conception of the Structure and Function of the Digestive System, International Journal of Science Education, 22, 507-520.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., ve Sungur, S. (2001). Biology Concepts Perceived as Difficult by Turkish High School Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145-150.
 • The Physical Sciences Initiative (TPSI). (1991). Social and applied aspects what is meantby “socialandapplied?”, 1-5, 10.12.2004 tarihinde www.psi-net.org/chemistry/s1/socialan dapplied.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ünver, E. (2015). 5. sınıf öğrencilerinin sindirim sistemindeki kavramları öğrenmede hikâyelendirme tekniğinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 37, 215-228.
 • Yiğit, E.Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Yip, D. Y. (1998-a) Identification of Misconceptions in Naive Biology Teachers and Remedial Strategies for Improving Biology Learning. International Journal Of Science Education, 20(4), 461-477.
 • Yıp, D. Y. (1998-b) Teachers Misconceptions of the Circulatory System. Journal of Biological Education, 32(3), 207-215.
 • Zembat, R. & Unutkan, Ö. P. (2002). 5-6 Yaş Grubu Aile Katılımlı Sosyalleşme Programı. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Dergisi, 2(1), 20-32
 • Zembat, R. ve Zülfikar, S. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin sohbet ve hikâye etkinliklerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Educational Sciences: Theory&Practice, 6(2), 587-608.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Esra ÖZAY KÖSE (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Taha YILDIRIM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Application Date December 26, 2019
Acceptance Date March 19, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 13

Cite

APA Özay Köse, E. & Yıldırım, T. (2020). Dolaşım Sistemi Öğretiminde Hikâye Destekli Etkinliklerin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığına Etkisi . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 6 (13) , 68-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhe/issue/54071/665220

International Journal of Humanities and Education (IJHE) 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.