Year 2016, Volume 2 , Issue 1, Pages 33 - 50 2016-04-30

6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları

Tuğba Kafadar [1] , Hamza AKENGİN [2]


ÖZET

Bu araştırmada 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenine göre tasarlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler………………benzer, çünkü…………………cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemlerinden kategorisel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 6 ve 7. sınıf öğrencileri toplumsal ilişki, toplumsal kültür, toplumsal hayat, toplumsal geçmiş, bilgi sağlayıcı ve yol gösterici ve yaşadığımız coğrafya kategorisine ilişkin metaforlar üretmişlerdir. Bu kategorilerden en çok toplumsal geçmiş sonra toplumsal hayat ve en az olarak ise bilgi sağlayıcı ve yol gösterici kategorilerine ilişkin metafor üretmişlerdir. 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin metafor ürettikleri kategoriler karşılaştırıldığında en çok metafor oluşturulan kategorilerde benzerlik gösterirken en az oluşturulan kategorilerde ise farklılaşma olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Metafor, Olgubilim

 • Akengin, H., Bengiç, G., Çolak, K. & Taş, E. (2011). Altıncı sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerine yönelik öğrenci görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 5-23.
 • Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 171, 100-171.
 • Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin öğretmen kavramı ile algılarının metaforik incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 43-59.
 • Aydin, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi (KUYEB),10 (3), 1293-1322.
 • Aydın, F. & Eser Ünaldı, Ü. (2010). Coğrafya öğretmen adaylarının “coğrafya” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Coşkun, M. (2010). Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume,5(3), 919-.940.
 • Erden, M. ( Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. Alkım Yayınevi, Ankara.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İbret, B.Ü. & Aydınözü, D. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “dünya” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 85-102.
 • Levine, P. M. ( 2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.
 • Mertol, H., Doğdu, M., & Yılar, B. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi-Journal of Gifted Education Research, 1(3), 176-183.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • NCSS (2010). National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for Teaching, Learning, and Assessment. http://www.socialstudies.org/standards/introduction.
 • Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008). " A language teacher is like...": Examining Malaysian students' perceptions of language teachers through metaphor analysis. Online Submission, 5(2), 192-205.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. İçinde: Öztürk, C. (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. (ss. 1-31). Ankara: Pegem A Akademi.
 • Öztürk, C, Coşkun Keskin, S. & Otluoğlu, R. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller. Pegem A Akademi, Ankara.
 • Palmquist, R. A (2001). Cognitive style and users‘ metaphors for the web: An exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24–32.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının ―öğretmen‖ kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455.
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba Kafadar

Author: Hamza AKENGİN

Dates

Publication Date : April 30, 2016

Bibtex @ { ijofe303433, journal = {Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3030}, address = {}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {33 - 50}, doi = {}, title = {6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları}, key = {cite}, author = {Kafadar, Tuğba and Akengi̇n, Hamza} }
APA Kafadar, T , Akengi̇n, H . (2016). 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi , 2 (1) , 33-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/28469/303433
MLA Kafadar, T , Akengi̇n, H . "6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları" . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 (2016 ): 33-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijofe/issue/28469/303433>
Chicago Kafadar, T , Akengi̇n, H . "6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 (2016 ): 33-50
RIS TY - JOUR T1 - 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları AU - Tuğba Kafadar , Hamza Akengi̇n Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 50 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-3030 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları %A Tuğba Kafadar , Hamza Akengi̇n %T 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları %D 2016 %J Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi %P -2149-3030 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kafadar, Tuğba , Akengi̇n, Hamza . "6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 / 1 (April 2016): 33-50 .
AMA Kafadar T , Akengi̇n H . 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2016; 2(1): 33-50.
Vancouver Kafadar T , Akengi̇n H . 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2016; 2(1): 33-50.
IEEE T. Kafadar and H. Akengi̇n , "6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 33-50, Apr. 2016