Erratum
BibTex RIS Cite

Erratum: The Effects of Tourism on Urban Identity and Social Life in Alanya

Year 2024, Issue: 21, 71 - 103, 15.06.2024
The original article was published on December 15, 2022. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/72043/1168058

Erratum Note

Abstract

The tourism sector has created different effects on the regions it covers since the first day it emerged. The aim of this study is to reveal the views of people living in Alanya about the effects of tourism activities on urban identity and social life. In the research, case study was used as a qualitative research method. 15 people who were determined by criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, participated in the research. The data of the research were compiled through a semi-structured interview form developed by the researchers and finalized in line with expert opinions. Descriptive analysis was used in the evaluation of the data obtained from the participants. As a result of the descriptive analysis, various categories related to the questions in the interview form were reached. Regarding the preferences of the participants to live in Alanya, the desire to love Alanya very much, to serve the city where they live, to have natural and cultural riches, to work in the tourism sector in Alanya, to be close to the sea in residential areas, and to be born in Alanya and the family's residence in Alanya. According to the data obtained from the interviewees in general, it has been understood that tourism is the sector that has the most important share in the development of Alanya in the last half century. In addition, it has been concluded that tourism has various effects on Alanya in cultural, economic, architectural and environmental dimensions. Based on the results obtained from the research, some suggestions were presented to researchers, sector employers, local and central government powers.

References

 • Akoğlan Kozak, M., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel süreç içinde turizm paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Aksoy, B., Karakuş, U., & Çetin, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin turizm, turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 45-58.
 • ALTSO. Alanya Ekonomik Rapor 2010. 04 15, 2021 tarihinde www.altso.org.tr: https://www.altso.org.tr/?option=com_content&task=view&id adresinden alındı.
 • ALTSO. Alanya Ekonomik Rapor 2019. 04 16, 2021 tarihinde www.altso.org.tr: https://www.altso.org.tr/yayin-kategorisi/alanya-ekonomik-rapor/ adresinden alındı.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Baltacı, F., & Çevirgen, A. (2020). The impacts of second home tourism on socio-cultural and economic life: the resident's perspectives. Journal of the Geographical Institute, 70(3), 273-288.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çal, Ü. T., & Demirkaya, H. (2017). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kültürel mirasın korunmasına yönelik görüşleri. XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity ''Turkey-Belarus Relations'', (s. 61-67). Baranovichi/Belarus.
 • Çeken, H. (2008). Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 293-306.
 • Dağ, V. ve Mansuroğlu, S. (2020). Turizm alanlarının kent kimliğine etkisi: Denizli kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 589-604.
 • Demirkaya, H. (2012). Antalya'da kültürel miras turizmine yönelik nitel bir çalışma. VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor). Milano, İtalya.
 • Demirkaya, H., & Çetin, T. (2010). Residents' perceptions on the social and cultural impacts of tourism in Alanya (Antalya-Turkey). Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Akademi Dergisi, 14(42), 383-392.
 • Demirkaya, H., Sarı, C., & Ertürk, M. (2012). Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, (s. 1051-1067). Kemer/Antalya.
 • Doğan, H. Z. (2004). Turizmin sosyo-kültürel temelleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gürbüz, A. (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji Dergisi(1-2), 49-59.
 • Kavacık, M., Zafer, S., & İnal, M. (2012). Turizmde destinasyon markalaması: Alanya örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 169-192.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2010). Genel turizm ilkeler-kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mathieson, A., & Wall, G. (1982). Tourism, economic, physical and social impacts. London: Longman.
 • Mutluer, M., & Südaş, İ. (2005). Yabancıların Türkiye'de mülk edinimi: coğrafi bir yaklaşım. Ege Coğrafya Dergisi, 14(1-2), 45-55.
 • Oğurlu, İ. (2014). Çevre-kent imajı-kent kimliği-kent kültürü etkileşimlerine bir bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(26), 275-293.
 • Sarı, C. (2010). Alanya ilçesinin alternatif turizm kaynakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 1-28.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-549.
 • Ulubey, Ö. (2018). Aday öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi evaluation of novice teacher training program. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 480-502.
 • UNWTO. 04 24, 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü: https://www.unwto.org/ adresinden alındı.
 • Uslu, O. (1990). Turizm ve çevresel etkileri. Turizm ve Çevre Konferansı (s. 19-47). Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Ayhan, B. (2019). Küreselleşmenin kent yönetimlerinde meydana getirdiği değişim: Yabancılar Meclisi, Alanya örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(3), 598-618.
 • 2020-2024 Alanya Belediyesi Stratejik Planı. (2020). 03 03, 2021 tarihinde www.alanya.bel.tr: https://www.alanya.bel.tr/Stratejik-Plan adresinden alındı.

Erratum: Alanya’da Turizmin Kent Kimliği ve Toplumsal Hayat Üzerindeki Etkileri

Year 2024, Issue: 21, 71 - 103, 15.06.2024
The original article was published on December 15, 2022. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/72043/1168058

Erratum Note

Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında hazırlanan tezden üretilmiştir.

Abstract

Turizm sektörü ortaya çıktığı ilk günden itibaren kapsadığı bölgeler üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı Alanya’da yaşayan insanların, turizm faaliyetlerinin kent kimliği ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen 15 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla derlenmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analize başvurulmuştur. Yapılan betimsel analiz sonucunda görüşme formunda yer alan sorulara ilişkin çeşitli kategorilere ulaşılmıştır. Katılımcıların Alanya’da yaşama tercihlerine ilişkin, Alanya’yı çok sevme, yaşadığı şehre hizmet etme arzusu, doğal ve kültürel zenginliklere sahip olması, Alanya’da turizm sektöründe çalışma, yerleşim alanlarının denize yakın olması ve Alanya’da doğma ve ailenin Alanya’da ikamet etmesi olmak üzere 6 kategori ortaya çıkmıştır. Genel olarak görüşme yapılan kişilerden elde edilen verilere göre turizmin Alanya’nın son yarım yüzyıldaki gelişmesinde en önemli paya sahip sektör olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca turizmin Alanya üzerinde kültürel, ekonomik, mimari ve çevresel boyutlarda çeşitli etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular esas alınarak ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak araştırmacılara, sektör işverenlerine, yerel ve merkezi yönetim erklerine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

References

 • Akoğlan Kozak, M., Evren, S., & Çakır, O. (2013). Tarihsel süreç içinde turizm paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Aksoy, B., Karakuş, U., & Çetin, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin turizm, turizmin sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 45-58.
 • ALTSO. Alanya Ekonomik Rapor 2010. 04 15, 2021 tarihinde www.altso.org.tr: https://www.altso.org.tr/?option=com_content&task=view&id adresinden alındı.
 • ALTSO. Alanya Ekonomik Rapor 2019. 04 16, 2021 tarihinde www.altso.org.tr: https://www.altso.org.tr/yayin-kategorisi/alanya-ekonomik-rapor/ adresinden alındı.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Baltacı, F., & Çevirgen, A. (2020). The impacts of second home tourism on socio-cultural and economic life: the resident's perspectives. Journal of the Geographical Institute, 70(3), 273-288.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çal, Ü. T., & Demirkaya, H. (2017). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının kültürel mirasın korunmasına yönelik görüşleri. XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity ''Turkey-Belarus Relations'', (s. 61-67). Baranovichi/Belarus.
 • Çeken, H. (2008). Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi üzerine teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 293-306.
 • Dağ, V. ve Mansuroğlu, S. (2020). Turizm alanlarının kent kimliğine etkisi: Denizli kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 589-604.
 • Demirkaya, H. (2012). Antalya'da kültürel miras turizmine yönelik nitel bir çalışma. VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor). Milano, İtalya.
 • Demirkaya, H., & Çetin, T. (2010). Residents' perceptions on the social and cultural impacts of tourism in Alanya (Antalya-Turkey). Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) Akademi Dergisi, 14(42), 383-392.
 • Demirkaya, H., Sarı, C., & Ertürk, M. (2012). Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri. II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, (s. 1051-1067). Kemer/Antalya.
 • Doğan, H. Z. (2004). Turizmin sosyo-kültürel temelleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gürbüz, A. (2002). Turizmin sosyal çevreye etkisi üzerine bir araştırma. Teknoloji Dergisi(1-2), 49-59.
 • Kavacık, M., Zafer, S., & İnal, M. (2012). Turizmde destinasyon markalaması: Alanya örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39, 169-192.
 • Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2010). Genel turizm ilkeler-kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mathieson, A., & Wall, G. (1982). Tourism, economic, physical and social impacts. London: Longman.
 • Mutluer, M., & Südaş, İ. (2005). Yabancıların Türkiye'de mülk edinimi: coğrafi bir yaklaşım. Ege Coğrafya Dergisi, 14(1-2), 45-55.
 • Oğurlu, İ. (2014). Çevre-kent imajı-kent kimliği-kent kültürü etkileşimlerine bir bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(26), 275-293.
 • Sarı, C. (2010). Alanya ilçesinin alternatif turizm kaynakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 1-28.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-549.
 • Ulubey, Ö. (2018). Aday öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi evaluation of novice teacher training program. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 480-502.
 • UNWTO. 04 24, 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü: https://www.unwto.org/ adresinden alındı.
 • Uslu, O. (1990). Turizm ve çevresel etkileri. Turizm ve Çevre Konferansı (s. 19-47). Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Ayhan, B. (2019). Küreselleşmenin kent yönetimlerinde meydana getirdiği değişim: Yabancılar Meclisi, Alanya örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(3), 598-618.
 • 2020-2024 Alanya Belediyesi Stratejik Planı. (2020). 03 03, 2021 tarihinde www.alanya.bel.tr: https://www.alanya.bel.tr/Stratejik-Plan adresinden alındı.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Correction
Authors

Mehmet Sefa Duman This is me 0000-0001-9079-9984

Hilmi Demirkaya 0000-0002-4456-580X

Publication Date June 15, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 21

Cite

APA Duman, M. S., & Demirkaya, H. (2024). Alanya’da Turizmin Kent Kimliği ve Toplumsal Hayat Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi(21), 71-103.

IndexesIndexesINDEX COPERNİCUS [ICI], Eurasian Scientific Journal Index [ESJI], ISAM [Makaleler Veri Tabanı], SOBIAD, Scilit, İdeal Online
tarafından dizinlenmekte.

TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.