PDF EndNote BibTex RIS Cite

Geometry Thinking Levels and Attitudes of Elementary Teacher Candidates

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 97 - 115, 01.06.2011

Abstract

The purpose of this study is to define the relationship between the geometric thinking levels and the attitudes of teacher candidates While the population of this study consisted of the teacher candidates who were studying at the Department of Elementary Education of the Faculty of Education at Çukurova University the sample of this study consisted of first grade teacher candidates in the spring semester of 2009 2010 academic year This research is a descriptive survey study In the research ?Van Hiele Geometry Thinking Test? and ?Geometry Attitude Scale? were used as the data collection tool Descriptive statistics independent samples t test and one way analysis of variance were used in data analysis At the end of the research it was concluded that the teacher candidates were at various thinking levels and there was a significant but very low relationship between the attitudes of the teacher candidates towards geometry and geometry thinking

References

 • Ahuja, O. P. (1996). An investigation in the geometric understanding among elementary preservice teachers. Paper presented at the ERA-AARE Conference, Singapore, 29 November. [Online]: Retrieved on 13 May, 2011 at URL: www.aare.edu.au/96pap/ahujo96485.txt
 • Akkaya, S., Ç. (2006). Van Hiele düzeylerine göre hazırlanan etkinliklerin ilköğretim 6.sınıf örgencilerinin tutumuna ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Altun, M. (2005). Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Matematik Öğretmenleri için Matematik Öğretimi. Bursa: Erkam Matbacılık.
 • Atebe, H. U., Schäfer, M.(2010). Research evidence on geometric thinking level hierarchies and their relationships with students’mathematical performance. Journal of the Science Teachers Association of Nigeria, 45(1-2), 76-84.
 • Baki, A., (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Battista, M. T. & Clements, D. H. (1988). A case for a Logo-based elementary school geometry curriculum. Arithmetic Teacher, 36, 11-17.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretim Matematik Öğretimi (1-5 Sınıflar). (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Bindak, R. (2004). Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Carroll, W. M.(1998). Geometric Knowledge of Middle School Students in a Reform based Mathematics Curriculum. School Science and Mathematics, 98(4). 188-197.
 • Clements, D., & Battista, M. (1990). The effects of logo on children’s conceptualizations of angle and polygons. Journal for Research in Mathematics Education, 21(5), 356-371.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial understanding. In Dougles A. Grouws (Eds.), Handbook of Research Mathematics Teaching and Learning (p. 420-465). McMillan Publishing Company: New York.
 • Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Çetin F. Ö. ve Dane, A. (2003). Sınıf Öğretmenliği III. Sınıf Öğrencilerinin [Online]: Retrieved on 10 April, 2011 at URL: http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:mate matik-kosesi-makaleleri&id=60:sinif-ogretmenligi-iii-sinif-ogrencilerinin-&Itemid=38
 • Duatepe, A. (2000). An Investigation on the relationship between Van Hiele Geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Duatepe, A. (2004). The effects of drama based ınstruction on seventh grade students’ geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Durmuş, S., Toluk, Z.ve Olkun, S. (2002). Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Alan Bilgi Düzeylerinin Tespiti, Düzeylerin Geliştirilmesi için Yapılan Araştırma ve Sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 982-987). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Ekizoğlu, N.; Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. [Online]: Retrieved on 11 May, 2011 at URL:http://www.world-education- center.org/index.php/cjes/article/viewFile/27/24
 • Erdoğan, T. (2006). Van Hiele Modeline Dayalı Öğretim Sürecinin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yeni Geometri Konularına Yönelik Hazır bulunuşluk Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Fidan Y. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ve buluş yoluyla geometri öğretiminin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Fidan Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
 • Gagatsis, A., Sriraman, B., Elia, I., & Modestou, M. (2006). Exploring young children’s geometrical strategies. Nordic Studies in Mathematics Education, 11 (2), 23-50.
 • Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Halat, E. (2006). Sex-Related Differences In The Acquisition Of The Van Hiele Levels And Motivation In Learning Geometry. Asia Pacific Education Review,7(2), 173-183.
 • Halat, E. (2008a). Pre-Service Elementary School and Secondary Mathematics Teachers’ Van Hiele Levels and Gender Differences. The Journal. Vol 1 (Content Knowledge), [Online]: Retrieved on 11 May, 2011 at URL: www.k-12prep.math.ttu.edu
 • Halat, E.(2008b). In-service middle and high school mathematics teachers: geometric reasoning stages and gender. The Mathematics Educator, 18(1), 8-14.
 • Halat, E. (2008c). Webquest-temelli matematik öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düşünme düzeylerine etkisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 115 -130.
 • Halat, E. & Şahin, O. (2008). Van Hiele levels of pre- and in service Turkish elemantary school teachers and gender related differences in geometry. The Mathematics Educator, 11(1/2), 143-158.
 • Johnson, C. D. (2002). The effects of the geometer’s Sketcpad on the Van hiele levels and academic achievement of high school students. Doctoral Dissertation, University of Wayne State, Detroit, Michigan. (UMI No. 3071795; AAT 3071795)
 • Joseph, B. J. (1999). Achievement of Van Hiele level two in geometry thinking Doctoral Dissertation, University of South Dakota, USA. (Proquest Document ID, 729753091; AAT 9937371; ISBN:0-599-38604-5)
 • Katranca, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişki. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=101255
 • Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları Ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Knight, K. C. (2006). An investigation into the change in the Van Hiele levels of understanding geometry of pre-service elementary and secondary mathematics teachers. Master dissertation. The University of Maine, Lincoln.
 • Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Eduction, 28(1). 27-47.
 • MEB (2003). Timms 1999 Üçüncü Uluslar Arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması: Ulusal Rapor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. [Online]: Retrieved on 12 March, 2011 at URL:http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/timss_1999_u lusal_raporu.pdf
 • MEB, (2005). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Raporu Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_ul usal_raporu.pdf
 • MEB, (2011a). 7. sınıflar seviye belirleme sınavları 2011 yılı sayısal bilgiler. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/EGITEK/SBS7/SBS7SayisalBilgiler. pdf
 • MEB, (2010b). 2011 yılı 8. sınıflar seviye belirleme sınavları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/EGITEK/sbs2011BasinBulteni/03_20 11SBS_8TestSayisalBilgiler.pdf
 • Meng, C. C. (2009). Enhancing students' geometric thinking through phase based ınstruction using geometer’s sketchpad: A case study. Journal Pendidik dan Pendidikan. 24, 89- 107.
 • Meng, C. C., Sam, L. C. (2009). Assessing pre-service secondary mathematics teachers’ geometric thinking. Asian Mathematical Conference, Malaysia 2009. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://www.mat.usm.my/AMC%202009%20Proceedings/Stats/Miscellaneous/P4 78.pdf
 • Meng, C., C., Lian, L., H. & Idris, N., (2009). Pre service secondary mathemetics teachers’ geometric thinking and course grade. [Online]: Retrieved on 10 April, 2011 at URL:http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed09/AbstractsFullPapers2009/Abstract /Mathematics%20Parallel%20PDF/Full%20Paper/M07.pdf
 • Mogari, D. (1999). Attitude and Achievement in Euclidean Geometry. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://math.unipa.it/~grim/EMogari9.PDF
 • Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hieles of thinking on geometric constructions. Unpublished master dissertation, Simon Fraser University, Canada.
 • NCTM, (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim Online, 2(1), 28–35, Online]: Retrieved on 2 May, 2005 at URL:http://ilkogretim- online.org.tr/vol2say1/v02s01d.pdf
 • Olkun, S., Toluk, Z. ve Durmuş, S., (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 1064-1070). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Oral, B. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1) 201-219.
 • OSYM, (2010a) 2010-YGS başvuru ve sınavlara ilişkin sayısal bilgiler (sunu). [Online]: Retrieved on 15 April, 2011 at URL: http://www.osym.gov.tr/belge/1-11898/2010- osys-ygs-basin-bulteni.html.
 • OSYM, (2011) 2011 YGS sonuçları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57611/h/3-2010-2011-ygs-sonuclari-28042011.pdf.
 • OSYM, (2012) YGS sonuçları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012YGSSonuclari.pdf.
 • Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 157-166.
 • Samuelsson, J.; Granström, K.(2007). Important prerequisites for students’ mathematical achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 3 (2), 150-170.
 • Sandt, S. V. D., (2007). Pre-Service geometry education in South Africa: A Typical Case. The Journal, 1, (Content Knowledge), [Online]: Retrieved on 7 May, 2011 at URL:http://www.k12prep.math.ttu.edu/journal/contentknowledge/sandt01/article.pdf
 • Senk, S.L. (1989). Van Hiele Levels and achievement in writing geometry proofs. Journal For Research In Mathematics Education, 20(3), 309–321.
 • Şahin, O. (2006). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Şentürk, B. (2010).İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Toluk ,Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 1118-1123). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. (Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project). Chicago: University of Chicago.
 • Van De Walle, J. A. (2001). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally. Boston: Allyn and Bacon.
 • Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching Children With Mathematics 6, 310-316.
 • Yee, L. S. (2011). Mathematics Attitudes and Achievement of Junior College Students in Singapore [Online]: Retrieved on 30 May, 2011 at URL: http://www.merga.net.au/documents/MERGA33_Lim.pd
 • Yenilmez, K. ve Özabacı, N. S. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 132-146.
 • Yıldız, S. Ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yılmaz, S., Turgut, M., Kabakçı, A. D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Buca ve Erdek örneği. Üniversite ve Toplum, 8(1). [Online]: Retrieved on 11 April, 2011 at URL:http://www.universite- toplum.org/text.php3?id=354

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 97 - 115, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının geometri düşünme düzeyleri ile tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğretmen adayları oluştururken örneklemini ise 2009-2010 bahar döneminde birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak “Van Hiele Geometri Düşünme Testi” ve “Geometri Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının farklı geometrik düzeylerde toplandıkları ve geometrik düşünme düzeyleri ile tutumları arasında anlamlı ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Ahuja, O. P. (1996). An investigation in the geometric understanding among elementary preservice teachers. Paper presented at the ERA-AARE Conference, Singapore, 29 November. [Online]: Retrieved on 13 May, 2011 at URL: www.aare.edu.au/96pap/ahujo96485.txt
 • Akkaya, S., Ç. (2006). Van Hiele düzeylerine göre hazırlanan etkinliklerin ilköğretim 6.sınıf örgencilerinin tutumuna ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Altun, M. (2005). Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Matematik Öğretmenleri için Matematik Öğretimi. Bursa: Erkam Matbacılık.
 • Atebe, H. U., Schäfer, M.(2010). Research evidence on geometric thinking level hierarchies and their relationships with students’mathematical performance. Journal of the Science Teachers Association of Nigeria, 45(1-2), 76-84.
 • Baki, A., (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Battista, M. T. & Clements, D. H. (1988). A case for a Logo-based elementary school geometry curriculum. Arithmetic Teacher, 36, 11-17.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretim Matematik Öğretimi (1-5 Sınıflar). (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Bindak, R. (2004). Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. (Çev. D. A. Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Carroll, W. M.(1998). Geometric Knowledge of Middle School Students in a Reform based Mathematics Curriculum. School Science and Mathematics, 98(4). 188-197.
 • Clements, D., & Battista, M. (1990). The effects of logo on children’s conceptualizations of angle and polygons. Journal for Research in Mathematics Education, 21(5), 356-371.
 • Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial understanding. In Dougles A. Grouws (Eds.), Handbook of Research Mathematics Teaching and Learning (p. 420-465). McMillan Publishing Company: New York.
 • Çelik, H. C. ve Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Çetin F. Ö. ve Dane, A. (2003). Sınıf Öğretmenliği III. Sınıf Öğrencilerinin [Online]: Retrieved on 10 April, 2011 at URL: http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:mate matik-kosesi-makaleleri&id=60:sinif-ogretmenligi-iii-sinif-ogrencilerinin-&Itemid=38
 • Duatepe, A. (2000). An Investigation on the relationship between Van Hiele Geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Duatepe, A. (2004). The effects of drama based ınstruction on seventh grade students’ geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Durmuş, S., Toluk, Z.ve Olkun, S. (2002). Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Alan Bilgi Düzeylerinin Tespiti, Düzeylerin Geliştirilmesi için Yapılan Araştırma ve Sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 982-987). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Ekizoğlu, N.; Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. [Online]: Retrieved on 11 May, 2011 at URL:http://www.world-education- center.org/index.php/cjes/article/viewFile/27/24
 • Erdoğan, T. (2006). Van Hiele Modeline Dayalı Öğretim Sürecinin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Yeni Geometri Konularına Yönelik Hazır bulunuşluk Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Fidan Y. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ve buluş yoluyla geometri öğretiminin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Fidan Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
 • Gagatsis, A., Sriraman, B., Elia, I., & Modestou, M. (2006). Exploring young children’s geometrical strategies. Nordic Studies in Mathematics Education, 11 (2), 23-50.
 • Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Halat, E. (2006). Sex-Related Differences In The Acquisition Of The Van Hiele Levels And Motivation In Learning Geometry. Asia Pacific Education Review,7(2), 173-183.
 • Halat, E. (2008a). Pre-Service Elementary School and Secondary Mathematics Teachers’ Van Hiele Levels and Gender Differences. The Journal. Vol 1 (Content Knowledge), [Online]: Retrieved on 11 May, 2011 at URL: www.k-12prep.math.ttu.edu
 • Halat, E.(2008b). In-service middle and high school mathematics teachers: geometric reasoning stages and gender. The Mathematics Educator, 18(1), 8-14.
 • Halat, E. (2008c). Webquest-temelli matematik öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düşünme düzeylerine etkisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 115 -130.
 • Halat, E. & Şahin, O. (2008). Van Hiele levels of pre- and in service Turkish elemantary school teachers and gender related differences in geometry. The Mathematics Educator, 11(1/2), 143-158.
 • Johnson, C. D. (2002). The effects of the geometer’s Sketcpad on the Van hiele levels and academic achievement of high school students. Doctoral Dissertation, University of Wayne State, Detroit, Michigan. (UMI No. 3071795; AAT 3071795)
 • Joseph, B. J. (1999). Achievement of Van Hiele level two in geometry thinking Doctoral Dissertation, University of South Dakota, USA. (Proquest Document ID, 729753091; AAT 9937371; ISBN:0-599-38604-5)
 • Katranca, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişki. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=101255
 • Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları Ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Knight, K. C. (2006). An investigation into the change in the Van Hiele levels of understanding geometry of pre-service elementary and secondary mathematics teachers. Master dissertation. The University of Maine, Lincoln.
 • Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Eduction, 28(1). 27-47.
 • MEB (2003). Timms 1999 Üçüncü Uluslar Arası Matematik ve Fen Bilgisi Çalışması: Ulusal Rapor. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. [Online]: Retrieved on 12 March, 2011 at URL:http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/timss_1999_u lusal_raporu.pdf
 • MEB, (2005). PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Raporu Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://earged.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_ul usal_raporu.pdf
 • MEB, (2011a). 7. sınıflar seviye belirleme sınavları 2011 yılı sayısal bilgiler. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/EGITEK/SBS7/SBS7SayisalBilgiler. pdf
 • MEB, (2010b). 2011 yılı 8. sınıflar seviye belirleme sınavları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/EGITEK/sbs2011BasinBulteni/03_20 11SBS_8TestSayisalBilgiler.pdf
 • Meng, C. C. (2009). Enhancing students' geometric thinking through phase based ınstruction using geometer’s sketchpad: A case study. Journal Pendidik dan Pendidikan. 24, 89- 107.
 • Meng, C. C., Sam, L. C. (2009). Assessing pre-service secondary mathematics teachers’ geometric thinking. Asian Mathematical Conference, Malaysia 2009. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://www.mat.usm.my/AMC%202009%20Proceedings/Stats/Miscellaneous/P4 78.pdf
 • Meng, C., C., Lian, L., H. & Idris, N., (2009). Pre service secondary mathemetics teachers’ geometric thinking and course grade. [Online]: Retrieved on 10 April, 2011 at URL:http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed09/AbstractsFullPapers2009/Abstract /Mathematics%20Parallel%20PDF/Full%20Paper/M07.pdf
 • Mogari, D. (1999). Attitude and Achievement in Euclidean Geometry. [Online]: Retrieved on 25 May, 2011 at URL:http://math.unipa.it/~grim/EMogari9.PDF
 • Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hieles of thinking on geometric constructions. Unpublished master dissertation, Simon Fraser University, Canada.
 • NCTM, (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim Online, 2(1), 28–35, Online]: Retrieved on 2 May, 2005 at URL:http://ilkogretim- online.org.tr/vol2say1/v02s01d.pdf
 • Olkun, S., Toluk, Z. ve Durmuş, S., (2002). Sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 1064-1070). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Oral, B. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1) 201-219.
 • OSYM, (2010a) 2010-YGS başvuru ve sınavlara ilişkin sayısal bilgiler (sunu). [Online]: Retrieved on 15 April, 2011 at URL: http://www.osym.gov.tr/belge/1-11898/2010- osys-ygs-basin-bulteni.html.
 • OSYM, (2011) 2011 YGS sonuçları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-57611/h/3-2010-2011-ygs-sonuclari-28042011.pdf.
 • OSYM, (2012) YGS sonuçları. [Online]: Retrieved on 4 June, 2012 at URL: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012YGSSonuclari.pdf.
 • Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 157-166.
 • Samuelsson, J.; Granström, K.(2007). Important prerequisites for students’ mathematical achievement. Journal of Theory and Practice in Education, 3 (2), 150-170.
 • Sandt, S. V. D., (2007). Pre-Service geometry education in South Africa: A Typical Case. The Journal, 1, (Content Knowledge), [Online]: Retrieved on 7 May, 2011 at URL:http://www.k12prep.math.ttu.edu/journal/contentknowledge/sandt01/article.pdf
 • Senk, S.L. (1989). Van Hiele Levels and achievement in writing geometry proofs. Journal For Research In Mathematics Education, 20(3), 309–321.
 • Şahin, O. (2006). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Şentürk, B. (2010).İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Toluk ,Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül 2002 (ss. 1118-1123). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. (Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project). Chicago: University of Chicago.
 • Van De Walle, J. A. (2001). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally. Boston: Allyn and Bacon.
 • Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching Children With Mathematics 6, 310-316.
 • Yee, L. S. (2011). Mathematics Attitudes and Achievement of Junior College Students in Singapore [Online]: Retrieved on 30 May, 2011 at URL: http://www.merga.net.au/documents/MERGA33_Lim.pd
 • Yenilmez, K. ve Özabacı, N. S. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 132-146.
 • Yıldız, S. Ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 361-377.
 • Yılmaz, S., Turgut, M., Kabakçı, A. D. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Buca ve Erdek örneği. Üniversite ve Toplum, 8(1). [Online]: Retrieved on 11 April, 2011 at URL:http://www.universite- toplum.org/text.php3?id=354

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayten Pınar BAL This is me

Publication Date June 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108634, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {3}, pages = {97 - 115}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları}, key = {cite}, author = {Bal, Ayten Pınar} }
APA Bal, A. P. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 97-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108634
MLA Bal, A. P. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 97-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108634>
Chicago Bal, A. P. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 97-115
RIS TY - JOUR T1 - Geometry Thinking Levels and Attitudes of Elementary Teacher Candidates AU - Ayten PınarBal Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 115 VL - 12 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları %A Ayten Pınar Bal %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Bal, Ayten Pınar . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 3 (June 2011): 97-115 .
AMA Bal A. P. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları. INUJFE. 2011; 12(3): 97-115.
Vancouver Bal A. P. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(3): 97-115.
IEEE A. P. Bal , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Tutumları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 97-115, Jun. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.