Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Resmi ve Özel Okul Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderliğe İlişkin Görüşleri

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 121 - 141, 24.04.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.75431

Abstract

Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin paylaşılan liderlik algılarını çeşitli değişkenler açısından irdeleyerek sonuçları ortaya koymaktır. Genel tarama modeline dayalı olan bu araştırmanın evreni 3283 resmi ve 116 özel ilköğretim öğretmeninden; örneklemi ise, toplam 728 resmi ve özel ilköğretim öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen ve beş boyuttan (Örgütsel Gelişme ve İşbirliği, Vizyon-Misyon, Sorumluluk Alma, Okul Kültürü, Örgütsel Olanaklar) oluşan “Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği” (OÖPLÖ) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özel ilköğretim okullarındaki paylaşılan liderlik düzeyi, paylaşılan liderliğin tüm boyutları açısından resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksektir. Aynı şekilde, özel ilköğretim okullarındaki örgütsel bağlılık düzeyi de resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksektir. Resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli erkek öğretmenlerin paylaşılan liderlik algıları, kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksektir.

References

 • Ağıroğlu-Bakır, A. (2013). Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Arslan, H. ve Beytekin, F. (2004). İlköğretim okul müdürleri için eğitim liderliği standartlarının araştırılması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunuldu. 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Aslan, M., Özer, N. ve Ağıroğlu Bakır, A. (2009). Okul kültürüne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: nitel bir araştırma. İlköğretim Online, 8(1), 268-281, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 37. Sayı: 2, 61-82.
 • Barreiro, P. L. ve Albandoz, J. P (2001). Population and sample. sampling techniques management mathematics for european schools. Web: http://www.mathematik.uni-kl.de/ ̃ adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Bennett, N., Harvey, J.A., Wise, C. ve Woods, P.A. (2003). Distributed leadership: A desk study. Web: www.ncsl.org.uk/literature reviews. adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Bolden, R. (2007). Distributed leadership. In Marturano, A. and Gosling, J. (Eds) Leadership, the key concepts. Abingdon, Routledge. England: University of Exeter Press. 42-45.
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2007). Tensions in higher education leadership: Towards a multi-level model of leadership practice. Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE) 358-376.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Ed.). Taylor & Francis e-Library.
 • Çelik, V. (1995). Eğitim yöneticisinin vizyon ve misyonu. Eğitim Yönetimi. Yıl: 1 Sayı:1, Kış.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, DC: The Albert Shanker Institute.
 • Flessa, J. (2009). Educational micropolitics and distributed leadership. Peabody Journal On Education. 84, 331–349.
 • Gay, L.R. ve Diehl, P.L. (1992). Research methods for business and management. New York: Maxwell Macmillan International.
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architechure for leadership, Educational Management & Administration. 28(3), 317–338.
 • Gronn, P. (2002a). Distributed leadership as a unit of analysis, Leadership Quarterly. 13: 423–51.
 • Gronn, P. (2002b). Distributed leadership. In K. Leithwood, P. Hallinger, K. Seashore Louis, G. Furman Brown, P. Gronn, W. Mulford and K. Riley (eds). Second International Handbook of Educational Leadership and Administration, Dordrecht: Kluwer, 653-696.
 • Gronn, P. (2008). The future of distributed leadership. Journal of Educational Administration. 46 (2), 141 – 158.
 • Harris, A. (2003). Teacher leadership as distributed leadership: Heresy, fantasy or possibility? School Leadership & Management: Formerly School Organisation. 23(3), 313-324.
 • Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement: leading or misleading? Educational Management Administration Leadership 32; 11-24
 • Harris, A. (2008). Distributed leadership: according to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172–188.
 • Harris, A. ve Spillane, J. (2008). Disributed leadership through the looking glass. Management In Education. 22 (1), 31-34.
 • Hopkins, D. ve Jackson, D. (2002). Building the capacity for leading and learning, in A. Harris, C. Day, M. Hadfield, D. Hopkins, A. Hargreaves and C. Chapman (eds) Effective Leadership for School Improvement. London: Routledge, 84–105.
 • Humphreys, E. (2010). Distributed leadership and its impact on teaching and learning. (Phd. Dissertation). National University of Ireland, Maynooth, Ireland.
 • Jacobs, G. E. (2010). The relationship between distributed leadership as practiced by principals and the organizational commitment of the teachers. (Phd. Dissertation) Georgia Southern University. USA.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Seçkin Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Key, J. P. (1997). Research design in occupational education. Module R7 – Sampling. Oklahoma State University. Web: http://www.okstate.edu /ag/agedcm4h/ academic/aged5980a/5980/newpage15.htm adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R.,Memon, N., ve Yashkina, A. (2007). Distributing leadership to make schools smarter: Taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1), 37–67.
 • McCarthy, D. (2010). Establishing a culture of distributed leadership. Web: http://www.greatleadershipbydan.com/ adresinden Eylül 2010 tarihinde alınmıştır.
 • MEB Personel Genel Müdürlüğü (2007). Eğitimde kalite el kitabi. 13-17 Ağustos, Ankara.
 • O’Neill, B. (2002). Distributive leadership: meaning practice.. Milton Keynes: The Open University. O’Neill, B. (2002). Distributive leadership: meaning practice. Milton Keynes: The Open University.
 • Özer, N. (2010). İlköğretim okullarının örgütsel diriklik, bürokratiklik ve örgüt normları açısından analizi. (Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Ross, K. N. (2005). “Sample design for educational survey research” Quantitative research methods in educational planning. France: UNESCO International Institute for Educational Planning. Web: http://www.unesco.org/iiep /PDF/TR_Mods/Qu_Mod3. pdf adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Schatzing, F. (2009). Sürü (Roman). Ankara: Resif Yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Spillane, J. P. (2003). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(4), 343-345.
 • Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. The Educational Forum, 69, 143-157.
 • Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Spillane, J. P., Halverson, R. ve Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of leadership practice: A distributed perspective. Journal of Curriculum Studies. 36(1), 3-34.
 • Spillane, J. P., Camburn, E. M., Pustejovsky, J., Pareja, A. S., ve Lewis, G. (2008). Taking a distributed perspective: epistemological and methodological trade-offs in operationalizing the leader-plus aspect. Journal of Educational Administration. 46(2), 189–213.
 • Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, Sayı: 1-2.
 • Woods, P. A. (2010). Democratic leadership: drawing distinctions with distributed leadership. International Journal of Leadership in Education. Web: Eylül 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Watson, S. T. (2005). Teacher collaboration and school reform: distributing leadership through the use of professional learning teams. (Phd Dissertation) The Faculty of The Graduate School University of Missouri-Columbia, USA
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 121 - 141, 24.04.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.75431

Abstract

The aim of this study is to investigate the perceptions of public and private school teachers about distributed leadership and examining the results in terms of some variables. As a research model, descriptive survey has been used. The target population of the study is composed of 3283 public school teachers, and 116 private school teachers. The sample of the study is constituted of 728 teachers who are chosen from this universe by cluster sampling method. The document that provides data for the research is a scale which has been created by the researcher and named as “Distributed Leadership Scale for School Organization”. The research results indicated that, “School culture” dimension has the highest values in both of the school types. Private school teachers” perceptions are higher in “taking responsibility” dimension. The perception of distributed leadership of men is higher in both public and private schools when compared to the women.

References

 • Ağıroğlu-Bakır, A. (2013). Öğretmenlerin paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Arslan, H. ve Beytekin, F. (2004). İlköğretim okul müdürleri için eğitim liderliği standartlarının araştırılması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunuldu. 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Aslan, M., Özer, N. ve Ağıroğlu Bakır, A. (2009). Okul kültürüne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: nitel bir araştırma. İlköğretim Online, 8(1), 268-281, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 37. Sayı: 2, 61-82.
 • Barreiro, P. L. ve Albandoz, J. P (2001). Population and sample. sampling techniques management mathematics for european schools. Web: http://www.mathematik.uni-kl.de/ ̃ adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Bennett, N., Harvey, J.A., Wise, C. ve Woods, P.A. (2003). Distributed leadership: A desk study. Web: www.ncsl.org.uk/literature reviews. adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Bolden, R. (2007). Distributed leadership. In Marturano, A. and Gosling, J. (Eds) Leadership, the key concepts. Abingdon, Routledge. England: University of Exeter Press. 42-45.
 • Bolden, R., Petrov, G. ve Gosling, J. (2007). Tensions in higher education leadership: Towards a multi-level model of leadership practice. Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE) 358-376.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th Ed.). Taylor & Francis e-Library.
 • Çelik, V. (1995). Eğitim yöneticisinin vizyon ve misyonu. Eğitim Yönetimi. Yıl: 1 Sayı:1, Kış.
 • Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, DC: The Albert Shanker Institute.
 • Flessa, J. (2009). Educational micropolitics and distributed leadership. Peabody Journal On Education. 84, 331–349.
 • Gay, L.R. ve Diehl, P.L. (1992). Research methods for business and management. New York: Maxwell Macmillan International.
 • Gronn, P. (2000). Distributed properties: A new architechure for leadership, Educational Management & Administration. 28(3), 317–338.
 • Gronn, P. (2002a). Distributed leadership as a unit of analysis, Leadership Quarterly. 13: 423–51.
 • Gronn, P. (2002b). Distributed leadership. In K. Leithwood, P. Hallinger, K. Seashore Louis, G. Furman Brown, P. Gronn, W. Mulford and K. Riley (eds). Second International Handbook of Educational Leadership and Administration, Dordrecht: Kluwer, 653-696.
 • Gronn, P. (2008). The future of distributed leadership. Journal of Educational Administration. 46 (2), 141 – 158.
 • Harris, A. (2003). Teacher leadership as distributed leadership: Heresy, fantasy or possibility? School Leadership & Management: Formerly School Organisation. 23(3), 313-324.
 • Harris, A. (2004). Distributed leadership and school improvement: leading or misleading? Educational Management Administration Leadership 32; 11-24
 • Harris, A. (2008). Distributed leadership: according to the evidence. Journal of Educational Administration, 46(2), 172–188.
 • Harris, A. ve Spillane, J. (2008). Disributed leadership through the looking glass. Management In Education. 22 (1), 31-34.
 • Hopkins, D. ve Jackson, D. (2002). Building the capacity for leading and learning, in A. Harris, C. Day, M. Hadfield, D. Hopkins, A. Hargreaves and C. Chapman (eds) Effective Leadership for School Improvement. London: Routledge, 84–105.
 • Humphreys, E. (2010). Distributed leadership and its impact on teaching and learning. (Phd. Dissertation). National University of Ireland, Maynooth, Ireland.
 • Jacobs, G. E. (2010). The relationship between distributed leadership as practiced by principals and the organizational commitment of the teachers. (Phd. Dissertation) Georgia Southern University. USA.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Seçkin Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Key, J. P. (1997). Research design in occupational education. Module R7 – Sampling. Oklahoma State University. Web: http://www.okstate.edu /ag/agedcm4h/ academic/aged5980a/5980/newpage15.htm adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R.,Memon, N., ve Yashkina, A. (2007). Distributing leadership to make schools smarter: Taking the ego out of the system. Leadership and Policy in Schools, 6(1), 37–67.
 • McCarthy, D. (2010). Establishing a culture of distributed leadership. Web: http://www.greatleadershipbydan.com/ adresinden Eylül 2010 tarihinde alınmıştır.
 • MEB Personel Genel Müdürlüğü (2007). Eğitimde kalite el kitabi. 13-17 Ağustos, Ankara.
 • O’Neill, B. (2002). Distributive leadership: meaning practice.. Milton Keynes: The Open University. O’Neill, B. (2002). Distributive leadership: meaning practice. Milton Keynes: The Open University.
 • Özer, N. (2010). İlköğretim okullarının örgütsel diriklik, bürokratiklik ve örgüt normları açısından analizi. (Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Ross, K. N. (2005). “Sample design for educational survey research” Quantitative research methods in educational planning. France: UNESCO International Institute for Educational Planning. Web: http://www.unesco.org/iiep /PDF/TR_Mods/Qu_Mod3. pdf adresinden Mart 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Schatzing, F. (2009). Sürü (Roman). Ankara: Resif Yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Spillane, J. P. (2003). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(4), 343-345.
 • Spillane, J. P. (2005). Distributed leadership. The Educational Forum, 69, 143-157.
 • Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Spillane, J. P., Halverson, R. ve Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of leadership practice: A distributed perspective. Journal of Curriculum Studies. 36(1), 3-34.
 • Spillane, J. P., Camburn, E. M., Pustejovsky, J., Pareja, A. S., ve Lewis, G. (2008). Taking a distributed perspective: epistemological and methodological trade-offs in operationalizing the leader-plus aspect. Journal of Educational Administration. 46(2), 189–213.
 • Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, Sayı: 1-2.
 • Woods, P. A. (2010). Democratic leadership: drawing distinctions with distributed leadership. International Journal of Leadership in Education. Web: Eylül 2010 tarihinde alınmıştır.
 • Watson, S. T. (2005). Teacher collaboration and school reform: distributing leadership through the use of professional learning teams. (Phd Dissertation) The Faculty of The Graduate School University of Missouri-Columbia, USA
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mahire ASLAN>


Aslı AĞIROĞLU BAKIR>

0000-0002-5352-572X

Publication Date April 24, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { inuefd108771, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2014}, volume = {15}, number = {1}, pages = {121 - 141}, doi = {10.17679/iuefd.75431}, title = {Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership}, key = {cite}, author = {Aslan, Mahire and Ağıroğlu Bakır, Aslı} }
APA Aslan, M. & Ağıroğlu Bakır, A. (2014). Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 121-141 . DOI: 10.17679/iuefd.75431
MLA Aslan, M. , Ağıroğlu Bakır, A. "Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 121-141 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8711/108771>
Chicago Aslan, M. , Ağıroğlu Bakır, A. "Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 121-141
RIS TY - JOUR T1 - Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership AU - MahireAslan, AslıAğıroğlu Bakır Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17679/iuefd.75431 DO - 10.17679/iuefd.75431 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 141 VL - 15 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.75431 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.75431 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership %A Mahire Aslan , Aslı Ağıroğlu Bakır %T Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.75431 %U 10.17679/iuefd.75431
ISNAD Aslan, Mahire , Ağıroğlu Bakır, Aslı . "Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (April 2014): 121-141 . https://doi.org/10.17679/iuefd.75431
AMA Aslan M. , Ağıroğlu Bakır A. Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership. INUJFE. 2014; 15(1): 121-141.
Vancouver Aslan M. , Ağıroğlu Bakır A. Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 121-141.
IEEE M. Aslan and A. Ağıroğlu Bakır , "Public and Private School Teachers’ Opinions about Distributed Leadership", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 121-141, Apr. 2014, doi:10.17679/iuefd.75431

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.