Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 221 - 240 2020-12-30

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE EKONOMİK EGEMENLİK – ULUS DEVLET ÇELİŞKİSİ

Nurdan KUŞAT [1]


Yeni ekonomik düzenin en önemli yapı taşı olan ‘Küreselleşme’, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. pek çok alanda etkili olmaktadır. Küreselleşmenin yapılandırdığı bu yeni düzenin en önemli sonucu ise tüm ulus devletlerin diğer ulus devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uzun vadeli ilişkiler içerisine girmelerini tetiklemesidir. Fakat bu süreç birçok ulusal yapı, kurum ve kavramın değişip evrilmesine ve her şeyden öte ‘ulus devlet’ olgusunun da aşınmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, küreselleşme sürecinin geleneksel ulus devlet anlayışının en önemli yapı taşı olan egemenlik hakkının içeriği ve uygulanma sürecinde ortaya çıkan dönüşüm ve değişimi ekonomik anlamda incelemektedir.
Küreselleşme, Ulus Devlet, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomik Egemenlik, Ulus Üstü Devlet
 • Aktan, C. & Vural, İ. Y. (2008). Globalleşme Sürecinde Çokuluslu Şirketler. http://www.canaktan.org/ekonomi/cok-uluslu/aktan-makale.pdf. (16.01.2017).
 • Alagöz, M. (2005). Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninde Ulus Devlet Anlayışı. Akademik Bakış. Sayı:6, 1-9.
 • Amin, S. (2007). Avrupa Merkezcilik. M. Sert (Çev.). İstanbul: Çiviyazıları Yayınevi.
 • Ateş, D. (2006). Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 7(1), 25-38.
 • Bakan, S. & Tuncel, G. (2012). Küreselleşmenin Ulus Devletler Üzerindeki Etkisi. Birey ve Toplum. Cilt.2, Sayı.3, 51-65.
 • Baram, M. (2009). Globalization and Workplace Hazards in Developing Nations. www.sciencedirect.com_science. (12.01.2017).
 • Behr, H. (2008). Deterritorialisation and the Transformation of Statehood: The Paradox of Globalisation. Geopolitics. 13 (2). April, 359-382.
 • Bravo, I. B.(2005). Tarihin Sonu, İlerleme ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 29, No:2, 125-138.
 • Brenner, N. (2004). New State Spaces, Urban Governance and Rescaling of Statehood. Oxford: Oxford University Press.
 • Buksur, A. (2013). Etniklik ve Uluslararası İlişkiler. Gazi Akademik Bakış. Cilt 6, Sayı 12, Yaz 2013, 243-263.
 • Cebeci, K. (2008). Küreselleşme Bağlamında Ulus-Devletin Egemenlik Gücünün Dönüşümü. Sayıştay Dergisi. 7(1) Ekim-Aralık, 23-39.
 • Choucri, N. (2005). Cross-border Movements of Populations in a Fair Globalization. Development. C. 48, S. 1.
 • Cohen, E. (2001). Globalization and the Boundaries of the State: A Framework for Analyzing the Changing Practice of Sovereignty. Governance An International Journal of Policy and Administration. 141, 75–97.
 • Dağı, İ. D. (2005). İnsan Hakları, Küresel Siyaset ve Türkiye. Polis Dergisi. S. 45, 41-46.
 • Davutoğlu, A. (2003). Küreselleşme ve AB-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Ulusal Egemenliğin Geleceği. Anayasa Yargısı Dergisi. Cilt: 20, 46-58.
 • Duffield, M. (2007). Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples. Cambridge: Polity.
 • Eken, H. (2006). Küreselleşme ve Ulus Devlet. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 16, 243-262.
 • Erdoğan, İ. (2013). Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı, Gazi Akademik Bakış. Cilt 6, Sayı 12, Yaz 2013, 265-292.
 • Eşki Uğuz, H. & Saygılı, R. (2016). Küresel Dünyada Ulus Devlet. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Ekim, Yıl:16, Sayı:32, 127-147.
 • Habermas, J. (2002). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti. M. Beyaztaş (Çev.). İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Hirst, P. & Thompson, G. (2003). Küreselleşme Sorgulanıyor. 3. baskı. Ankara: Dost Yayınevi.
 • İdikut Özpençe, A. ve Özpençe, Ö. (2007). Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşların Ulus-Devletin Vergilendirme Yetkisine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 1, 1-21.
 • Jameson, F. (2000). Küreselleşme ve Politik Strateji. Birikim. 139 Kasım, 39-50.
 • Kaygusuz, Ö. (2014). Devlet İnşası ve Küresel Güneyde Güvenlik: Güçlü Devlet Arayışının Kuramsal ve Siyasal Açmazları. Uluslararası Hukuk ve Politika. Cilt: 10, Sayı 39, 27-61.
 • Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kiraz, S. (2012). Uluslararası İlişkilerde Egemenliğin Değişen Yüzü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. 5 1, 93-102.
 • Kongar, E. (2001). Küresel Terör ve Türkiye, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kozanoğlu, H. (2004). Küreselleşme ve Uluslarüstü Sermaye Sınıfı. Doğu-Batı Dergisi. Yıl 5, Sayı 18.
 • Larsson, T. (2001). The Race to the Top: The Real Story of Globalization. U.S.: Cato Institute.
 • Leca, J. (1998). Neden Söz Ediyoruz?. J. Leca (Ed.). Uluslar ve Milliyetçilikler. S. İdemen (Çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 11-19.
 • Özyakışır, D. (2006). Ulus-Devlet ve Milli Egemenlik Bağlamında Teorik Bir Küreselleşme Eleştirisi. Jeopolitik Dergisi. Yıl: 5, Sayı: 31, 78-80.
 • Pierson, C. (2000). Modern Devlet. D. Hattatoğlu (Çev.). Ankara: Çivi Yazıları Yayınları.
 • Robinson, N. (2007). State-Building and International Politics: The Emergence of A 'New' Problem Agenda. N. Robinson & Aidan Hehir, (Ed.). State-Building: Theory and Practice. Abingdon: Routledge.
 • Sarıbay, A. Y. (1992). Siyasal Sosyoloji. Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Somel, C. (2004). Az Gelismislik Perspektifinden Küreselleşme. Doğu-Batı Dergisi. Yıl 5, Sayı 18.
 • Tekeli, İ. & İlkin, S. (2000). Küreselleşme Ulus-Devlet Etkileşimi Bağlamında AB−Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması. Doğu−Batı Dergisi. (10) Şubat-Mart-Nisan, 113-138.
 • Tuncel, G. (2014). Ulus Devletin Dönüşümünde Hükümet Dışı Örgütlerin Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt: 28, Sayı: 2, 39-54.
 • Türe, İ. (2009). Küreselleşme, Kapitalizm ve Ulus-Devlet. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi. (46) 530, 41-52.
 • Vaknin, S. (2002). Analysis: The Industrious Spies –III. United Press International. 15 Mayıs 2002.
 • Yeldan, E. (2002). Neo liberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler. Praksis. Sayı:7, 19-34.
 • Yurdusev, A. N. (2012). Ulus Devlet: İnsanlığın En Tehlikeli İcadı. T. Arı (Ed.). Uluslararası İlişkilerde Post Modern Analizler-1Kimlik, Kültür, Güvenlik ve Dış Politik. Bursa: MKM Yayıncılık, 59-74.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-2823-8948
Author: Nurdan KUŞAT (Primary Author)
Institution: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 20, 2020
Acceptance Date : December 17, 2020
Publication Date : December 30, 2020

APA Kuşat, N . (2020). YENİ DÜNYA DÜZENİNDE EKONOMİK EGEMENLİK – ULUS DEVLET ÇELİŞKİSİ . International Review of Economics and Management , 8 (2) , 221-240 . DOI: 10.18825/iremjournal.706965