Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 278 - 326, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.988374

Abstract

ÖZ Bu çalışmanın amacı, tasarım beceri atölyelerine katılan 5.sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşlerini ortaya çıkartmaktır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örneklem yönteminin bir türü olan ölçüt örneklemesine göre seçilmiştir. Ölçüt, öğrencilerin daha önce yaşam becerileri eğitimine katılmamış olmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul ili Pendik ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde bir devlet okulunda okuyan beşinci sınıf öğrencilerinden 12 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılar, dört hafta süresince araştırmacı tarafından hazırlanan yaşam becerileri odaklı etkinliklere katılmışlardır. Etkinlikler pandemi nedeniyle çevrim içi geçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yedi tema, 14 kategori ve 76 koda ulaşılmıştır. Araştırmada, yaşam becerileri eğitimine katılan öğrencilerin, atölye çalışmalarının okuldaki etkinliklerle benzer ve farklı yönleri olduğunu düşündükleri, yaşam becerileri eğitimi hakkında olumlu görüş belirttikleri, eğitimin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında oldukları, yaşam becerileri eğitiminin birçok becerinin geliştirilmesine katkısı olduğunu düşündükleri, etkinliklerin çevrim içi olması nedeniyle zorluklar yaşadıkları, bazı etkinlikleri daha ilgi çekici buldukları, okullarda bu eğitimin yaygınlaştırılmasını istedikleri sonuçları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaşam becerileri eğitiminin 21. yy becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu düşündükleri görülmüştür. Yaşam becerileri eğitimine katılan öğrencilerin bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiği görüşü dikkate alınarak bu tür araştırmaların ve verilen eğitimlerin sayısı ve kapsamı artırılmalıdır.

References

 • Acat, M. B., & Uzunkol, E. D. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 9(31), 1-27.
 • Aikenhead, G.S., Orpwood, G., & Fensham, P. (2011). Scientific literacy for a knowledge society. In C. Linder, L. Ostman, D.A. Roberts, P-O. Wickman, G. Erickson, & A. MacKinnon (Eds.), Exploring the landscape of scientific literacy (28-44). New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Akca, Ö. (2006). SAÜ uzaktan eğitim öğrencilerinin iletişim engelleri ile ilgili öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akıllı, C., Yıldız, M., Ateş, A., & Ateş, N. (2020). Tasarım Beceri Atölyelerinin işlevselliği ile ilgili yönetici görüşleri. (ss. 29-46) içinde (Ed. Zahal, O.) Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Aktacir, M. A., Akpınar, B., Erdamar, F. S., & Elmastaş, N. (2017), Meslek yüksek okulu teknik müfredatlarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. UMYOS International Vocational Schools Symposium, 2(1), 48-55.
 • Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Altun, E., & Demirtaş, V. Y. (2013). 6 yaş çocukları için hazırlanan bilim ve bilim insanı öğretim programının etkililiği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 67–97.
 • Altunel, M. (2018). STEM eğitimi ve Türkiye: fırsatlar ve riskler. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 207, 1-7.
 • Anagün, Ş. S., Kılıç, Z., Atalay, N., & Yaşar, S. (2015). Sınıf öğretmeni adayları fen bilimleri öğretim programını uygulamaya hazır mı?. Electronic Turkish Studies, 10(11), 127-148.
 • Atkins, L. & Wallace, S. (2012). Qualitative research in education. London, Sage Publications.
 • Avrupa Parlamentosu & Avrupa Konseyi, (2008). Hayat boyu öğrenme için Avrupa yeterlilik çerçevesinin (AYÇ) oluşturulması hakkındaki tavsiye kararı (2008/C 111/01)
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. Erişim adresi: http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2021.
 • Aydın, E., & Karslı, F. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşleri: Karışımların ayrıştırılması örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-52.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2014). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baltacı, H., & Eker, M. (2019). Türkiye'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde görsel sanatlar eğitiminin önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1089-1102.
 • Bernhardt, A. C., Yorozu, R., & Medel-Anonuevo, C. (2014). Literacy and life skills education for vulnerable youth: What policy makers can do. International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 60(2), 279–288.
 • Biazak, J. E., Marley, S. C., & Levin, J. R. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages? Early Childhood Research Quarterly, 25(4), 515-526.
 • Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life skills training: Empirical findings and future directions. Journal of primary prevention, 25(2), 211-232.
 • Bozak, A., Apaydın, Ç., & Demirtaş, H. (2012). Serbest etkinlik dersinin etkililiğinin denetmen, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 11(2), 520-529.
 • Burke, J., & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. Ireland: National University of Ireland Maynooth. Erişim adresi: https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/Covid-19-Practice-in-Primary-Schools-Report.pdf. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2021.
 • Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 82-94.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem AYayıncılık.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Care, E., Kim, H., Anderson, K., & Gustafsson-Wright, E. (2017). Skills for a changing world: National perspectives and the global movement. Washington: Center for Universal Education at The Brookings Institution.
 • Chonkaew, P., Sukhummek, B., & Faikhamta, C. (2016). Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice, 17(4), 842- 861.
 • Coşkun, Y. D. (2017). Öğretim programları arka plan raporu. Erişim adresi: https://www.egitimreformugirisimi.org. Erişim tarihi: 10 Şubat 2021.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications.
 • Çepni, S. (2017). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S., Küçük, M. & Ayvacı, H.Ş. (2003) İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3),131–145.
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. World leisure journal, 46(3), 38-49.
 • Danish, S. J., & Nellen, V. C. (1997). New roles for sport psychologists: Teaching life skills through sport to at risk youth. Quest, 49(1),100–113.
 • Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deveci, İ., Konuş, F. Z., & Aydız, M. (2018). 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının yaşam becerileri açısından incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 47(2), 765-797.
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
 • Donnelly, J., & Ryder, J. (2011). The pursuit of humanity: curriculum change in English school science. History of Education, 40(3), 291-313.
 • Doppelt, Y. (2003). Implementaton and assessment of project-based learning in a flexible environment. International Journal of Technology and Design Education, 13, 255-272.
 • English, L. D. & King, D. T. (2015). STEM learning through engineering design: fourth-grade students’ ınvestigations ın aerospace. International Journal of STEM Education, 2(1), 1-18.
 • Erdem, E., & Morgil, İ. (2002). Kimya dersinde küçük grupta öğrenme konusunda öğrenci görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Eğitim Kongresi, I, 759-763.
 • Erkut, E. (2015). 21. yüzyıl yetkinlikleri – sorun. Erişim adresi http://docplayer.biz.tr/1816381-21-yuzyil-yetkinlikleri-sorun-prof-erhan-erkut-mart-2015.html. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2021.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16 (2), 171-190.
 • Eskici, G. Y., & Özsevgeç, T. (2019). Yaşam becerileri ile ilgili çalışmaların tematik içerik analizi: bir meta-sentez çalışması. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 1-15.
 • Estapa, A. T. & Tank, K. M. (2017). Supporting integrated STEM in the elementary classroom: a professional development approach centered on an engineering design challenge. International Journal of STEM Education, 4(1), 1-16.
 • Fox, J., Schroeder, D., & Lodl, K. (2003). Life skill development through 4-H clubs: The perspective of 4-H alumni. Journal of Extenion, 41(6).
 • Gama, C.A. (2004). Integrating metacognition ınstruction in interactive learning environments. Published doctoral thesis, University of Sussex, Brighton.
 • Garcia, D., Rosenberg, P., Erlandsson A., & Siddiqui, A. (2010). On lions and adolescents: Affective temperaments and the influence of negative stimuli on memory.Journal of Happiness Studies, 11,477-495.
 • Garda, B., & Temizel, M. (2016). Bilgi çağında eğitim. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (12), 23-43.
 • Gençtan, E. (1995). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Giannotta, F., & Weichold, K. (2016). Evaluation of a life skills program to prevent adolescent alcohol use in two european countries: one-year follow-up. Child Youth Care Forum, 45, 607–624. doi: 10.1007/s10566-016-9349-y
 • Göksoy, S. (2018). Eğitimde etkililiğinin artırılabilmesi için sistem modelinin okul ve öğrenme ortamına uyarlanabilirliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-15.
 • Gömleksiz, M. N., & Koç, A. (2011). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. Education Sciences, 7(1), 148-154.
 • Gömleksiz, M. N., & Özdaş, F. (2013). Serbest etkinlikler dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1). 105- 118.
 • Griffin, P., & Care, E. (Eds.). (2015). Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach. Dordrecht: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7
 • Güleş, E., & Kılınç, H. H. (2020). Sınıf öğretmenlerinin tasarım beceri atölyelerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 4227-4245.
 • Gültekin, M., Atalay, N., & Ay, Y. (2014). İlköğretimde serbest etkinliklere yönelik sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(3), 172-194.
 • Gündoğan, A., & Can, B. (2020). Sınıf öğretmenlerinin tasarım-beceri atölyeleri hakkındaki görüşleri, Turkish Studies- Education, 15(2), 851-876. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40357
 • Güvenç, G., & Aktaş, V. (2006). Ergenlik döneminde yaş, toplumsal cinsiyet, bireysel ve ilişkisel tutumlar, benlik değeri ve yaşam becerilerine ilişkin algı arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 45-62.
 • Hathcock, S. J., Dickerson, D. L., Eckhoff, A., & Katsioloudis, P. (2015). Scaffolding for creative product possibilities in a design-based STEM activity. Research in Science Education, 45(5), 727-748.
 • Hendricks, P. (1998). Developing youth curriculum using the targeting life skills model. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
 • İşmen-Gazioğlu, A. E., & Canel, A. N. (2015). Bağımlılıkla mücadelede okul temelli bir önleme modeli: yaşam becerileri eğitimi. The Turkısh Journal On Addıctıons, 2(2), 5-44.
 • Jegannathan, B., Dahlblom, K., & Kullgren, G. (2014). Outcome of a school-based intervention to promote life-skills among young people in Cambodia. Asian Journal of Psychiatry, 9, 78–84. https://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2014.01.011
 • Jordaan, J.; Beukes, R. & Esterhuyse, K. (2017). The development and evaluation of a life skills programme for young adult offenders, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(10), 3077– 3096.
 • Karaca, N. H., & Aral, N. (2016). Erken çocuklukta yaratıcılık ve benlik kavramı. Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kavacık, İ., Kılınç, H., & Kavacık, L. (2015). Ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin bu benim eserim proje yarışmasına proje hazırlama süreci ile ilgili görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Kıncal, R. Y., & Ulutaş, M. (2009). İlköğretim 8. sınıf bilgisayar dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 293-312.
 • Kim, D.H., Ko, D.G., & Han, M.J. (2014). The Effects of science lessons applying steam education program on the creativity and interest levels of elementary students. Journal of the Korean Association for Science Education, 34(1), 43-54.
 • Kitzinger, J. (1995). “Qualitative research: introducing focus groups”, British Medical Journal, 311 (7000), 299–302. doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299
 • Kolburan, G., & Tosun, Ü. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri arasında yaşam becerileri eğitimi yoluyla 1. kademede edinilmiş değerleri pekiştiren gelişimsel bir model önerisi. Erişim adresi: http://91.239.204.115/bitstream/11547/222/1/yasam.pdf. Erişim tarihi: 25 Aralık 2020.
 • Kolodner, J., 2002. Facilitating the learning of design practices: Lessons learned from an inquiry into science education. Journal of Industrial Teacher Education, 39(3), 9-40.
 • Kyllonen, P. C. (2012). Measurement of 21st century skills within the common core state standards. In Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments (pp. 7-8).
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. E. (1986). Research, evaluation, and policy analysis: Heuristics for disciplined inquiry. Review of Policy Research, 5(3), 546-565.
 • Maguth, B. M. & Yamaguchi, M., (2010). Beyond the surface: A guide to substantive world fairs in the social studies. The Social Studies, Taylor & Francis Group. 101(2), 75-79.
 • Mascolo, M. F. (2009). Beyond student-centered and teacher-centered pedagogy: Teaching and learning as guided participation. Pedagogy and the human sciences, 1(1), 3-27.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2014). Millî eğitim kalite çerçevesi, Ankara
 • MEB (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2018a). 2023 eğitim vizyonu. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf Erişim tarihi: 1 Mart 2021.
 • MEB (2018b). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 7. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2018c). TBA öğretmen el kitabı. Erişim adresi: http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tda/index.html. Erişim tarihi: 13 Mart 2021.
 • MEB (2020). Öğretim programlarını değerlendirme raporu, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mesleki Yeterlik Kurumu, (2015), Türkiye yeterlilikler çerçevesi, Ankara
 • Murthy, C. V. (2016). Issues, problems and possibilities of life skills education for school going adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 56-76.
 • National Childcare Accrediotin Council (NCAC) (2009). Supporting Children’s Development, 32), 3-5.
 • National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD). (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD Education Working Papers.
 • Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özcan, H. & Koca, E. (2019). STEM yaklaşımı ile basınç konusu öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(198), 201-227.
 • Özdemir, D. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin yaşam becerileri hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Partnership for 21st Century Skills (P21) (2018). Showcasing the nation’s best in 21st century learning. Erişim adresi: http://www.p21.org/storage/documents/exemplars/P21_Patterns_of_Innovatio n_Final.pdf. Erişim tarihi: 3 Ocak 2021.
 • Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., & Theodorakis, Y. (2005). The effectiveness of teaching a life skills program in a sport context. Journal of applied sport psychology, 17(3), 247-254.
 • Railsback, J. (2002). Project-based instruction: Creating excitement for learning. Portland: Orthwest Regional Educational Laboratory.
 • Roodbari, Z., Sahdipoor, E., & Ghale, S. (2013). The study of the effect of life skill training on social development, emotional and social compatibility among first-grade female high school in Neka city. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 3(3), 382-390.
 • Rudolph, J. L. (2020). The lost moral purpose of science education, Science Education, 104:895–906.
 • Salı, G., & Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilkokul programlarında toplu öğretim uygulaması. Eğitim ve Bilim, 25 (117), 1300-1337.
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. SpringerPlus, 4(1), 1-20.
 • Smith, E. F., Steel, G., & Gidlow, B. (2010). The temporary community: Student experiences of school-based outdoor education programmes. Journal of Experiential Education, 33(2), 136-150.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630-634.
 • Smith, E. F., Steel, G., & Gidlow, B. (2010). The temporary community: Student experiences of school-based outdoor education programmes. Journal of Experiential Education, 33(2), 136-150.
 • Sjöstedt, R. (2015). Assessing a broad teaching approach: The impact of combining active learning methods on student performance in undergraduate peace and conflict studies. Journal of Political Science Education, 11(2), 204-220.
 • Sontay, G., & Anar, F. (2016). TÜBİTAK 4006 bilim fuarına katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 28-30.
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. New York: Sage Publications.
 • Stewart, C. J., & Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and Practices. Dubuque, Iowa: W.C. Brown Publishers.
 • Stocklmayer, S., & Gilbert, J. K. (2002). New experiences and old knowledge: towards a model for the personal awareness of science and technology. International Journal of Science Education, 24(8), 835-858.
 • Taştan Akdağ, F. (2017). Stem uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç ve yaşam becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • The World Health Organization (WHO). (2004). Information Series on School Health. Document 9 (3).
 • Thornberg, R. (2008). “School Children’s Reasoning about School Rules” Research Papers in Education, V.23, N.1, March 2008, pp:37-52.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills, Enhanced Edition: Learning for Life in Our Times. New York: John Wiley & Sons.
 • Topbaş, E., & Yücel Toy, B. (2007). Kalabalık sınıflarda öğrenci merkezli öğretim uygulaması etkinliklerinin değerlendirilmesi: öğretimde planlama ve değerlendirme dersi örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), 405-436.
 • Tunkham, P., Donpudsa, S., & Dornbundit, P. (2016). Development of STEM activities in chemistry on “protein” to enhance 21 st century learning skills for senior high school students. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 16(3), 217-234.
 • Ulutan, E. (2018). TEOG fen bilgisi başarısını etkileyen değişkenlerin çok düzeyli regresyon modeli ile incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünlü, M., & Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101-117.
 • Ümmet, D., & Demirci, G. (2017). Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 153-170. https://dx.doi:10.15285/maruaebd.263879
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. New York: Basic Books.
 • Wang, X. (2013). Why students choose STEM majors: Motivation, high school learning, and postsecondary context of support. American Educational Research Journal, 50(5), 1081-1121.
 • Wendell, K. B., Watkins, J. & Johnson, A. W. (2016). Noticing, assessing, and responding to students’ engineering: exploring a responsive teaching approach to engineering design. In Paper To Be Presented At The 123rd 119 American Society for Engineering Education Annual Conference, New Orleans, LA. pp. 26-29.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.
 • Yaman, H. (2009). Öğretmenlerin kalabalık ilköğretim sınıflarında türkçe ders müfredatının uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 9(1), 349-359.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 47-54.
 • Yıldırım, B., Şahin, E., & Tabaru, G. (2017). STEM uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimin doğası inançları, bilimsel araştırma ve yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları üzerindeki etkisi. In International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı, 8(8), 16-29.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., 2013. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yolcu, O. (2014). Cumhuriyetten günümüze ilköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının çerçeve açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Opinions of 5th grade students who participated in design skill workshops on life skills education

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 278 - 326, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.988374

Abstract

The purpose of this study is to reveal the opinions of 5th grade students who attend design skill workshops on life skills education. In this study, case study, which is one of the qualitative research methods, was used as a research method. Participants were selected according to criterion sampling, which is a type of purposeful sampling method. The criterion is that students have not participated in life skills training before. Participants consist of 12 different 5th-grade students studying at a public school in Pendik/Istanbul within the academic year of 2020-2021. Students participated in activities focused on life skills prepared by the researcher for four weeks. Activities were held online due to pandemic restrictions. As a data collection tool, interview and observation were conducted. Data were analyzed by the method content analysis. As a result of this analysis, seven themes, 14 categories, and 76 codes were obtained. In the study, it was found that the students who participated in the life skills training thought that the workshops had similar and different aspects with the activities in the school, they expressed positive opinions about the life skills training, they were aware of the strengths and weaknesses of the education, they thought that the life skills training contributed to the development of many skills. It was concluded that they had difficulties because the activities were online, that they found some activities more interesting, and that they wanted this education to be widespread in schools. Additionally, the study showed that students believe life skills training plays an important role in developing 21st-century skills. Taking the attitude of students toward these activities into consideration, research studies related to this topic, both the scale and scope of these activities must be extended.

References

 • Acat, M. B., & Uzunkol, E. D. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 9(31), 1-27.
 • Aikenhead, G.S., Orpwood, G., & Fensham, P. (2011). Scientific literacy for a knowledge society. In C. Linder, L. Ostman, D.A. Roberts, P-O. Wickman, G. Erickson, & A. MacKinnon (Eds.), Exploring the landscape of scientific literacy (28-44). New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Akca, Ö. (2006). SAÜ uzaktan eğitim öğrencilerinin iletişim engelleri ile ilgili öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akıllı, C., Yıldız, M., Ateş, A., & Ateş, N. (2020). Tasarım Beceri Atölyelerinin işlevselliği ile ilgili yönetici görüşleri. (ss. 29-46) içinde (Ed. Zahal, O.) Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Aktacir, M. A., Akpınar, B., Erdamar, F. S., & Elmastaş, N. (2017), Meslek yüksek okulu teknik müfredatlarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. UMYOS International Vocational Schools Symposium, 2(1), 48-55.
 • Altan, E. B., Yamak, H., & Kırıkkaya, E. B. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Altun, E., & Demirtaş, V. Y. (2013). 6 yaş çocukları için hazırlanan bilim ve bilim insanı öğretim programının etkililiği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 67–97.
 • Altunel, M. (2018). STEM eğitimi ve Türkiye: fırsatlar ve riskler. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 207, 1-7.
 • Anagün, Ş. S., Kılıç, Z., Atalay, N., & Yaşar, S. (2015). Sınıf öğretmeni adayları fen bilimleri öğretim programını uygulamaya hazır mı?. Electronic Turkish Studies, 10(11), 127-148.
 • Atkins, L. & Wallace, S. (2012). Qualitative research in education. London, Sage Publications.
 • Avrupa Parlamentosu & Avrupa Konseyi, (2008). Hayat boyu öğrenme için Avrupa yeterlilik çerçevesinin (AYÇ) oluşturulması hakkındaki tavsiye kararı (2008/C 111/01)
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. Erişim adresi: http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2021.
 • Aydın, E., & Karslı, F. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin STEM etkinlikleri hakkındaki görüşleri: Karışımların ayrıştırılması örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-52.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2014). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Baltacı, H., & Eker, M. (2019). Türkiye'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde görsel sanatlar eğitiminin önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1089-1102.
 • Bernhardt, A. C., Yorozu, R., & Medel-Anonuevo, C. (2014). Literacy and life skills education for vulnerable youth: What policy makers can do. International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 60(2), 279–288.
 • Biazak, J. E., Marley, S. C., & Levin, J. R. (2010). Does an activity-based learning strategy improve preschool children’s memory for narrative passages? Early Childhood Research Quarterly, 25(4), 515-526.
 • Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life skills training: Empirical findings and future directions. Journal of primary prevention, 25(2), 211-232.
 • Bozak, A., Apaydın, Ç., & Demirtaş, H. (2012). Serbest etkinlik dersinin etkililiğinin denetmen, yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 11(2), 520-529.
 • Burke, J., & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primaryschools in Ireland report. Ireland: National University of Ireland Maynooth. Erişim adresi: https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/Covid-19-Practice-in-Primary-Schools-Report.pdf. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2021.
 • Butakın, V., & Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 82-94.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem AYayıncılık.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Care, E., Kim, H., Anderson, K., & Gustafsson-Wright, E. (2017). Skills for a changing world: National perspectives and the global movement. Washington: Center for Universal Education at The Brookings Institution.
 • Chonkaew, P., Sukhummek, B., & Faikhamta, C. (2016). Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice, 17(4), 842- 861.
 • Coşkun, Y. D. (2017). Öğretim programları arka plan raporu. Erişim adresi: https://www.egitimreformugirisimi.org. Erişim tarihi: 10 Şubat 2021.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications.
 • Çepni, S. (2017). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S., Küçük, M. & Ayvacı, H.Ş. (2003) İlköğretim birinci kademedeki fen bilgisi programının uygulanması üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3),131–145.
 • Çetin, O., & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24-49.
 • Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing youth development through sport. World leisure journal, 46(3), 38-49.
 • Danish, S. J., & Nellen, V. C. (1997). New roles for sport psychologists: Teaching life skills through sport to at risk youth. Quest, 49(1),100–113.
 • Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deveci, İ., Konuş, F. Z., & Aydız, M. (2018). 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının yaşam becerileri açısından incelenmesi. Çukurova University Faculty of Education Journal, 47(2), 765-797.
 • Dillon J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111.
 • Donnelly, J., & Ryder, J. (2011). The pursuit of humanity: curriculum change in English school science. History of Education, 40(3), 291-313.
 • Doppelt, Y. (2003). Implementaton and assessment of project-based learning in a flexible environment. International Journal of Technology and Design Education, 13, 255-272.
 • English, L. D. & King, D. T. (2015). STEM learning through engineering design: fourth-grade students’ ınvestigations ın aerospace. International Journal of STEM Education, 2(1), 1-18.
 • Erdem, E., & Morgil, İ. (2002). Kimya dersinde küçük grupta öğrenme konusunda öğrenci görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Eğitim Kongresi, I, 759-763.
 • Erkut, E. (2015). 21. yüzyıl yetkinlikleri – sorun. Erişim adresi http://docplayer.biz.tr/1816381-21-yuzyil-yetkinlikleri-sorun-prof-erhan-erkut-mart-2015.html. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2021.
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16 (2), 171-190.
 • Eskici, G. Y., & Özsevgeç, T. (2019). Yaşam becerileri ile ilgili çalışmaların tematik içerik analizi: bir meta-sentez çalışması. International e-Journal of Educational Studies, 3(5), 1-15.
 • Estapa, A. T. & Tank, K. M. (2017). Supporting integrated STEM in the elementary classroom: a professional development approach centered on an engineering design challenge. International Journal of STEM Education, 4(1), 1-16.
 • Fox, J., Schroeder, D., & Lodl, K. (2003). Life skill development through 4-H clubs: The perspective of 4-H alumni. Journal of Extenion, 41(6).
 • Gama, C.A. (2004). Integrating metacognition ınstruction in interactive learning environments. Published doctoral thesis, University of Sussex, Brighton.
 • Garcia, D., Rosenberg, P., Erlandsson A., & Siddiqui, A. (2010). On lions and adolescents: Affective temperaments and the influence of negative stimuli on memory.Journal of Happiness Studies, 11,477-495.
 • Garda, B., & Temizel, M. (2016). Bilgi çağında eğitim. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (12), 23-43.
 • Gençtan, E. (1995). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Giannotta, F., & Weichold, K. (2016). Evaluation of a life skills program to prevent adolescent alcohol use in two european countries: one-year follow-up. Child Youth Care Forum, 45, 607–624. doi: 10.1007/s10566-016-9349-y
 • Göksoy, S. (2018). Eğitimde etkililiğinin artırılabilmesi için sistem modelinin okul ve öğrenme ortamına uyarlanabilirliği. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 3(3), 1-15.
 • Gömleksiz, M. N., & Koç, A. (2011). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. Education Sciences, 7(1), 148-154.
 • Gömleksiz, M. N., & Özdaş, F. (2013). Serbest etkinlikler dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1). 105- 118.
 • Griffin, P., & Care, E. (Eds.). (2015). Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach. Dordrecht: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7
 • Güleş, E., & Kılınç, H. H. (2020). Sınıf öğretmenlerinin tasarım beceri atölyelerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 4227-4245.
 • Gültekin, M., Atalay, N., & Ay, Y. (2014). İlköğretimde serbest etkinliklere yönelik sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(3), 172-194.
 • Gündoğan, A., & Can, B. (2020). Sınıf öğretmenlerinin tasarım-beceri atölyeleri hakkındaki görüşleri, Turkish Studies- Education, 15(2), 851-876. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40357
 • Güvenç, G., & Aktaş, V. (2006). Ergenlik döneminde yaş, toplumsal cinsiyet, bireysel ve ilişkisel tutumlar, benlik değeri ve yaşam becerilerine ilişkin algı arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 45-62.
 • Hathcock, S. J., Dickerson, D. L., Eckhoff, A., & Katsioloudis, P. (2015). Scaffolding for creative product possibilities in a design-based STEM activity. Research in Science Education, 45(5), 727-748.
 • Hendricks, P. (1998). Developing youth curriculum using the targeting life skills model. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
 • İşmen-Gazioğlu, A. E., & Canel, A. N. (2015). Bağımlılıkla mücadelede okul temelli bir önleme modeli: yaşam becerileri eğitimi. The Turkısh Journal On Addıctıons, 2(2), 5-44.
 • Jegannathan, B., Dahlblom, K., & Kullgren, G. (2014). Outcome of a school-based intervention to promote life-skills among young people in Cambodia. Asian Journal of Psychiatry, 9, 78–84. https://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2014.01.011
 • Jordaan, J.; Beukes, R. & Esterhuyse, K. (2017). The development and evaluation of a life skills programme for young adult offenders, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(10), 3077– 3096.
 • Karaca, N. H., & Aral, N. (2016). Erken çocuklukta yaratıcılık ve benlik kavramı. Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kavacık, İ., Kılınç, H., & Kavacık, L. (2015). Ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin bu benim eserim proje yarışmasına proje hazırlama süreci ile ilgili görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Kıncal, R. Y., & Ulutaş, M. (2009). İlköğretim 8. sınıf bilgisayar dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 293-312.
 • Kim, D.H., Ko, D.G., & Han, M.J. (2014). The Effects of science lessons applying steam education program on the creativity and interest levels of elementary students. Journal of the Korean Association for Science Education, 34(1), 43-54.
 • Kitzinger, J. (1995). “Qualitative research: introducing focus groups”, British Medical Journal, 311 (7000), 299–302. doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299
 • Kolburan, G., & Tosun, Ü. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri arasında yaşam becerileri eğitimi yoluyla 1. kademede edinilmiş değerleri pekiştiren gelişimsel bir model önerisi. Erişim adresi: http://91.239.204.115/bitstream/11547/222/1/yasam.pdf. Erişim tarihi: 25 Aralık 2020.
 • Kolodner, J., 2002. Facilitating the learning of design practices: Lessons learned from an inquiry into science education. Journal of Industrial Teacher Education, 39(3), 9-40.
 • Kyllonen, P. C. (2012). Measurement of 21st century skills within the common core state standards. In Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments (pp. 7-8).
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. E. (1986). Research, evaluation, and policy analysis: Heuristics for disciplined inquiry. Review of Policy Research, 5(3), 546-565.
 • Maguth, B. M. & Yamaguchi, M., (2010). Beyond the surface: A guide to substantive world fairs in the social studies. The Social Studies, Taylor & Francis Group. 101(2), 75-79.
 • Mascolo, M. F. (2009). Beyond student-centered and teacher-centered pedagogy: Teaching and learning as guided participation. Pedagogy and the human sciences, 1(1), 3-27.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2014). Millî eğitim kalite çerçevesi, Ankara
 • MEB (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2018a). 2023 eğitim vizyonu. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf Erişim tarihi: 1 Mart 2021.
 • MEB (2018b). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 7. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (2018c). TBA öğretmen el kitabı. Erişim adresi: http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/tda/index.html. Erişim tarihi: 13 Mart 2021.
 • MEB (2020). Öğretim programlarını değerlendirme raporu, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mesleki Yeterlik Kurumu, (2015), Türkiye yeterlilikler çerçevesi, Ankara
 • Murthy, C. V. (2016). Issues, problems and possibilities of life skills education for school going adolescents. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 56-76.
 • National Childcare Accrediotin Council (NCAC) (2009). Supporting Children’s Development, 32), 3-5.
 • National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, Editors. Board on Testing and Assessment and Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Organisation for Economic Cooperation & Development (OECD). (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD Education Working Papers.
 • Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Özcan, H. & Koca, E. (2019). STEM yaklaşımı ile basınç konusu öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(198), 201-227.
 • Özdemir, D. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin yaşam becerileri hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Partnership for 21st Century Skills (P21) (2018). Showcasing the nation’s best in 21st century learning. Erişim adresi: http://www.p21.org/storage/documents/exemplars/P21_Patterns_of_Innovatio n_Final.pdf. Erişim tarihi: 3 Ocak 2021.
 • Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., & Theodorakis, Y. (2005). The effectiveness of teaching a life skills program in a sport context. Journal of applied sport psychology, 17(3), 247-254.
 • Railsback, J. (2002). Project-based instruction: Creating excitement for learning. Portland: Orthwest Regional Educational Laboratory.
 • Roodbari, Z., Sahdipoor, E., & Ghale, S. (2013). The study of the effect of life skill training on social development, emotional and social compatibility among first-grade female high school in Neka city. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 3(3), 382-390.
 • Rudolph, J. L. (2020). The lost moral purpose of science education, Science Education, 104:895–906.
 • Salı, G., & Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilkokul programlarında toplu öğretim uygulaması. Eğitim ve Bilim, 25 (117), 1300-1337.
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. SpringerPlus, 4(1), 1-20.
 • Smith, E. F., Steel, G., & Gidlow, B. (2010). The temporary community: Student experiences of school-based outdoor education programmes. Journal of Experiential Education, 33(2), 136-150.
 • Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630-634.
 • Smith, E. F., Steel, G., & Gidlow, B. (2010). The temporary community: Student experiences of school-based outdoor education programmes. Journal of Experiential Education, 33(2), 136-150.
 • Sjöstedt, R. (2015). Assessing a broad teaching approach: The impact of combining active learning methods on student performance in undergraduate peace and conflict studies. Journal of Political Science Education, 11(2), 204-220.
 • Sontay, G., & Anar, F. (2016). TÜBİTAK 4006 bilim fuarına katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 28-30.
 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. New York: Sage Publications.
 • Stewart, C. J., & Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and Practices. Dubuque, Iowa: W.C. Brown Publishers.
 • Stocklmayer, S., & Gilbert, J. K. (2002). New experiences and old knowledge: towards a model for the personal awareness of science and technology. International Journal of Science Education, 24(8), 835-858.
 • Taştan Akdağ, F. (2017). Stem uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç ve yaşam becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • The World Health Organization (WHO). (2004). Information Series on School Health. Document 9 (3).
 • Thornberg, R. (2008). “School Children’s Reasoning about School Rules” Research Papers in Education, V.23, N.1, March 2008, pp:37-52.
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills, Enhanced Edition: Learning for Life in Our Times. New York: John Wiley & Sons.
 • Topbaş, E., & Yücel Toy, B. (2007). Kalabalık sınıflarda öğrenci merkezli öğretim uygulaması etkinliklerinin değerlendirilmesi: öğretimde planlama ve değerlendirme dersi örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), 405-436.
 • Tunkham, P., Donpudsa, S., & Dornbundit, P. (2016). Development of STEM activities in chemistry on “protein” to enhance 21 st century learning skills for senior high school students. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 16(3), 217-234.
 • Ulutan, E. (2018). TEOG fen bilgisi başarısını etkileyen değişkenlerin çok düzeyli regresyon modeli ile incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünlü, M., & Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101-117.
 • Ümmet, D., & Demirci, G. (2017). Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 153-170. https://dx.doi:10.15285/maruaebd.263879
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. New York: Basic Books.
 • Wang, X. (2013). Why students choose STEM majors: Motivation, high school learning, and postsecondary context of support. American Educational Research Journal, 50(5), 1081-1121.
 • Wendell, K. B., Watkins, J. & Johnson, A. W. (2016). Noticing, assessing, and responding to students’ engineering: exploring a responsive teaching approach to engineering design. In Paper To Be Presented At The 123rd 119 American Society for Engineering Education Annual Conference, New Orleans, LA. pp. 26-29.
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yaman, E. (2006). Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 261-274.
 • Yaman, H. (2009). Öğretmenlerin kalabalık ilköğretim sınıflarında türkçe ders müfredatının uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 9(1), 349-359.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 47-54.
 • Yıldırım, B., Şahin, E., & Tabaru, G. (2017). STEM uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimin doğası inançları, bilimsel araştırma ve yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları üzerindeki etkisi. In International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı, 8(8), 16-29.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H., 2013. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Yolcu, O. (2014). Cumhuriyetten günümüze ilköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve fen ve teknoloji öğretim programlarının çerçeve açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Gızem AKSOY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9904-8159
Türkiye


Sibel SARAÇOĞLU (Primary Author)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9023-7383
Türkiye

Early Pub Date December 25, 2021
Publication Date December 31, 2021
Application Date August 29, 2021
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { issej988374, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {278 - 326}, doi = {10.47615/issej.988374}, title = {Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri}, key = {cite}, author = {Aksoy, Gızem and Saraçoğlu, Sibel} }
APA Aksoy, G. & Saraçoğlu, S. (2021). Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 7 (2) , 278-326 . DOI: 10.47615/issej.988374
MLA Aksoy, G. , Saraçoğlu, S. "Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 278-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/66948/988374>
Chicago Aksoy, G. , Saraçoğlu, S. "Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 278-326
RIS TY - JOUR T1 - Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri AU - Gızem Aksoy , Sibel Saraçoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47615/issej.988374 DO - 10.47615/issej.988374 T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 326 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6297 M3 - doi: 10.47615/issej.988374 UR - https://doi.org/10.47615/issej.988374 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri %A Gızem Aksoy , Sibel Saraçoğlu %T Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri %D 2021 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 7 %N 2 %R doi: 10.47615/issej.988374 %U 10.47615/issej.988374
ISNAD Aksoy, Gızem , Saraçoğlu, Sibel . "Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 / 2 (December 2021): 278-326 . https://doi.org/10.47615/issej.988374
AMA Aksoy G. , Saraçoğlu S. Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri. ISSEJ. 2021; 7(2): 278-326.
Vancouver Aksoy G. , Saraçoğlu S. Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2021; 7(2): 278-326.
IEEE G. Aksoy and S. Saraçoğlu , "Tasarım beceri atölyelerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin yaşam becerileri eğitimine yönelik görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 278-326, Dec. 2021, doi:10.47615/issej.988374

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International