Ethical Principles and Publication Policy

Yayın Etiği

The Journal of Apiterapi and Nature dergisi Apiterapi, Doğa Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Güvenliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Kimya, Orman Ürünleri vb. alanlardaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla uluslararası çift taraflı kör hakemli bir dergidir ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalar olup bu nedenle editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular tarafından aşağıda belirtilen ‘Yayın Etiği İlkeleri’ ne uyulması gerekmektedir. Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.
Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları
The Journal of Apiterapi and Nature dergisine makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları
• The Journal of Apiterapi and Nature dergisine gönderilen makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
• Dergiye orijinal çalışmalar sunmalıdır. Çalışmaların ve sonuçların başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmak üzere gönderilmediğini beyan etmelilerdir.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar.
• Yazarların makalelerde çıkar çatışması durumunu belirtmeleri ve açıklamaları gerekmektedir.
• Makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Makalelerin gözden geçirilmesi sürecinde yazarlardan ham verileri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri göndermeye hazır olmalıdır.
• Dergiye gönderilen bilimsel makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
• Hakemlerin makaleleri ayrıntılı, tarafsız ve gizli bir şekilde incelemeleri istenir.
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemler yazarlarla doğrudan temas kurmazlar. Yazının gözden geçirme formları ve yorumları editör tarafından yazarlara gönderilir.
• Hakemlerin uslupları yapıcı ve nazik bir şekilde olmalı ve düşmanlık, iftira ve hakaret gibi kişisel yorumlar yapmaktan kaçınmalıdır.
• Herhangi bir çıkar çatışmasının fark edilmesi durumunda, hakem editöre haber vermeli ve makaleyi incelemeyi reddetmelidir.
• Gönderilen çalışmalar değerlendirme süreci bitene kadar hakemler tarafından hiçbir amaçla kullanılamaz.
• Hakemler makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara göre değerlendirmelidir.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, yayın ilkelerini, dergi hedeflerini ve derginin uluslararası standartlarını değerlendirmekten sorumludur.
• Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.
• Editör sürekli olarak derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
• Editörler hakemleri konularına ve mesleklerine göre seçmeli ve hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir.
• Editörler, hakemler ve yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamasını sağlamalıdır.
• Editörler, kör incelemeye uymalı ve hakemlerin / yazarların kimliklerini gizli tutmalıdır.
• Editörler, yayın kurulu üyelerinin ve hakemlerin makaleleri tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.
• Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
• Editörler, hakemler, yazarlar ve okuyucuların şikayetlerine açık ve aydınlatıcı bir cevap vermekle yükümlüdür.
• Editörler gerektiğinde daima düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özür yayınlamaya istekli olmalıdır.
• Editör veya Bölüm editörleri gönderilen çalışmaların hangilerinin yayınlanması gerektiğine nihai karar vermekte sorumludurlar.
Etik Dışı Davranış
• Yukarıda belirtilen etik sorumluluklara uymayan etik dışı bir durum, içerik veya davranışla karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki adrese e-posta ile bildirin:
oktayyildiz@ktu.edu.tr