Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 87 - 102 2019-08-15

Investigation of Gifted Children's Opinions on Digital Games
Üstün yetenekli çocukların dijital oyunlara yönelik görüşlerinin incelenmesi

Seda SEVGİLİ KOÇAK [1]


When the characteristics of gifted children are examined, it is seen that they have a

high interest in technology (Usta, 2016; Yavuz 2018). The aim of this study is to

investigate the opinions of children attending Science and Art Center (BİLSEM) about

television, tablet, phone, computer and internet usage periods and digital games.

Descriptive scanning model was used in the research. In the 2018-2019 academic year,

a total of 16 gifted students, 8 girls and 8 boys, attended the Aydın Söke Science and

Art Center. Semi-structured interview form was used in the study. Content analysis

was performed in the data obtained. The findings of the research were presented with

the theme of interview questions. In the study, it was seen that gifted children mostly

use computers, tablets or phones to play games. The positive aspects of digital games;

imagination expansion, entertainment and creativity as an increase. All the results

obtained are discussed by considering the literature. Suggestions were made for implementation and further research.

Üstün yetenekli çocukların özellikleri incelendiğinde teknolojiye yönelik ilgilerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) devam eden çocukların televizyon, tablet, telefon, bilgisayar ve internet kullanım süreleri ve dijital oyunlara yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Aydın Söke Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 8 kız ve 8 erkek olmaz üzere toplam 16 üstün yetenekli öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları, görüşme soruları tema alınarak sunulmuştur. Araştırmada üstün yetenekli çocukların bilgisayar, tablet veya telefonu en çok oyun oynamak için kullandıkları görülmüştür. Dijital oyunların olumlu yönlerini; hayal gücünü genişletme, eğlence ve yaratıcılığın artması olarak belirtmişlerdir. Elde edilen tüm sonuçlar, literatür dikkate alınarak tartışılmıştır. Uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Akbulut, Y. (2013). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 53-68.
 • Akçay, D. & Özcebe, H. (2012). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 12(2), 66–71.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1(1), 55–67.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles- Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.
 • Buchman, D. D. ve Funk, J. B. (1996). Video and computer games in the ‚90s: Children time commitment & game preferences. Children Today, 24 (1). Database: Academic Search Premier.
 • Ceyhan, E. & Ceyhan, A. A. (2011). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve internet kullanımının gelişimsel sonuçları. A. Kuzu (Ed.), Bilgisayar II (ss.165-188). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Çetin, E. (2013). Tanımlar ve Temel Kavramlar, Eğitsel Dijital Oyunlar. Ocak, M.A. (Ed.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, A. & Göker, G. (2012). Tematik televizyon ve çocuk: İlköğretim öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları. Milli Eğitim Dergisi, 194, 5-30.
 • Gökçearslan, Ş. & Durakoğlu, A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(14), 419-435.
 • Gürcan, A., Özhan, S. & Uslu, R. (2008). Dijital oyunlar ve çocuklar üzerindeki etkileri. Ankara: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
 • Irmak, A.Y.& Erdoğan, S. (2016). Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış. Türk Psikiyatri Dergisi. 1-11. doi: 10.5080/u13407
 • Kelleci, M., Güler, N., Sezer, H. ve Gölbaşı, Z. (2009). Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (3), 223-230.
 • Köroğlu, İ. Ş. (2015). Üstün yetenekli dijital yerlilerin sosyal medya kullanımları üzerine nicel bir çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 266-286.
 • Madell, D. ve Muncer, S. (2004). Gender differences in the use of the internet by English secondary school children. Social Psychology of Education, 7 (2), 229-251. http://dx.doi.org/10.1023/B:SPOE.0000018552.85903.4d.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z. & Özdinçler, A. R. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri. ADDICTA: The Turkish Journal of Addictions, 5 (2), 227-247.
 • Özdoğan, B. (2008). Çocuk ve oyun: Çocuğa oyunla yardım. 5. Baskı. Ankara: Anı.
 • Pala, K. F. ve Erdem, M. (2011). Dijital oyun tercihi ve oyun tercih nedeni ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stili arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 53-71.
 • Quaiser-Pohl, C., Geiser, C., & Lehmann, W. (2006). The relationship between computer-game preference, gender and mental-rotation ability. Personality and Individual Differences, 40, 609-619.
 • Rideout, V., Saphir, M., Tsang, V., & Bozdech, B. (2011). Zero to eight children’s media use in America. San Francisco, CA: Common Sense Media.
 • Tarı-Cömert, I. ve Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. J Child. 2010; 10(4): 166-170 | DOI: 10.5222/j.child.2010.166
 • Taylan, H. H., Kara, H. Z. & Durğun, A. (2017). Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri üzerine bir araştırma. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 78-87.
 • Toran, M., Ulusoy, Z., Aydın, B., Deveci, T. ve Akbulut, A. (2016). Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (5), 2263-2278.
 • Torun, F., Akçay, A. & Çoklar, A. N. (2015). Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 3(15), 25-35.
 • Treuer, T., Fabian, Z. ve Füredi, J. (2001). Internet addiction associated with features of impulse control disorder: is it a real psychiatric disorder? Journal of Affective Disorders, 66(2-3), 283.
 • TUİK (2017). Geniş bant bağlantı ve internet erişimi artışta. http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_66_20171212.pdf adresinden 10.04.2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Tuncer, A., & Yalçın, S. (1999). Multimedia and children in Turkey. Journal of the American Academy of Pediatrics, 41, 27–34.
 • Usta, A. (2016). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerde internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Vandewater, E. A., Rideout, V. J., Wartella, E. A., Huang, X., Lee, J. H., & Shim, M.-S. (2007). Digital childhood: Electronic media and technology use among infants, toddlers, and preschoolers. Journal ofthe American Academy of Pediatrics, 119 (5), 1006–1015.
 • Yavuz, O. (2018). Özel yetenekli öğrencilerde internet ve oyun bağımlılığı ile algılanan sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(4), 281-296.
 • Yelland, N. & Lloyd, M. (2001). Virtual kids of the 21st century: Understanding the children in schools today. Information Technology in Childhood Education Annual, 175- 192.
 • Widyanto, L. ve McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychology & Behavior, 7 (4), 443-450.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Counselling and Guidance of Gifted
Authors

Orcid: 0000-0002-8724-0669
Author: Seda SEVGİLİ KOÇAK (Primary Author)
Institution: Söke Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2019

APA Sevgili Koçak, S . (2019). Üstün yetenekli çocukların dijital oyunlara yönelik görüşlerinin incelenmesi . Journal of Gifted Education and Creativity , 6 (2) , 87-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/48528/573268