Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 147 - 165 2019-08-15

özel eğitimde matematik ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi

Tinatini GOBADZE [1] , Ayten DÜZKANTAR [2]


Araştırmanın amacı özel eğitimde matematik öğretim ili ilgili 2014-2019 yılları arasında yapılmış olan çalışmaların içerik eğilimlerinin belirlenmektedir. Mevcut araştırmaların ulaşmak için Google Akadenik ve DergiPark internet sitesi veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarına, “matematik öğretim”, “matematik beceriler”, özel gereksinimli olan çocuklar”, “uygulama araştırmalar”, gibi anahtarı kelimeler kullanılarak veri tabanları kullanılmıştır. İnceleme sonucunda 2014-2019 yıllar arasında yapılan 18 çalışmaya ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, hem tez hemde tezden üretilen makaleleri elde edilmiştir. Elde edilen veriler tablolar ve grafikler ile sunulmuştur.

Araştırmanın amacı özel eğitimde matematik öğretim ili ilgili 2014-2019 yılları arasında yapılmış olan çalışmaların içerik eğilimlerinin belirlenmektedir. Mevcut araştırmaların ulaşmak için Google Akadenik ve DergiPark internet sitesi veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarına, “matematik öğretim”, “matematik beceriler”, özel gereksinimli olan çocuklar”, “uygulama araştırmalar”, gibi anahtarı kelimeler kullanılarak veri tabanları kullanılmıştır. İnceleme sonucunda 2014-2019 yıllar arasında yapılan 18 çalışmaya ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, hem tez hemde tezden üretilen makaleleri elde edilmiştir. Elde edilen veriler tablolar ve grafikler ile sunulmuştur.

 • Akkaya, R. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerin cebir öğrenme alanında karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik temelli yaklaşımın etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, abant izzet baysal üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü.
 • Karabulut, A. Ve Yıkmış, A. (2010). Zihin engelli bireylere saat söyleme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant izzat baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 10(2), 103-113.
 • Güven, D. (2009). İlköğretimde kaynaştırma uygulamalarına katılan zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Ünüversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kot, M., Sönmez, S., Yıkmış, A. ve İnce, N. (2016). İşitme yetersizşiği olan öğrencilere eldeli toplama işlemi öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Bolu Türkiye.
 • Kalayıcı, H., Gürsel, O. Yükseköy-Özkan, Ş. (2015). Gelişimsel yetersizliği olan öğrencilere para kullanarak ürün satın alma becerisinin öğretiminde bir lira daha stratejisinin etkililiği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İSSN: 1308-9196.
 • Tümeg, S. ve Pınar, E. (2016). Zihin yetersizliği olan öğrencilere madeni paraların öğretiminde zihin yetersizliği olan bir akran tarafından sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin etkililiği. Ankara Ünüversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Yıl:2016, Cilt:17, Sayı: 3, Sayfa No: 269-297.
 • Terzioğlu, N. Ve Yıkmış, A. (2017). Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere temel çıkarma işlemi öğretiminde nokta belirleme tekniğinin etkililiği. Ankara Ünüversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,Yıl: 2018, Cilt:19, Sayı: 1, Sayfa No: 1-27.
 • Kot, M., Sönmez, S. ve Yıkmış, A. (2017). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere işlemi öğretiminde doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan nokta belirleme tekniği ile sayı doğrusu stratejisinin karşılaştırılması. Ankara Ünüversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,Yıl: 2017, Cilt: 18, Sayı:2, Sayfa No: 253-269.
 • Kot, M. Ve Yıkmış, A. (2017). Zihin yetersizliği olan öğrencilere problem çözme becerisinin öğretiminde şemaya dayalı öğretim startejisinin etkisi. Kalem Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi 2018, 8(2), 335-358.
 • Balçık, B. (2014). Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere etkileşim ünitesi yöntemiyle toplama becerisinin öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 87-110.
 • Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H. ve Karabulut, H. (2014). Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(Özel Sayı), 243-258.
 • Yıkmış, A. (2016). Effectiveness of the touch math technique in teaching basic addition to children with autism. Educational Sciences: Theory & Practice.
 • Çıkılı, Y. ve Gürbüz, A. (2019). Zihin yetersizliği olan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemi yaparken kullandıkları stratejilerin belirlemesi. Elemntary Education Online, 2019, 18(2): pp. 760-776.
 • Seh Bae, Y., Chiang, H. ve Hickson, L. (2015). Mahtematical word problem solving ability of children with autism spektrum disorder and their typically developing prees. Spring Science-Business Media New York 2015.
 • Ünay, E. (2015). Destek oda eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları üzerine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (2015).
 • Kumaş, Ö. ve Ergül, C. (2017). Öğrenme güçlü olan ve olmayan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerindeki performansları. İnternational Onlinejournal Of Educational Sciences. ISSN: 1309-2707.
 • Kot, B. ve Korkmaz, İ. (2019). Okuma yazma bilmeyen diskalkulik bir öğrenciye toplama ve çıkarma öğretimine yönelik bir eylem araştırması. Eğitimde Nitel Araştırma Dergisi.
 • Kumaş,Ö. ve Sümer, H. (2017). İşitme engelli olan ve olmayan öğrencilerin toplama ve çıkarmadaki işlem hataları. İnternational Journal Of Education, April 2017, 3 (1), 1-12.
 • Geçal, İ. ve Çetin, M. (2018). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eldesiz toplama işleminin öğretiminde tablet bisgisayar aracılığı ile sunulan animasyon programının etkililiği. Education Sciences. İSSN: 1308 7274.
 • Bayant, B., Ok, M., Kang, E., Kim, M., Lang, R., Bryant, D. ve Pfannestiel, K. (2015). Performance of fourth-grade students with learning disabilities on multiplication facts compring teacher-mediated and technology-mediated interventions: A prelimminary investigation. Spring Science-Business Media New York 2015.
 • Ok, M. ve Bryant, D. (2015). Effects of a strategic intervention with ipad practice on hte multiplication fact performance of fifth-grade students with learning disabilities. Hammill İnstitute On Disabilities 2015.
Primary Language tr
Subjects Education, Special
Journal Section Twice Exceptionality/Special Education
Authors

Orcid: 0000-0002-7915-6336
Author: Tinatini GOBADZE
Country: Turkey


Author: Ayten DÜZKANTAR

Dates

Publication Date : August 15, 2019

APA Gobadze, T , Düzkantar, A . (2019). özel eğitimde matematik ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi . Journal of Gifted Education and Creativity , 6 (2) , 147-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/48528/596579