Volume: 6 Issue: 1, 5/30/23

Year: 2023

JPAL, by publishing the work of academic researchers from abroad and from Turkey aims to facilitate international cooperation and relationship site.

JPAL is a peer-reviewed and academic journal publishing academic studies on various subjects of social science such as Political Science, Management Science, Local Governments, Urban and Environmental Studies, Comparative Politics, Political History.

The information (name, surname, institution, e-mail address ORCID, etc.) of the author (s) should be included in the article file sent to JPAL Journal at the first application. This information will be removed by the editors while the text is transmitted to the referees.

If the submitted article is in Turkish, English Title, Summary and Keywords should be included.

Article files should be prepared in MS Word .docx (2007 and later) format.

The page structure is 2.5 cm top and bottom, 3.5 cm A4 right and left.

The texts should be written in 11 font size, 1.15 line spacing justified in Book Antiqua Font.

Abstract; Book Antiqua 11 Point should be written with single line spacing, 1 cm indented from right and left. The abstract should consist of a maximum of 300 words. The number of keywords should not exceed 5.

Article title should be written in Book Antiqua 14 font size, ALL in BIG, and all other titles should be Book Antiqua 12 Font Bold. Main titles (INTRODUCTION, CONCLUSION, REFERENCES) should be written in capital and the first letters of other titles should be capitalized.

The works in the bibliography should be Book Antiqua 11 Point, hanging 1 cm from the left and 1.15 line spacing

You can use the Reference and Bibliography Guide, which is included in the template file below, for References.

The following article template can be used as an example. All text and heading formats are prepared in the styles menu.

In the referee evaluation, articles that take the decision that are appropriate for the publication are scanned in a plagiarism scanning software (intihal.net or iThenticate) and a report is requested.

Articles with a similarity ratio above 15%, excluding references, cannot be included even if the referee evaluation is positive.

- Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL), yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Mayıs-Ekim).
- JPAL, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir.
- Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.
YAYIN POLİTİKASI:
1. JPAL'de yayınlanması istenen makalenin belirlenen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmış olması şarttır. İmla ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.
2. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
3. Makalenin araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığı ifade edilmeli, makale sonunda araştırmacılar; katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı ve finansal destek beyanı vermelidir (Başvuru esaslarından biri de bu beyanın onaylanmasıdır.)
4. Yazar(lar), sadece “Ön Kontrol” adımındaki çalışmalarını geri çekebilirler.
5. Yayınlanması istenilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce intihal kontrolünden geçirilir. Dergide, çift kör hakemli sistem (01-04 hafta) uygulanmakta olup, bu sistem gereği hakemlerin ve yazarların bilgileri gizli tutulmaktadır.
6. Hakemlerden gelen raporlar incelenerek makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir. Yazarlar, hakem kararlarına gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda başka bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda da yazı üçüncü bir hakeme gönderilir.
7. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler yazarlarına geri gönderilir. İstenen sürede geri dönmeyen yazarların çalışmaları yayından düşürülür.
8. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanır.
BİLDİRGE:
Bu bildirge Committee on Publication Ethics'in "Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors - 2011" kuralları ve Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri, Sürüm 3 esas alınarak hazırlanmıştır.
a) Editörün Sorumlulukları: Dergi editörü yapılan başvuruların uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör bu kararı verirken yazar veya yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu, politik görüşüne göre değil gönderinin derginin yayın politikası ile uygunluğu, orijinalliği ve önemine göre karar verir. Dergi editörü başvuru ile ilgili kişisel bilgileri üçüncü kişilerle (hakemler, bilim kurulu üyeleri, yayıncı vs.) paylaşamaz. Editör veya hakemler ret edilen veya yayın aşamasında olan başvurularda yer alan bilgi ve belgeleri yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanamazlar.
b) Hakemlerin Sorumlulukları: Hakemler başvurunun yayına uygunluğu kontrol konusunda yayın kuruluna destek olurlar. Hakemler, gönderilen çalışmayı değerlendirirken adil, tarafsız ve yapıcı olmaya çalışmalıdır. Hakemler başvuruların geliştirilmesi ve olası hataların giderilmesi için yazarlara önerilerde bulunurlar. Hakemler incelenmek üzere gönderilen başvurusu konusunda kendini yetersiz hissettiklerinde veya incelemeyi zamanında yetiştiremeyecekleri durumlarda editörü bilgilendirmek zorundadır. Hakemler başvurularda yer alan bilgi ve fikirlerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bunları üçüncü kişilerle paylaşamaz veya kendi araştırmalarında kullanamazlar.
c) Yazarların Sorumlulukları: Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir. Eğer çalışma insan ögesini içinde bulunduruyorsa, uygun kurumsal otoritelerden onay alınmalı ve çalışmaya katılmış insanların izni alınmalıdır. Çalışmada kullanılan 3. kişilere ait ve telif hakkına haiz "veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller" için ilgili kurum veya kişi(ler)den yazılı izin alınmalıdır. Makale gönderim sürecinde Başvuru Listesinde ifade edilen ve makaleyi gönderen sorumlu yazar tarafından kabul edilen şartlar diğer yazarlar tarafından da kabul edilmiş sayılır. Makaleye anlamlı bir katkısı olan tüm yazarlar, çalışmaya ortak yazar olarak dâhil edilmelidir. Katkısı olmayan kişilerin ortak yazar listesine dâhil edilmesi uygun değildir ve bu duruma müsamaha edilmeyecektir. Yazarlar dergimizin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul yenilemeleri yapmayı kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan yenilemeleri yapmayı reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir. Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri çekmeleri gerekir.
Kaynaklar:
Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık Ve En İyi Uygulama İlkeleri, Sürüm 3.
https://blog.doaj.org/2018/01/15/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-version-3/

Dergimizde makale gönderim, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

There is no charge for article submission, evaluation and publication processes in our journal.